De Postiljon n\\ Maria Theresia, Hei .Badmeisje, Mi Man ie Trouwen, Briefwisseling der Toekomst. KUNSTOEFENING TE POPERINGHE. Oorlogsberichten. Yerschillige tijdingen. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Schouwburg van IJperen Y L A A M S C IEEE 8 T E R 2" Vertooning van het Abonnement op Zond au Maart 1871, ten (j ure 's avonds. Blijspel met zang, door Van Peene. Tooncelspe! met zang, door De Meyer-Roelandt. Blijspel met zang, door Van Peene. feesten die het volk aantrekken, den burgeren vermaak aan doen, de neringdoeners laten leven en den arme vertroosting en hulp verschaffen. Sedert eenige jaren zagen wij niets meer van dien aard, en wij maken er ons compliment niet over. IJperen bezit bij uitmuntenheid alle elementen oin iets groots voor den dag te brengen. Inderdaad, zie eens hoeveel Maatschappijen van allen aard waarover men zou kunnen beschikken; wij hebben garnizoen, de Rijschool, alles. Wij hebben stadjes gezien van mindere aangelegenheid dan IJpe ren en die het volk op de Carnavaldagen met stroomen naar zich trokken; waarom dan zouden wij niets kunnen? Het is de vraag die sommigen zich dit jaar gedaan hebben en het schijnt dat zij beraden zijn het toekomende jaar iets te on dernemen dat vveerdig zal zijn van onze stad en van dezen die het uitgedacht hebben. Wij hooren opmerken waarom niet op Half-Vasten de wijl het toch besloten is. Wij zullen daarop antwoorden dat, om iets goeds te doen, een heel jaar noodig is. Dus wij wakkeren dezen aan die het initiatief daarvan zouden nemen het niet lang meer uit te stellen om de grondslagen eener schoone Kavalkade aan te leggen. Wat de Bals betreft, er waren geene die de aandacht ver dienden dan eenigendeels het burgerbal in de herberg den Grooten Monark, Daar was er niet anders dan menschen van gelijke soort die zich op zijn Viaamsch zeer goed vermaakt hebben, zonder gestoord te zijn door die soort van lichtvin ken die overal waar zij zich vertoonen de stoornis veroorza ken en de vergaderingen onteeren Zondag, 20 Februari, is er groot Bal bij inschrijving in de Sfads-Tooneelzaal F®fs»e Indien het zoo blijft voortgaan, zullen wij mogen aankondigen dat dit jaar de IJpersche Foire schitterend zal zijn. Wij zien niet anders dan van die groot wagens aan komen, waarin de rondreizende familjes huishouden. Het was te voorziene, want de IJpersche Monitor was van over eenige dagen voor onze Halle geplant en parfumeerde de Groote Markt, met den reuk zijner broeders (baignets)... Maar dit is niets bij den geur van die andere soort van Broeders waarvan men er nog over eenige dagen twee achter de gren dels duwde omdat zij zooveel het onderwijs aan de Kinders geven Het Nieuwsblad zal zeker zeggenDe Toekomst roert geern in de vuilnis. Dat er zulke vuilnis niet ware inen zou er niet moeten in roeren. KoormaatrsehappijDeze belangrijke Maat schappij geeft op Zondag avond, 20" dezer, een Concert-gala, waarin Mr Devos en nog andere vreemde liefhebbers en lief hebsters, alsmede deze van IJperen zich zullen laten hooren. Die muziek- en zangavond zal zeer schitterend zijn en word gegeven voor al de leden met hun huisgezin, in het lokaal der Maatschappij (Gouden Arend, groote markt). Het Pompiersmuziek zal op I Maart, ten 7 1/2 ure des avonds, in de Concorde, de volgende stukken uitvoerenOu verture, (Ed. Grégoir); Fantaisie pour Tuba so!o,(arr. Moer man) Variations sur les Diamants de la