BON MULET, OUT voos' den Landliouw, PERCEEL ZAEILAND BOIS-TA ILL IS, CHÈffiS I! HÊTHES, OVERSLAG, laer ingesteld 9,500 00. Maer ingesteld 5,125 00. YEN TE PUBLIQIJ E Unie Charrette ET INSTRUMENTS ARATOIRES, Emip YANBEY Y1ER, Koopman op de kaaï, te IJpo*en. Opeisbare Verkooping TE STADIA. PLANCONS, Donderdag 2»! Maert 1871, Pour cause de depart. A WARNÊTON, Rue des Hauls Jardins. Le Lundi 20 Mars 1871, a 2 heures dcrclevée, TE BEKOMEN BIJ Hij is de eenigste voor het arrondisseient IJperen, die het Zout van het huis RISCOB en C!e, van Cadix, verkoopt. Prijs comptant4a7 fr., volgenskwaliteit het 100 kilos (in geeue zakken). Het Zout van 7 fr. kan ook gebruit worden in de keuken, en hel zouten van T vlecsh, enz. VAN EEN ZEER GOED 1 Donderdag 50n Maert 1871, om 5 ure namiddag, Formant la coupe de 1871 appartenant a lTnstitulion Royale de MESSINES. Mardi, 21 Mars 1871, a 10 heures du matin, 4 h. 38 a. 76 c. de Bois-Taillis, avec une grande quantitc de Plancons, Chènes et Ilèlres, Taillis, PJancons et quelques Hêtres, ten 3 ure namiddag, ter Estaminet Parnassus-IIof, te Yperen, van Ml0 Een schoon groot WOONHUIS, met Grond en Erve te Yperen, aen den oostkant van de Boesingstraet.geteekend nummer 14. Gebruikt door sieur Louis Devos, aen 300 francs by dejare. MEn 2° Een HUIS met Grond en Erve, te Yperen, aan de noordzyde van het Gou den Violonstraeljen. Gebruikt door de weduwe van sieur Romanus Vlamynck, aen 216 fr. 's jaers. Door het ambt van de Notaris TITECA, te Yperen, Veemarkten. UMBBMtaga met hel voorwerp waarvan wij handelen, hoe leelijk en hoe verachtelijk dit voorwerp moge wezen. J'appelle un cliat un chat et Tartufe un fripon. X. Alle zieken vinden gezondheid, kracht, eetlust, goede spijsverteering en goede slaap weder, door het kostelijk ge- zondheidsmeel Revalenta-Arabica. Het geneest zonder rnede- cijn, purgatiën of onkosten, De slechte verteeringen, de maagontstekingen, de slijmen, winden, het zuur, het niezen, de ophef, de braking, de verstoplheden, de afgang, de hoest, de kort ademing, de tering, alle ongesteldheid aan de borst, in de keel, de adem, de stem, de long, de blaas, de lever, de lenden, de ingewanden, het slijmvlies, de hersnen en het bloed. 72,000 genezingen, waaronder deze van Z. de Paus, de hertog van Pluskow de Markiezin de Bréhan, enz. Genezing Ne 68,471 Prunetto (bij Mondovi) 27 Oct. 1866. M., Ik mag u verzekeren dat ik, sedert 2 jaar dat ik gebruik make van de wonderbare Revalenta-Arabica van Dubarry ik door geen mijne kwalen welke de ouderdom medebrengt, gekwollen ben, ik ben niet meer gewaar dat ik 84 jaren tel Mijne beenen zijn zeer kloek, ik heb mijnen bril niet meer noodig mijne maag is goed gelijk bij iemand van 50 jaar ik lever mij over aan de vischvangst, hoor biecht, bezoek de zieken, doe nog al verre reizen te voet, en mijne gedachten zijn klaar en bezit eene goede memorie. Ik geef u oorlof dezer verklaring zoo ruchtbaar te maken als gij het goedvindt. Onderdanige Dienaar Abbé P. Cartelli, pastor van Prunetto. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid weêr en kost 30 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. I fr. 23; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Barrij en Cci 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voedendan het vleesch, in tabletten van 6 Tassen, 1,25 voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr; 576 t. 60 fr. of omtrent 10 C. Ie tasse. -r- Du Barrij en Cic, keizerstraat, 12 Brussel, en te [Jper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Frysou, apcth.,Dix- mudéstraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. n'üN a Ia requête de Francois Provost, voiturier a Warnêton, M'° ïïiilaye, Notaire a Messines, procédera a a vente pu- blique de Un beau et bon Mulet, une charrette,un baniiau, tonneau et cuvelles a purin, herse, ridoir, charrue, unepiire de nou- velies roues pour chariot, 2 essieux, rondelciie, échelles, planches, hache-paille, cinq petites brouettes, et;., etc. Le tout avec crédit sous caution. IWre Butaye, susnommé, est chargé de la en te et de la recette. IJFEREM. ter herberg bewoond door sieur