VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 491. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen12 eenlimen den regel. Reklamen: 25 eenlimen. ZONDAG, 20" AUGUSTI 4871. A Bureei.: Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De aandacht van geheel Frankrijk, ja van geheel Europa, is nu gevestigd op den gang der processen, voor de fransche krijsraden ingespannen tegen de kopstukken en medeplichtigen van den jongsten opstand in Parijs. Dc werkingen der krijgsraden zullen langdurig zijn. De stuks van 4,262 betichten waren den 5 Augusti reeds onderzocht; men had er 4,500 op vrije voeten gesteld. Welnu, op de galei-schepen in de zeehavens en in de gevangenissen der Seine bevinden zich meer dan 50.000 gevangenen beticht van deelname aan den parijzer opstand. De 5e krijgsraad van Versailles is bezig met de processen tegen de voornaamste kopstukken der communisten en internationalen, die bij de bloedige gevechten en brandtooneelen te Parijs in handen der troepen zijn gevallen. Minister Dufaüre heeft in de nationale Vergade ring een wetsontwerp nedergelegd, strekkende om straffen uit te spreken tegen dc leden der Interna tionale en tegen de neigingen welke men in ver- schillige oorden van Frankrijk bemerkt om schei ding teweeg te brengen. M. Adnet, lid van de rechtere zijde, biedt eencn voorstel aan waardoor aan M. Thiers het gezag hem te Bordeaux toevertrouwd voortgegeven en beves tigd wordt. De dringendheid voor deze twee voorstellen is verklaard. De kwestie der schadevergoeding aan de bezette departementen te betalen, is geëindigdmen zal 400 millioen onder hun verdeelen. Er is een voorstel neergelegd in de Nationale Vergadering, om het verplichtend onderwijs in Frankrijk in te voeren. Het fransch gouvernement heeft reeds 5 millioen betaald aan het zwitsersche gouvernement, voor het onderhoud der troepen. De ontruiming der oostelijke forten van Parijs zal den 48 dezer beginnen en zal voor de vier de partementen den 26 derzelfde maand geëindigd zijn. De Times en andere engelsche dagbladeren voorzien dat de eerste minister, M. Gladstone, ver moeid van den tegenstand dien hij zoo wel in de Lordskamerals in het Huis der Gemeenten ontmoet, wel geheel en al radicaal zou kunnen worden en zich in de armen werpen der democratische partij. Wij zien er. voor ons, geen kwaad in. Londen, i7 oogst. De koningin heeft de bill goedgekeurd betrekkelijk dc herinrichting van het leger. Het is den 4 November dat al de vreemde gezan ten te Rome moeten gevestigd zijn. De brand der bosschen langs de kust van ooste lijk Algerië, duurt nog immer voort. Er zijn uit Algiers 5000 man naar Bone gezonden, om de brandstichtende stammen te straffen. In de provin cie Algiers is de rust hersteld. Samenspraak tissscStscss des» ScSioolmcestei', den Koster ca Jan Coedgcbeiir. De Koster. Meester, gij hebt laatst onze re denering op het onderwijs onderbroken juist wan neer ik ging spreken over de studiebeurzen. ïs het niet eene schande van dezelve ten behoeve van den staat te hebben zien aanslaan? ïs het niet een ware diefstal geweest De Meester Indien er een diefstal is begaan geweest, het is van wege de geestelijkheid, die zich, ten nadeele der vrijheid, en tegen rechten rede, van de zelve meester had gemaakt. De Koster. Tegen recht en rede! Maar gij moet bekennen dat al die beurzen ten behoeve dei- universiteit van Leuven gesticht waren, en dus dan dezelve billijk toebehoorden. De Meester. Het is waar dat die beurzen ten behoeve van de Universiteit van Leuven gesticht werden: maar zij was alsdan eene instelling van den Staat, terwijl de hedendaagsche een vrij ge sticht is, die van den Slaat geheel onafhankelijk is en dus, indien het ministerie een ongelijk gehad