VAN IJPI5REN, 4 FRANKEN 'S JAARS M1* 48«L Tiende Jaar. Politiek. Stads 9 - Kunst- en Letternieuws. Verschil ügy-e Tijdingen. Markten. Bekend makingen Politieke berichten. HET SPELDEWERK EN KLEIN SACRAMENTDAG TE IJPEREN. VOOR IJ PEREN. Fk. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen: 25 een timen. ■hjghI ZONDAG, 25» JUNI 1871. s Bcreei. Dismudeslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. ImJMÊ m Ter gelegenheid van den triomfantelijken intocht te Berlijn, is de graaf von Moltke benoemd tot veld maarschalk-generaal de minister van oorlog, M. von Roon, ontving den titel van graaf; generaal von Manteuffel werd gedekoreerd met den Zwarten Adelaar. De fransche dagbladen houden zich reeds veel met de aanstaande kiezingen bezig. Men denkt dat er te Parijs republiekeinsche kandidaten zullen ge kozen worden, of ten minste mannen, die geneigd zijn den heer Thiers te ondersteunen in zijne po gingen om in Frankrijk een gouvernemenlsvorm in te voeren, die het land beschermt tegen de wer kingen van drie dynastien, dieelkaêr den franschen troon betwisten. De bonapartisten treden in vele plaatsen in de kiezingen op. De nationale vergadering van Versailles houdt zich onledig met het onderzoek der daden van het gouvernement der nationale verdediging. De redevoering van generaal Trochu, hoofd van het gouvernement der nationale verdediging is nog al belangrijke om lezen, voor de veropenbaringen die er in voorkomenhet is eene gewichtige bij drage tot de geschiedenis van den oorlog, die zoo rampspoedig voor Frankrijk is afgeloopen. Het schijnt zeker dat de politie meer dan 400,000 naamlooze aanklachten heeft ontvangen, liet getal Communisten gedood, gekwetst ot gevangen geno men beloopt tot 100,000. M. Rouher zal zich in twee departementen laten voorstellen. M. Ollivier wordt in het zuiden voorgedragen. Men spreekt van de kiezingen tol op 10" Juli le verdagen. Men schrijft uit Parijs aan de Indépendance beitje Meu verzekert dat M. Jules Favre in ditoogen blik in onderhandeling is met de gouvernementen om een soort van Heilig-Verbond tegen de Interna tionale van alle landen te vormen. Weenen, 20" Juni. In zijne zitting van heden heeft dc Reichsrath zonder debatten, in derde le zing, het wetsontwerp van financiën en het staals- budjet voor 1871 aangenomen. Munchen, 20" Juni. M. Rulhardt, legatie- raadsheer, is zaakgelastigde van Beieren le Parijs benoemd. Berlijn, 21" Juni. De Kreutz-Zeitung zegt dat het gouvernement olïicieellijk te Rome de hou ding der kalholijke partij gelaakt heeft. Deze reklamatie heeft tot uitslag gehad dat kar dinaal Antoneli krachtdadig het gedrag der kalho lijke parlij heeft berispt. Het is gedaan, de Koning heeft de nieuwe kies wet geteekend, het is een begauen misslag diezware gevolgen zou kunnen hebben, daar hij de staats macht voor goed in handen der Bisschoppen over levert, en mag aanzien worden alsof den Koning zijn ontslag had gegeven, lot dat hij door eene om wenteling in de voorrechten die de grondwet hein had gewaarborgd zou worden hersteld of, ten ge volge eener regeeringloosheid eene schuilplaats in Engeland zou moeten gaan zoeken. Het is hetgene wat Leopold de eerste, dank zij aan zijn schrander vernuft, heeft gevoeld, wanneer hij het programma van den heer Dechamps die, deze schikkingen ook inhieldt, afkeurde, en in plaats van het ontslag van het liberaal Ministerie te aan veerden, hetzelve bewilligde om zijne func- tien te hernemen. Het was ter dier gelegenheid dat die wijze Vorst door een vermaarden omzendbrief deed kennen dal hij nooit zijne toestemming zou geven aan maat regelen die de overmacht aan eene der partijen zou verleenen om de andere te onderdrukkenbrief die in alle gevallen voor richtsnoer aan zijne opvolgers had moeten dienen, maar eilaas! de aristocratische kring (en die zegt aristocratische zegt Jesuitieken kring) waarvan Leopold omringeld is, moet hem de ooren vol geblazen hebben, en het is bijna altijd zoo, dat degenen die zich als voorstanders der tro nen verklaren dezelve door hunne onvoorzichtig heden ondermijnen. Inderdaad, welk zullen de gevolgen van deze ongelukkige wet zijn? dat de »gEB539isateg*a&gaM anMHaarmr muri ui a uffii De verveerdiging van dit slag van handwerk klimt tot zeer vroege tijden: men veronderstelt dat zij door de ouden ge kend was maar zij heeft maar beginnen eene zekere aangele genheid verwerven dan in den tijd der Kruisvaarders en het was te Venetie dat zij haar eerste stappen deed. 600,000 per sonen in Europa houden zich met het maken dezer handweef- seis onledig, hetwelk eene koophandelsbeweging