VAN IJPEREN. Wat m bloempje soms vermag. 4 FRANKEN 'S JAARS Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillij je Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VADERLANDSCH LIEDEKEN. Nr 475. Tiende Jaar. VOOR IJPEREN. Fii. 4-30 VOOR BUITEN Aankondigingen12 eentimen den regel. Reklamcn: 25 ceniimen. Berlijn, 24 April. Zitting van den Reichrath. —7 De leening van 120 millioen is definitief aange nomen met algemcene min zes stemmen. Florentie, 25. De Senaat zet zijne discussie voort van liet wetsontwerp nopens de waarborgen aan den Paus toegestaan. De zegelbewaarder zegt dat het gouvernement een ontwerp zal aanbieden voor de volledige schei ding van Staat en Kerk. Uit Mu neb en wordt aan de Allq. Auqsb. Zei- tunq gemeldt, dal het adres betreffende het dogma der onfeilbaarheid reeds veel meer dan 4000 hand- leekeningen draagt; het mcerendeel bestaat uit huisvaders. Op een paar plaatsen werden de lijsten door onbekenden gestolen. Parijs is weêr geblokkeerd. Deze tweede belegering is schrikkelijke!' dan de de eerste, in dezen zin dat de bevolking van Parijs niet alleen zoo als vroeger zal gebombardeerd wor den van den buiten, maar daarbij nog geplunderd door de hatelijke, verfoeilijke dwingelanden van den binnen. En daar leidt het algemeen stemrecht En dat zijn de katholieken bezig bij ons intevoe- reii Uitzinnig en revoliilionnair. Het woord zal blij ven en eene korte toekomst zal ons leeren dat het maar al te waar is. Het. Nieuwsblad van den 15" dezer stuurt ons een artikel toe hij vorme van aanvraag dat wij zonder antwoord niet kunnen laten. Het redeneert altijd alsof wij het godsdienstig onderwijs uij de scholen zonden willen bannen, hetgeen nooit in onze gedachten is geweest noch dat wij nimmer hebben aangeprediktverre van daar, wij vcrkcc- ren geheel en al in de gevoelens van den heer Gui- zot die zegt dat de schoollucht vooral godsdienstig moet zijn, maar niet uitsluilelijk die richting hoeft te hebben. Er zijn nog andere gevoelens in het hart der jeugd te printen, en nevens de wetenschappen in de plichten wegens God, zij moet ook die ten aanzien van de maatschappij en van den Staat lee ren kennen men moet haar vooral gevoelens van eer inboezemen en 't is hetgeen in het elericaal on derwijs ontbreekt; tot bewijs overleest den cathe- chismus in zijn geheel en gij zult niet eens het woord eere aantreffen. Het Nieuwsblad spreekt van leerlingen vanVoi- taire alsof dien vermaarden schrijver een school meester ware geweest. Zij weten toch zoowel als wij dat de wanschepselen die de grondstelsels van 1795 door alle slach van gruweldaden hebben bezoedeld, nooit geen ander meester hadden gehad dan de Je- suilen, die vóót'de franscheomwenteling uitsluile- lijk met het onderwijs waren gelast. Heden zien wij nog een staaltje van hetgenc het elericaal onderwijs kan voortbrengen. De Broeders der Christelijke leering zijn van sedert den val van Louis-Philippc te Parijs met het lager onderwijs be last; zij bedienen aldaar 154 scholen die meer dan 51,000 leerlingen tellen, en dus het zijn wel zij die de hedendaagschc mannelijke bevolking van aldaar hebben gevormd. De eerlooze schelmen die thans door moord en plunderingen de hoofdplaatsen van Frankrijk in rouw dompelen, hebben hun onder wijs van die broeders ontvangen. Kiel dat wij ge- looven dat de verderfelijke grondstelsels welke zij ten uitvoer brengen hun door de kloosterlingen werden opgegeven maar hetgene nu plaats heeft is ten minste een bewijs dat het godsdienstig, en bijzonderlijk het elericaal onderwijs alléén, niet toereikend is om oordeelkundige lieden en goede burgers te vormen. Aan Jonkvrouw A... Y Buuef.t. