[arktprijzen d'Avron en wachten het oogenblik af om den aanval te herne men. Men verwacht zich dat er eene nieuwe groote uitval te Parijs zal plaats hebben. Middelerwijl heeft het Loire-leger, dat bij de inneming van Orleans werd achteruit geslagen, den 8, 9 en 10 december, op verschillige punten weder slag geleverd aan de Duitschers, waarin de beide partijen zich beurtelings de viktorie ioeëige- nen, Echter wordt er bestaligd dat het Loire-leger voor de pruisische strijdkrachten achteruit moet wijken alzoo wordt Tours door een duitsch korps bedreigd, terwijl een ander te gen Bourges oprukt. Volgens eene circulair van M. Gambetta, heeft de overbren ging van het gouvernement uit Tours naar Bordeaux, den 10 december plaats gehad. In 't Noorden worden ook groote gebeurtenissen te gemoet gezien. Het leger van von Manteuffel is, na de bezetting van Rouaan, in twee korpsen verdeeld. Een dezer korpsen bezet Evreux en schijnt Cherbourg te bedreigen; een ander mar cheert op Havre. De dorpelingen uit den omtrek van Havre trekken de stad in; alle voorraad wordt binnen gebracht of vernield. Men bereidt er zich tot een hardnekkigen weêrstand. Het fransch Noordorleger bevind zich thans ten grooten deele in Rijsel. Het schijnt dat de Pruisen in eenen krijgsraad, den 6 dezer gehouden, besloten hebben Parijs te bombardeeren. Het bom bardement zou maandag 19 dezer maand beginnen. De oorlogsbelasting, door de Pruisen aan de stad Rouaan opgelegd, beloopt 17 millioen, van welke er 7 millioen on- middelijk moeten betaald worden. Hei Sses*É®gd®M!i Luxemburg. Luxemburg wordt thans bedreigd door Pruisen te worden ingepalmd. Dit hertogdom heeft eeneduitschenota ontvangen, waarbij het beschuiddigd wordt, zijne plichten van onzij digheid te hebben geschonden. Ziehier de punten, op welke Pruisen zich grondt om het traktaat vau 1867 als nietig te beschouwen 1° De vriendschappelijke betoogingen der Luxemburgsche bevolking voor Frankrijk. 2° Konvooien levensmiddelen, wetende voor Duilschland beschikt te zijn, zouden van het groothertogdom op Thion- ville gericht geweest zijn, zonder dat het gouvernement daar hinderpaal aan stelde. 5° Een groot getal fransche krijgsgevangene officieren, ontsnapt zijnde, zouden zonder beletsel het Luxemburgsche grondgebied zijn doorgetrokken. 4" Men zou zelfs de ontsnapte offiieren ter hulp zijn geko men. Teïegraflekc Berichten. Straatsburg, 12 December. Pfalzburg heeft zicht heden overgegeven. Bordeaux, 15 December. Eene officiëele depeche dezen morgend hier afgekondigd, zegt, dat de laatste belangrijke strijd van het leger van gene raal Chanzy, van den 10, van 8 ure 's morgens tot 8 ure en half 's avonds heeft geduurd. De Franschen hebben 400 krijgsgevangenen gemaakt en het dorp Origny hernomen. De krijgsgevangenen bevestigen, dat de verliezen van den vijand aanzienlijk zijn. Den 9 en den 10 hebben onze mitrailjeusen talrijke slacht offers gemaakt. In de vallei der Loire, schijnt de vijand zijne beweging op den linker over meer af te teekenen. Er is niets nieuws van het leger van Bourges. In Normandië bezet de vijand Evreux en heeft Embeeuf en Oissel verlaten, Rijsel, 15 December. Men zegt hier dat La Fère door generaal Faidherbe is her nomen. Groote bevoorrading levensmiddelen en munitiën, alsook 850 krijgsgevangenen zouden in onze handen gevallen zijn. Er heeft hier altijd éene groote samentrekking van troepen plaats. Berlijn, 15 Decembrr. Versailles, 12 December. Officiel. Na vier dagen gevecht zijn de fransche leger machten overziens op Blois en Tours gerukt, waarschijnlijk ten gevolge hunner verliezen, die zeer aanzienlijk zijn. Onze verliezen zijn weinig aanzienlijk. Phalzburg, 15 December. TePhaizbui'g hebben de Pruisen 52 officieren en 1859 sol daten krijgsgevangen gemaakt en 65 kanons overmeesterd. Versailles, 14 December. Officiel. Blois is gisteren door ons bezet geworden. Bordeaux, 14 December, Eene offieieele depeche