VAN IJPEREN. f 4 FRANKEN *S JAARS Nr 467, Tiende Jaar. Politiek. Stads,» Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel, Reklamen25 cenlimen. ZONDAG, 5" MAART 1871. Bureel Dixmudestraat, 59.-— Alle inzendingen vrachtvrij. liet algemeen kiesrecht bestaal in Italic gelijk in Frankrijk, en de uitkomst van hetzelve is aldaar zoo beklagclijk als bij onze geburen; daar ook ziet men dat degenen die niets te verliezen hebben af gunstig zijn van hetgeen de anderen bezitten, en trachten de standen gelijk te maken, zonder zich te bekreunen over de algemeene armoede welk de be werkstelling hunner overdrevene hersenschimmen zouden voor gevolg hebben. Een bewijs hiervan is de beslissing van het Ila- liaanseh Parlement, waarbij het, in weerwil van het Ministerie en van den Koning, de bibliotheek van het Vatikan als eigendom van den staat heeft verklaard. Toen het Italiaansch Gouvernement, in voldoening der openbare gevoelens, Roomen voor hoofdstad verklaarde, het gouvernementwaarborg- ge aan den H. Vader het behoud van het Vatikan metal de kunstwerken dat het inhieldt, en nauwe lijks vijf maanden daarna, de Volksvertegenwoordi gers, voortbrengsels van het algemeen stemrecht, dal de overdrevenste clerieaien in ons land ook be trachten, berooven den Paus van hetgeen hem het beheer had gewaarborgdniet genoeg van hem zijne staten en zijne hoofdstad, ten nadeele zijner onafhankelijkheid, te hebben ontnomen, zij willen hem nog berooven van zaken die met de politiek geene betrekking hebben. Indien de kiescents in ons land ook merkelijk moest verminderd worden of algemeen wierde ver klaard, rust en voorspoed zouden niet min in ge vaar worden gesteld, daar men ook, gelijk in Italië, de Besturen eindelinge. door listige omwentelaars zou zien vervullen, die, zonder eerbied voor den eigendom, denz'elve al de lasten zouden doen afdra gen of zelfs zouden aanslaan. De uitsluiting der leden van de Militieraden, verdacht van liberalismus, die van sedert vele ja ren dit ambt op eene eervolle wijze bedienden, om dezelve door sukkelaars te doen vervangen, en heeft voor IJperen alleen geen plaats gehad, te Veurne, te Brugge, te Gent en nog in veel andere plaatsen heeft men ook de oude leden vervangen door andere, ten grooten deele onmachtig oui de militiewetten te verstaan en nog min dezelve op eene behoorlijke en onpartijdige wijze toe te passen, Hetgeen merkwaardig is, het is dat de vervan- gene kandidaten reeds geraadpleegd waren geweest door de overheden gewoonlijk belast met de voor stellen te doen en dat zij allen hel last hadden aan vaard; hunne verwijdering bewijst dus dat het de bevoegde ambtenaren niet meer zijn die de minis ter raadpleegt en dal er reeds gelijk vóór 1846, eene verborgene macht beslaat die geen andere is dan die der bisschoppep, welke op de ministers weegt, om hen overdrevenheden te doen begaan cn de bevolking onder Jen Jesuilieken domper te versmachten. Maandag werd het stoffelijk overblijfsel van Mw Carton-Hynderick ter aard besteld. Eene ontzagge lijke menigte (samengesteld uit alle standen en ge zindheden, alsook vreemde hooggeplaatste ambte naren, waaronder M. den Gouverneur van Brugge) maakten den lijkstoet uit en vergezelden het lijk naar de kerk en het kerkhof. De ingetogenheid van de bijwoners getuigde klaarlijk hoezeer zij in de smart deelden, die door het afsterven eener uil- muntende vrouw geheel eene achtbare familje onzer stad diep getroffen heeft. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. BI SZSSXBSrCSMbSX MfifófiMMOUKtfKBP* i? sun a DE fOEKOMST AIwïc een abonnement neemt aan f&OS» dit Mad aal hetzelve van nu to tpun. GRATIS ontvangen. pjperen, 5 Maart 1871. Iiooroiaiitschapitij. Zondag laatst gaf deze Maat schappij een schitterend Muziek-en Zangavond. Mevr. V M. Devos, professor in het Conservatoir, en M. Vandenheede, violoncellist, prijs van uilmuntenheid in het zelfde Conserva toir (allen van Gent) waren gekomen om nevens de ijpersche Liefhebbers-Kunstenaars hunne herteiijke medehulp te leenen. De verwachting is overtroffen geweest, door het voortreffelijk uitvoeren van elk stuk. De overgroote concert-zaal van den Arend was, men kan niet meer, bezet en de warme toejui chingen des publieks na eik stuk bewijzen