VAi\ IJPEREN. Speelmans wandelliederen 4 FRANKEN 'S JAARS jV 476. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Pol it i eke berichten VOOR IJPEREN. Fit. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen42 cenlimen den regel. Reldamen: 25 centimen. ZONDAG, 7" MEI 4871. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Dagen en weken gaan voorbij zonder dat er eene oplossing komt aan de burgeroorlog die Frankrijk, verarmt en verwoest en geheel Europa afschrikt. liet komiteit van openbare veiligheid te Parijs ingericht, heeft tot hiertoe, naar wij weten, geenc veroordeeling uitgesproken, maar het wordt tijd dat men Parijs verlosse van die bleeke navolgers van Robespierreen van Marat. De Italiaansehe Senaat heeft met 4 50 stemmen tegen 50, het wetsontwerp, waarborgen aan den Paus verleencnde, aangenomen. De minister van justieie heeft een wetsontwerp beloofd op de vrij heid van het onderwijs. Tot het einde van Maart heeft de oorlog aan Pruisen 286,495,497 thalers gekost. Dit is een officieelc opgave, voorkomende in de memorie van toelichting bij hel dezer dagen door den duitschen Rijksdag aangenomen ontwerp van wet tot het aan gaan eener nieuwe leening van 420 miljoenen. Londen, 50 april. De Observei- zegt dat M. Gladstone besloten heeft zich tegen alle nieuwe wij ziging van den budjet te verzetten. Berlijn, 50 april. De Gazette van Spener meldt dat de onderhoudskosten der duitsche troe pen, lot op 45 april verschuldigd, den 25 april door hetfransch gouvernement betaald zijn gewor den. Het nieuw wetsontwerp op de kieshervorming houdt tegenwoordig onze Kamers van Volksverte genwoordigers druk bezig, doch onder het publick wordt daarover weinig of niet gesproken. Dit voor eerst bewijst, dat deze nieuwe hervorming al zoo veel noodzakelijk is, al zoo veel door het volk ver langt of geëischt wordt, als het vijfde wiel aan eenen wagen. Maar de klerikale kopstukken wil len, voor hun eigen voordeel, deze wet kost wat kost doen stemmen; en zij bekreunen zich bitter weinig over het profijt, dal daarin voor den burger of den landman kan gelegen zijn. Reeds meer dan één man van verstand en on dervinding, zoo wel van de klerikale als van de liberale partij, hebben het nieuw wetsontwerp, zoo niet in zijn geheel dan toch in de voornaamste zijner deelen afgekeurd en bestredenja zelfs als hoogst gevaarlijk, in de tegenwoordige tijdsom standigheden, verklaard; doch het is wel te voor zien, dat de driftzuchtigede blinde klerikale meerderheid, van geene hoegenaamde aanmerkin gen, hoe gegrond zij ook mogen zijn, zal rekening houden, en dat het wetsontwerp zal gestemd wor den juist gelijk het door liet klerikaal bestuur is voorgedragen. Nu, het zij gelijk het wille, de ondervinding zal ons best leeren wat wij van die uitbreiding van rechten zonder waarborgen van bekwaamheid te verwachten hebben. Maar God geve, dat wij hier de SCHOONE, de vreugdevolle tijden niet bele ven, waartoe het uitgebreide stemrecht, zonder waarborgen, het fransche volk geleid heeft. De Kamer heeft reeds de discussie [gesloten van art. 4 van het wetsontwerp op de kieshervorming. Het is de klerikale rechterzijde die nogmaals met geweld de sluiting heeft doen uitspreken, ondanks de reklamatien van M. Rogier en M. Dumortier, die nog het woord hadden gevraagd. Het is vooral M. Dumortier, die er op aandrong