Duivenraaatscliappij (les Éclaireurs de Noé), Stads Nieuws. Ch. Francois. Verschillige tijdingen. M. Aug. Böhm, TE IJPEREN. BURGERSTAND Huwelijken Sterfgevallen. IJperen, 19 Augusti 1871. Vlnanisclie Stei*. - Maandag namiddag, ten 4 ure, had er cene indrukwekkende plechtigheid plaats op de statie van den ijzerenweg. Verschillige maatschappijen onzer stad, waaronder men bemerkte do Koormaatschappij (Arend), de Lyre Ouvrière (Valke), de Ware Stalenboogschutters (Prince Royal), enz., met vaandels en muziek, alsook veel voorname ingezetenen, burgerwachten en artilleristen dei- burgerwacht in groote kleedij, vormden eenen stoet die de Vlaamsche Ster kwam verwelkomen.' Eene aanspraak door den heer onder-voorzitter der Koor- maatschappij aan den voorzitter der gevierde sociëteit ge daan, getuigde hoeveel sijmpalhie de Vlaamsche Ster bij de inwoners der stad ontmoet. Dan stelde de stoet zich op weg en trok langs de Vleeschhouwer-, de Tempel,- de Boter- en de Aalstraten, de Leet, de Boesingslraat, de Houtmarkt, de Dixmudestraat, de Groote-Markt en de Rijselstraat naar het lokaal der Ster, alwaar den wijn van eere aangeboden werd. Eenige bédankingswoorden zijn aldaar door den heer Camile Bnmeel (een der bekroonden) uit naam der Vlaamsche Ster de eerbewijzende maatschappijen toegestuurd. Daarna is ie dereen naar zijn respektief lokaal teruggekeerd alwaar de voorzitter der Vlaamsche Ster hun later persoonlijk is gaan bedanken over de uitstekende beleefdheid en eere zijne maat schappij bewezen. Wat aanleiding gaf tot dit buitengewoon feest is de onder scheiding genoten te Lokeren in den festival-prijskamp voor tooneelslukken den iaafslen winter aldaar uitgeschreven, en waar de Vlaamsche Ster zich, als naar gewoonte, eerlijk on derscheiden heeft, drij vergulde eermetalen, groot moduul en wonderbaar gegraveerd, zijn door de Sterrelingen naar IJperen gebracht. De héerén Camile Francois en Camile Bru- neel, de eerste voor de beste ernstige rol en de tweede voor de beste boertige rol (in 't stuk De Wolf in 't Hageland), pronkten in den stoet nevens het overschoon vaandel dat aan vele IJperlingen nog onbekend is, doordien de Vlaamsche Ster er maar zelden mede ten voorschijn komt. Wat meest in het oog sloeg was de prachtige verzameling eermetalen welke aan het vaandel blonken, en die te Lokeren niet is kunnen ge zien worden, daar ze te IJperen op de statie vergeten was. Dit overgroot getal medailjen op al de theaters van België en zelfsvan Frankrijk behaald, getuigt hoeveel moed deze on- verschrokkene Vlamingen bezielt om de taal hunner voorvade ren te verheerlijken en staande te houden, in weêrvvil der kwaadwillige en ongehoorde bevechting van eenige ezelach tige dompers Volgens mededeeiing eens deelgenools in het feest van Lo keren van Zondag laatst moet men bekennen dat het Stads bestuur aldaar, zooals te IJperenmoedig het Vlaamsch Tooneel ondersteunt en dat de Lokerenaren de pogingen van Vreugd en Deugd weten te waardeeren; wantin den stoet, aldaar ter gelegenheid gevormd, waren 14 maatschappijen der stad tegenwoordig met eereteekens, muzieken en vaan dels. De Rhelorica-maatschappij aldaar zij lof toegezwaaid over het het heerlijk onthaal dat zij aan de Rhetorica-gilden van hare zustersteden bewezen heeft. De heer voorzitter van onze onvermoeibare Tooneelmaatschappij mogt insgelijks daarmede de eer genieten het Eereiid-teeken op zijne borst te zien pronken, eene onderscheiding waaraan hij