Stads Nieuws. Briefwisseling dei' Toekomst. Oorlogsberichten. dedigen, men bedreigt hun met het helsche vuur indien zij bijeenkomsten, die hun zouden kunnen verlichten, bijwonen, en den dag der kiezing geko men zijnde, de pastor of de kapelaan verzamelt en geleidt hun naar de kiesbus, gelijk men eenen troep schapen naar het slachthuis geleidt, het is aldus dat de ongeleerden (en met de nieuwe kieswet het ge tal zal nog veel vermeederen), blinde werktuigen worden der Jesuiterij aan welke onze vrijheden tegengaan en die alles in het werk zullen blijven leggen om dezelve te ondermijnen en eindeling te doodigen. De Koster. De democraten die eene onbepaal de vrijheid zouden willen, zijn van uwe gevoelens niet, zij loven het Ministerie en juichen toe aan de wetten dat het voorstelt. De Meester. Die droomers houden zich te vrede met woorden, zij bekommeren zich geenzins met den uitval derzelve. Bij voorbeeld, zij juichen toe aan de uitbreiding van het kiezersrecht, zonder te onderzoeken of het gevolg daarvan hetzelve voor- deelig zal zijn voor de beschaving en voor het wel zijn der menigte. Jan. Dit is waar ten aanzien der vooruitgan- gers aan wien, met veel verstand, alle oordeel ont breekt maar er is ook wel een ander gedeelte die aan die wet toejuicht omdat het in dezelve eene aanleiding ziet tol eene omwenteling die de repu bliek, voorwerp hunner verlangens, zou kunnen voor gevolg hebben. Het rapport op eenige smeekschriften aan de Ka mer toegezonden om den spoorweg van IJperen,in plaats van op Thourout, op Dixmude te laten rich ten, heeft aan M.Vandenpcereboom de gelegenheid verschaftom in krachtdadige en gepaste woorden, niet alleenlijk de bekomene rechten van Langemarck en van het kanton Meessen te verdedigen, maar ook om het Gouvernement te bewilligen de maatschap pij van exploitatie te dwingen zich bij voortduring met den dienst des Westvlaanderschen sporwegs te belasten. Eene telegramme van gisteren geeft ook te kennen dat de Minister van Openbare Werken komt dit laatste verzoek van onzen schranderen Represen tant in te willigen, zoodanig dat alles bij voortdu ring in state blijven zal. M. Y anreninghe heeft ook in korte woorden het behoud der richting van den spoorweg van Armen- tières op Oostende ondersteund; maar hoe belan- gerijk beide deze zaken voor ons arrondissement ook zijn, de heerBiebuik is stom gebleven als een karpel. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. IJperen, M December 1870. Concert voor den As-me.Zondag, 18 dezer, geeft de Cercle Musical een Concert voor den arme, in de Stadstooneelzaal. Dit Concert begint ten 6 ure 's avonds. Men kan zich kaarten op voorhand verschaffen aan 2 fr., bij den heer Heylbrouck,bestuurder van den Cercle,Dixmude- straat alhier. Vlaauische Ster. Deze Maatschappij vervult, op 18 dezer, te Lokeren, hare beurt op het festival-prijskamp in tooneelkunde. Zij vertoont er De Belgische Vrijschutter, blijspel met zang, door Van Peene De Wolf in het Hageland, ernstig blijspel met zang, in 3 bedrijven, door Van Peene, en de Visschers van Blankenberg, blijspel met zang in be drijf, door Sleeckx. -Goede kans, Sterrelingen Bezet der grenzen. Volgens de gebeurtenis sen bij onze in oorlog zijnde naburen, valt het thans in de plicht van ons onzijdig Belgie de noordergrenzen te bezetten. Korlrijk, Meenen en IJperen ontvangen dus afdeelingen van het observatie-leger. Maandag avond zijn alhier met een bij zonderen