Stads Nieuws. Briefwisseling dei' Toekomst. Verschillige lijdingen. Kunst- Letternieuws. eenmael dat zij er zijn het kost hun niets van te genstrijdig aan hun voorgaande te zijn. De Bien Public kan er niet over, hel Ministerie heeft eene gruweldaad begaan met aan den heer Solvyns, onze gezant te Florence, voor te schrijven Victor-Emmanuel naar Roomen te volgen; vol gens de overdrevendste der clericalcn, had België zich moeten verzetten tegen de inbezitneming der nieuwe kapitale, op gevaar van door ïtaliën als een vijandig land te worden behandeld en van groo- te nadeelen aan onzen koophandel toe te brengen maar M. D'Anethan en zijne abmtgenoten hebben gevoeld dat zij niets anders konden doen. Ware het 't vorig liberaal Ministerie geweest dat alzoo gehan deld had, men zou geheel de kalholijke pers en Minister D'Anethan aan het hoofd zich zien be wegen hebben om te huilen en te lasteren tegen dit feil eener onweêrslaanbare politieke voltrekking. f PROGRAMMA BURGERSTAND SkiffgeVall en. IJperen, 15 Juli 1871. HflTNDAGFEEST TE IJPEREN. Zaterdag 5 Augusti. 's Avonds Carillon, Muziek op de Groote Markt. Zondag 6, Festival van Muziek en Koorzang, Maandag 7. Schieting in 't Hoekje (buiten). Feest op het Zaalhof. Bolling (waar 's Avonds Muziek op de Groote Markt. Dinsdag 8. Feest in den Hof der Concorde (buiten). Feest op het Zaalhof. Bolspel (waar Woensdag 9. 's Avonds, Muziek op de Groote Markt. Donderdag 10. Prijsdeeling in de Akademie. Zondag 13. Schieting in St. Sebastiaan en in den Prince Royal. Bolling (buiten de Rijselpoort). Veel ïjperl'ingen staan verbaasd dat de Vlaamsche Ster reeds twee jaren reekswijs uit de gemeente-feesten gesloten blijft en het nogtans bewezen is dat eene vlaamsche vertoo ning, waar iedereen gratis werd toegelaten, de goedkeuring der ijpersche burgerij wegdroeg. Velen meenen dat het toe te wijten is aan de nalatigheid des Bestuurs dezer Maatschappij, welk de noodige stappen daartoe niet gedaan heeft. Wij zijn in state te verzekeren dat de aanvraag twee jaren reekswijs is gedaan geweest. Daaruit moet er besloten worden dat deze leemte in de stadsfeesten veroorzaakt is door ontoereikende middelen der gemeente-kas maar niet door antipathie tegen het vlaamsch tooneei in onze stad, zoo als er vele willen be- weeren. Cijbelschietfiic. - Ziehier den uitslag der maat schappij cijbelschutters bij onze Burgerwacht, van 3 dezer Hoogst getal punten. 1" prijs (gegeven door Mr J. Iweins) M. Bunion, garde bij de 5e compagnie. 2e prijs, M. Cardinael, kapitein kommandt. bij de 2ecomp. 5" prijs, M. Desaegher, Louis, serj.-maj. bij de o" comp. 4e prijs, M. Candaele, serj. bij de 5° cornp. öe prijs, M. Lombaert, Ch., garde bij de 2e comp. Schoonste wit. 1° prijs (gegeven door M. J. Iweins), M. Dumon, Aug., garde bij de 5e comp. (Halve batterij) M. Joye, Ch., brigadier. Kscieêsig. - De Moniteur bevat het koninklijk besluit welk de kiezers van het arrondissement IJperen bijeenroept tegen 27 Juli aanstaande, ten einde over te gaan tot de keuze van eenen volksvertegenwoordiger, in vervanging van wijlen M. Van Kenyngbe. t° Regement. - Donderdag namiddag, om C ure, waren wij getuige van een hertroerend tooneei. SI. de koloael bevelhebber over het 1° linie regement alhier in bezetting vertrok met den trein zich naar zijne nieuwe verblijfplaats begevende: hij verliet het regement omdat hij tot den graad van generaal-majoor komt benoemd te worden. Hoe stond hij te zien toen hij op de standplaats aankwam daar al de mannen van zijn regement te vinden die, zonder wapens, hem afwachtten aan hem een laatste vaarwel te zeg gen, officieren en soldaten allen waren even zeer bewogen wij hebben officieren, onder-officieren en soldaten gezien die snikkend hunnen Colonel de hand drukten en het Convooi was reeds in gang toen een soldaat nog de hand vast had van den betreurden overste. F.ere aan dien Colonel, die, in plaats van zich te doen vree zen zich deed beminnen en daarom, zoo inen ziet, niet min geacht werd. ©ïogeïisk. - Zondag in den namiddag is een soldaat uit de Rijschool, buiten de Dixinudepoort, al zich badende ia de gewone zwemplaats, verdronken. Zijne begraving heeft Woensdag morgend ten 7 ure plaats gehad in tegenwoordigheid van een groot getal zijner wapen makkers. Scheepvaart. - Bij ministerieel besluit van 1 dezer, zal de aftrekking van het water en de stremming