heeft het is van die beurzen niet uitsluitelijk aan de Universiteit van den Staat toe te eigenen. Met de vrijheid te laten aan de beurzeniers van hunne studiën te gaan doen daar wa&r zij het goedvinden, hel is eene hulde aan de vrijheid van bet onder wijs dat zij hebben gedaan en ook een voordeel aan de vrije scholen van Brussel en Leuven die zij hebben willen bewijzen, waarvan de geestelijkheid bun geene rekening heeft gehouden. De ICoster. Maar gij kunt niet betwisten dat de Lloogeschool van Leuven ten minste een kallio- lijke instelling was. Dc Meester. Zonder twijfel; maar geene ul tramontane Universiteit gelijk dezelve thans is, zoo verre dat men aldaar de vrijheden der fransche kerk had goedgekeurd en dezelve onderwees ook al de geestelijken die te Leuven hunne studiën hadden gedaan, waren gallikanen en bevochten de iesuiliekeen de ultramontane vorderingen dergenen die uit de Seminariën kwamen, en daar al de bij zonderste plebanten aan dc naming der Universi teit toebehoorden, waren zij het land door ver spreid en weegden tegen 'of zelfs vernielden, den invloed die de jesuiterij en de ultramontane geeste lijkheid trachtte, gelijk heden, uit te oefenen. Jan. Zoodanig dat de grondstelsels die men te Leuven onderwees, geheel tegenstrijdig waren met degene die thans aldaar onderwezen worden. De Meester. Zoo verre, dat men thans in de Universiteit van den Staat de grondstelsels, welke voormaals te I^euven aangenomen waren, niet zou durven onderwijzen. De Koster. Gij zegt dus, Meester, dat de Uni versiteiten van den Staat kalholijker zijn dan deze van Leuven. De Meester. Het is hoe gij het verstaat. Wat onbetwistbaar is, het is dat de jongelingen die in de Universiteiten van den Slaat hunne studiën heb ben gedaan echte vaderlanders zijn, terwijl de an dere in het algemeen, of vooruitgangers, ja zelfs republicanen, of dweepers zijn, die even gelijk ge vaar voor de rust van de maatschappij opleveren. De Koster. Waarom hebben zij de bestiering der beurzen aan de rechthebbende onttrokken? De Meester. De reden is eenvoudig: Omdat degenen die ervan beschikten,aan niemand reke ning moetende doen, het inkomen derzelvc dikmaals van zijne bestemming afwendden of de kapitalen zelfs,door degenen die er van beschikten,waren op- geëten het is aldus dat men bestaligd heeft hoe verscheide van die beurzen niet meer bestaan. Jan. Het is de zaak der Lamoljes het eenig- slewat de regeering betrachtte was van het bestaan der stichting te wettigen, en het gebeurde bewijst dat zij in haar ongelijk niet was; want indien bet proces te Gent in tijds ware afgewezen geweest, de 40,000 franken, die verdwenen zijn, hadden niet kunnen gestolen worden. De Koster. Gij gelooft toch niet dal ze gesto len zijn De Meester. Ik kan niet anders veronderstel len; want het ware eene oneerlijke daad indien iemand, gelijk gij het zou willen doen gelooven, Ivoster, dit kapitaal, zoo gezegd in bewaring uit handen der overste had aanveerd, het is een kapi taal dat aan de overste niet toebehoorde en waar over zij niet kon beschikken. Jan. Het is al wel; er zijn met den Hemel overeenkomsten te maken en eenieder mag er van gelooven wat hij wil KIEZERSLIJSTEN De kiezerslijsten welke thans aangeplakt zijn, mogen niet uit het oog verloren worden. Wij wakkeren al onze stadgcnoolen aan, die 40 frank directe belastingen betalen, eens wel nate- zïen of zij op de lijsten staan. Staan zij er niet op, zij moeten seffens reklamee- ren bij het gemeentebestuur. Niet slapen Geene onverschilligheid Alle mannen bij om zijne rechten als burger te beko men, te doen gelden en uit te oefenen. Aldus, oppassen is de boodschap. Lii'tr-i. OUfce ft Sa h\ imi g\ a&ku TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1