1805 5 koopen PEINTURE k DE PHOÏOGRAPHIE I. GRAND, MAISON, LI CABÏNST NANA EBDE, ENCRE BELGE PERFECTIÖNNÉE REVALENTAIRABICA REVALENTA EHOCOLATÉE Timmerhout, Kepers en Tabakpersen, Burgerlijke Godshuizen VEKK OOFING LAKSE, RECHTE i ZWARE BRANDHOUT. VANDERMEERSCH, Oude Houtmarkt te IJperen. Groute Sorteering aan zeer geringe prijzen. Ouverture des ateliers de Hue de VEloïle9. DENTISTE est aetnellement situé Rue du Lombardn° IS, Geen medecijnen meer Bi' BARRY. Verdeeld in 118 koopen en eenige koopea Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen dei- stad IJperen, zal DINSDAG 28" MAART 1871, ten 12 ure 's middags, openbaarlijk verkoopen Eerst te GHELUVEIaT, in den Hoogenzieken- bosch, weinig noord van de herberg la Bonne Espérahce slaande langs den steenweg van IJpe ren naar Meenen, 200 SPARREN verdeeld in 2o koopendaarna te ZILLEBEKE, in den Appe- lentjebosch, bij het gebruik van Francis Defever, 634 SPARREN verdeeld in 51 koopen en 1 koop BRANDHOUT; te EOLLEBEKE, in den lleilig- Geestbosch, weinig west van de herberg» het Klein Zillebeke of Vodde 971 SPxiRREN verdeeld in 62 koopen en 1 koop BRANDHOUT; en iendelijk te ZANDVOORDE in don Wolvebosch6 schoone en zware EIKEN BOOMEN verdeeld in 5' koopen. Al deze Sparren, zeer recht, lang en zwaar, zijn van de merkweerdigste die in de omstreken be staan en kunnen voordeelig gebruikt worden voor alle slach van timmerhout en ook voor tabakpersen. Deze verkooping zal gehouden worden met tijd van betaling, mits door de koopers begoede borgen of medekoopers te stellen en tien ten honderd ge reed te betalen. Verder onder de voorwaarden, lasten en bespreken voor het verkoopen van kap- bosschen behoorende aan de gemeenten en open bare gestichten die aan hel woudbeheer onder worpen zijn, opgemaakt door de Bestendige Deputatie van den Provincieraad van Westvlaan- deren den Tl Februari 1864 goedgekeurd bij Ko ninklijk besluit van 20 Juni daarna, en waarvan afschriften, telks inzage berusten in liet Secreta riaat der Godshuizen en ten kantore van den Notaris Alle inlichtingen zijn te bekomen bij den toezie ner Karei Delbeeque en bij den bosehwachter L. R. Lignel, beide te Zillebeke. Te bekomen ten bureele van dit Blad. (in alle slach en grootten) en face de la rue de 1'Ëtoile. Médaille de Bronze a l'Exposition Internationale d'Amsterdam 1869. Admise a l'Exposition de Londres 1871. E. PLANCHE, Fils, (seul fabrieant), rue de Prusse, 25, et rue de la Tête deMouton,50, Bruxelles. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge- zondlieidsmeel: GEZONDHEID YOOR ALLEN WEU STAD I.IS»ESÏEX. VAN SPARREN. DIENSTIG VOOR ALSOOK KERKBOEKEN, DE TS. nictkeirietz ©père lei «iriiie. d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans i'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit s©üï linuienKC «isecès a sa supé- riorité sur toutes celles employees jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la Maiisösa «ka Koi, lea MtaisSèa'es, EHètel-de-VïIIe. Ie IPsatjals de <lu!tt!cc, Isa Paste de Bruxellc», rAdraaSnisti»»- tSejs de» Clicminw de ifes* de l'Etat et généralement par toutes les graaasles IdmliildratloHS du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin I860, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après I'écriture. Eneres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59, et chez lous les Libraires et Papetiers du Pays. DU BARRY van Londen, die volkomrntlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedomme! in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust 11a het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der iochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, ioospijpontsteking, leering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed,' rhumatismus, flerecijo, koorts, moederkwaal, sirvitusdans prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel mn 72,000 genezingen. Genezing van des Paus Rome 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. js uitmuntend, vooral sedert dat bij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet inet het Revalenln Arabica Du Barrydie wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. li. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schottelvoi op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bkéhan. Napels, 17 April'1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uitterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doenik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik wasten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen eu weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig' geworden. Verschelde engeische en fransche genees- heeren mij nutlelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik ais uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke piaals hernemen. Markiezin deBréhan, Voedzamer dan het vieesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 23, '1/2 kil, 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 32 fr., 12 kii. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en C'e, 12, Keizerstraat, Brussel. BOOR DE Tienmaal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondire machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is,deze chocolaat is zeer wel geschikt voorde zwakke menschtn en aan de kinderen van een flauw gestelhij geefl het appuijt weder, goede spijsverteering en verfrisschendc slaap aai de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choeo- laat nietverteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingwanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen loor uwe Revalenta Chocolatée, Vine ent e Moyano, N. 60,715. Parijs, Ti April 1868, mijne dochter, die buitengevoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, mch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheiden zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de ChocolaatDu Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, sjijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij- moedighed en vaste vieesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, H de 'Aontlouis. In doozn en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25in doozen val 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongveer 10 centiemen voor iedere tas. ©IJ BAR0W es» Cie, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne lepositarissen. IJperen,Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apoth. Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. - We De Grave, drog., Eeckhoutstraat, 2; F. Vandenplas,drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandtraat, 41; V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 21; H Daels, apoth., Vlaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apoth, Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg1, 0. L. V. strat, 53; De Hondt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybreck, neg', Philipstoekstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg'Groote-Iarkt, 92; J. Wiilaert, neg', Grootc- Markt, 62; A Deiplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. - H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., I" Kindt-De Ghyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. - Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbeiaere enDucios, apoth.; Verpoorlf' Tavernier, nq'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede.Ch. Uostyn, bakker. Nieuport. - D. Lefevre en Vanbaecksei-Focqueur, apoth'. Oostende. - F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Haf ward, neg', Kpeilestraat, 68; W° Philips, negle, S' Joseph" plaats. Poperinghe— A. Haelewyck, apoth. Piousselaere F. Ameye en H. Boutens-Degheest, apoth'* Thielt. JBuyssens-Byl, apoth, Thourout. - L. Corniile-Parmentier, neg'; J. Van Casleele, druker. Boek- en teendrukkerij EssgeS Tain Ec®&Iï©mT jixmiidesfraat, nr 3», te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4