veel prijs echt, doordien hij in de Lokersche taalminnaren echte en warme vrienden gevonden heeft. Ten slotte, wij mogen zeggen dat Lokeren de zaken niet half maar geheel gedaan heeft, en het Eestival aldaar in aan denken zal blijven voor den spoorslag aan het Vlaamsch Nationaal Tooneel gegeven. Scfeownc linnoten. - En als bekrooning op het schoon succes te Lokeren en de eer te IJperen door de Vlaamsche Ster ingeoogst, komt een harer werkzaamste en ijverigste leden, de heer August Böhm, twee vleiende brieven te ontvangen van wege de Artiesten-Vereenïging uit Parijs. Ziehier deszelfs inhoud Den heere August Böhm, Kunstschilder, Ridder van het Leopolds Orde, Eere-Ondervoorziller van het Comi- teit der Vereeniging van Kunstschilders, Beeldhouwers, Bouwkundigen, Graveurs en Teekenaars, te IJperen. Gedurende de ongelukken die Frankrijk komt te onder staan, gij hebt n herinnerd dat er eenen band tusschenons be stond en gij hebt door alle mogelijke middels in uwe macht, medegeholpen om onze ongelukkige soldaten op den belgie- sclnn grond gevlucht, ter hulp te komen alsook onze gebroeders-artiesten, niet minder beproefd, door het oprich ten, onder het initiatief eens liefdadigen beschermers der Schoone Kunsten, eene verkooping der gewrochten van Fransche artiesten, en laatst te Parijs, toen wij het genoegen hadden u in ons midden te zien was het om ons de voordee- len der Gentsche Tentoonstelling te komen aanbieden. Duizend maal dank, geachte collega, alsook aan M. Ter Bruggen, en al debelgische kunstenaars, bij wien wij u bid den de tolk onzer erkentenis te willen zijn, en ontvang, met den titel van Eere-Ondervoorzitter van ons Comiteit, die u werd toegekend met algemeene stemmen, in zitting van Vrij dag 28 Juli, de verzekering onzer broederlijke gevoelens. De Leden van het Comiteit, (Geteekend)Baron J. Taylor, Voorzitter, lid van het Instituut van Frankrijk. Robert Fleury (van het Instituut). Barye, (id.). Signol, (id.). Martinet, (id.). Jouffroy, (id.). Le noir, (id.). Pils, (id.). Leon Cogniet, (id.). Ballard, (id.). A. deFonlenay, Arthur Roberts, L. Lavigne, L. J. David, Char les Rochet, Lucas, Matthieu Meusnier, Ch. Fourdrin, Justin Ouvrier, Louis Rochet, B. Prison, Auteroche, A. Hadamard, P. Gisard, Eng. Bellange, Soulange-Teissier, E. Blanc, Jules David, A. Faure, E. Cibot, Guilbert, en de secretaris Ch. Francois. Parijs, 14 Augusti 1871. Ik zende u den brief van ons Comiteit. Ik heb gepoogd de inkfplek uit te doen welke er zich op bevindtmaar aange zien ze het werk is van een lid van het Instituut, het is te zeggen van eenen onsterfelijke, moet zij onvergankelijk zijn. Ik dacht u plezier te doen met de uittreksels der proces verbalen uws aangaande over te zenden. Zoo als gij hel ziet, gij zijt met algeineene stemmen tot onzen Eere-Ondervoorzitter benoemd, hetgeen een eeuwigdurende tijtel is, niet onderhevig aan herkiezing. Ik, voor mij, ben er zeer gelukkig om, men was u dit bewijs van sijmpalhie wel verschuldigd voor hel belang dat gij altoos in onze zaak ge steld hebt. Geloof aan mijne beste gevoelens en ik druk n broederlijk de hand. De Secretaris des Comiteits, Bias'gcrwacht. - Uitslag der Groote Cijbelschieting voor de Burgerwacht van Maandag 14 Augusti 1871. De prijzen waren gegeven door het Stedelijk Bestuur, dooi den bevelhebber der Burgerwacht, door de besturende com missie en door verschillige leden der maatschappij cijbel- schutters. 1° prijs, De Coene, kapitein. 