VAN IJPEREN. 4 FRAKKEN 'S JAARS 4ÏÖ. Tiende Jaar. ZONDAG, 26» MAART (871. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verseliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12cenlimen den regel. Reklamen: 23 eentimen. Bureel: Dixmudcstraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. Ziehier eenige inlichtingen over het wetsontwerp op de burgerwacht, dat door de aangestelde com missie is opgemaakt. Dit ontwerp maakt de dienst verplichtend voor al de burgers, die het lot of de plaatsvervanging van de militie heeft vrijgesteld. De ongehuwden zouden gehouden zijn 40 wa penoefening in het jaar te doen, tot op zekeren ou derdom de gehuwde mannen zouden niet meer dienst moeten doen als tegenwoordig. De officieren zullen een exaam moeten onder gaan en er zullen militaire onderrich(gevers hij elke kompangnie worden gevoegd. Eindelijk zou er telken jare een kamptijdstip zijn voor de garden van den eersten ban. Dit zijn de voornaamste punten van het ont werp; maar het schijnt dat M. Kervijn nog een ander in het hoofd heeft. Beiden zullen in den loop van dezen zittijd nog niet beraadslaagd worden. Men weet dal 31. Langrand-Dumonceau, toen hij Belgie iiad verlaten, zich te Parijs was gaan vestigen. Op het oogenblik der belegering is hij weggetrokken uit deze stad, en de dagbladen heb ben gemeld dat hij zich te Londen bevond. In de maand december li., werd 31. Langrand persoonlijk in bankroet verklaard. De curators waren te wele gekomen, dat hij eene woning te Parijs had behouden. Gedurende de belegering zelve, gelukten zij erin het vonnis der in bankroet verklaring aan de overheden van Parijs te doen toekomen, en vroegen dat men de zegels zou heb ben gelegd op al wat zich in de woning bevond van 31. Langrand. Toen de stad Parijs gekapituleerd had, heeft een der curators, 31. Poelaert, er zich heen begeven en, in naam der massa, alles wat zich in de woning van 31. Langrand bevond in beslag genomen. Over eenige dagen heeft hij naar Brussel ver scheidene kisten overgebracht, welke de belangrijk ste papieren bevatten om al deze zaken op te helderen. Tusschen de stukken bevinden zich, onder andere, verscheidene briefwisselingen welke een klaar licht zullen verspreiden over vele zaken, waarvan de curators het fijne woord niet konden vatten. 31. Langrand is in beroep gegaan tegen het von nis, welk hem persoonlijk in bankroet verklaarde. Deze zaak moest 20 maart, gepleten worden. De bndjet der openbare schuld voor 1872 is met eene som van fr. 1.301,397-30 vermeerderd, bestemd om de conventie uit te voeren die het klerikaal ministerie met de Maatschappij der Kool- bassijns heeft gesloten. Dat is een geschenk dat 31. 3!alou in zijne portefeuille zal hebben gelaten toen hij hel bewind verliet. Dc herbergiers van Gent en van andere plaatsen, die in de laatste wetgevende kiezingen met de ka- tholijken hebben gestemd, om de liberalen te straffen de belasting op de sterkedranken te hebben vermeerderd, ten einde de belasting op 't zout te doen verdwijnen, gaan de belooning hunner ver kleefdheid ontvangen, de clericalen zijn van zin 7.090 kiezers van de lijsten te schrabben bij mid del der afschaffing der belastingen op den verkoop van sterke drankendaar en boven eenige op cen- tiiuen af te nemen van de grondlasten, patent en persooneel om aan de provinlien toetelaten. Zoodat de herbergiers hun kiesrecht zullen kwijt zijn en eene hoogere belasting voor drank en tabak aan de provintien zullen mogen betalen. Dat is twee vliegen in eenen slag. É\g\É\ DE TOEKOMST BURGEROORLOG TE PARIJS. Parijs, S8 Maart, 6 ure 's avonds. De toestand is nog altijd zoo woelig als onzeker. De krijgsoverheid heeft hare troepen uit de voorgeborchten weggehaald, daar hunne houding vijandig was. Generaal Faron is er in gelukt zich te bevrijden na 5 bar- rikaden te zijn gepasseerd. De soldaten zijn verplicht geweest van de bajonnet gebruik te maken. Generaal Paturel is gekwetst. Men maakt barrikaden te Montmartre, te Belleville en in het voorgeborchte St. Antoine. De troepen hebben dezen morgend veertig kanons uit Mont martre weggenomen. De opstandelingen hebben er vijf herno men maar zonder konflikt. 