Ville d'Ypres. EXPROPRIATION VRUCHTEN TE VELDE GRAND CONCOURS GENERAL y i i n v. 700 de Prix iUU Société Colomkpliile les Éclaireurs de Noé, ir. fr. rinn ASSAINISSEMENT. Lei ciu Ir Juillet 1858, VRIENDELYKE VENDITIE en YVa<» eimrmiseh Par suite de décès. ET USTENSILES DE MÉNAGE ay® ■gm s s s sw sÊ si* "Viïle d'Ypres. POUR JEMS ET VIEUX PIGEONS VOYAGE! «S. Ill mane he 13 Aout 1871. donne par la Société. En execution de la deliberation du Conseil Com munal du ^7 Mai dernier. Ie Collége des Boitrg- nteslre el Eehevins prévient ses administrés que le plan iadiqnan! les trayaux a faire pour parvenir a rélargissement de la RUELLE DES AVEUGLES et de ^Expropriation pour cause d'Assainissemcnt de la propriété encore nécessaire a eet objét, sera déposé a {'Administration Communale pendant le délai d'un mois a partir du 19 du présent mois. L'information de commodo et incommodo aura lieu a la Maison de Ville, Salie des Séances, le Jeudi 20 Juillet a iO1/» heures du nialiu el tous les intéressés pourront y faire valoir leurs motifs d'op- position. Les Bourgmestre el Eehevins, l». HERE. Door verandering van Woonst. VENTE PUBLIQUE d'un Le JEUDI 27 JUILLET 1871, a 9 heures du matin, en la mortuaire de Madame vyc Baelde, a Messines, il sera procédé a la vente publique d'un Beau Mobilier et Ustensiles de Ménage, consistant notamment en Plusieurs tables, chaises, heau fauteuil, bois de lits, lavabos, tables de nuit, garde-robes, armoires, encofytures, cofïres, banc en bois, pétrinbeaux lils dc plumes, paillasses, traversins, oreillcrs,cou vertures en laine rideaux de lits et aulres, stores persiennes, paillassons; caraffes, yerres, bönteilles; terrines; plats et assiettas en faience, tasses en vieille porcelaine de Saxe; cuillcres, eouleaux et fourchettes, poële avec ses accessoires, reeband a repasser, crcmaillères, soulïletcadres et miroirs: cordes a lessive et épingles en bois; une grande quantité d'objets cn tain, tels que grands et petits plats, pots, cannettes, pinteset théières,; beaucoup d'objets en cuivre, entre autre une bonne chaudiè- re a lessive, plusieurs grandes et petites marmites, idem a jambon, bouilloires, casseroles, toui tières, marabouts, cafetière, chandeliers, béniticr etélouf- foir: casseroles, plats, éeuclles et poëles cn terre. pols a beurre; pots et casseroles en fer; cuvelles et seaux; [ustensiles de jardinage, un beau laurier, une partie bois a bruler.lattes et planehes, 20 hec tolitres de charbons, et beaucoup d'aulres objels dont le détail serail trop long. Crédit moyennant caution solvable. Le Greffier C. VESTIBULE, a Messines, est chargé de cette vente et de la recette. (divisés en 25) Veemarkten. Dit toon- en letterkundig feest, dat door een talrijk publiek werd bijgewoond, is tot eenieders voldoening afgeloopen. Wat de plechtigheid betreft, die rond het graf van den steeds betreurden Willems plaats had, die was zeer indruk wekkend. Ongeveer een veertigtal maatschappijen namen deel aan den stoet, en deputation van Brussel, Antwerpen, Oosten de, Veurne, IJperen, Blankenberge, Aalst, Gavre, enz. waren naar Gent gekomen om die plechtigheid bij te wonen. Talrijke redevoeringen werden uitgesproken, door de heeren Max Kooses, De Spiegeleere, Frans Van den Dungen, Jan Van Ren- terghem, Rojin-Jacquemyns en Steyaert. Dergelijke feesten moeten stellig veel bijbrengen om de vlaamsche zaak, waaraan zoo vele kundige mannen ijverig werken, vooruit te helpen. Inderdaad, het is alleen door de eendracht in de pogingen die moeten worden aangewend, dat men tot eenen uitslag kan komen en het dunkt ons dat onder een oogpunt de Vlamingen in Gent het eens zijn, namelijk dat het enkel op vrijzinnigen grond is dat men die eensgezindheid kan tot stand brengen en behouden. Het karakter welk de verschillige feesten, door het Willemsfonds en het Willems- Genootscliap ingericht, hebben genomen toont ons dit duider lijk aan en wij drukken er onze voldoening over uit. Het feest werd gesloten met een banket, waaraan onder ander deel namen de heeren H. Conscience, Ten Brinck, van 's Gravenhage, Boot, oud burgemeester van Amsterdam, J. Hilman, van Amsterdam, enz. Het banket werd voorgezeten door de heeren Heremans, voorzitter der gentsche afdeeling van het Willemsfonds en H. Bouckaert, voorzitter van het Willemsgenootsckap. Op het banket was ook de heer Willems, zoon van den gevierden man, aanwezig. Het is ons