trein aangekomen eene batterij kanonniers. Het was 111/4 toen al de mannen en peerden de statie verlieten om zich op dit late uur nog bij de burgers te gaan logeeren. Don derdag zijn de meeste menigte van hier vertrokken zich naar Waasten en Vlamertinghe begevende. Men verwacht zich al hier aan den doortocht van nog twee regementen voetvolk. Franarh Theater. Het aangekondigd fransc.li spektakel, dat moest alhier plaats hebben op Maandag 1!) de- zef, is, door huitengewoone omstandigheden, verzet tot op Zondag 1 Januari 187t. De plakbrieven en programmen zullen in tijds het ijpersch publiek toegezonden worden en melding geven van de uit te voeren stukken en de uur des aanvangs. Bedevaart. Zondag morgend, ten 8 ure, zijn de dochters der Congregatiën, van de S' Jacobs-kerk vertrokken naar 0. L. Vrouw van Hotlebeke, om hare lusschenkomst af te smeeken lot het eindigen van den tegenwoordigen afgrijs- lijken oorlog. Wij twijfelen niet of deze brave dochters hebben met de beste overtuiging van de wereld dien stap gedaan en zullen daardoor verhoord worden. Wij ook, wij zijn zeker dat dezen voetval zijne goede uitwerking zal hebben en zelfs wij zijn spijtig dat die godvruchtige meisjes niet eerder op dat ge dacht gekomen zijnwant, ziet eens hoeveel honderd duizend ongelukkigen meer er zouden gespaard geweest zijn Men heeft gezegd dat M. de deken zijne verwondering uit- gethukt heefjt om dat er alhier twee mirakuleuze beelden zijn: O. V. vaij de Vesten en O. L. V. van Thuine, en dat men naaritftlj.hadld van Hotlebeke gaat. Wij begrijpen hel insge lijks niet,dan dat het is om meer verdiensten te doen en meer kracht aan de smeeking te geven. Het Nieuwsbladhet schandaal onzer tegenwoordige eeuw, voor wat het eerrooven en het uitschelden betreft, zal zeker nogeens zeggen dat wij spotten met het gebed. Het lasterpapier wist wel dat wij niet het gebed, maar dezen die uit schijnheiligheid gebeden storten, bespot hebben. <i Wanneer men lacht met iemand die valsch zingt, is het daarom eene reden ons te verwijten dat wij de muziek verach ten. ffingeïnk Vrijdag namiddag is genaamde Devos, hovenier te IJperen, bezig zijnde met boomen te snijden, in den hof van M. Van Daele-Pironon, met zijne ladder zoo on gelukkig omgevallen dat hij met het hoofd tegen den muur heeft gebotst en erg gewond was. De eerste zorgen zijn hem toegediend geweest door den heerdr Lagrange. Het is te hopen dat, niet tegenstaande de ergheid der won den genaamde Devos welhaast weder te been zijn zal. Vans «Hess 2 É®4 den 9 December. GEBOORTEN Mannelijk geslacht. 4. Vrouwelijk idem. 3. te zarnen 7. Vankemmel, Bruno, üjnnenbleeker en Gisquiere, Maria, naaijster. Tancré, Slanilas, slotenmaker en Stevehnck, Maria, kantwerkster. Beun, Carolus, kalchiedelegger, en Debraband, Rosalia, dienstmeid. Cottiels, Leopoldus, 38 j., schoenmaker, echtgenoot van Maria Francois, Lange Thouroutstraat. Roscamp, Lucia, 3G jaren, kantwerkster, echlgenoote van Gerardus Kerrinckx, Kauwekindstraat. Verbeke, Leonardus. 56 j., tegeldekkep, echtgenoot, van Theresia Roscamp, Meenenstraat. Lebleti, Alidor, 34 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Ludovica Chaix, Lange Touroutslraat. Capijt, Ludovicus, 47 jaren, schoenmaker, echtgenoot van Maria Vermeersch, Meenenstraat, Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 1, Vrou welijk geslacht, 1, te zamen 2. Poperinghe, 14 December 1870. Ka45i®!.