VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'H JAARS Ni- 464. Tiende Jour. Politiek. Stads,- Runst- en Letternieuws. Verschil! igk Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklarnen: 25 een timen. ZONDAG, 12» FFjjRUAlU 1871. Bureel Di'xmuilcstranl. 3D.Alle inzendingen vrachtvrij. De geschiedenis aller landen leert ons dal bijna alle omwentelingen hebben plaats gehad wanneer de volkeren van het meest stoffelijk welzijn geno ten; het is aldus dat gedurende het afgeloopene jaar, toen nijverheid en koophandel tot eenen Imo gen bloei waren gestegentoen 's lands inkomsten een tevoren van 80 millioenen opleverden en dat de belastingen dus hadden kunnen verminderd worden, dat de demokraten, eertijds in ons land onbeduidend maar door in Belgie geschreven fransche nieuwsbladen, gelijk de Indépendance en l'Éloile, veel aangegroeid zijnde, hunne her senschimmen willende ten uitvoer brengen,de band leenden aan hunne ergste vijanden om een Minis terie om te werpen dat gedurende bijna 23 jaren 't land op eene zoo schrandere wijze had beheerd. Wat die mannen wilden was dat het Ministerie den oorlog zou verklaard hebben aan de clericale partij met de wet van 1842 in te trekkendat het 't le ger zou afschaffen en, met het wijzigen der grond wet, het algemeen stemrecht zou daarstellen de onbedaarden zij gevoelden niet dat, met de wet van 1842 in te trekken en de geestelijkheid uit de scholen te sluiten, er welhaast geen een gemeente meer zou heslaan alwaar de pastors zelfs geene scholen zouden ingericht hebben, en dat, in zoo een geval, er door de listige bewerkingen van de geestelijkheid de gemeentescholen ten behoeve der andere zonder leerlingen zouden geweest zijn, hel- geeneaan de Jesuitieke dompers de gelegenheid had verschaft'om een kroost van domkoppen te vor men. Het miiitarismus was ook een voorwerp hunner aanvallen, en. door hunne driften verblind, zij ge voelden niet dat in de bestaande omstandigheden het Ministerie veel kracht moest hebben om aan de dringende pogingen der diplomatie teweder- slaan. Wat dit bewijst het is hoe de nieuwe Mi nisters, na zoo heviglijk hetzelve te hebben be vochten toen zij van de minderheid deehnaakten, zoohaast zij hunne portefeuiilen hadden bekomen, zij het leger door het inroepen der laatste klassen hadden uitgebreid en hoe, door het in eens noemen van negen generaals, het krediet voor den oorlog zal moeten vermeerderd in plaats van verminderd worden dat meer is, de inzichten der clericale Ministers zija vandoor eene nieuwe inrichting der Garde Civique alle jongelingen lot den ouderdom van 35 jaren te dwingen om alle jaren gedurende eene maand in het kamp zich in de wapenoeffenin- gen te vormen. En voor wat de uitbreiding van het kiezersrecht betreft, het was onmogelijk van op eene krachtda diger wijze in de kwaarten der clericalen te spelen, ook deze hebben den hal opgevat daar zij gevoelden dat zij aldus zoowel van al de Gemeente- als Pro- vinciale-besturen zouden meester worden en voor lange jaren zouden meester blijven. Dit is de uitkomst der demokralieke werkingen; zij hebben de ware liberale partij ten onderen ge bracht in het vooruitzicht van, door eene omwen teling, ons tot de republiek te geleiden, en noglans hetgene bij onze geburen plaats heeft zou hun van die ziekte moeten genezen, want wij houden slaan dat, in geene lijden, nöch in geene landen, er ooit eene zoo drukkende dwinglandij heeft bestaan als degene waaronder de fransche natie thans zucht. Zullen wij den vrede hebben? wij verhopen het, maar wij durven het niet verzekeren. Van den eenen kant de eischen der overwin naars schijnen ons overdreven, ten ware Graaf von Biesmark het vooruitzicht had van hierdoor op den keus der natie te wegen, met eene merkelijke ver zachting toe te staan, indien zij eenen kandidaat naar zijne verlangens en die waarborgen van vrede en order oplevert, of voor President, of voor Ko ning zou kiezen. Van den anderen kant, het algemeen kiesrecht, dat de meerderheid verzekerd aan het klein volk, is