VAN IJPEREN. msa'm 4 FRAKKEN 'S JAARS A1-' 471. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vfcrschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berieliten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12cenlimen den regel. Reklatnen25 cenlimen. ZONDAG, 2" APRIL 1871. Bpreei. Dixmudestraa.t, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De gebeurtenissen van Parijs wekken eenieders aandacht op; men is nieuwsgierig de artikelen in de dagbladen te lezen over de gruwelijke en bekla- gclijke voorvallen die aldaar hebben plaats gehad bij de een en wekken dezelve de onrustigheid op wegens de schrikkelijke gevolgen dat het meester schap van het grauw zou kunnen te wege brengen, bij de anderen de gegronde vrees van koophandel cn nijverheid voor langen tijd in eenen kwijnen den staat te zien vervallen, en voor iedereen eene diepe verachting voor eene natie die na haien al- gemeenen kreetnaar Berlin i naar Berlinen thans dat zij verpletterd is, de verantwoordelijk heid van al hare onheilen alléén op den dwingeland, wiens voeten zij heeft gekust toen hij op den troon zat, wil leggen. Dit alles, wij bekennen het, is niet gemaakt om het vertrouwen in de toekomst op te wekken, en heeft voor gevolg dat men zich weinig of niet foe- kommcre met hetgeen in ons eigen land plaats grijpt; ook het Ministerie neemt deze gelegenheid te baat om alle slach van terugwerkende wetten aan de Kamer voor te dragen en door eene ver slaafde meerderheid te doen stemmen, zoodanig dat, wanneer de rust in Frankrijk eenmaal zal worden hersteld, zullen de Belgen, als uit eenen slaap ontwekken en met verwondering ontwaren dat de clerikale partij haren tijd heeft weten te ge bruiken om het doel dat zij bewerkt te bevorderen, 't is te zeggen het openbaar onderwijs onder den invloed der Bisschoppen te plaatsen. Het is aldus dat het Ministerie ten nadeele der Normale Scho len van den Staat, die der geestelijkeid begunstigt; het is aldus dat het de Professionneele Scholen zelfs, die aan de Atheneën en de Stads-Kollegiën gehecht, onder de bewerking der geestelijkheid wilt plaatsen, en ten gronde, het onderwijs dei- meisjes tegenwerkt opdat het meesterschap dat de geestelijkheid op de vrouwen in het algemeen uit oefent niet zou worden verflauwd. De liberale Representanten hebben schoon hun daartegen te verzetten, zij zijn niet aanhoord, en zoohaast dat de rechterzijde van gevoelen is dat de voortduring der beraadslaging de waarheid aan de menigte zou kunnen doen kennen zij verzoekt met eenparige stemmen de sluising derzeive. Het is niet mogelijk van slechter trouw aan den dag te leggen dan het Nieinvsblad wekelijks doet, omdat een overdreven vooruitganger in de Kamer de gevoelens heeft uilgcdrukt dat, volgens hein, hel godsdienstig onderwijs door de ouders of in de Kerk gelijk in de Vereenigde Staten zou moeteit gegeven worden en dus geen deel van dat in de scholen gegeven zou moeten maken, het IJpersch schendschrift maakt daarvan de liberalen verant woordelijk, hetgeen klaarblijkende voor doel heeft van de ouders in dwaling te brengen; maargeluk- kiglijk er is iets dat hooger spreekt dan de laste- aaa a EE® HjHHK fffKSESSOE Eene bende karlisten is te Lerida verslagen en uiteen gedreven. Er heerscht eene groote republiekeinsche gisting in Anda- lousië. Pogingen tot wanorders zijn Zondag gedempt te Cordoue, te Saragosse en te Valentia. Men meldt uit Romen dat Bi. Franchi, de aanstaande week Rome zal verlaten om zich naar Coostantinopel te begeven, gelast met eene zending van den paus. De Koningin van Zweden is 30 maart om elf ure en 1 kwart overleden. De u Gemeente vermits men den munïcipalen raad van Parijs bij zijnen naam moet noemen, heeft den 29 maart, 's morgends, hare eerste zitting gehouden. De Times zegt dat M. Pouyer-Quetier van M. Fabrice eene vermeerdering van 80,000 man heeft bekomen voor de bezet ting van Parijs. Generaal