Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. KATHOLIJKE TROUWLOOSHEID. De onvermijdelijke dood heeft Zondag jl, den eerzamen heer Amandus Debruckaan zijne famil- lie en aan zijne talrijke vrienden onttrokken. Na zijne studiën bij den vermaarden kunstschilder Bouton te hebben gedaan en bewijzen van kunde te hebben gegeven, hij kwam terug in zijne geboor testad, alwaar hij welhaast tot professor in de Ïeeken-Academie,.werd benaamd, welk ambt hij gedurende veel jaren met onderscheid en ter vol doening van eenieder heeft bekleed. AI. Debruck had een minzaem en dienstwillig karakter, hij was uitmuntend als versierder en heeft in menige gelegenheden blijkens van goeden smaak gegeven. Door eene gruwelijke kwaal aangedaan, de on gelukkige heeft de dood zonder vrees en zonder spijl zien naderen omdat zij een einde aan zijn lij den kwam stellen. Het overlijden van dien achtbaren inboorling is niet alleenlijk een verlies voor zijne vrienden en naastbestaanden, maar zelfs voor onze gehcele stad; ook de toeloop der menigte bij zijne begraving is een bewijs der achting en vriendschap die zijne stadsgenoten hem toedroegen. Hof van Cassatie van Brussel. BURGERSTAND Sterfgevallen. -lp -0-VST-— Keciaïei'SSjfec Kronajk. Veroordeeling van 'T JAER 50. Onze lezers zullen zich misschien het proces herinneren welke wij ingespannen hebben tegen het vnilbladje'f Jaer 50, de gepatenteerde la steraar, opgesteld door de geestelijken. Wanneer de zaak voor de burgerlijke rechtbank van Brugge geroepen werd, onze tegenstrever pleitte de pres criptie of vervalling, om de aangeklaagde artikels meer dan sedert drij maanden gedrukt waren. De rechtbank van Brugge gaf gelijk aan 't Jaer 30, maar wij gingen in beroep, en het hof van Gent, bij vonnis van 29 Juli 1869, nietigde en hervormde het vonnis van Brugge én veroordeelde Van den Berghe-Denaux, drukker van 't Jaer 30 als lasteraar tot 1000 fr. schadeloosstelling en al de kosten der twee gedingen, 't is te zeggen meer dan 2,400 fr. De veroordeelde wende zich tot het hof van verbreking. Maar dit hof, in de zitting van Donderdag, gehoord hebbende de pleidooijen van M'or Orts, heeft het vonnis van het hof vari beroep bekrachtigd, en,|hij gevolg, geoordeeld dat er geene prescriptie bestond, en dat 't Jaer 50 een gepatenteerde las teraar was. Na meer dan drij jaren pleiten, is dit proces toch onweder- roepelijk en gelukkiglijk voor ons afgeloopen. Onze bedankingen aan onze verdedigers M'"" Alp. Meynne, te Brugge, Dubois en Gallier, te Gent, en Orts, te Brussel (West-Vlaming, Brugge). IJperen, 18 Maart 1871. Academie. - De Besturende Commissie der Acade mie van Schoone-Kiïnsten en Professionneele-School der .stad Ypre heeft de eer de leerlingen te verwittigen dat, te beginnen met 26 Maart, M. Justice zijne lessen over de Re kenkunde zal voortzetten alle Zondagen (Paaschen uitgezon derd) van 8 tot 9 en van 9 lot 10 ure, en dat M. Heynincx, Ingenieur-Bouwmeester, lessen in het bouwen (technologie) zal geven op dezelfde dagen en uren, in het lokaal der Aca demie. De Besturende Commissie wenscht vuriglijk dat de leerlin gen en hunne ouders het nut beseffen welk er uit deze lessen te trekken is. KUNST- EN LETTF.RRSING. - Woensdag aan staande, 22 dezer, ten 9 ure 's avonds, eene voordracht zal gegeven worden over DE KUNST EN DE DICHTERLIJKHEID en over DEN STIJL BIJ DE GROOTE MEESTERS, in de zaal van den KUNST- EN LEÏTERKRING. De personen, voorgesteld door een werkend Lid van die Maatschappij, zullen tot die vergadering aanveerd worden. A Steenweg. - Bij Koninklijk besluit van 5 