Couronne,(Van Calckj; Potpourri sur la Favorite, (id.); L'Amilié, valse, (Ch. Otto). Men schrijft ons uit eene naburige gemeente dat M. de Pastor in de hoogmis de jaarlijksche Vastenbulle aflezende er een paragraf ingelascht heeft betrekkelijk de vertooning der Vlaamsche Ster en zijne parochianen die dezelve den Zondag te voren met 9 bijgewoond hadden. Hij stampte, brulde en tempeestte dat het een plezier was hij maakte de ijpersche tooneeiliefhebbers uit voor al dat eerlijk, zedelijk is en meer andere omgekeerde scheldwoordenhij wierp het woord ketters tegen zijne parochianen die deze vertooningen bijgewoond hadden, ien zegt dat zij zoodanig verschrikt zijn dat zij besloten hebben van ten naasten keer met 2a naar IJperen te komen om de vertooningen der Vlaamsche Stei le. komen zien. WelwelwelWat al lawijt voor 'nen niet, voor het verspreiden van een weinig licht onder het volk Maar ook, de bisschop geeft maar hier en daar aan 'nen zot de taak om zulke kommissiën te doen. Kromme Lampe van Proven is ook een van die afdeeling. Men zegt dat er reeds twee plaatsen gereed zijn in het Paleis van de Thouroutpoort te IJperen, (in 't transch Maison de Santé Eene correspondentie uit Wervik zal maar binnen acht dagen hare plaats in ons nummer kunnen vinden daar de overvloed aan andere materie er ons toe dwingt. Vasj den 10 iot den 17 lebrntiri. Beague, Augustus, koopman, en Donck, Sijlvia, zonder beroep. Ceroux, Cornelia, 82 j., zonder beroep, cchtgenoote van Carolus Bril, Kalversiraat. Vandewoestijne, Amelia, 71 j., kantwerkster, echtgenoote van Jacobus Tresij, MeenenstraaH Macoq, Petrus, 57 j., werkman, echtgenoot van Maria Vermeulen, Meenenstraat. Moerman, Amelia, 28 j., kant werkster, echtgenoote van Henricus Janssens, Klaverstraat. Bliek, dementia, 20 jkantwerkster, ongehuwd, Meenen straat. Timmermans, Joannes, 82 jaren, zonder beroep, weduwaar van Carolina Winkelmans, Boterstraat. Odaert, Amandus, 22 j., zonder berorp, ongehuwd, Lange Thourout- straat. Griffon, Anna, 61 j., kantwerkster, ongehuwd, Weninckstraat. Gerste, Juiianus, 4!) j., toeziener van openbare werken, weduwaar van Sophia, Ceriez, Lange I'ou- rou (straat. Kinderen beneden de 7 jaren: mannelijk geslacht, 1, vrouwelijk geslacht, 0, te samen, 1. Poperinghe, 15 Februari 1871. Hoewel het moeilijk is zich bezig te honden met.kunsten of wetenschappen in eene stad gelijk Poperinghe waar alle kunstsmaak door het fanatismus uitgedoofd is; hoewel het in deze stad aan allen stiel- of neringdoener verboden is van in eene muziekmaatschappij de trombonne of het fluitje te spe len, en van in een tooneeigezelschap eene rol uit te voeren op straf van in zijne stoffelijke belangen beschadigd te worden hoewel het voor onze kathoüjke bevolking eene schande en zelfs eene zonde is van. dusdanige genootschappen te beguns tigen met hunne muziekfeesten, hunne tooneelspelen en dans- vergaderingen bij te vvoonen, er bestaat nogtans in Poperin ghe eene klas van menschen die naar al de klerikale etiquetten niet luisteren en die hun grootste vermaak in de oefening der kunst stellen. Beze klas is. Wie zou het raden 't Is onze nederige en onbegoede werkersklas. Het gevoel van hare menschelijke waardigheid en van hare peiv soonlijke vrijheid niet verloren hebbende, zij wil niet dat de mensch op de wereld kome en er van afscheide zonder zijne oogen te openen, en, hare vertegenwoordigers vindende in onze