een aanhoudend gevaar voor de maatschappij en voorde uitwendige en inwendige rust; in de om standigheden waarin Frankrijk thans verkeert het is een ongeluk dat de zwaarste gevolgen zou kun nen hebben van de macht in handen te zien derge nen die volstrekt niets te verliezen hebben en door hunne onwetendheid zich ondergeven aan de kuiperijen van onbezonnen staatszuchligen die zonder omzien koophandel, nijverheid, algemeen welzijn en tot het leven toe van duizendc en dui- zende ongelukkigen aan hunne heersch- en geld zucht zouden opofferen. liet is dus te zien in welk voor handen de uit komst der kiezing van den 8" dezer Frankrijk zal overleveren. Moest het beheerworden toevertrouwd aan mannen van den aard der Gambetla's, der Ro- chefort's, enz., wij beklagen onze geburen, want indien zij, gelijk hel zou te vreezen zijn, de oorlog hernemen en denzelve tot het uiterste wilden uit voeren, God alléén weet tot welke onheilen den- zelve zou kunnen geleiden, de Duitschers van de helft van het leger dat Parijs omringde kunnende beschikken, die gevoegd bij de legers welke Faid- herbe, Bourbaki en Chanzy hebben overwonnen en tegenhielden, zullen Frankrijk in alle voegen doorkruisen, zij zullen Marseille, Lyon, Bordeau, enz., innemen en geheel het land zoowel door oorlogsbelastingen ais door verwoestingen ten on deren brengen, hetgene de verdeeling van hetzelve zou kunnen te wege brengen. Het Nieuwsblad is gelukkig van in eene repu- hliekaausche gazelle, gelijk de Opinion, die alle ge legenheden opvat om haat en nijd te zaaien, een artikel gevonden te hebben, geschreven door den grootslen simpelare van hel kanton Meessen. Volgens dien arlikel zou de oolijkaard willen doen gelooven dat, indien er heden soldaten in de grensgemeenten gekantonncerd zijn, hel op de vraag van eenige Burgmeesters is die een smeek schrift in dien zin aan het Ministerie zouden gezon den hebben. Wel nu, er is niets zoo valsch, de Burgmeesters die in de maand van October jl. een smeekschrift aan liet ministerie hebben toegestuurd, hadden zich bepaald met de versterking der Gandarmerie te vragen, ten einde de benden, die alsdan de stukken aardappelen verwoesteude, in dwang te houden en dal men eenig patrouillien door de bezetting der steden van IJperen en Meenen zou laten maken om aldaar de fransche overloopers, die de openbare rust hedröihden, tegen te houden. En wij durven bevestigen dat er geen landbou wer is die aan dezen maatregel niet zou toegejuichd hebbenmaar men heeft aen deze vraag geen ge volg gegeven, terwijl men heden in hel vooruitzicht dal het leger van Faidherbe op ons land, gelijk dat van Bourbaki op het Zwitserland, zou worden overgedreven, maatregelen heeft genomen die ons te overdreven voorkomen. Het is klaar dat de tegenwoordigheid der troepen op de grenzen van Doornik tot aan Waasten de vei ligheid van hel land voor doel hebben en dus dat het in geener wijze op de vraag eeniger Burgmees ters is dat men die maatregel heeft genomen. De opstellers der artikelen desaangaande in de Opinion en in liet Nieuwsblad geschreven hebben den top hunner ooren laten ontwaren hel is klaar dut den simpelaar van Waasten en den oolijkaart van Wervick hetzelfde doel hebben gehad, dat is, van aan de kiezers te doen gelooven dat liet door het toedoen hunner Burgmeesters is dat zij hel zwaar last der inkwartieringen moeten afdragen, maar zij zullen er zich niet laten aan bedriegen en met ons eens zijn om te vinden dal hel Nieuwsblad zou heter doen van de guiten van Langrand'sbende en nog andere die zoo veel ongelukkigen hebben ten onderen gebracht te schandvlekken, dan van acht bare en waardige Burgmeester te beliegen en te belasteren. ÉS éUsHU vit i'Hiu i ÏOEKOMST 'SV^euautaa IJperen, 11 Februari 1871. Maat schappij S' §et>astiaan. Maandag, 13 dezer, heeft een Concerl-Bal plaats, in de Koninklijke Maat schappij S' Sebastiaan, waarop er een groot getal voorname uitnoodigingen gedaan zijn. Alles belooft dat het schitterend

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1