VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS Nr 479. Tiende Jaar. 1 Politiek. Stads,- Kunst- cn Letternieuws. Yerscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Pol iti eke bcriehten HOE DE BEL&EN GELUK VOOR DE WET ZIJN. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 28" MEI 4871 -iwmm Bureel Dismudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. '1»! Munchen, 20 Mei. 48 sleden hebben de beslissingen, vermeld in het adres der oude katholieken, bijgestemd. Madrid, 221 Mei. In het Congres is er door de republiekeinen eene 'vraag gedaan om de grondwet le wijzigen en de republiek uil te roepen. Een voorstel van de Carlisten vraagt de vernieti ging der kiezing van den koning en de erkennig der wettigheid van don Carlos. Ilel Congres stemt de verdaging der debatten. Weenen, 22 Mei. Het roode boek is aan de delegation onderworpen. Het bevat 105 dokumenten. De delegatiën van den Reichsrath zijn heden ge opend. M. SchmeiTing is voorzitter gekozen en M. Vidulich onder-voorzitter. M. von Beusl meldt dat de Kamer morgen ten twee ure de delegatie van den Reichsrath zal ont vangen. Londen, 23 Mei. Lordskamer. Lord Grandville zegt dat de Duitschers eene schadeloosstelling van 177,000 fr. zullen betalen voor de engeische schepen in de Sei ne gezonken. Washington, 25 Mei. De Senaat heeft gisteren het traktaat met Enge land goedgekeurd met 50 stemmen tegen 12. Napoleon I heeft gezegd dat de ware vrijheid dei- volkeren de gelijkstelling voor de wet was, en hij heeft daarin geen ongelijk gehad van sedert de lransche omwenteling al de behceren die zich op volgden hebben dit grondstelsel geëerbiedigd; bet elericaal Ministerie, waaronder wij thans bet geluk hebben te leven, is het eerste die daarvan heeft af gezien. Hier is de daad: volgens de wet op de le gale servituden het is verboden hoornen te planten in den afstand van 20 meters van al de spoorwe gen, zoodanig dat het eene ware schade zonder vergoeding is welke een grooten invloed op de waarde der eigendommen die langs de spoorwegen gelegen zijn uitoefent, dezelfde grondstelsels zijn ook altijd toepasselijk geweest op de gronden die in een zekeren kring rond de versterkte steden zijn gelegen. Wanneer de vestingswerken van Antwer pen gemaakt wierden, veel eigenaars der gronden die in den bepaalden afstand gelegen waren, of schoon dezelve door de meerdere uitgestrektheid der stad in waarde verdubbeld waren, vroegen vergoedingen waaraan zij niet gerechtigd waren welnu de Minister Jacobs komt eene wet te doen stemmen bij welke een millioen en half aan de anlwerpenaars zal uitbetaald worden, het is eene belooning aan dc clericale kiezers van aldaar toe gestaan, over de stemmen die zij aan de metingisten van onze koophandelslad en aan M. Jacobs in het bijzonder hebben gegeven. Dus, schatpliehtigen, opent uwe beurzen, een millioen en half tot belooning om eencn Minister ge naamd te hebben die de gedachtenis van 's Konings vader beeft beledigd, is waarachtig nog al duur be taald. Men verzekert ons dat er Maandag jl. eene ver gadering van afgevaardigden der Garde-Civiek van het geheel rijk te Brussel is bijeengeroepen ge weest, ten einde te beraadslagen over het nieuw wetsontwerp der hervorming dezer instelling; zoo het schijnt is het doel van hetMinisterie den dienst verplichtend le maken, zoowel buiten als binnen de stedenvan alwie vermogens heeft, te verplich ten zich te kleeden, en,niet genoeg van op bepaalde dagen de wapenoefeningen te moeten aanleeren, zij zullen moeten alle jare eene maand in 't kamp van Beverloo gaan verblijven. Dus gij die alles uit- geschraafd hebt om u in de militie