9 ure 's avonds. De staf van generaal Yinoy met al zijne linietroepen, alsook de gendarmerie, is op den linkeroever der Seine getrokken, aan de nationale garde de zorg overlatende de orde te her stellen. De nationale garde vereenigen zich op verseliillige punten, er zijn talrijke geroepen op de boulevards. De winkels zijn gesloten; de omnibussen mogen van zes ure niet meer rijden. Barrikaden worden in de voorgeborchten opgericht. Parijs, 19 Maart, 6 lire's morgends. De dagbladen bevestigen dat de generaals Clement Thomas en Lecomte door den kop zijn geschoten. Versailles, 1 9 Maart. Het geheel gouvernement is te Versailles vereenigd. 10,000 man, onder bevel van generaal Vinoy, zijn er in goede orde verzameld. Al de overheden en legeroversten zijn er aangekomen. Men verzekerd dat de rechtbank, die de generaals Thomas en Lecomte hebben veroordeeld, voorgezeten was door Assy, de aanstoker der onlusten in den Creuzot. Voortdurend worden barricaden gemaakt in zekere wijken, vooral in de Rue des Martyrs, de Avenue Frudaine, den steenweg van Clignancourt, het uiterste van de voorstad Saint Denis, de Rue Rochechouart, de omstreken van het Stadhuis, Faubourg S' Antoine. Verscheidene bladen meldden, dat generaal Chanzy Maan dag avond bij zijne aankomst te Parijs in echtenïs is genomen. Hij wordt gevangen gehouden in het Chateau-Rouge. De heer Ramberger, konsul der Nederlanden, werd Zater dag ter beurs van Parijs uitgejouwd en beleedigd. Men hield hem voor eenen pruis. De Vlamingen, die te Parijs wonen, durven er hunne moedertaal niet meer spreken, mt vrees er voor Pruisen gehouden en mishandeld te worden. Parijs, 19 maart, 's middags. Ten 7 ure 's morgens laat het kanon zich in alle richtin gen hooren. Parijs, 20 maart, 7 u. 's morgens. Zondag morgend. De opgewondenheid duurt voort, van tijd tot tijd dommelt het kanon in de oproerige wijken. Op het stadhuis waait de roode vlag. Het gebouw is geplunderd en de kas is verdwenen. Parijs, 21 maart. Dezelfde toestand duurt voort; de bevolking is kalm. Eeni- ge omnibussen hebben den dienst hernomen. De forten Issy en Bicétre zijndoor denationalegarden bezet. Verscheidene komrnissarissen van policiezijn aangehouden. Parijs, 21 maart 's middags. De stad is rustig. De toestand der wijken van Belleville en van Montmartre is niet veranderd. De handel is onderbroken, men werkt niet, er heerscht eene groote opgewondenheid. Versailles, 22 maart. Eene tweede circulaire van M. Thiers is aan de prefekten gezonden. De tijdingen uit geheel Frankrijk zijn geruststellend. De wanorde overwint nergens. Te Parijs richten de burgers de onderdrukking van den oproer in. Te Versailles bevinden zich 4-5,ooo man, waarvan men ze ker is. De nationale Vergaderinggaal|eeneproklamatieafkondigen. Rijsel, Lyon, Marsaille en Bordeaux zijn rustig. Geheel het Noorden is rustig. Munchen, 22 maart. Men verzekert dat er beveï is" gegeven om het vervoer der fransche krijgsgevangenen naar Frankrijk te staken. De Electeur libre zegt dat het bonapartischgoud met volle handen gestrooid werd. In slede van 1 fr. 50, krijgen de ge- ëmbrigadeerde nationale garden 6 fr. daags. Si&otiting tsisselten ule opstantielingen en Met rail;. Parijs, 22 Maart, 6 ure 's avonds. Heden heeft er eene talrijke ongewapende betooging plaats gehad, roepende: Leve de republiek! leve de orde Aan de wacht gekomen die de Vendömeplaats bewaakt, vroeg men haar of zij zich door de nationale garden van den wijk wilde laten aflossen. De wacht weigerde. De betooging deed een drijkleurig vaandel vooruitbrengen, de nationale garden bedreigden alsdan de volksmenigte met de bajonnetdaar het volk niet spoedig genoeg achteruit week, legden drij rangen aan en openden gedurende vijf mi nuten een pelotonvuur op de volksmenigte. Daarop volgden hertverscheurende tooneelen, de wanorde was ten hoogste. De opstandelingen versterkten de wacht. Er zijn een dertigtal dooden en gekwetsten. Een uur nadien werden de opstandelingen versterkt door een bataljon uit het voorgeborchte van S' Antoine. Overal in Parijs werd de rappel geslagen om de nationale garden onder de wapens te vereenigen. De stad is in verslagenheid. Men vreesd voor wanorders dezen avond. Tot Vrijdag, 24, lo ure 's morgends, even slecht nieuws. ES® iierinricliling der Burgerwacht. M. Langivuul- Diinioiiceaii. —sSKgxea»

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1