dat Mevr. V MM. Vandenheede, Mieroo, Mailliard, Thiebauit en Mathieu die ruimschoots verdiend hebben. VJsiasïsssfee Stee. - De Tweede vertooning dezer Maatschappij is aangekondigd voor Zondag 5 Maart, ten 6 ure des avonds, in Stads-Schouwburgzaal (zie onze aankondigin gen). Indien de heeren liefhebbers die deze Vlaamsche Tooneel- maatschappij uitmaken, zooveel bijval verwerven als in de 1° vertooning, dan zullen wij met volle borst toejuichenook niemand twijfelt er aan, daar hunne tjoede faam vast slaat. Wij vinden, in de Gazette van Lokereniets over onze lie velinge De Vlaamsche Ster. Het is het OFFICIEEL VERSLAG van den Jury over de vertooningen der tien maatschappijen in den Festival-Prijskamp aldaar uitgeschreven. Het spijt ons dat wij geheel het stuk niet kunnen mededeeien maar wij hebben palen die wij niet kunnen overschreden. Wij zullen ons te vrede houden met het gedeelte, de ijperlingen aan gaande e Den 18 December, trad de maatschappij De Vlaamsche Ster van IJperen op, met het drama de Wolf in 'l Hage- land, en de twee blijspelen de Belgische Vrijschutters en de Visschers van Blankenberghe. Bij deze maatschappij hebben wij de uitmuntendste liefhebbers aangetroffen. De jury even als het publiek waren begeesterd door zulk eene puik- vertooning. Vol bewondering over de kunde van die zoo jonge maatschappij, die enkel uit werklieden bestaat, drukte de jury meermalen zijne hartelijke gelukwenschen uit aan den moedigen voorzitter dier kunstenaars. Wij wisten wel dat er nog vlaamsche harten te IJperen, grensstad van Frankrijk, klopten, die moedig op de kunstbaan door eigene taal, voor- stapten, maar dat men er zoo ver gevorderd was, dat heeft ons hoogst vergenoegd, en strekt die oude vlaamsche stad ter eere. Twee raedaliën zijn hier behaald, eene door Mr C. Fran cois, met de rol van Van Woert, in de Belgische Vrijschut ters, en met die van Baas Jan, in de Wolf in 't Wageland, en eene door Mr C. Bruvneel, bijzonderlijk met de rol van Medard in de Wolf in 't Wageland. Mev. Apers-Ghysbrecht, dieniet als liefhebster, maar als tooneeliste van beroep optrad, kon dus aan den kampstrijd geen deelnemen. Doch hare goede uitvoering, haar smaakvolle zang, en-bare nog al lieve stem, hebben den jury zoo wel bevallen, dat zij eenstemming is voorgesteld om de grootste onderscheiding te bekomen, namelijk die van eerelidmaatschap onzer Koninklijke Rheto- rijke maatschappij met het verguld eereteeken. - Een bal heeft plaats gehad in de Slads-Too- neelzaal alwaar geheel de ijpersche jongheid zich ontmoet heeft. Het feest is van den beginne lot het einde zeer mede slepend geweest. De Maatschappij VUnion geeft op 19 Maart aanstaande ook een Bal in dezelfde zaal. KSoegeMdeoiBceet. - De Pompiers-Muziek geeft Zondag, 5 Maart, op den middag, zijn gewoon concert in de groote Hallezaal. Programma 1. Marche Militaire, Grislophe.2. Pot pourri sur la Favorite, Donizetti. 5. Potpourri sur les mo tifs d'Offenbach, Conradi. 4. L'Amitié, valse, Ch. Otto. Vam 17 ffebi'saari 4®t desa 3 Maart. rrrnnpTriv Mannelijk geslacht b) GEBOORTEN VrouWfj]jl!J Hj te zamen, 16. Deramaut Joseplius, slotenmaker, en Isaac, Maria, strijkster. Schnaphauf, Florentia, 17 j., kantwerkster, ongehuwd, mondstraat. Vanmalder, Carolus, 25 j., kaporaal bij bet 4de regiment linie, ongehuwd, Vleeschhouwerstraat. Ver- savel, Maria, IS jzonder beroep, Dixmudestraat. Bu- seyne, Ftiilippus, 67 j., werkman, weduwaar van Maria Casier, Meenenstraat. Leleu, Maria, 28 j., zonder beroep, ongekuwd, Korte-Meersch. Behaeghel, Barbara, 74 j., zonder beroep, ongehuwd, Boterslraat. Trachet, Josephi- na, 61 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Ilondstraat. De- roulé, Deodatus, 65 j., daglooner, ongehuwd, Meenenstraat. Hynderick, Carolina, 79j., grondeigenaarster, echtgenoot, van Henricus Carton, Kecolletestraat. Billiet, Henricus, 12 j., S' Maartens-nieuw-weg. Vanhee, Innocentias, 79 j., zonder beroep, weduwaar van Maria Orfeuillie, Dixmude straat. Pannekoucke, Alhponsus, 10 jDixmudestraat. Heesscher, Adelaida, 60 j., zonder beroep, ongehuwd, Bol- lingslraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 6. Vrouwelijk idem, 4. tezamen '10.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1