te doen vervan gen, gij zult ook den militairen rok» moeten aan trekken en uwe belangens verwaarloozen om eene maand in het kamp te gaan soldaatje spelen. En zeggen dat het een elericaal Ministerie is die zulk eene wet durft voordragen, dat het die zelfde mannen zijn die aan de kiezers verklaard hadden het militarismus ernstiglijk le bevechten en de be groeting van oorlog merkelijk te verminderen. Het is ongelooflijk dat men op eene dusdanige wijze den gek durft scheeren met de kiezers maar zij durven alles omdat zij de overtuiging hebben van ondersteund te worden door de Bisschoppen en dat het volk zich nogmaals zal laten bedriegen. M. Ivervyn heeft aan Doornyk de subsidie van 5000 fr. geweigerd, welke op den budget van de stad gebracht werd als aandeel van den Staat in de kosten van het lager onderwijs. M. Kervyn begint zijne grondbeginselen toe le passen Zoo het schijnt zouden de bisschoppen den ko ning willen dwingen den Paus weder op zijnen wereldlijken troon te zetten. Hoe zou Leopold II dal moeten aan boord leggen Onder de verantwoordelijkheid van zijne minis ters P Maar d'Anelhan zelf, bet bloemken uit van de fanaliken, heeft aan de Kamer verklaard dat Belgie, als onzijdig land, niets te stellen heeft met de itali- aansche zaken En al waren de ministers, al was de katholieke meerderheid zelfs van zin aan het pauselijk wiel te helpen steken, hoe zouden zij aan de Romeinen eenen vorst gaan opdringen tegen hunnen zin, zij die in 1850 den wettigen vorst uit België verjaagd hebben en er cenen gekozen naar hunne goeste? Zijn de Romeinen niet baas in hun huis, in 1871, gelijk de Belgen baas in hun huis waren, in 1850. Buitensporig is de vraag der bisschoppen, omdat zij tot niets anders leiden kan dan lot stoornis en oproer. Inderdaad of zij willen wat zij vragen en dan is op een oogpink België uit de kaart van Europa voor eeuwig weggevaagd. Of zij willen het niet, en wat alïairens hebben zij dan, aan den koning petitiën te sturen, legen de letter en den geest van de Grondwet Genoeg met al die schijnheiligheid genoeg met al dat vissehen in troebel water In een land, waar gelijk het onze vrijheid van geweten heerscht. gaat ons de Paus al zooveel aan als de prins van Monaco of de koning van Arau- canië. De Paus krijgt zoo wat 4 miljoen van Italië alleen cn God weet hoeveel miljoenen van de ge- heele katholieke wereld. En hij klaagt Ei wel, wij voor ons wenschen dat het met alle armen zoo wel mocht gaan zij en zouden dan op gecne kwaden winter moeten peizen. KOMS 'r(rr^x «agjKgjgSB IJpei-en, "±1 Mei 1871. BKAWD - Iedereen herinnert zich nog' het schitterend feest te Proven gegeven door den heer Senateur Baron Maze- man. Men herinnert zich dit feest niet alleen door zijne schitterende pracht maar ook door de honende en lage artir kels die men er tegen aantrof in de zoogezegde catholijke nieuwsbladen onzer stad. In dit feest had eene aandoenlijke plechtigheid plaatsde Baron Mazeman, die de bewaarengel van Proven mag ge noemd worden, begiftigde op eiijene kosten die gemeente met eene volledige uitrusting van een Korps Pompiers. Eh wel! zou men het kunnen gelooven,de schuimende catholijke nieuwsbladen, uit partijzucht, wisten daarop niets dan mod- dertaal uit te kramen en deze koninklijke mildheid met ver achting en spot te beledigen Zou men kunnen denken dat zulke man sedert lang en thans nog niet ontsnapt aan den ve- nijnigen laster eens gekke kapellaans, die, als 't ware, als man Gods, de zending ontving om de ondankbaarheid aan te pre diken tegen eenen weldoener, eenen mensehen vriend, die

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1