van de scheepvaart op den User en de vaart van IJperen naar den User plaats hebben van den 1 oogst naast te beginnen en ein digen den 16 september volgende. Van den 7 lat den 14 Jluti. GEBOORTEN MannRijk geslacht 4) tg za Vrouwelijk O) 1 Clarehout, Maria, 74 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Rijselstraat. Bourez, Sophia, 73 jaren, zonder beroep, weduwe van Martinus Vangheluwe, Boterstraat. Leroy, Regina, 45 jaren, werkvrouw, echtgenote van Philippus Van- gillewc,"Meeiienstraat; -f ¥erbeker T-heresia, 73 jaren, zon der beroep, ongehuwd, Sle^restraat. Devos, Amelia, 86 jaren, zonder beroep, weduwe van Alexis Dumon, Rijsel straat. Kinderen beneden de 7 -jaren. Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk idem, 0. tezamen 2. Poperinghe, 14 Juli 1871. liSeziEtg v«n 27 Jtuli. - M. Van Renvnghe was nog niet begraven, en reeds hoorde men in allerhande bijeen komsten de kwestie behandelen van. zijne vervanging in de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Sedert dien is er in de stad geen ander gesprek. Iedereen vraagt zich of wij nog eenen Representant te Poperihghe zullen behouden, volgens het gebruik zoowel door de katholijken als door de liberalen sederd 1848 aangenomen. Iedereen is ook nieuwsgierig om te weten of de plaatsvervanger van M. Van Itenynghe een libe raal of een katholijk zal zijn. Wat ons aangaat, wij zijn van gevoelen dat deze kwestie in de tegenwoordige omstandigheid moet opgelost worden door de progressistenen dat dq opvolger van M. Van Re- nynghe, in geval van worsteling, zal liberaal of katholijk zijn volgens dat de vooruitgangers zuilen stemmen met de libera len of met de katholijken. Het Nieuwsblad, niet anders, ziende in de kiezingen dan de belangen der geestelijke oppermacht, doet eenen oproep aan al de kiezers die aan het oude katholijk geloof van onze voorvaders verkleefd zijn, en; Wékt lien op om den moedigen strijd te vernieuwen waardoor-zij-het verleden jaar de burger lijke oppermacht omver.geworpen hebben. Dit blad heeft on gelijk van dien oproep dietuit te breiden tot de vooruitgangers en al de ongeloovige hijpokrieten en speknlateurs aan wie de katholijken hun laatsten zegepraal verschuldigd zijn, of is dit blad reeds de medehulp van ai die overtuigde mannen verze- kerd Wij vernemen uit goede bron dat de officieele kandidaat van ons geestelijk beheer M. Berten is. Indien deze man ge kozen is, wij zullen zeker moeten bekennen dat al de mach ten voortkomen van het volk (art. 25 der Grondwet), en dat deze keus de ware uitdrukking zal zijn van deszelfs vrijen wil. U volk, hoe laat gij u toch foppen ïiJïMij9s4B»iJd va» 'troaneel- en Zangknnde. De Maatschappij van Rhetorica: de Roeysche Darbaristen, van Poperinghe, willlende een nieuw bewijs geven van hare aangekleefdheid aan de vlaamsche taal, heeft Zondag laatst, ter gelegenheid van Stadskermis, een luisterrijken Prijskamp van Zang-en Uitgalmingkunde gegeven waartoe al de tooneejj en zangkundigen van Belgie, Nederland en Fransch-Vlaan- deren uitgenoodigd waren. Door de wedijvering van een zeventigtal kunstminnaren die aan deze uitnoodiging beant woord hebben en door den schitterenden uitsiag van dit feest, onze poperingsche tooneelliefhebbers mogen met fier heidzeggen dat zij hun gewenschte doel bereikt hebben. Na den doortocht van den stoet, begeleid door stadsmuziek en samengesteld uit de cl rij tooneelmaatschappijen der stad met hare vaandels en eereteekens an uit al de vreemde mede strijders, de kamp heeft weldra zijnen aanvang genomen. Geopend door eenen welbedachten en hartelijkén vvelkom- wensch dien Mr B. Maesen, Voorzitter der Maatschappij, toe stuurde aan al de medewerkende kunstminnaren, hij werd nog voorafgegaan door eene merkweerdige redevoering uit gesproken door M. Carlier van Rousseiaere over de vlaamsche beweging, in de welke deze heer de gegronde grieven der vlaamsehsprekende Belgen met de grootste welsprekendheid als met den vinger aanwees, en eene welverdiende hulde aan de loffelijke pogingen door de tooneelmaalschappij aan gewend tot de opbeuring van onze zoo ten onrecht miskende moedertaal. Deze twee redevoeringen met de geestdriftigste toejuichin gen onthaald geweest zijnde, nam de Prijskamp onmiddelijk zijnen aanvang. Ziehier deszelfs uitslag Deftige Tweespraak. 1prijs, MM. G. en J. Van Gyse- ghem. van Lokeren. 