Maart 1871 is er vastgeteld dat er eene kalsijde zal gelegd worden van het Hoekje (steenweg Veurne) naar IJperen. Wallepoort. - Vóór dat men overga tot het af breken der Wrallepoort, die zich bevindt in de Korten- Meersch-straat, en die bedreigd in puinen te vallen, wij denken onze iezeren aangenaam te zijn met hun onder het oog te brengen dat voortijds het Wallestraatje gelegen bij het oud fort genaamd het Drie Torre Kasteel, (gebouwd onder de regeering van Baudewijn-de-Kale, graaf van Vlaanderen), diende tot dijk tegen de overstroomingen van het IJperlée' De kronijk zegt dat een genaamde Bulsgat, pensenkapper, dit straatje bewoonde. Die man, van een geestig karakter, gaf jaarlijks op Thuyndag eene tonne bier te verdrinken aan allen die vóór zijne deur kwamen dansen. Sedert is de naam dezer straat veranderd in dien van Bulscersgat. Ylaauisc lie Ster. - Deze onvermoeibare maat schappij vergast ons Zondag, 19 dezer, met eene schoone vertooning welke de derde van haar abonnement is. leder- maal er eene vlaamsche vertooning plaats grijpt, wij bestati- gen met voldoening dat de zaal voorzien is van een schoon en talrijk publiek; maar de pogingen der vlaamsche tooneellief- hebbers zouden de aanmoedigingen der hoogere klas moeten kunnen uitlokken. Inderdaad, buiten eenige zeldzame groo- ten, treffen wij maar schaars nu en dan eenen aan die door zijne tegenwoordigheid zóóveel zou bijbrengen om den moed en den smaak op te beuren van deze die zich zooveel moeite en opofferingen getroosten om den publieke eenige aangename uurkens te laaten doorbrengen. Wanneer een vreemdeling eens eene ve: tooniug bijwoont, staat hij als stom over de kunde welke de sterreliugen aan den dag leggen en vergelijkt ze met menige andere steden, waar men epyerrena zoo niet gevorderd is, terwijl er IJperlingen zijn die onver schillig blijven aan deze loffelijke pogingen Toen er op onze foire laatst een Mu&èe des Arts een Schamoteur, twee Dieren koten, eene Zeemerminenz. te zien waren, zagen wij met verwondering bij duizende nieuws gierigen er naartoe stroomen Nochtans, van naderbij gezien, ten zij het Musée, was het wel der moeite vveerd? Wel zeker neen Terwijl eene vlaamsche vertooning onzer IJperlingen duizend maai meer waarde heeft en aangenamer is. Zie hier het programma dezer vertooning TWEE IIANEN EN EEN IIENNE, Blijspel met zang, in een bedrijf, door H. Van Peene. Op algemeene vaaag EEN MAN TE TROUWEN, Blijspel met zang, in een bedrijf, door H. Van Peene. TAMBOER JANSSENS Groot blijspel met zang, in 2 bedrijven, door II. Van Peene. ©oagelask. - Sieur Adolf Cleenwerck, kantonier bij de bruggen en wegen if Vrijdag avond, bij onze statie, dooi den laatst aankomenden trein overreden geweest. Het lijk is dadelijk naar het Gasthuis overgebracht. Veetljpluns. Bij ministereel besluit van den 11 Maart, zijn al de gemeenten van Wesl-Vlaanderen die in den douanen omkring gelegen en in de volgende lijst bevat zijn aan de schikkingen der artikels 2, 5, 4, 5, 6, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 14 Maart 1867, betrekkelijk de be smettelijke tijphus, onderworpen Adinkerke, Aalbeke, Alveringhem, Neder-Waasten, Bece- lare, Belleghem, Beveren, Bisseghem, Biankenberghe, Bree- dene, Brielen, Bulscamp, Clemskerke, Comen, Kortrijk, Coxijde,Coijghem, Crombeke, Dadizeelë, Damme, Dickebusch, Dottenies, Dranoutre, Dudzcele, Eggewaaartscappelle, Espier- res, Veurne, Gheluvelt, Gheluwe, Ghijverinchove, Guileghem, Haringhe, Helchin, Herseaux, Heule, Heist, Hollebeke, Hoog- stade, Houcke, Hou them (Veurne), Houthem (Uper), lsen- berghe, Kemmel, Knocke, Lapscheure, Lauwe, Ledeghem, Leffinghe, Leisele, Lisseweghe, Locre, Lombartzijde, Loo, Luingne, Mariakerke, Meenen, Meessen, Middelkerke, Moeres, Moerkerke, Moorseele, Moorslede, Mouscroen, Nieuvvkerke, Nieuport, Nieuwrnunster, Oedilem, Oeren, Oostduinkerke, öostkerke,Oostvieteren, Ploegsteert, Pollinchovc, Poperinghe, Proven, Ramscappelle, Reckem, Beninghe, Reninghelst, fiol- leghem, Rolleghem-Cappelle, Sint-Denijs, St-Joris St-Ric- quiers, Slijpe, Stavele, Steene, Steenkerke, Sijsseele, Uitkerke, Vinchem, Vlamertinghe, Vlisseghem, Voonnezeele, Waasten, Watou, Wendnine, Wervjck, Westcapelie, Westende, Woe- sten, Westoutre, Westvleteren, Wevelghem, Wilskerke, Wulpen, Wulveringhem, Winckel-St-Eloi, Wijtschate, IJpe ren, Zandvoorde, Zillebeke. Vübï den lO tot den 17 Unart. GEBOORTEN Mannelijk.geslacht 3) Vrouwelijk 5) Declerck, Henricus, 21 j., ongehuwd, S' Jacobs-n.-Ypre. Markey, Sophia, 48 j., zonder beroep, echtgenote van Franciscus Markey, Boterstraat. Debruck, Petrus, 67 j., kunstschilder, echtgenoot van Ludovica Annebicque, Boter straat. Vermeersch, Emiliana, 50 j., zonder beroep, echt genote van Franciscus Deprèter, Vleeschhouwerstraat. Sonneville, Henrica, 82 jzonder beroep, ong. Boterstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 8. Vrouwelijk idem, 2. tezamen 10. Poperinghe, 14 Maart 1871. In de war gebracht door de liberale cijfers waarmede wij de kalholijke woorden van het Nieuwsblad nopens onze kie zerslijsten verpletterd hebben, de schrijver van dit blad be strijdt die cijfers om dat zij liberaal zijn, zeggende dat al wat liberaal is valsch is en dat. al wat kaiholijk is waar is. Wij antwoorden dat al wat cijfer is onfeilbaar is, en dat al wat maar uit ivoorden bestaat ten hoogste bedriegelijk is. Cijfers blijven altijd cijfers en niets kan de mathematische ze kerheid omstooten. Om zich aan die drukkende waarheid te onttrekken de ka lholijke schrijvelaar, na bevestigd te hebben dat onze twee liberale Schepenen, tijdens de laatste herziening der kiezers lijsten, meer dan dertig kiezers willekeurig uitgeschrabt hebben, werpt zich op de provisoire herziening der lijsten van het voorgaande jaar welker wijzigingen ten opzichte van sommige kiezers geen de minste weigering van kiesrecht ver onderstellen. Men is willekeurig uit de lijsten geschrabt wanneer men, in weerwil alle bewijsstukken van kiesrecht, zijne inschrijving ontnomen is en onwederroepelijk van het kiezerskorps uitgesloten is; ma ar Aan het oogenblik dat men, na voldoende bewijs, op de definitieve lijsten behouden is, men is er niet uitgeschrabt. Wij meenden eerst dat de correspondent van het Nieuws blad wilde spreken van de dertig kiezers welke M.Van Merris in 1869 uit de lijsten van onze voormalige katbolijke Schepe nen M. Berten eri M. Henri Van Renynghe heeft doen uit- schrabben, en waarvan er maar vier hun stemrecht konden bewijzen maar, na lang genoeg rondgepeisd te hebben, wij hebben eindelijk ontdekt waar hij zijn wil. Ilij wil door eene Jesuilieke redekaveling aan zijne lezers doen gelooven (zonder te spreken van de zuivering van 1869) dat op de laatstver- nieuwde lijsten van 1870 meer dan dertig kiezers hun stem recht ontnomen zijn, ten einde onze liberale Schepenen, vol gens de voorschriften van het nieuw Evangelie, bij het volk hatelijk te maken en van hunnen stadhuiszetel af te werpen. Maar zie hier den grond der zaak M. Van Merris, in 1869 ondervonden hebbende dat onze katholijke lijsten krielden van valsche kiezers, heeft, na zijne eerste zuivering, zich willen verzekeren