meldt, dat de Pruisen te Contres, te Montrichard en te Momoranlin zijn. De Moniteur zegt, dat de versterkingen van het oosten en van het westen komende, eerlang aan de fransche generaals zullen worden gezonden, derwijze om eenige belangrijke punten onneemlijk te maken. De versterkingen zullen verdeeld worden onder de twee legers der Loire. Herhaalde gevechten hebben plaats tusschen de verschillige legerkorpsen, die zich op eene lange slaglijn, zich uitstrekken de van aan de Mans tot aan Vierzon, bevinden. Bordeaux, 14 December. Eene depeche uit den Havre, van 14 Dec. zegt: De aftocht der Pruissen, die zich gereed maakten om den aanval te be ginnen, is heden zeer afgeteekend. i) Van alle kanten duidt men eenen haastigen aftocht aan. Bordeaux, 15 December. De engelsche malposten van den 10 en de belgische van den 9 zijn aangekomen. Ten einde de voeding van de Pruisen in Frankrijk te beletten, heeft men den Havre, Dieppe en Fé- camp gebiokeerd verklaard. De schepen zullen 11 dagen hebben om te vertrekken. De dienst der reizigers is opgeschorst van Saquigny naar Rouaan van Mans naar Tours en van Angers naar Tours. icwMHaaBBaaasfKiig Gezondheid voor eenieder door het aangenaam Revalenta- Arabica, smakelijk voedsel, die 72,000 genezingen heeft bewerkt, zondermedecijn of afzettings-middels. Het spaart 50 maal zijn prijs in geneesmidels, gevende de gezondheid weder aan de spijsverteeringsorganen, de zenuwen,de longen, de lever, hel slijmvlies, aan de meest uitgeputten, de maag ontstekingen, de gewoonlijke verstoptheden, de speen, de slijmen, de winden, de hartkloppigingen, de buikloop, de op zwellingen, de hoofddraaingen, het tuiten der ooren, het zuur, het niezen, het overgeven in zwangerheid, krampen en maagpijn, de slaaploosheid, de hoest, de beklemdheid, de kortborstigheid, de teering, zweeren en uitloopingen, de ze nuwkwaal, het slecht bloed, het water, het dorre kleur en de zenuwkracht, Twee en zeventigduizend genezingen, waaronder deze van Z. H. de Paus, de hertog van Piuskow, Mevr.de Markgravin de Bréan, enz., enz. Gouillet (Henegauwen) November 1861. Had ik het Revalenta niet moeten nemen, dat mij door de geneesheeren voorgescheven was, lang was ik van dezen wereld niet meer. J. Johnen Guisse. Genezing n° 62,815. Thuilies (Belgie), 50 Sept. 1865. Sedert 20 jaar leed ik aan eene slechte verteringen al de ongemakken die dezelve medebrengt. Uwe eerste doos Reva lenta deed de gevoelloosheid, de maagbrand en de bloed op- drang naar de heersnen verdwijnen. Ontvang, MM., enz. J. J. Noel. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid weèr en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Barrij en Coi 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan het vleesch, in tabletten van 6 Tassen, 1,25 voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr576 t. 60 fr. of omtrent 10 C. de lasse. Du Barrij en C'°, keizerstraat, 12 Brussel, en te IJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frysou, apoth.,Dix- mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. MENGELINGEN. Hetgeen wij hieronder vertellen gaan, is in stad niet ge beurd; maar wij zullen het, tot het gemak om verstaan te zijn, vertellen als ware het hier voorgevallen. (Alles met toe stemmingvan den eigenaar). Cissen van Karel-Pé's was 'nen kleêrmaker, en iedereen weet dat de kleèrmakers al zoo treffelijke mannen zijn als een ander, ten zij dat men ze rangschikt bij de mulders en de bakkers, iets dat wij tot nu toe nog niet kunnen begrijpen, want dat zijn toch ambachten die aan malkander niet gelijken. Ja, dat het nog een molenaar en een bakker ware die trekken ten minste op elkaar onder meer dan ééne zijde.... Maar 'nen kleêrmaker Nu tot daar. De Vasten was meer dan de helft voorbij en Cissen die, als al de kleèrmakers, goede christen was, had nog den tijd niet gevonden om zijne plichten van christen mensch te kwijten, 't is te zeggen, zijne consciencie te