voortbrengt van meer dan 150 miljoen franken Frankrijk en België zijn de twee uitgangspunten dezer beweging. Nogtans deze twee landen, alhoewel met dezelfde stoffen en naar denzelfden re gel werkende, leveren zeer verschillende voortbrengsels. Het is daarom dat men ze gemeenlijk benaamt volgens de plaatsen waar zij gemaakt worden. De fabricatie van den Vatencijn- schett kantwerd in onze Vlaanders overgebracht in de XVII0 eeuw. IJperen iegde zich omtrent 1656 toe om dit slach van kant le verveerdigen. Eene opsomming gedaan op bevel van Lodewijk XIV, den 25" November 1684, stelt vast dat er als dan te IJperen maar drij meesteressen van werkscholen be stonden de weduwe Mesele, de weduwe Papegay en de weduwe Turck; deze drij schoolvrouwen hadden te samen <>3 speldcwerkslrrs. In 1689 was het getal ervan bijna ver dobbeld. In 1850 was het getal speldewerkslers alhier van di ij duizend. Dc eerste kanten werden in Vlaanderen gedragen in de zestiende eeuw. Onder de regeermg van Keizer Karei zag men de rijke vrouwen en de hooge kerkdienaren zich met kanten opschikken later droegen de burgersvrouwen en de boerin nen gemeendere kanten. De Brusselsche kant verscheen voor de eerste maal in Frankrijk in het hof van Lodewijk XIII. Tot alsdan had de burgeroorlog niet opgehouden te woeden en de adel had meer aan hel zweerd dan aan pracht te denken. Vóór Lode wijk XIII zag men de kant geen deel van de kieedij der man nen maken een slach van borduursel veeleer dan kantwerk omgaf den kraag die men onder Hendrik IV droeg. In het hof van Lodewijk XIII zag men de edelheden zich in kanten opsmukken.De schitterende heeren wedijverden door smaak en pracht in den keus der kanten die men alsdan om den hals droeg. De overdrevenheden en de verkwisting waaraan den adel zich overleverde, vestigden de bekommering' van het op pergezag. De stadsvergaderingen richtten zich tegen de ai- schrikkelijke uitbreiding der pracht, toen in 1629 eene wet verscheen, welke de uitgaaf regelde der kleeding en waar de kanten voornamelijk het voorwerp dezer maatregelen uitmaak ten. Het was verboden kanten te dragen die meer dan drie lievers de el kostten, op straffe van 1000 iievers boel. In het eerst kon men zich rechtstreeks kanten aanschaffen bij de werksters, zonder dat de fabrikatie er van geregeld was, zoo als het met alle nijverheid in de XVI' eeuw gelegen was. In de Nederlanden werd dezelve door voorname plakkaarten on derworpen aan de gezwoornen en meësterrechten die op dit tijdstip alie stielen regelden. Een bevel van 2i" Augusti 1665 werd uitgegeven bij hetwelk vastgesteld werd dat geen meisje of 'vrouw kanten koopster kon worden indien zii het Roomsch Katholijk en Apostolijk Geloof niet beleedt. Zonderlinge in- eenmenging van het gewijde met het ongewijde, Een besluit van het Engelsch Parlement verbood den invoer van vreemde kanten. Ernstige klachten werden ingediend door de werksters der Vlaanderen die door dien maatregel het meest getroffen waren. De religieuzen, de Beggijnen, de christelijke dochters en de armemsisjesscholen, die allen zich aan dit werk toelegden vereenigden zich om te protesleeren. Deze opstand van het zwakke geslacht verspreidde zich weldra in ai de steden en gemeenten van Westvlaanderen en werd zoodanig dreigend dat men als rechtveerdige voldoening, den invoer verbood der vreemde wolle goederen. Engeland voor namelijk werd door dien douanen oorlog getroffen die wel haast den ondergang van die reeds bloeiende nijverheid te weeg bracht. De kant was onder Lodewijk XIV het verplichte versiersel der mannelijke kieedij maar zij muntte voornamelijk bij de vrouwen uit. Ter zelfder tijde deed zich een ander slach van kantdragers op: de fladderende, de gekoesterde, gefeeslvierde en bij uitstek in kant gewikkelde klas der abbeetjes werd door het vermaak in het leven geroepen, soort van levende verbin dingspunt tusschen de geestelijke en de wereldlijke maat schappij. De 18e eeuw is verpersoonlijkt door den abbé, die hem zag geboren wordende zedeloosheid onder een gods dienstig uiterlijk. Gedurende 60 jaren zag men door de wonderen en den glans van den kant alle kleedsieradan (er zijde stellen zelfs de lichte vrouwen omhuldden er zich mede. De kant was voor goed bij edeldom en burger ingedrongen toen de omwente ling uitborst. Gaene markiezinnen noch abbeetjes meer Arme kanten, wat gaat er van geworden I De vrijheid omhuld naar de oudheid, doorwandelde de straten; de kant werd als banneling aanzien. Maar alles komt te rechte voor die weet te

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1