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij ZONDAG, 50» APRIL 1871. STAD. ssfS3»aK»«iasMsr«&asB3tiE»K«5?a^J5»5«^rj^^ r--* :^s r.^s^^^OT^Js^rsKmiiBMaaBRt^aaaaM^ai ^rstmNAit^vfsm» ^sassazsi3^t!mms£MBiixmsmmi'SjwssBxm^xmasmswsaeass^sssiBtBsa^ uiiiiniiwï»1 ie Waarom is de geest soms treurig, Soms tot eenzaamheid gestemd Waarom zonder schijnbre reden, Is het harte soms beklemd Ik voel mij soms gansch ongelukkig, Treurigvo! is mijn gemoed, Zonder dat ik kan verklaren De oorzaak die mij treuren doet. 'k Ondervond dit weer dees dagen Droef gestemd was ik van geest. Dit, dit zijn mijn zwarte stonden Stonden die de ziele vreest. 't Vrolijk lied van mijn soldaten Schiep mij pijn, in sleê van vreugd... k Moest de legerplaats verlaten, Vlieden moest ik spel en jeugd. Op der heide breede pleinen Draalde ik, eenzaam mijmrend, rond Zonder doel ging ik steeds verder, A oor mij blikkend op den grond. Eensklaps zie ik voor mijn voeten 't Allerliefste bloempje staan, Het glansde 'lijk een' sterre, Aan de blauwe hemelbaan 't Bloempje zien, cn 't bloempje plukken, Bliksemsnel is dit geschied.... Moet ik U zijn naam wel noemen 't Bloempje heet: Vergeet mij niet. Lange stond ik nu testaren, Op zijn bladjes teer en fijn Want ze deên me droomend denken Aan het lieve meisje mijn. 'k Wil IJ in 't vertrouwen zeggen Bat ik heb mijn hart beloofd, Aan een jonge blonde maged, Die mij heeft mijn hart geroofd. Nu, 'k herdacht de duurbre stonde, Toen zij mij heur weermin bood, Zij, mij eeuwge min beloofde Wil ik haar in d'armen sloot. U vergeten zal ik nimmer Sprak ze toen ik haar verliet. Dit herhaalt mij 't lieve bloempje, Dat zich noemt vergeet mij niet. En, dit mocht mij 't hart verkwikken Dit herdenken deed mij goed. Zeg mij, zijn dit geen bewijzen, Dat de liefde leven doet Kamp van Beverloo 1870. L. V. A. Gezongen door den soldaat Van Laethem van het 10° linie. 4. Op,.Belgen op! De stond is daar Het Vaderland is in gevaar Laat allen twist nu varen. (bis). Herinnert u den heldenmoed En uwer vadren vrijheidsgloed. Wil rein hun roem (5 maal) bewaren. 2. Nooit wordt ons duurbaar Vaderland Van snood verraad en list de pand, Dit zullen wij nooit lijden, (bis). Gezadeld dus het oorlogspaard Gegrepen zij en roer en zwaard, Om voor ons recht (5 maal) te strijden. Het klinke luid, het vrome lied, Hier dulden wij den Franschman niet, Noot geeft de Pruis hier wetten. Wij vreezen voor geen overmacht, Wij putten in ons recht de kracht Om 's vijands kop te pleiten. 4. De Vlaming en de Waal te zaam Zijn tot de grootste daan bekwaam Ais 't geld het land te ontrukken Aan vreemden dwang en liranij. Neen geen vergulde slavernij Doet Belgenland ooit bukken. 5. Op, Belgen opTe wapen thans Behaalt nu al den zegekrans Als Vaderlandsche helden Doet een vermetel vreemd gebroed, Dat dorst en naar uw eer en goed Uw dapperheid vermelden. 0. Zij wappre hoog de leeuwenvaan, In stad en dorp, langs veld en baan, De vaan der bclgen zonen. En vastberaden, schoon bedaard, Ons allen thans er rond geschaard Wee hem, die haar durft honen 7. Soldaten van ons dapperheer, Aan U behoort de taak van eer, Om voor het land te strijden Gij zult als 't moet, met heldenmoed, Vergieten 't eedle vrije bloed, En 'l land voor smaad bevrijden L.-.J Van Acker. Namen1 A ngnsti 1870.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1