ïike zagerij. Wanneer de opsteller van het Nieuwsblad 't einde zijn latijn is, en de voldoening niet gehad heeft van in zijne trou- welooze polemieken met den correspondent der Toekomst te zegenpralen, hij zoekt eene andere voldoening die bestaat in het zagen en het tergen van zijnen tegenstrever. Versmacht in zijne gal hij zoekt door dien middel zijne wraaklust te vol doen, en, zonder aan zijne onnoozele lezers, die de venijnige Toekomst niet mogen openslaan, de argumenten kenbaar te maken waarmede hij is geklopt geweest, hij gaal altijd voort in zijne domme scheldingen en gekkernijen, even als een zat lap die, na lang genoeg de ooren gezaagd te hebben van de vreedzame estaminetgangers, huilt en tiert om dat hij ten einde buitengesmeten is. 't Is alzoo dat hij, na geroskamd ge weest te zijn gelijk het behoort in verscheide polemieken waarvan hij den palm niet heeft kunnen behalen, niet één zij ner nummers laat voorbijgaan zonder te roepenEsculap alhier en Esculap aldaar, dien knoeier alhier en dien vroeteiaar al daar, enz., enz. Maar liet schoonste van al is dat de gekruinde rugzager in zijn laatste nummer nog eens uitkomt met de eseulapsche bijbels waarin zoo wel zijne waarheden zijn aangetoond ge weest. Heeft hij misschien de bezwarende en verpletterende teksten vergeten die wij in het nummer 451 der Toekomst hem onder den neus gelegd hebben Of heeft hij misschien de echtheid van onzen bijbel in twijtel getrokken, na dat wij in een ander nummer den oorsprong en de nitgave er van zoo duidelijk hebben kenbaar gemaakt Indien hij nog twijfelt, wij zullen hierbij voegen dat onze Vulgata, gedrukt te Ant werpen in 1008, door ons is aangekocht geweest over ruim veertig jaren bij den eerweerdigen heer Walwein met zijn wikkelend hoofd en zijne witte pruik, priester en boekdrukker op de Lentemarkt te IJperen, om alsdan te dienen tot het christelijk onderwijs in de hoogere latijnsche klassen van het wereldsch kollegie dierzelfde stad. Indien dit de ware bijbel niet meer is, 't is dat sedert dien de religie veranderd is in politiek, en dat de heerschzuchtige princiepen der klerikale partij de ootmoedige leering van Christus zijn komen vervangen. Esculap de ter Sluis. Niets kwetst snees* dam de waas-héld. Over eenigen tijd wij vei geleeken de taal van het Nieuws blad aan de taal der zakkedragersen de heilige schrijvers van dit blad aanzagen deze vergelijking als eenen smaad niet aan hen maar aan de zakkedragers aangedaan. Die brave burgers, toebehoorende aan de werkende klas, verdienden, volgens hen, meer achting [risum teneatis). Heden, omdat wij gesproken hebben van fanatieke sukkelaars, spekulateurs en stinkers, vergelijkt het Nieuwsblad de taal van den cor respondent der Toekomst aan de taal die men ontmoet op de vischmarkt en hij het laagste gepeupel. Wij zouden op onze beurt hier ook ten onzen koste moeten wierook zwaaien aan de vischwijven en het klein gepeupel welke het Nieuwsblad door zijne vergelijking zoo vernedertmaar onze wierook zou met die kathoüjke vernedering kwalijk te samen staan. Wij zullen ons bepalen met te zeggen dat onze woorden altijd overeenkomen met het voorwerp waarvan wij handelen, en dat wij geene loffelijke namen kunnen geven aan mannen die zich vrijwilliglijk in voogdij stellen, die hunne lage driften verbergen onder den dekmantel van godsdienstigheid lees schijnheiligheid), en die de prineiepen van hun voorig leven verloochenen uit zuivere winkelspeculatie. Het