2C, Vergracht, onder-lui- lenant. 5°, Vanaerde, A. (5® comp.) 4°, Podevyn, A. (Tcomp.)-5e, Cardinael, kapitein. 6", Smagge, ser- gent. 7e, II. Vantholl (iBcomp.)<i8°. Cuvelie, onderlui tenant. 9°, E. Coffyn, sergent-majoor. T0e, Pinck, kaporaal. 11', E. Spilliaert (2° comp.) 12°, Desaegher, sergent-majoor. 15e, Desaegher, Ch. (1° comp.) T4°, Maurau, adjudant. 15°, Podevyn, luitenant. 16°, Hof, Alphartilleur. 17% Dumon, A. (5° comp.) 18°, M. Merghelynck, luitenant. 19°, Swekels, Leon (1* comp.) 20", Vergracht, onder-luitenant. 21°, Sursan, kapitein. Scliiclingcu. - De schieting met den handboog bij de Koninklijke Maatschappij S'Sebastiaan, is zeer goed ge lukt. Veel schutters van allé streken zijn den oproep komen beantwoorden. De oppervogel werd door eenen ijperling, M. L. Vergracht, afgeschoten. De schieting bij de Stalenboogschutters van den Prince Royal, is insgelijks goed uitgevallen. Twee schutters meer dan bij S' Sebastiaan hebbeij er deel aan genomen en de op pervogel is insgelijks door eenen ijperling, M. Desramault, met veel behendigheid afgeschoten geweest. Beide maat schappijen zijn even zeer te vrede over het goed gelukken hunner feesten. Aanhouding. - Vrijdag morgend is alhier de ge naamde VIaangehouden, omdat hij zijne vrouw mishan deld had en haar bedreigde te vermoorden. Het is de eerste maal niet dat die kerel zich aan zulke geweldenarijen over geeft. ^'SKgXE-»— Uitslag des prijskamps opEtampes van Zondag Ia Oogst, 667 ingeschrevene duiven, opgelaten ten (i ure, klaar weder, oost-wind. 1° Menin, l'Hirondelle. 1r prix, II 17 1/2, valeur 100 fr. 2° Menin, l'Arche de Noë. 2° et 5° prix, II 26 1/2 valeur 80 et 60 fr. Lille, la Madeleine. 2C et 5e prix, II 26 1/2, valeur 80 et 60 fr. 5" Menin, l'Arche de Noë. 4° prix, 11 27 1/2,valeur50 fr. 1" Roubaix, l'Union. 5e prix, I I 27 5/4, valeur 40 fr. 2° Roubaix, l'Union. 6e prix, II 28 5/4, valeur 55 fr. Herseau, l'Epervier. 7° prix, 11 52, valeur 50 fr. Lille, l'Aigle. 8" et 9° prix, 11 56 1/2, valeur 25 et 25 fr. Lille, amateur Castel. 8e et 9° prix, 11 56 1/2, valeur 25 et 25 fr. Herseau, l'IIirondelle. 10" et 11e prix, 11 58 1/2, valeur 22 et 20 fr. Wervicq, la Lys. 10e et 11° prix, 11 58 1/2, valeur 22 et 20 fr. Lille, la Madeleine. 12° prix, 11 40 1/2, valeur 20 fr. Courtrai,Sans nom et non sans cceur. 15e prix, 11 41 1/4, valeur 17 fr. Menin, l'Hirondelle. 14° prix, Tl 45 1/2 valeur 15 fr. Mouscron, le Ramier. 15" prix. 11 46 valeur 15 fr. Roubaix, l'Union. -16eprix, 11 48 5/4, valeur 14 fr. Mouscron, le Ramier. 17e prix, 11 49, valeur 14 fr. Halluin, Lion d'Or. 18Bprix, 11 491/2, valeur 10 fr. Poperinghe,l'Union. 19° prix, 11 511/2 valeur 10fr. Wervicq, la Lys. Une surprise, 20° prix, 11 52 1/2. Accessit primo. Les Éclaireurs de Noë, Ypres. 1° Médaille d'honneur, pour Ie T pigeon arrivé. Menin, M. Henri Dehaene, l'Hirondelle. 2" Médaille, du plus grand nombre, Lille, la Madeleine, 45 pigeons. 5e Médaille, du plus grand nombre, Roubaix, l'Union, 42 pigeons. 4C Médaille, a Ia sociélé Ia plus éloignée, Lille, la Madeleine. 5e Médaille, a la société qui a livré Ie plus de pigeons dans la première heure d'arrivée, Roubaix, l'Union. van den 13 tot den IS Augusti. