VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS msamnsm Nr 4^8. Tiende Jaar. ZONDAG, 21» MEI 1871. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yertchillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. 1. VLAANDEREN. VELDKOOR. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. aaaaatas Bureel: Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Erge wanorders zijn te Pesth uitgeborsten De bakkers en kleermakers die den arbeid hebben ge staakt zijn met de politie-agenten handgemeen ge worden, omdat zij weigerden uiteen te gaan op de opiesching door de politie gedaan. Drij kompa- gnien soldaten zijn ter plaats gekomen en men spreekt van talrijke gekwetsten. Graaf von Beust heeft op de petitie van de bis schoppen der Kerk, strekkende om ten voordeele van den Paus tusschen te komen geantwoord dat do politiek van het gouvernement ten dien opzichte niet zal veranderen. M. Jules Favre heeft aan de Nationale Vergade ring de voorwaarden doen kennen welke in de onderhandelingen van Francfort vastgesteld zijn geworden. Het gouvernement van Munich heeft het vrede straktaat goedgekeurd. In de zitting der commissie van petitie van het Parlement heeft de commissaris van het gouverne ment verklaard, dat er aan al de duitsche schepen, die nog niet wettelijk veroordeeld waren op het oogenblik van het sluiten der vredes-priliminairen, hunnen eigendom zal worden terug gegeven, de schepen die op dat tijdstip waren veroordeeld zullen worden schadeloos gesteld. De commissie van den Senaat, te Washington, heeft een voordeelig verslag gedaan over het trak taat betrekkelijk de Alabama. De buitensporigheden, welke te Parijs plaats hebben, wekken de aandacht der menigte op; een ieder bekommert zich met den uitval van den bur geroorlog die Frankrijk moet ten onderen brengen, en men houdt zich weinig bezig met de inwendige Staatszaken, ook het klerikaal Ministerie maakt der gelegenheid gebruik om wellen te doen stem men die de overhand aan zijne partij verzekeren. Met de nieuwe kieswet en de pogingen door de geestelijkheid gedaan om de bevolking tefanatisee- ren, zij beelden zich in dat zij door hunnen invloed voor altijd meester der kiezingen zullen blijven, en het zou alzoo wezen indien zij van hunne gewone overdrevenheden konden afzien; giaar, verre van daar, hunne drukpers is hoe langer hoe heviger, zij eerbiedigt niets meer, alles wat eerlijk en acht baar is, wordt door haar dagelijks gehoond en ge lasterd, en hunne leugentaal is des te gevaarlijker daar zij door alle middels de eenvoudige landslie den beletten de nieuwsbladen te lezen die hunne leugens wederleggen en de waarheid doen kennen het is niet genoeg van hemel en hel in het spel te zetten, men vervolgt in hunne belangens degenen die onafhankelijk genoegzijn om zich aan een libe raal nieuwsblad te abonneeren, en wij kennen een onzer lezers wiens huwelijk zij op eene verfoeielijke wijze hebben doen mislukken omdat hij gewoon lijk de Toekomst las Men heeft schoon de waarheid onder den dom per te versmachten, zij is gelijk de olie zij eindigt toch met boven te zwemmen het kan langen tijd deuren, maar daar zal toch eerst of laatst eenen lijd komen waarop de Belgen zullen ontwaren dat men hun bedrogen heeft, zij zullen toch wel een maal gewaar worden hoe de geestelijkheid van den godsdienst een werktuig heeft gemaakt om macht en geld te bekomen en al de vrijheden voor haar ten nadeele der menigte te kunnen aanslaan. Niet is zoo gevaarlijk dan eene natie die, na lan gen tijd het jok der jesuiterij te hebben gedragen, eindeling onlwaardl dat men haar heeft gefopt. Het is aldus dat de hervorming in de vijftiende eeuw heeft plaats gehad en dat de omwentelingen van Frankrijk, Spanje en Ilaliën alles hebben van onder na boven gezel; de vertrouwden hebben schoon pogingen te doen om hetgene thans te Parijs plaats heeft op den invloed der schouwburgen en Inleiding. iste half koor. 2',e half koor. Solo. Slotkoor. Quarluor. Inleiding. 2t,e Half koor. Herhaling. Slotkoor. «BgJKioaszjssriöarfflS' UWnwiHimiiiUJga (fUUÉT ~k Wie kent het prachtig land zijn roemrijk groot verleden, Waar eeuwenlang voor Recht voor vrijheid werd gestreden, Waar 'tvolk beheerscht, verdrukt, heeft eeuwenlang geleden Onder 's vreemden ijzren juk Wie kent dat land, waarop de zon der vrijheid heden Haar vredesslralen schiet en waar de dankbre bede Uit aller harten vloeit, waar iedre stond een schrede Naar meerder vrijheid doet, naar grooter volksgeluk Dat land is Vlaandren Wijdvermaard Om zijn vaderlandsche helden, Om zijn schoone, vruchtbre velden, En om zijn zeden trouw bewaard Dat land is Vlaandren Wijdvermaard Om zijn kunstmin, om de schatten Die èn stad èn dorp bevatten, Die nijverheid en handel baart I God ziet met welbehagen neder Op zulk een volk, op zulk een land, Waar 't onaf hanklijk streven weder Den boom der vrijheid heeft geplant. God zegent zulk een heilig pogen De vrome leus van Eendracht, macht j> Waar Vorst en Volk vereend beöogen En Viaandrens ouden roem en pracht Gezegend zij het land, waar vrede en vrijheid bloeien, Gezegend zij de Vorst, die zulk een land regeert Gezegend zij de grond, waaruit die schatten vloeien, Gezegend zij het volk, dat kunst en kennis eert. En dat is Viaanderland 1 Waar hemelwaarts de klank Uit aller harten stijgt waar iedre stond een schrede Naar meerder vrijheid is, naar grooter volksbelang i. Aii De dag is daar, het zonlicht roept ons buiten, Vlug naar het veld: er valt zoo vee! te doen De vogels zijn zoo liefelijk aan 't fluiten, De lucht is blauw en de akker ligt zoo groen. De spade in de hand, Wij trekken naar 't iand, En snijden de voor Rechtlijnig er door 2. Wij werpen in 't rond Het zaad in den grond, Dra schiet het als spruit Vol leven er uit Het golvende graan Lacht lustig ons aan, In zonnigen bloei, Vol weeldrigen groei 1 Gepikt en geplukt, 'lts alles gelukt De kar thans gelaan, Met vruchten, met graan jstc Uaifkoor. Welke vreugd als de oogst is binnen, Welk een feest nu te allen kant Knapen, maagden, huisgezinnen Vieren kermis op hel land. Ziel, daar rolt een vracht van koren Naar de marktplaats in de stad 't Goud gedolven uit de voren Duurgewonnen, blijden schat. 1. De spade in de hand, enz. 5. Hetgolvende graan, enz. 2. Wij strooien in't rond,enz. 4. Gepikt en geplukt, enz. Daar in het west daalt zacht de zonne neder, Die slapen gaat na heuren laatslen zoen Thans keeren wij bij vrouw en kindren weder Tot morgen vroeg. Er valt nog veel te doen. Luitenant Viclorien Vande Weghe. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1