eeuwenoude tooneelmaatschappij gezegd de lioeijsche Barbarislen, zij komt van aan de hoogere standen der be volking een schoon voorbeeld van zedelijke onafhankelijkheid te geven. Hare pogingen in evenredigheid stellende met hare geringe geldmiddels, deze maatschappij heeft Zondag en Maandag laatst, tot spijt van wie het benijdt en tot stichting van die welke het volksonderwijs voor zending hebben, eene tooneel- vertooning gegeven diehoewel ontbloot van noodlooze pracht, eene schitterende getuigenis gaf van de leerzucht en het kunstgevoel die hare leden bezielden. Ofschoon de keus der opgevoerde stukken bestond in blijspelen zonder actricen, te weten: De Alleenloopers, door Sleeckx Eene Huwelijk- spekulatiedoor J. Vanderbranden De Klopgeestdoor Demeyer-Roelandtsofschoon hel kostelijk vioolgespel van onze voormalige tooneelgenootschappen vervangen werd door eene piano voor de begeleiding van het gezang, en door eene harmonie-muziek tot verlustiging der tusschenpoozen, de vertooning is niettemin alleraangenaamst geweest en heeft een vrolijk verzet verschaft aan een talrijk gezelschap bijna gansch toebehoorende aan de burger- en werkersklas, en waaronder men menig oude tooneeiliefhebbers en onze twee schepenen MM. Aan Merris en Roelens onderscheidde. Deze regelen moeten wij bekroonen door eene rechtzinnige en welverdiende hulde aan M. Reniere die in de drij stukken het bewijs gegeven heeft van een waar talent. Natuurlijke gebaren, edele houding, goede en klare uitspraak, immers al de gaven weerdig van een hooger tooneel hebben wij in hem vereenigd gevonden. Eene Bijzóndere lof is ook verschuldigd aan de heeren Devos en Verbauwen, en met recht mogen wij zeggen dat al de andere akteurs zich op eene zeer voldoende wijze van hunne rol gekweten hebben. Dank aan haren ijverigen en kunstminnenden Voorzitter M. B. Maesen, de Maatschappij der Roeijsche Barbaristen die over eenige jaren scheen gansch gevallen te zijn, is op nieuw m eenen weg getreden waarin wij dezelve zouden wenschen te zien volherden. y M. Ihiers, als opperhoofd van het voorloopig bewind gc kozen, heeft zijne ministers benoemd. M. Dufaure is met de justicie gelast; M. J. Favre, met de buitenlandsche zaken M. Picard, met de binnenlaudsche zaken M. J. Simon, met het openbaar onderwijs M. Lambrecht, met den koophandel M. Lefló, met den oorlog M. de admiraal Parthuau, met de zeemacht, en M. de Larcv, met de openbare werken. Dewijl de minister, voor de financiën aangeduid, nog niet te Bordeaux aangekomen was, kon M. Thiers hem nog niet noemen. De bestelling van het uitvoerend gezag in de handen van M. Thiers mag als een teeken van vrede aanzien worden. De nationale vergadering van Bordeaux heeft eene kommis sie van 15 gedeputeerden benoemd die zich naar Parijs zullen begeven en gestadig in betrekkingen zijn met de vredes-on- derhandelaars. De oppergeneraals die over de nog bestaande legerkorpsen in Frankrijk het bevel voeren, hebben te Bordeaux eenparig verklaard, dat het hun onmogelijk is den oorlog voort te zet ten met de jonge, ongeoefende, slecht ingerichte troepen, waarmede zij hebben slag geleverd. Zij wisten op voorhand, dat zij daarmede niet konden overwinnen, doch zij streden voor de eer van het vaandel. Nu is die eer voldaan en er blijft niets meer anders over dan te verklaren dat men overwonnen is en den vrede te sluiten. Wil men voorstrijden, dan zou men de laatste