B O OH EU POPELIEREI, Abeelen en Iepen. Erve en Zaeiland, FUTURE DE PHOTOSRAPHIE H. GRAND MAISON, Ate VA NA ER DE, MOBILIER DE CABARET, RÏVAIENTA ARABKA REVALENTA CHÖCOLATÉE Bestuur der Registratie en Domeinen. Groote Verkooping: OP STAM. Op Donderdag 2n Maart 1871, 123 &OÖPEN zware en langstamniige En 7®KOOPEPf Openbare Yerkooping Ouverture des ateliers de Rue de VÉtoile9. BENTÏSTE est actuetlemeist situé Rue du Lombard n° 19, a Warnêtou. Geen medecijnen meer ÖU BARRY. Ministerie van Finanlien. ten twaalf ure prompt, zal de Ontvanger der Re gistratie en Domeinen te Ypre, openbaarlijk, ver- koopcn, langs den steenweg van Elzendammc naar Ypre, tussehen de gemeenten van Elverdinghe en Woeslen, veel ter dikte van 21/2 meiers. Alles op gewone conditiën en tijd van betaling, mits te stellen, zonder onderscheid van personen, begoede medekoopers voor borg. De vergadering ter herberg De Zaag, bewoond door Charles Hollebeke. ^3 "S" sw. en face de la rue de l'Etoile. Médaille de Bronze a l'Exposition Internationale d' Amsterdam 1869. Op Donderdag 9 Maert 1871, Pour cause de départ. Mardi 28 Février 187 a 1 heure precise de relevéc Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijnpurgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge- zondlieidsmeel GEZONDHEID VOOR ALLEN EAKTOORYPRE. VAN DE M. Jlieikewietz opère Int mciae. ^TTolSr^ dun trés beau noir en qcrivant, d'une lirapidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit san iEnmensc sssccès a sa supé- riorité sur toutes celles employees jusqu'a ce jour. Ses qualités i'ont fait adopter par !a Mnison du Roi, les Ministères, l'Hètel-de-Ville. Ie Palais de Justice, la Paste de HEraixellcs, EAdimiiistra- tion des Chcualns de S-er de EEtat et généralement par toutes les grapdes Administrations du Pays. f L'Encre Beige est la seule ertcre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise ti l'Exposition Universelle de Paris 1807 et de Dublin 1865, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. om 4 ure namiddag, ter herberg De Stad Dixmude, bewoond door Louis Doubel, te Staden, Definitieve Toewyzing, in eene zitting, van het hierna beschreven goed Gemeente Staden. -Wyk Hoogescheure. Koop 1. Een Woonhuis, ten twee woonsten, met to a. 65 c. Erve. Boom- en hageprys 120 fr. Koop 2. Een perceel Zaeiland, groot 16 a. 50 c. Ge bruikt door Pieter Vanthournout, voor 9 jaren, ingegaen 1 October 1866, mits 40 fr. bv jare, boven de lasten. Het plan, de tytels van eigendom en de veilings-voorwaer- den zyn berustende by den Notaris Vanden Eoagaea'de, te Staden. "VENTE PÜELIOUE d'un a j'eslaminet énseigné La Carpe, rue des Hauts Jardins, le Notaire BUT AYE, résidant a Messines, procédera a la vente publique d'un Jlobilier d'Estaminet, dont 1'énumération suit Buffet, comptoir, garde-robes, coffres, 55 belles chaises, plusieurs tables de différentes formes, jalousies, pots a fèu en cuivre, une grande quantité de verres a bière et a vin de grandeur et formes diverses, caraffes, doubles litres, litres et demi litres en étain, pendule, raincoirs, poè'le et accessoi res, robinets, planches, ridaux el stores, et une foule d'autres objets, trop long a énumérer. Avec crédit sous caution. Mte BUT AYE, susnommé, est chargé de la recette et de la vente. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. DU BARRY an Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas, en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijponlsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 2i Juli 1866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenla Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. li. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schotlelvol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bréhan. Napels, 17 April 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uilterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nutlelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig honden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBréhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeien haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 '1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en C"-', 12, Keizerstraat, Brussel. DOOK DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt bet vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al bet geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschendc slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choeo- laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Junt 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyano. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wei van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, de Olontloiiis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 40 centiemen voor iedere tas. EW BAElEtV eau Cle, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne drpositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apolh., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. W° De Grave, drog., Eeckhoutstraat, 2; F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41; V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 21; H. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, oo; De Hondt-Gazet, neg', Steenstraal, 10 Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.;'Ch. Vander Espt, apolh. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. - R. üobbelaere enË. Duclos, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. IJ. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth". Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Ilay- waid, neg', Kapeilestraat, 68; W° Philips, neg'", S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apolh. Rousselaere. F. Ameyeen H. Boutens-Degheest, apolh'. Threlt. -J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, ne»'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eeckiioat, Dixmudestraat, nr 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4