Nieuwsblad, of eerder zijn correspondent, is kwalijk gekomen met te spreken van onze hooge geciviliseerde op voeding. Wanneer die correspondent zijne artikels met een kruisdragend handteeken naar het Jaar 3D, stinkender me morie, zond, zijne uitdrukkingen, indien de onze weerdtg zijn van de vischmarkt, waren weerdig van de kroegen en de pu blieke huizen die men hier soms op den predikstoel onder eene walgelijk naam aanduidt. En wie zou ons dedélicatesse leeren in eene stad waar men nog onlangs in het huis Gods, voor eene vergadering bijzon derlijk samengesteld uit vrouwspersoonen, heeft hooren rede kavelen van vuil lijnwaad en besmeurde hemdens Een Eerelid der Muziekmaatschappij Concert IsSj 0112c iHnzickniaatischappij. Wij zouden hier nog geern een woord zeggen van het con cert welke onze gezuiverde Muziekmaatschappij Zondag laatst aan hare eereleden gegeven heeft; maar de plaats zou ont breken om van hetzelve een omstandig verslag te geven. Ver genoegen wij ons met te zeggen dat de zaal, niettegenstaande de katholijk demissien, letterlijk vol was en dat dit feest een buiteugewoonen bijval bekomen heeft. Niet alleen ons goed- befaamd muziekkorps heeft bewezen dat het aan de hoogte van zijne oude faam gebleven is, niet alleen onze bekwame medeburger M. J. Bruynooghe heeft op zijnen piston wonde ren van toonkunde aan den dag gelegdmaar verscheide vreemde arlisten, MM. E. Coffyn, L.Verhevd en Muldermans, hebben, de twee eerste door hunne uitgelezene romancen en kluchtliederen, en de derde door zijn rwonder gespel op de Saxophone, aan het gezelschap het grootste genoegen ver schaft. Een groot gebrek nogthans doet zich op eene betreurlijke wijze gevoelen iedermaal dat in onze stad eene muziekfeest plaats heeft, 't Is dat men in gansch Poperinghe, behalve onze drij kerken, niet één gebouw heeft waar men de schoonheid der muziekkunst in gansch hare kracht kan doen uitschijnen. Onze gewoonlijke zaal is onder alle opzichten ongeschikt voor de geluidleiding, den weerklank en het gehoor. Indien wijde fortuin hadden van M.VanBIerris,wij zouden sedert lang eene Casino gemaakt hebben die aan ons alleen zou toebehoo- ren en waar wij alle muziekfeesten en andere plechtigheden zonderde minste bekommering zouden inrichten. Een beter lokaal en een heter accompagnement voor het gezang ware de wensch van alle ware kunstliefhebbers. Idem. Wat thans in Frankrijk gebeurt, is verschrikkelijk en hui veringwekkend alle dagen gevechten en alle dagen met honderde, ja soms met duizende dooden. En tocht is er nog geen schijn van vrede. Frankrijk wapent zich met vernieuwde kracht: M. Gambetta heeft eene nieuwe lichting in masse be volen, waarin nu de getrouwde mannen en de weduwenaars met kinderen zijn begrepen. Eene latere cirkulair uit Tours beveelt echter dezen uitersten oproep voorloopig op te schor sen. De oorlog zal dus nog duizende en duizende slachtoffers vergen; het kan een ware verdelgende oorlog worden, want. ook Duitschland heeft besloten niet toe te geven en tot zijnen laatsten man op te offeren. Nieuwe legers, in de laatste dagen in Duitschland gevormd, zijn reeds in aantocht naar Frankrijk. Sedert de terugtrekking der Franschen over de Mai ne, heb ben er rond Parijs geene bijzondere gebeurtenissen plaats ge had doch er is eene groote beweging van troepen aanstaande. De generaals Trochu en Ducrot versterken zich op het plateau

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 2