Pieter Saelen, op de Plaets te Staden, openbare verkooping, in eene zittingvan het hierna beschreven goed Gemeente Staden. By de Plaets. Een allerbest perceelken ZAEILAND, strekkende noord west en zuid-oost, groot volgens cadaster 29 aren 40 centi aren, aldaer bekend sectie A, nr 1066, palende van noord westen aen M. Pieter-Antoine Denys, te Rousselaere, nog van noorden, van noord-oosten en van zuiden aen Mme Cuvelier- Ameel, te Staden, en van westen aen M. den doctor Haesse- broucke, te Iseghem. Thans gebruikt door den medeverkooper P. Meersseman, en Fr. Van Elslande. Om door den kooper in gebruik te komen met 1 October 1871. De titels en veilings-voorwaerden zyn berustende by den Notaris Idolphe Tanden Boogaes'de, te Staden. VESTTE PÜBLIQÜE 1)E dans la Salie ordinaire des Ventes, a Flnstitution Royale de Messines, Mrc Ilutai e, Notaire résidant a Messines, procé dera a la vente publique de croissant sur les bois de Flnstitution Royale de Messines, situés a Wytschaete, a l'endroit Den Diependael. Immédiatement après il sera procédé a la vente des croissant sur 57 a. 55 c. de Bois, situés au dit Wytschaete, appartenant a M. Dupret, louageur a Ypres. Le garde-bois, Fr. Denturck, indiquera les marches aux amateurs. Avec crédit moyennant caution. Mre Butaye, Notaire a Messines, est chargé de la vente et de la recette. AARD 4 1 Maart. 48 Maart. DER GRANEN ENZ. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. lüükilo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 33,300 56-75 39,400 55-00 Rogge Haver 7,200 23-00 42,300 25-12 4,000 25-50 4,400 26-00 Erweten 2,700 29-00 5,000 27-00 Boontjes 9,000 28-00 7,500 27-50 Aardappelen Boter 5,800 8-50 365-00 4,000 9-00 580-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den •19" tot "26 Maart, is gesteld aan 55 c. per kilo. Vc'inic. Per hectoliter. 15 Maart. 8 Maart. Tarwe (nieuw) tot tot Tarwe van fr. 57-00 40 58 42 Rogge 27-00 29-00 27 28 Sucrioen 25 26 23 25-50 Haver 45-00 48 44 48 Boonen 50 55- 50 55-50 Rousselare. Per 21 4/2 heet. Zaai-tarwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge 24 a 26 Viggens Haver 14 Maart. aBoonen, fr. 52 a 54 aAardap. 100 k. 8 50 a 9 50 56 00 a 58 Boter p. kilo 5 72 a 5 90 34 00 a 55 00 Eieren p. 25 2 50 a 2 70 24 a 26 Viggensa 25 a 27 Koolzaada Koolzaad-olie p. 100 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 112 00 a 111 00 j 112 00 a 111 00 Lijnzaad-olie, 75 00 a 76 00 75 00 a 74 00 kortrijk. Per hectoliter. 45 Maart. Witte tarwe fr. 28 a 29 54 Roodeaard.IOOk 8 50 h 9 50 Roode tarwea -- Boter p. 4/2 k. 4 72 a 2 48 Rogge 47 34 a 49 54 Eieren per 25 4 55 a 4 18 Haver 9 67 a 12 34 Peerdb.p. 1/2 h. a Bent. Per hectoliter. 47 Mdart. Tarwe, fr. aKempz. 400 k. 29 a Rogge, 4 9 75 a Koolz.olie, guld 410 a Haver, 4 7 a 49 - Lijnolie, 78 00 a Peerdeboon. 25 50 a 00 00 Lijnkoeken, fr. 52 50 a 53 50 Koolz. 400 k 22 00 a 23 00 Koolzaadkoek. 22 00 a 20 Lijnzaad. 42 00 a 00 Kempkoeken. 48 a Aiadeunarde. Per hectoliter. -16 Maart. Tarwe, fr. 27 75 a 28 Boonen p. b.a Rogge, 15 00 a 18 50 Koolzaad,5 Haver, 9 50 a 11 50 Boter, de kilo, 2 45 a Aardap. 100 k. 6 50 a 7 00 Eieren p. 26, 2 45 a T(licit. Per hcetoliter. 16 Maart. Tarwe, fr. 27 50 aVlas, 5 k. fr. 5 50 a Rogge, 16 00 aBoter, de kilo, 2 75 a Haver, 10 a 00 Eieren, per 26, 2 56 a Roonen,aAardap, p 100k. 7 50 a Eecloo. Per hectoliter. 46 Maart. Tarwe, fr. 28 aBoter, p. k. fr. 5 20 a Rogge, 48 55 aEieren, p. 25, 5 50 a Haver. 9 70 a 00 00 Lijnzaad, fr. a Aardap. p. k. 7 50 a Koolzaad,a t.eisvenPer 400 kilo 43 Maart. Nieuwetarwe fr. a - Aardapp. fr. 42 a Oude tarwe 58 a Boter, de kilo 5 50 a Rogge 50 '5 Eiers, de 26 4 90 a Boekweit a Koolzaadolie 104 a Haver 28 'a Lijnzaadolie 80 a 00 2 72 4 90 Op de merkt van Luik van woensdag is er eenen opslag van 23 centimen op den tarwe en van 4 fr. op de haver geweest. De overige artikels zijn niet veranderd. Kortrijk, 12 Maart. - 550 hoornbeesten zijn te koop gesteld waarvan er 346 zijn verkocht geweest. Brugge, 14 Maart. - Ter veemarkt van heden telde men 307 hoornbeesten. De verkoop was traag.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 3