VAN ÏJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS rCfei 482. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschiilige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke .berichten. Stads Nieuws. VOOR ÏJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG,. 48" JlINl 1871. Büreei. Dixmudestraat, 59.'Alle inzendingen vrachtvrij. Fiorentie, 9 Juni. De vreemde gezantschap pen te Fiorentie, hebben gisteren van M. den mi nister Visconti-Venosta de circulaire ontvangen, hen offieiel meldende dat de overbrenging van den zetel des gouvernements naar Rome den 1 Juli aanstaande zaï plaats hebben. Berlijn, 10 Juni. De keizer van Rusland is vertrokken. De luitenant-kolonel graaf von Waldersee, is zaakgelastigde bij het fransch gouvernement be noemd. Athenen, 10 Juni. De koningin heeft den eed afgelegd in hoedanigheid van regente. De koning vertrekt heden naar Trier; den weg dien hij zal volgen is onbekend. Versailles, 11 Juni. Het Journal offieiel kondigt het ontslag af van M. Picard, als gouver neur der bank van Frankrijk. Het is niet waarschijnlijk dat de graaf van Cham bord te Touraine zal komen wonen. Versailles, 12 Juni. De gedachte om den ze tel des gouvernements en van de nationale vergade ring naar Parijs over te brengen, wint veld onder de gedeputeerden. Madrid, 12 Juni. De Keizer van Brazilië zal weldra alhier aankomen. De Impartial zegt dat men het bijna eens is in princiep op de grondslagen voor de ineensmelting tusschen de Bourbons en voor het regentschap van den hertog van Montpensier, gedurende de minder heid van prins Aiphonse. De grondwet van 1845 is in eenen vrijen zin hervormd. Berlijn, 14 Juni. Het keizerlijk bevel, de in trede der troepen op 16 Juni bepalende, is versche nen. Ka de défilé zal het standbeeld ter eere van Fre- derik-Wilhelm III onthuld worden. Londen, 16 Juni. De gravin van Parijs is ge lukkig van eene dochter bevallen Dinsdag te Twickenham. Ll nita Calholica, die eene roomsche gazette is. geschreven onder den invloed der Jesuiterij, die den H. Vader omringt en overmeestert, en dus die mag aanzien worden als de gevoelens en de inzich ten van het pausdom uil te drukken, zegt in zijn nr van50Meijl.dat de vrede slechts aan de wereld zal terug gegeven worden, wanneer de rechten van den mcnsch door de hand van den beul zullen verbrand worden, en dat de Syllabus, die de rechten van God daarslelt, de wetboek van al de staten zal worden. Is bel klaar? de rust zal slechts herleven wan neer de wetten van alle landen, die de rechten en de vrijheden der volkeren waarborgen, zullen afge schaft worden, en dat de geestelijkheid de macht zal hebben van alles te overmeesteren, en, gelijk in de middeleeuwen, vorsten en volkeren te onder drukken; dus geene grondwetten meer, geene ge lijkstelling meer voor de wet, geen burgerstand meer, integendeel de pastors moeten bemachtigd worden over de toekomst der famillien te beschik ken, de voorrechten der kerk daarin begrepen, het heffen der tienden moeten hersteld worden, en ge lijk in de jaren 1500. degene die zich daartegen zouden willen verzetten, zouden hunne eigendom men zien aanslaan en levende verbrand worden. Daar is de beduidenis van den Syllabus, en wan neer de jesuiterij door alle middels de bevolking tracht te verdweepen, het is in de hoop van eerst of laatst lot daar te geraken, niets word verwaarloosd om de eenvoudige sukkelaars daartoe te bereiden, en de verklaring van de Pauselijke onfeilbaarheid, die van een mensch eenen God maakt, is in dien zin een grooten vooruitstap gedaan. Gelukkiglijker bestaan nog mannen die moedig genoeg zijn om aan dusdanige vorderingen tegen stand te bieden, maar God weet wat de gevoelens van het aankomende kroost zullen zijn dat men zorg heeft in dien geest te vormen. Gedurende de 25 jaren dat de