600 'MEN, TOLLENS, Bi VOLLEDIGE WERKEN ENCRE BILGE PERFECTIONNÉE LE CABINET Ate YANAERDE, REYILENTA ARABICA REVALENTA CHOCGLATÉE Oièoes, Sanies, Canadas, a Wvtseliaete (prés la Wambeke). Lundi? 19 Décembre 18T0, Bestuur der Registratie en Domeinen, OF STAM. Op' Maandfeg 12 Dèccmber 1.87© AREELEN POPELIEREN EN IEPEN bij si den uitgever van dit ldacl F ra eb 1 uitgave. 23 fr. DERTISTE est actucllcinent situé Hue du Lombard n° 19, Geen meclecijnen meer. l)U BARRY. wm IT MZ Essenee de ■a 1 heure de relevée, a la fernse ocenpée par 1c sr Théophile Delporte. après Jean Leroy, a Wylschate, le long du chemin de la Wambeke a Ilollebeke, Mre BUTAYE, Nolaire rësidant a Messines, vendra pnbliquement, les arbres dont 1'indication suit 5 Saules. 52 Canadas. 5 Ornies. iSChènes. 2 Car- mes el 5 Frènes. wp/wmmw* Le lout divisé en 52 marches. Y-L--- La réunion a la ferme. Transport facile. Celle vente aura lieu a crédit, moyennant cau tion solvable. Mre BUTAYEg susnommé, est chargé de la re cette et de ia vente. is m ni mim wIé mm» rat 's middags, precies, zal den Ontvanger der Regis tratie en Domeinen te Ypre, openbaar verkoopen omtrent j®^ al groeiende langs den steenweg van El zendanunc naar Ypre, tusscben de herberg Dex Meiboom en bét gehuchte De Kortekeer. Op vier maanden tijd van betaling voor de koo- pers die bekende borgen zuilen aanstellen. De vergadering ter gemelde herberg Den Mei boom. in 10 afleveringen, a 70 cn de aflevering. Médaille de Bronze a l'Exposilion Internationale d" Amsterdam 1869. en face de la rue de l'Étoile. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijnpnrgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge zondheids meel: GEZONDHEID VOOR ALLEN DE BEAUX ismi&> PRESES E'F C.1RMES r i j [fw, KASTOOR YPRE. W 2BG5 31P m, r&r M SP3 VAX LAMGSTAMMIGE EN ZEER ZWARE VAX v_f d un trés beau noir ert écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans I'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit som immense success a sa supé- riorité sur toutes celles employees jusqu'a cejour. Ses qualités l'ont fait adopter par la Matsou du EïoE, les Ministères, riï&tcl-de-ViHc. le Faïais de Justice, 1st Poste de liruxellcs, rAdministra tion des ('Jtcmins de Eer de l'Etat et généralement par toutes les gramles Administrations du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a étéadmise a ['Exposition Universelle de Paris 1867 tl de Dublin 1863, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant. plusieurs jours rès l'écriture. Eacres de toutes couleurs. Eu vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. DE Win») Sit'dete af Stan men de 1FtebelSe dei' rei'trek srcn van tien SJieeen- iléf/ ftelttnnen Sen hweele van otts blad aast den prêjm van 5 CCÏlticmCU DU BARRY van Londen, die volkomrntlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gerlommcl in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en -maagkramp, en Gesteltenis der maag, der lenden, van den buik, van bet hert, der zijden en van den rug, alle onstellenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas cn gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsleking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumalismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvilusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen <eis personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 1860. De gezondheid van den 11. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van ai ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenla Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. L. H. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schotteivol op-iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,014 van mevrouw de markiezin de Beéhan. INapels, 17 Apiil 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen ui Horenden staat gevallen die zeven jaren duurde, liet was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerkeu te doen; ik had zenukloppingen door ganscb bet lichaam, moei lijke spijsverieering, gedurende slaaploosheid, en ik was tèn prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weer deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de Stem mijner kamermeid, deed mij lijdenik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmenseh was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nutleiooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezonds:eidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God 1 zij heeft mij doen herleven; nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen. Markiezin deBuéhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij öO keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending, in een postmandaat. HUIS Dü BAKRV en G' 12, Keizerstraat, Brussel. BOOR BE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt hei vleesch. Gezuiverd door bijzondere machieneu, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menscheu en aan de kinderen van een flauw gesleihij, geeft het appetijt weder, goede spijsverieering en verfrisscbende slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen ehoeo- laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix,. 8 Juut 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolalée, Vincente Moyano. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry,die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverieering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, de Monllouis. In doozen en tabletten om 12 lassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 lassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 las sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 10 centiemen voor iedere las. 555J SIAtKïïV en €ie, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. Uperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Fry- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apolh., Rijselstraat li. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. ff' De Grave, drog., Eeckhoutstraat, 2 F. Vandenpfas, drog., Steenstraat, 9; S. Yeys-Belcampe, apolh., Noord-Zandstraat, 41; V. Yeys-Fi vsou, apoth., St. Jacoh- straat, 21; H.'Daels, apolh., Vlaamsehestraat, 19; H. Slan- daert, apoth.Steenstraat, 29; L. Algoed-Desptrsyn, neg', O. L. V. straat, 53; De Hondt-Gazet, neg', Steenstraat, 10 Van Speybroeck, neg', Philipstockslraal, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markl, 92; J. Willaert, neg', Groole- Markt, 62; A. Belplace, drukker, Noord-Zandstraat, 'Si. Kortrijk. II. Bossaert, apolh., E. Uiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apolh. Dixmude. Claus-Van den bussche. Veurne. R. Dobhelaere enE. Duclos, apoth.; Yerpoorie- Tavernier, neg'. Meenrn. Weduwe II. VanAckere, apolh. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vaabaecksel-Focqueur, apoth''. Oostende. F. Kockenpoo, apolh., Louisestraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; W" Philips, neg'", S' Joseph- plaals. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Amrve en 11. Boutens-Drgheest, apoth'. Thielt. J. Buvssens-BvT, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij EngcJ Aan Ecclih«>sit, Dixmudestraat, nr S5>. te IJperea.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4