HES INSCHRIJVING BE VOLLEDIGE WEM TOLLENS, ENCRE BELGE PERFÊCTIONNÉE LE CABINET Ate VANAERDE, REVALENTA ARABÏCA REVALENTA CHOCOLATÉE Clïènes. Saeles, Canadas, a Wytschaete (prés la Wambeke). Lundi19 Décembre 18^0, A WYTSCHAETE Limdi 19 Béeeiiibre 1870, 22 Marches DE BEAUX CANADAS bij den uitgever van dit blad Pracht uitgave. 23 fr. Tegeii-Rhumatisehe Waüe van Dp. Pattison. DENTISTE. est actuellement situé Hue du Lombardn° 19. MS* Jt'an heden af kan men de Vabetle der vertrekuren van den Uzeren-V&'eg bekomen ten bureeie van ons blad aan den prijs van 5 CCÏltiClllCïl Geen medecijnen meer ill BARRY. -ar Essence de FRÈNES ET CARMES a 1 heure de relevée, a la ferme occupée par le sr Théophile Delporte après Jean Leroy, a Wytschate, le long du eliemin de la Wambeke a Hollebeke, Mre BUT AYE, Nolaire résidant a Messines, vendra pubiiquement, les arbres dont l'lndication suit a »l aj, 5 Saules. 52 Canadas. 5 Ormes. 12 Chènes.2 Car- mes el 5 Frènes. Le tout divisé en 52 marches. La réunion a la ferme. Transport facile. Cette vente aura lieu a crédit, moyennant cau tion solvable. Mre BUTAYEg susnommé, est chargé de la re cette et de la vente. DE BEAU?; Prés la Calcute. a 12 heures de relevée, immédiatement après la vente a la ferme occupée par Théophile Delporie, Mr- BUTAYE, Notaire résidant a Messines, proeé- dera a la vente publique de croissants sur les terres occupées par Louis Easier, a Wytschaete, prés Ia Caleule. Avec crédit sous caution. Mre BUTAYE, Nolaire a Messines, est chargé de cette vente et de la recette. in 10 afleveringen, a 70 en de aflevering. Médaille dc Bronze a l'Exposition Internationale d' Amsterdam 1869. en face de ia rue de l'Etoile. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge zondheids meel GEZONDHEID VOOR ALLEN 'laatiatBtiei'S BE BEAUX VAX Onmiddelijke pij»verzachting cn volkomene genezing van alle slach van Jic&t en EHsuraatisinras, tandpijn, len- denzweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. A! de rollen die de handteekening Pattisou niet dragen, zij» namaaksels. In rollen van fr. 1-50 en van SO cent. bij Mr C. BECUWE, Apotheker, te IJperen. (0). d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable, ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit son inuairnse succès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la Iftlaison du Rol, les UiKistères, rHètel-de-Ville. le Palais de Justice, Ia Poslc de Brsixeiies, l'Administpa- tlon de» CBicmirc» de Ber de TEtat et généralement par toutes les grandes Administrations du Pays. L'Encre Beige est la 'settle encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin I860, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En rente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. DE DU BARRY ian Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen; der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheiden krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en rast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenta Arabica Dul&arry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. H. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan bij een schottelvol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bréhan. Napels, 17 April 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uitterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de slem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nuttelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uittersie middel, van uw gezondheid smeet willtn beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBkéiian. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren harm prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 32 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en Cie, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tiea maal voedzamer dan den gewonen choeolaat, dez* uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen iu den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestel; hij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschendc slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choeo laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Gadix, 8 Juni 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyano. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon baar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaapioosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid roet den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blijr moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, IJ. de tAontlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 fin doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 32 fr.; de 576 tassen, 60 fr.,. zijnde ongeveer 10 centiemen voor iedere tas. OU BARRY csi C'e, 12, Keizerstraat, Brussel, en overat bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. W' De Grave, drog., Eeckhoulstraat, 2 F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Deicampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41; V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 21; H. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apoth., Steenslraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 33; De Hondt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Wiilaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere enE. Duclos, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth". Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestra3t, 9; Hav- ward, neg', Kapeilestraat, 68; W' Philips, neg'", S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Ameye en H. Boutens-Degheest, apoth'. Thielt. J. Buyssens-Byl, apoth, Tbourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eerkhonl, Dixmudestraat, nr 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4