gaan zuiveren door zich jaarlijks met den Hemel te verzoenen bij middel der biecht en Heilige Communie. De laatste dag vondt hij toch een oogsken tijd en begaf zich naar de Paters bij eenen biechtvader die bekend stond als eene wijde mouw te hebben. -Eerweerdige Pater, enz. Hij sprak zijne biecht.... Mijn vriend, wat ambacht doet gij Kleèrmaken, Eerw. Pater... Gij hebt zeker u niet te beschuldigen van onrechtveer- dig goed, gij weet mijn vriend, de kleèrmakers hebben den naam.... enfin.... gij weet?.... en gij maakt u daar zeker niet aan schuldig Eerw. Pater, hoe groot moeten de brokken zijn omdat 't zou zonde zijn want gij verstaat het, toen wij de men- schen te veel van hun goed terug geven, zij zeggen alsdan dat hunne kleedingstukken te klein zijn 1 en dat is zeer ongemak kelijk.... Gij moogt niets achterhouden, hoegenaamd niets, of het is zonde Eerw. Pater, 't gebeurt dat ik houde voor een gileetje, voor een klaksken, voor een paar schoen. Van alles moet gij ï-estitutie doen of ik kan u niet absol- veeren. Mear, Eerw. Pater, het is onmogelijk, ik weet niet meer aan wien ik dat al gegeven hebik herinner mij maar van het laatste van eene klabots (eene soort van muts) dat ik gege ven heb aan 't Is wel.... gij zult ze terug vragen en aan de menschen geven aan wien ze toekomt. Zult gij mij het beloven Ja, Eerw. Pater. En Cissen kreeg absolutie. Bij het uitkomen der kerk ontmoet Cissen Pater P... die hij zeer wel kende en aan wien hij de klabots gegeven had. Cissen, wat hapert er jongen, gij ziet er zoo aardig uit? Pater, gij zoudt mij moeten de klabotse weèrgeven wel ke ik u over eene week gegeven heb. Bah waarom Ik moet ze teruggeven aan de menschen aan wien het laken toebehoort hot is maar op die voorwaarde dat ik abso lutie gehad heb, en ik zou niet durven te Communie gaan..... Hoe, zij was van laken gemaakl deze klabotse die door de oog der schaar gepasseerd was Dat wist ik niet, anders ik zou ze niet aanveerd hebben... foei Wanneer mag ik ze weèr hebben Wat dat betreft, ga gij maar te Communie. Ik ben dat mutseken nu gewoon Ja, maar - Tut, tut, tut, ik neem alles op mij. En Cissen was nog 'nen keer goed voor een jaar. IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 10 Dec. 17 Dec. verkochttc kwantiteit. middenpr. p. lOOkiJo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 26,100 53-87 65,500 31-50 Rogge 5,500 23-75 13,700 21-50 Haver 400 22-50 1,500 22-00 Erweten 1,000 26-50 400 24-50 Boontjes 1,100 27-00 2,800 25-00 Aardappelen 2,000 7-00 5,000 7-50 Boter 240-00 510-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 18 tot 25" Dec. is gesteld aan 50 c. per kilo. Venroe. Per hectoliter. 14 Dec. 7 Dec. Tarwe (nieuw) tot tot Tarwe van fr. 55 57-50 55- 58 Rogge 25-00 26-00 26- Sucrioen 21 24 21- 00 25 Haver 14-50 18-00 15- 18 Roonen 29 30 3o- 31-25 Konsselare. Per 21 1/2 heet. 15 dec. Zaai-tarwe fr. Roode tarwe Rogge Haver 54 a 55 6 50 a 7 5 50 a 5 68 2 75 a 2 91 17 a 18 aBoonen, fr. Nieuwe tarwe 59 00 a 41 00 Aardap. 100 k Oude tarwea Boter p. kilo 59 00 a 41 00 Eieren p. 25 26 00 a 27 00 Viggens 16 00 a 17 00 Koolzaada Koolzaad-olie p. 100 kilo. Lijnzaad-ohe p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 112 00 a 113 00 113 00 a 000 00 Lijnzaad-olie, 78 00 a 00 00 77 00 a 00 00 k©s*tri|Si. Per hectoliter. 12 Dec. Witte tarwe fr. 26 34 a 28 Roode aard. 100k 7 50 5 8 50 Roode tarweaBoter p. 1/2 k. 1 54 a 1 81 Rogge 17 a 17 54 Eieren per 25 3 a 5 50 Haver 00 aPeerdb.p. 1/2 h. a Per 100 kilo 12 Dec. Aardapp. fr. 8 50 a Boter, de kilo 2 90 a Eiers, de 26 0 a Koolzaadolie 105 a Lijnzaadolie 74 a Veemarkten. Kortrijk, 12 Dec. 271 hoornbeesten zijn te koop gesteld waarvan er 251 zijn verkocht geweest. Brugge, 13 Dec. -Ter veemarkt van heden telde men 245 hoornbeesten. De verkoop was traag. leaveu Nieuwetarwe fr. a Oude tarwe 54 50 a Rogge 25 25 a Boekweit a Haver 22 a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3