zijne wijziging te mogen verdedigen en uitriepGij hebt mij zoo dikwijls willen hooren als ik in uw voordeel sprak, eh wel toont u nu eens verdraagzaam en luistert naar mij als ik tegen u spreek.» Maar geheel de rechter zijde is beginnen huilen: Neen! neen! de sluiting! De sluiting is inderdaad uitgesproken met 60 stemmen tegen 47. Het gaat er goed. Laat ze maar begaan zij zullen van zelfs onder den last hunner onbekwaamheid, hunner bestuur lijke misslagen, hunner onverdraagzaamheid en hunner fanatieke koppigheid bezwijken. De krijgs-coinmissie heeft zich Donderdag ver- ecnigd. M. de graaf Vilain XIIII is voorzitter geko zen. Wat zullen wij hebben, het pruisich stelsel In alle geval zal het eene vermeerdering van belasting en van mannen zijn, die het gouvernement zal vra gen, ofschoon de klerikalen, voor zij aan hel be wind waren, verklaard hebben dat zij de krijgslasr- ten zouden verminderd hebben. In antwoord op de dagbladen die bevestigen dat M. Langrand-Dumonceau te Brussel is gezien ge weest, zegt de Cotes de liruxelles, dat hij sedert langen tijd te Londen, het hotel Meurice, waar hij zijn verblijf heeft gevestigd, niet heeft verlaten. 4. 2. 5. 4. nnn. r.mflia rvnïTa TOEKOMST ssaxsxjgs»- DE NIEUWE KIESHERVORMING. DE KRIJGS-COMMISSIE. Ik wandle lustig, wel gemoed, Naar 't dorpken toe, dat uit dé dalen Zijn toren heft, dien de avondgloed Verlicht met zijne laatste stralen. bief glanst zijn kruis in purperpracht, En zwaalwen vliegen er nog boven, Wijl over 't dal een halve nacht, Zijn duister floers reeds heeft geschoven. Meisjes aan de bronne gaan Waterkruiken vullen. Eene spreek ik vriendhk aan, Die met blonde krullen. <i Laat mij drinken lieve schat, Blonde laat mij nippen 'k Dronk in eens mij liever zat Aan uw rozen lippen. Diep in uwer zielegrond <c Borrelt lanter minne. Mocht ik staan op dezen stond, In uw hart en zinnen. Ook mijn hart een beekjen is Waarin liedjes vlieten k Waart ge dorstig, gewis, ic Zou het zangen gieten. Achter het dorpje, bij heester en struik, Zat eene jonge en eene oude, Als ik dees morgend naar mijn gebruik, Wandelde door den woude. Hadde twee roosjes, het eene was nat, Hing verwelkt, zonder blozen; Frisch was het andre van reuk en blad, Eene zeer prachtige roze. En ik wierpe de rozen heen Naar de zinnende vrouwen Maar ik stuitte in eens mijne schrèen Bij 't geen ik kwam te aanschouwen. Want de roos, met de frische kleur Tot de oude is gekomen Wijl geene zonder blos, noch geur, 't Meisje stoorde in zijn droomen. Beide heeft het droefheid gebracht, Toen ik ging door den wonde. Heeft wel de jonge der toekomst gedacht, En des jonkheid wel de oude 61 Troebelt de heldre beek niet licht, Die door geurende beemden vloeit. Vereert zij des kindjes aangezicht Zoo laag er de onschuld op bloeit. Vermeden zij steeds en haat en nijd, De valschheid ja baarde steeds rouw. Zoo lange de ziel nog niet is ontwijd, Zoo lange houdt liefde en trouw. En als gij de schoonste roze breekt, Die aan den doornbosch staat, 't Kan zijn dat gij u slechts weinig steekt, Maar zij verslenst en vergaat. En als u een meisjen in 't harte draagt Doch gij, gij ziet van haar af, 't Kan zijn dat zij uit de zinnen u vaagt, Ook dat zij zinkt in 't graf. Doornick, 14 November Naar Atigvst Becker 1870. door L. Kom Acker.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1