Vtnoy behoudt bet bevelhebberschap. Bianqui verbergt zich, en heeft tot hiertoe nog geene zitting op het stadhuis bijgewoond. De Telegraph meldt dat hij eene depeche heeft ontvangen, waarin men zegt dat er in den nacht van 28 tot 29 maart, lusscheri de voorposten der nationale garden en de gouverne mentele troepen geweirschoten zijn gelost. Het gouvernement heeft de generaals Bucrot, Leflo. Chanzy en Trochu geraadpleegd. Er schijnt besloten te zijn Parijs binnen een tiental dagen aan te vallen. De proklamalie der uitslagen van de stemming heeft in den namiddag van 27 maart, te Parijs plaats gehad. De stadhuis plaats was geheel met volk opgepropt en de bataljons, die zich voor de gemeente hadden verklaard, hebben met muziek aan 't hoofd, voorbij het stadhuis gedefileerd. De kiezingen voor de officieren van de nationale garde, is op zondag vastgesteld. VOLKSLIED. Muziek van Hendrik Van den Berghe. Het drukken is een schoone kunst, Die het gedacht rond de aard doet vliegen Blaar 't woord is niet bij 't volk in gunst, Want drukken dat beteekent liegen Zóó als men eenen leugenaar Zijn haatlijk masker afwil rukken, Dan zegt men tot eikander maar: Gelooft hem niet, want hij kan drukken Gij meisje wie een jongeheer Wat zoete praatjes komt vertellen, Ach, iaat uw hartje toch zoo zeer Door zijne vleitaal niet ontstellen! Hij denkt niet aan den huwlijksband, Maar zoekt... een roosken af te plukken Daarom spreekt hij van minnebrand: Geloof hem niet, want hij kan drukken 1 P'J jongendie door een koket Hel hoofd u vol hebt laten razen Is eens uw hartin brand gezet, 't Zal niet meer dooven met te blazen 'k Geloof het dat ze lieflijk kweelt En zich bevallig op kan smukken Maar hoe zij lonkten lacht en streelt Geloofbaar niet, want zij kan drukken? Gij dichter in de Vlaamsche taal, Die u reeds rangschikt bij de bazen En pronkt met ijd'len woordenpraal, Gelijk een luchtbal opgeblazen! Wanneer er soms een goede vriend U zegt, bij 't lezen van uw stukken Daaraan is 't eerekruis verdiend: Geloof bem niet, want hij kan drukken Is er ne groote man in 't land, Die geern ras fortuin zou maken, Al had hij nog zoo'n groot verstand, En mengt'u toch niet in die zaken Hij brengt u wondren voor het oog, Blaar munt het op uw zilverstukken Gij die uw schaapkens hebt op 't droog Gelooft hem niet, want hij kan drukken Wel viudt ge soms een Flamingant, Die in zijn jeugd was groote dichter; Het volk maakt hem representant En daarmêe wordt hij nietsverrichter Blaar als hij moet herkozen zijn, Hij wordt weer Vlaming om te lukken; Die speelt de kieskomedie fijn Gelooft hem niet, want hij kan drukken Te Brussel venten elk op toer De kamerleden hun getater, Voor 't heil van Burgermensch en boer Gemengd met pinten suikerwater Maar 't is de sprake van den Waal Die daar weerklinkt, ons Vlaamsch moet bukken Maar, wat ze babbelen in die taal, Geloof ze niet, ze kunnen drukken Hoort, katholiek en liberaal Zijn, voor de vrijheidwéét- aan 't kijven, Elkaar verwijtend, in een taal Gelijk aan die der mosselwijven Maar wie van beide zij aan 't roer, De vrijheid gaat vooruit.... op krukken Zie, Burgers, 'k lach met dat rumoer 'k Geloof ze niet, ze kunnen drukken. Als handel, landbouw, nijverheid En kunst en welvaart ergens bloeien, Daar vindt ge dan een Majesteit, Zoo stom dat alles weg te roeien Ilij heeft naar roem en glorie dorst En wil de volken onderjukken. Waarom zegt 't volk niet, tot zoo'n vorst 'k Geloof u nietwant gij kunt drukken Maar ik die II dit liedje zong, Ik ben een minnaar van de waarheid, Daarom zeg ik ze aan oud en jong En toon ze in al haar naakte klaarheid Mijn doel is zuiver en oprecht, Ik wensch geen bravo's te ontrukken t Is mij genoeg zoo gij niet zegt 'k Geloof hem niet, want hij kan drukken A. V. Bultyock. Nota. Binnen 8 dagen vervolg aan de gedichten van M' V. Vande Weghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1