2C prijs, MM. G. Maillard en F. Lau rie, van IJperen. l"Klas.Alleenspraken, Ernstig Vak. 1 1® prijs, G. Mailliard, voornoemd. 2e prijs, M. A. Pil, van Dixraude. Bijzondere prijs, uit erkentenis, aan den heer Bruinooghe (vader) van Poperinghe. 2° Klas. 1° prijs, M. G. Van Gyseghem. 2e prijs, M. P. Weyne, van Dixinude. Kluchtige alleenspraken. lc prijs, M. A. Deraedt, van Rousseiaere. 2C prijs, M. L. Vandervelden, van Borger- hout. 3e prijs, M. Queeckers-Vandenbranden, van Lier. Salon Zang. le prijs, M. Th. Verhaeghe, van IJperen. 2° prijs, M. 0. Vanloo, van Rousseiaere. Kluchtliederen. 1" prijs, M. Queeckers, voornoemd. 2C prijs, M. Vandervelden, voornoemd. Luisterrijkste intrede. Rousseiaere. Een Zilveren Eermetaal, tot aanmoediging, is ook toege staan aan de maatschappij Verblijders in 's Kruis, le Eecke, (Frankrijk). Verstafgelegenheid. Eenige prijs aan M. Queeckers- Vandenbranden, van Lier. Grootste getal kampers. De prijs van het grootste getal kunstoefenaars is toegekend aan de maatschappij Zeegbare Hartenvan Rousseiaere, met 8 verschillige mededingers. iWïïTiPKg Het zwitsersch blad f Ilelvetie brengt de treurige tij ding, dat de tunnel door den Mont-Cenis ter lengte van 50 meters ingestort is en een groot aantal werklieden onder de puinhoopen bedolven zijn. Reeds zeven lijken zijn te voor schijn gebracht. Gedurende de maand Juni zijn er 7456 brieven onbe- steld gebleven. Van dit getal zijn er 5543 na de opening kun nen verzonden worden1868 zijn er in de scheurmand ge worpen. De koorniaatschappij Union et Frqlernilé van Laken, die in den kampstrijd van het Willems-Genootschap den eersten prijs heeft behaald, is maandag te Brussel plechtig ingehaald geweest. Sedert eenige dagen stipt men in de zee te Oostende cn in de omstreken van Blankenberghe, de tegenwoordigheid van eenen walvisch aari. Dit zeemonster is slechts voorbij gezwom men en men hoopt er met den schrik van af te zijn. Damp- kringsomwentelingen in de poolkringen, kunnen hier enkel de aanwezigheid van eenen noorderlijken walvich veroorzaakt hebben. De veepest woedt hevig op twee punten, vlak bij onze grenzen te Niedermenig (Pruisen) en te Wulters (Frankrijk;) dientengevolge is de vee-invoer langs beide kanten op nieuw verboden. Priesterlijke benoeming. Patoor te Heule, M. Pol let, nu pastoor te Knocke. Proost teEdewaile (Handzame), M. Vercamer, onderpastoor te Dickebusch. Tweede onderpastoor te Ghistel, M. Baekelant, koadjutor te Elverdinghe. Koadjutor te Elverdinghe, M. De Wolf, oud koadjutor te Veurne. Volgens het verslag der midden-sektie zullen de militaire pensioenen als volgt verhoogd worden 20 p. h. voor de onder-luitenanten; 18 id., voor de luitenant; 16 id., voor de kapiteins 14 id., voor de majoors; 12 id., voor de luitenant kolonels en 10 id., voor de kolonels. Deze verhooging zou dagleekenen van 1 Januari 1871. Het aantal vodderapers te Parijs is door de jongste ge beurtenissen van 16,000 tot 2000 verminderd. De provin tiale raad van Luik heeft roet 45 stemmen tegen 10 en eene onthouding het ontwerp verworpen, om de rechten op den sterken drank en den tabak, door het gouvernement afgeschaft, op de provintie te leggen. De verslaggever zegt dat die stemming eene dubbele betee- kenis heeft1° de gemotiveerde weigering door de provintie de rechten op den verkoop van sterken drank over te nemen; 2° eene politieke stemming tegen het gouvernement. Die wet is eene politieke kieswet geweest en het is de plicht van den raad te protesteren. Men schrijft uit Liedekerke dat het parket van Brussel tot de ontgraving is overgegaan van het lijk van een jong meisje, overleden ten gevolge der heelkundige operatiën door eenen priester gedaan. ii 1 £K£ryK7i75T"' ïeest te Geut tee ees»e vaat WMesjas. Maandag morgend had in de ronde zaal der Iloogeschool eene plechtige letter-en looneelkundige zitting plaats. Daarop hebben het Willems-Genootschap, de heeren Warnots en Blauwaerts zich laten hooreni, die allen eenen grooten bijval verwierven. Het was het muziek der Weezenschool die zich gelast had door het uitvoeren van eenige muziekstukken de tusschenpozen aan te vullen. De heer Aug. Van Acker, stadssekretaris van Eecloo, heelt de vereerende onderscheiding ontvangen, die hem in den no vellen-prijskamp, door het Willems-Fonds uitgeschreven, le beurt is gevallen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2