onmogelijk de talrijke redevoeringen hier mede- deelen, die zijn uitgesproken en de geestdrift der aanwezigen meer dan eens hebben opgewekt. Waarschijnlijk zal alles door den druk breedvoerig worden bekend gemaakt. MENGELINGEN. Het sloeg twee op stadstoren. Alles was in rust. Een heer met zijne zuster woonden samen in een tamelijk groot huis. Eensklaps komt de dochter wakker; het scheen haar iets gehoord te hebben. Ja toch! zij bedriegt zich niet het ge rucht vergroot, het is alsof men ijzeren ketens langs den trap sleepte Half dood van schrik, springt zij uit haar bed, schoof hare kamerdeur, trok hare kas er voor, alsook haar tafel en hare stoelen, wel beraden bij het eerste gerucht aan hare deur, moord te roepen. En haar broeder, God wat gaat er van haren broeder ge worden die geheel ai den aanderen kant van het gebouw slaapt. .Het gerucht verplaatst zich, soms met meer geweld, dan flauwer, tot dat eindeling den dag aanbreekt. Men hoor een mensch in de straat. Marie schuift het venster op. Hola man Wat is 't juffrouw Zie eens of mijne voordeure toe is. Z' is toe. Wachtneem, loopt daarmèe naar den bureau van den Commissaris, loop zeere, loop, ik zal u toen betalen. De man vertrok als een pijl uit eenen boog. Een kwart nadien arriveerden twee Champetters. Ah ge zijt daar.... ik heb over een kwart nog geruchte gehoord, er zijn dieven in huis, neem daar is densloter. Ja maar juffrouw, wij kunnen de deur niet opendoen, zij is (langs binnen op slot. Stamps ze in Eri de Champetters stampen om eene stadspoort in te loopen. De broeder verbaasd over het gerucht, staat op en komt de deur nieuwsgierig opendoen. Hij wordt bij zijnen kraag ge grepen en zij wilden hem mededoen, kwam zijn zuster hem niet verlossen. Men doorzocht het huis en in eenen hoek onder den trap vond men de kat met eene ratteval aan haren steert, die, op het zien van zooveel volk, het op een loop steldeen Juf vrouw hoorde het zelfde gerucht als den verleden nacht POER A Ypres, le 14 Juin 1871. PAR ORDONNANCE Le Secrétaire, J. de f.odt. VAN n-TBBïi O Q J-B— Den Notaris BET AYE, residerende te Meessen, zal, door bevoegd ambt,doen overgaen, op DYNSDAG 1" OUGST 1871, om 2 ure nnmiddag, op d'hofstede gebruikt door de weduwe en kinders Denturckte Zillebeke, dicht aen het lusthof van M. Mahieu, na M. Deneckere, tot de openbare Yerkooping, onder gewone voorwaerden, van 1 kleinen en goeden Wagen. 1 drv-wiel Karre. 1 groot Wagenkarteel. 2 Karrekarteels. 2 heet. 80 aren Rogge. 1 20 Tarwe. i> 90 Boonen. 50 Haver. ii 40 Erreweten. De vergadering in d'herberg Den Vaert, bewoond door P. Menu, te. Voormezeele. Den Notaris «f ll'E. voornoemd, is met den ont vangst en directie dezer venditie gelast. BEAU 1ÜILI1 ÉTABLIE AU CAFÉ DU GRAND MONARQUE. A l'occasion de la Kermesse. Pour les conditions du concours voir les programmes. IJPEREN. AARD 45 Juli. 8 Juli. DER GRANEN ENZ. verkoclittc kwantiteit. middenpr. p. lOüfciio. verkochtte kwantiteit. middenpr; p. 100 kiJn. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter 4 9.400 2,400 0,100 700 800 4,000 55-25 26-12 24-00 27-50 27-00 6-50 285-00 30,800 8,300 0,700 4,000 1,200 5,000 34-30 24-75 25-26 25-00 24-75 7-73 285-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 16° tot 23" Juli is gesteld aan 52 c. per kilo. Veurne. Per hectoliter. 5 Juli. 12 Juli. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioen Haver Boonen Lcnveu Nieuwetarwe fr. 56 25 a Oude tarwe -a Rogge 25 25 a Boekweit a Haver 23 00 a tot 37-00 40— tot 57 58-75 28 29— 28-50 29 26-30 4 7 20 4 6 20 32 53-50 50 32-50 Per 400 kilo 40 Juli. Aardapp. fr. 8 a Boter, de kilo 2 54 a i 70 a 99 It Rosnsselare. Zaai-tarwe fr. - a Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Roppo uu(in v 25 29 - a 27 a 30 50 Aardap. 100 k. 6 h 7 Boter p. kilo 2 91 a 3 0y Eiers, de 26 Koolzaadolie Lijnzaadolie 79 a Per 100 kil. 11 Juli. - aHaver a lioonen, fr. 35. a 56 53 a 54 23 50 a 24 50 Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-elie p. 405 kilo Koolzaad-olie, fr. 403 85 a 85 a kortrljk. Per hectoliter. 40 Juli. Witte tarwe fr. 25 54 a 28 67 Roodeaard.lOOk 8 50 a 9 50 Roode tarwe-a Boter p. 1/2 k. 4 56 a 1 55 Rogge 18 54 a 18 67 Eieren per 25 1 84 a 2 27 Haver 40a 12 Peerdb.p. 1/2 h. a Kortrijk, 10 Juli. - 512 hoornbeesten zijn le koop gesteld waarvan er 296 zijn verkocht geweest.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 3