of er niet nog andere onwettige inschrijvingen aan zijn aandacht ontsnapt waren, en, gebruik makende van de wet die hem hiertoe bemachtigt, hij heeft in de provisoire herziening van 1870 nog een der tigtal andere kiezers (meest allen zoons van weduwen wier vaderlijke erfnisverdeelingen niet altijd klaar zijn) de inschrij ving maar toegestaan op voorwaarde dat zij de noodige be wijsstukken van kiesrecht inbrachten, en onder die laatste dertig §heeft hij er nog zes gevonden die dit recht niet konden bewijzen. De anderen zijn, op de vertooning der ver- eischte stukken, met veel welwillendheid ingeschreven ge weest. Ziedaar de dertig willekeurige uitschrabbingen waar van onze tegenstrever zoo geweldiglijk poogt een bezwaar te maken; ziedaar de administratieve onwetendheid waarvan hij onze liberale Schepenen beschuldigt Wat aangaat het tweede deel van zijnen beschuldigings- akt, wij behouden onze eerste wederlegging welke hij maar met leugens durft tegenspreken. Wij hebben gezegd dat de Arrondissements-Commissaris, M. Van Elslande, al de libe rale kiezers die het cijns maar één jaar vóór het jaar hunner inschrijving betaald hadden, uitgeschrabt heeft, terwijl hij de katholijke ingeschrevenen die zich in dezelfde conditiën be vonden, zoo als M. Caulier, M. Vanderheyde en anilei'en, op de lijsten behouden heeft. Gij komt te voorschijn, antwoordt het Nieuwsbladmet twee katholijken op twintig liberalen. - Maar, trouwloöze sukkelaar, de asaclcecH hebben zij ook niet dit voordeel genoten Vraag het maar aan de heeren Aioijs Vrambout, Louis Mavaut, enz., enz. En wat de twintig liberale ingeschrevenen betreft (die niet behouden maar uitgeschrabt zijn geweest), gij bevat hierin vrijwillig al die welke hun kiesrecht bewezen hebben en die welke in ap pel gaan. Maar uwe uitvlucht verschoont de administratieve handelwijze en de Jesuitieke partijdigheid niet van uwen katholijken Commissaris. len andere, indien M. Caulier alle oogenblik van woon plaats kan veranderon, dit was een reden te meer om hem zonder stemrecht te Poperinghe niet in te schrijven, en het diploma van M. Vanderheyde gaf aan uwen Commissaris het recht niet van hem, zonder de tweejarige cijnsbetaling eerder op de lijsten te behouden dan M. Debreyne die, voor zien van een diploma door hem behaald voor de gouverne- mentale commissie der veeartsenijschool van Cureghem, sedert lange jaren het verminderd cijns betaalt. Wij wisten wel dal de correspondent van het Nieuwsblad in al zijne aanhalingen kwaadtrouwig was maar aan zulke domme kwaadtronwigheid hebben wij ons nooit verwacht. En ook waar wil hij henen met zijnen deftigen Burgmees ter dien hij zoekt te verschoonen om dat zijne eenige stem tegen de twee der Sehepenen moet onderdoen. Indien de Burgmeester niet medeplichtig ware aan de zoogezegde ver- valsching der kiezerslijsten, zoude hij, om dat hij in min derheid is, dezelve met zijne collegas moeten stemmen en door zijn handteeken moeten goedkeuren Stond het hem niet vrij er tegen te protesteeren De liberale minderheid in de Ka mers stemt zij niet tegen de akten der katholijke meerderheid? Wat aangaat de onaangename woorden welke wij somtijds toepassen aan de quibussen en aan de verschiilige soorten van schijnheiligen die aan de overtuigde katholijken eene ver- valschte meerderheid geven (welke woorden onze tegenstre ver krapuleus vindt om dat wij zijne eigene spreuken aizoo gekwalifieerd hebben), wij verklaren dat wij altijd trachten onze uitdrukkingen zooveel mogelijk te doen overeenkomen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2