levenskrachten van Frankrijk uitputten en alle her stelling des lands onmogelijk maken. Naar het schijnt zou M. J. Favre slechts vijf dagen uitstel kunnen bekomen hebben, ten gevolge der wapeningen, welke in het zuiden van Frankrijk piaals hebben, alzoo tot den 24 Februari. Belfort, sedert drij maanden en half door de Duitschers in gesloten en belegeid, komt eindelijk ook te kapituieeren. Het garnizoen heeft gansch bijzondere voorwaarden bekomen het verliet de vesting met wapens, begagie en den koinman- dant, kolonel Denfert, aan het hoofd. Rijsel, 22 Februari. Volgens een beursbericht zou de vrede verzekerd zijn bij middel der onzijdigheid van den Elzas, van Lorreinen en van de Fransche-Comilé. De handel en nijverheid hernemen. De granen welke overal in 't Noorden en in Artois vervro- zen waren, zijn herzaaid. De militaire inschepingen gaan ie Duinkerke voort. Versailles, 22 Februari. Ten gevolge der onderhandelingen welke plaats hebben gehad tusschen M. von Bismarck en M. Thiers, en gedurende welke M. von Bismarck zich verscheiden maai bij den keizer koning begeven heeft, werd de wapenstilstand voor twee da gen verlengd, 't is te zeggen tot Zondag avond. Men wacht met groot ongeduld op de tijding welke den vrede moet aanbrengen. Ofschoon wij geene stellige tijdingen hebben schijnt er toch geenen twijfel te bestaan of de vrede zal gesloten worden. Alles is geschikt behalve de geldkwestie. Duitschland vraagt twee miljard thalers. Frankrijk heeft een miljard aangeboden. Duitschland zal er 750 miljoen fr. afdoen voor rekwesitiè'n en boeten. De schulden van den Elzas en van duttsch Lorreinen zulen gerekend worden voor 1 1/4 miljard. Den 11 dezer, ten 8 ure 's avonds, is er een hevige brand uitgeborsten in de hofstede, gebruikt door Vandenbroele- Meuninck, te Boesinghe, gelegen langs den steenweg van IJperen naar het gehucht Pilkem. Het verslindend element was zoo hevig dat, in weêrwil van de krachtdadige pogingen der toegesnelde geburen, men er niet in gelukte den brand te beperken. Alle hulp was vruchteloos. De hofstede is nog slechts een puinhoop. De woning, be halve eenige muren, is in asch gelegd; de landbouwhalm, hooi, tarwe, gansch de oogst zijn de prooi der vlammen ge worden. 18 schoone melkkoeien zijn onder de puinen ver brand. Het verlies van den pachter wordt op 20,000 fr. geschatvoor den eigenaar, den burggraaf du Pare, mag het op 15,000 gerekend worden. Niets was verzekerd. De oorzaak der ramp is onbekend. M. Bracaval, onderpastoor te Ploegsteert, gaat in dezelf de hoedanigheid over naar Moeskroen, en wordt vervangen door M. De Jonckheere, onderpastoor te Westoutre, die voor opvolger heeft M. De Snick, prieste r in 't seminarie. M. De Cancq pastoor te Westvleteren sedert januari 1851, is aldaar overleden den 15 dezer. Hij was geboren te Rouselare in 't jaar 1802. De assisen van Westvlaanderen zullen voor den 2" tri mester van het jaar 1871 den 24 april aanstaande te Brugge geopend worden onder het voorzitterschap van den heer Coevoet, raadsheer bij het hof van beroep te Gent. Men leest in het niet-officieel gedeelte van den Monitew': De postbetrekkingen met Parijs zijn in de gewone voorwaar den hersteld, uitgezonderd de dienst der verklaarde waarden, welke voorloopig opgeschorst blijft. Dientengevolge is het aan het publiek toegelaten, langs de fransche posten en aan den

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2