matige liberalen aan het staatsroer zijn geweest,de openbare werken hebben eene groole uitbreiding genomen meest al de gemeenten zijn door steenwegen in gemeenschap gesteld geworden, kerken en pastoreelhuizen zijn verprachtigd geweest, eene menigte ijzerenwegen doorkruisen het land en hebben aan koophandel en nijverheid eene groole uitgestrektheid doen nemen; de scheepvaart buiten en binnen is begunstig ge worden, en door het vrijmaken van de have van Antwerpen onze buitenlandsche betrekkingen heb ben eene groole aangelegenheid genomen, en hei gene men, ui tegenwoordigheid van zoo vele verbeteringen meest moet verwonderen, het is dat meest al de belastingen zijn, of verminderd, of afgeschaft geworden, en nauwelijks hebben wij het geluk van onder een achteruitkruipend Minis terie te zuchten of men spreekt niet anders dan van nieuwe belastingen daartestellende tachtig mii- lioerien die den heer Frèré in de schatkist heeft gelaten, schijnen reeds verdwenen, ik wil zeggen, verkwist te zijn, en geene buitengewoone werken zijn nogtans verricht geworden. Wel is waar dat de oorlog het Gouvernement heeft gedwongen de militianeu opleroepenom een zoogezegd leger ter bewaking op de grenzen te kunnen zenden, maar daar ook heeft de onkunde en de vcrwaarloosheid van het Ministerie zich doen uitmunten noch am bulancen, noch intendaneen waren op geschikte» voet ingericht, hij geval dat onze soldaten eenen inval van de oorlogsvoerende legers hadden moeten tegenhouden, de gewonden hadden denoodigehulp middelen niet kunnen hekomen, en wegens het voedsel er zijn bataillons die meer dan 24 uren van alle nooddruften zijn beroofd geworden. De reden van dit al is moeieiljk om te begrijpen, maar in het algemeen, in alle landen alwaar de bijgeloovsgheid. en de dweeperij van hoogerhand zijn ondersteund en aangemoedigd, heerscht er een gevoel die alles verlamd. De Avasche tijding, die gewoonlijk nogal onder richt is, hevesüy: dat men in de papieren van verseheide leden der Commune bewijzen heeft ge vonden dat zij betrekkingen hadden in onze hoofd stad en dat zij het vooruitzicht hadden van te Brussel ook eene Commune gelijk te Parijs in tc richten, en desnoods aldaar ook door moord en brand zich te vreken over degenen die zich tegen hunne ondernemingen hadden willen verzetten; wij verhopen dat het Gouvernement een onderzoek daarover zal hevelen en er den uitval aan het land zal mededeelea. GELUKKIG BELGIE I Niet alleen gaan wij van dees jaar te beginnen twee miljoen en half lasten meer betalen, maar gisteren heeft M. Jacobs, minister van financiën, eene wet nedergelegd waarbij het gouvernement vraagt om eene leening te mogen doen van vijtig rniljoentjes maar. Dat heeten de klerikalen spaarzaamheid. Tachtig miljoen opgeëlen, die de liberalen in de kas hadden gelaten, 2 miljoen en half meer lasten per jaar, 50 miljoen nieuwe leening op min dan 10 maanden tijds. Leg ze mij daar UïS-i JAiiiii Afilfl MI&11 ÏJperen, 17 Juni 1871. Feest. - Vrijdag laatst werd onze stad in een feestgewaad gehuld, ter gelegenheid der 23c verjaring van 'l pausdom van Pius IX. De geestelijkheid heeft groote kerk-ceremoniën ingericht om dien plechtiger) verjaardag te vieren; de IJperJiogen, zoo men ziet, hebben zich gehaast hunne sympathie te betoonen tot eenen ouderling die zooveel jaren een zoo verhevene plaats op aarde bekleede. Ook zien de inwoners van ÏJperen daarin niets van politiek en de kopstukken der ctericale par tij die daaruit zouden doen besluiten dat zij nu meer aanhan gers tellen dan vóór het feest, zouden zich deerlijk bedrogen vindenWanneer er een huwelijk zijne gouden bruiloft van 23 of 30 jaren viert, soms eene geheele stad, of tene minste een geheel gebuurte tooit zich op en richt feesten in uit toe-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1