IN IT1EVEN OVERSLAG, EI H 0 VENIERL ANDEN Zont voor den Landbouw, FUTURE k BE PHOTOGRAPHS I. 6RANR HAISON LE GA11N1 Ai(" VANAERBE. ICRS BELGE PERFECTIONNÉE, REVALENTA AHABICA REVALENTA CHOCOLATÉE Maer ingesteld 9,000 Ir. iaer ingesteld 3,200 fr. Te Becelaere (Plaets). Donderdag Cln April 1871, Yerkooping GROND Emile VANDEVYVER, Koopman op cle Haai, te IJperen. G roote Sorteering Li 11. U U aan zeer geringe prijzen. Ouverture des ateliers de Hue de VÉtoile3 ft. %ENTISTE esl acliiellemeni sitae line dn Lombardnö Geen medecijnen meer. m: BARRY. Een 3 ure namiddag, Ier Estaminet Parnassdshof, te Yperen, van 4° Een schoon groot WOONHUIS, met Grónd cn Erve.te Yperen, aen den oostkant van de Boééingstraét, getëekend nummer 1 4. Gebruikt door sieur Louis Devos, aen 500 franks by de ja re. En Een HUIS met Grond en Erve SB te Yperen, aen de noordzyde van het Gou den Violonstraetjen, geteekend nummer 4. Gebruikt door de weduwe sieur Romanus Yla- mynck, aen 216 franks 's jaers. Door het ambt van den Notaris TITECA, te Yperen. met medegaendcn TE BEKOMEN BIJ Hij is de eenigste voor bet arrondissement IJperen, die het Zout van het huis RISCOBI en O, van Cadix, verkoopt. Prijs comptant: 4a 7 fr.. volgens kwaliteit het 400 kilos (in geenezakken). Het Zout van 7 fr. kan ook gebruikt worden in de keuken, en het zouten van 't vleesch, enz. Te bekomen ten bureele van dit Blad. (in alle slach en grootten) en face de la rtte de FEtoile. lÜÉÉiifS Médaille de Bronze a '.'Exposition Internationale d'Amsterdam i 869. Admise a l'Exposition dc Londres 1871. E. BLANCHE, Fils, (seul fabricant), ruc de Prusse, 25, et rue de la Tète dcMouton,50, Bruxelles. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge- zondheidsmeel: GEZONDHEID VOOR ALLEN 9o VAN EEN r. j Van wege meerderjarige en met tusschenkomst van M. den Vrederechter van het 1° kanton Yperen, bygestaen van den heer Greffier, worden in het openbaer te koop geboden Koop 4. Een Woonhuis, hebbende ingangpoort, siacht- stal, scheur en koèistal van achter, en 2 a. 24 c. grond van gebouwen en cour. Gebruikt door D.Dekee tot 1 Mei 1871 Koop 2. Een perceel Hovenierland groot 8 a. 85 c. Koop 3. Nog een perceel Hovenierland ook groot 8 aren 83 c. Ovea»sïS8gDonderdag 13 April 1871, ten 4 ure namiddag, ter heeberg Tivolionder de voorwaarden berus tende ten kantore van den Notaris Kajai't, te Becelaere. DE ®a. Hietkewletz opère lui nicine. d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxidë pas les Plumes métaliiques. L'Encre Beige doit s®ia Immense sraecès a sa supé- riorité sur toutes celles employees jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la das 1R®S, les ministères, rilötel-dc-ville. Ie l'alai» de Justice, ïia Paste «1© Ilruxellc», I'Aslaisinfsta'a- tiouï des Cheminw de Fer «I® I'Etat et généralement par toutes les grande» &ïl»saiaiis4i*ati©as du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 1865, oir elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plxisieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59, et chez tous les Libraires et Papeliers du Pays. DZ7 BARRY van Londen, die volkomfntlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der Jochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontstcking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting^ lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed' rhumatismivs, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans' prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van des Paus Home 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. js uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenla Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver. wekt hebben. Z. ii. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schotleivol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Biiéhan. Napels, 4 7 April 4862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uitterenden staat gevallen die zeven jaren,duurde. Het was mij onmoge- lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken ie doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik waste» prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenrnensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engeische en fransche genees- heeren mij nuttelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin m;Biiéhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 4/4 kilo 2 fr. 2a, 4/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 40 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HII1S DU BARRY en Cie, 12, Keizerstraat, Brussel. BOOR ])E Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, dm uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, .goede spijsverteering en verfrisscheridc slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choeo- laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyano N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, II. de, Montlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 40 centiemen voor iedere tas. ES5J BARB1" en C"', 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frv- son, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat II. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. W° De Grave, drog., Eeckhoutslraat, 2; F, Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41; V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 24; H. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 49; II. Stan- daeri, apoth., Sleenslraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 55; De Hondt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybroeck, neg', Philipslockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere enE. Duclos, apoth.; VcrpoorfC' Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth'. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; II a y- ward, neg', Kapellestraat, 68; W° Philips, neg'0, S' Joseph- plaats. l'operinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Ameye en H. Boutens-üegheest, apoth"' Thielt. J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- cn Steendrukkerij Engel Van Eeckhout, Dixmudestraat, nr 89, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4