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 4) Vrouwelijk 8) George, Petrus,Brouwersknecht, en Grevenstein, Clementia, kantwerkster. Buchey, Maria, 76 j., z. b. weduwe van Augustus Destrés, St. Jacobslraat. Ramoen, Julius, 25 j., fabrikant, echlg. van Sophia Coene, Koeimarkt, Wylleman, Julius, 22 j., timmerman, ongehuwd, Lange Thouroutstraat. Gaston, Franciscus, 8! j., bleeker, echtgenoot van Maria Vangraes- sehepe, Schuttelaerstraat. Cilor, Josephus, 52j., werkman, echtgenoot van Clementia Baeyen, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 5. Vrouwelijk idem, 5. te zamen 8. Vrijdag is te Brugge, aan de Coupure, een ongeluk voorgevallen in de volgende omstandigheden: Eene vrouw, Francisca Dousselaere, oud 45 jaren, echtgennole van Pieler Verbrugghe, het gevaar ziende dat een kind inliep van door eenen wagen der jagers overreden te worden, wierp zich ter zijner hulp en gelukte er in het van voor de peerden weg te trekken. Ongelukkiglijk moest die akt van menschlievendbeid haar het leven kosten: tevens dat zij de kleine onvoorzichtige redde, werd de moedige vrouw door eenen geweldigen slag van den dissel dien zij op de borst ontving omverre geworpen en eenige minuten nadien stierf zij. Dit ongeluk is des te pij- nelijker daar het slachtoffer in gezegenden staat was en zes weezenkinders achterlaat. M.A. Vandenweghe, van Oostvleteren, student ter hooge- school vah Leuven, heeft zijn exaam van kandidaat in genees-, heel- en vroedkunde, roet groote onderscheiding, voor den jnrij Luik-Leuven afgelegd. Er is te Zandvoorde, dorpje een zevental kilometers van Oostende gelegen, eene moordpoging gepleegd, door eenen landbouwer op zijne huisvrouw. Deze ongelukkige, die in ge- zegenden toestand verkeerde, heeft doodelijke wonden beko men, bij middel van eenen zeis. De gendarmerie heeft zich ter plaatse begeven. Woensdag-was het 59 jaren geleden, dat koning Leo pold I, op hel kasteel van Compiègne, met Louise-Marie, dochter van Louis-Philippe, koning van Frankrijk, in den echt trad. Den 19 Augusti 1852 deden zij hunne plechtige intrede te Brussel. In een huis, op den weg van Corou naar Saint Martin, (Charleroi), heeft men op zolder een kind gevonden, dat daar, sedert verscheidene jaren, door zijne grootmoeder was opge sloten. Het was zeer mager en geleek nog nauwelijks aan een menschelijk schepsel. Voor alle voedsel ontving het aardappel schillen. Van de 500,000 fransche soldaten, die als krijgsgevangenen naar Duitschland waren gezonden, blijven er maar 50 meer in dat land. Hunne gezondheidstoestand laat hun vervoer niet toe. De paus heeft het inzicht eene leening van een miljaard te doen. Deze leening zou niet le Rome, maar le Parijs, le Londen en te Berlijn worden gedaan. -Destoomboot Westfield die de dienst doet tusschen Nevv- York en het schaduwrijk Staten-Island, en aan welker boord er 5 a 600 personen waren, is gesprongen. De meeste slacht offers, ten getalle van 216, zijn vrouwen en kinderen. Al de klassen der samenleving waren aan boord vertegenwoordigd; want iedereen, van den bankier der Walislreet tot den een- voudigen werkman toe, gaat den Zondag op Staten-Island doorbrengen. De ramp is verschrikkelijk. Overal is rouw. De omliggende huizen zijn vol gekwetsten. Bij onderzoek is ge bleken dal de ketel reeds negen jaren dienst had; daarbij de pressie was al te groot en ging verre boven het reglement. Zendt uwe kinderen bij de Broederkens. Men leest in den Nationale van Toulon Er heeft in de gemeente Pierrefeu een zeer erg feit plaats gehadEen broeder der christelijke leering is aangehouden, onder beschuldiging van aanslag op de eerbaarheid op veer tien zijner leerlingen. De meier, M. Ravel, heeft een besluit genomen, volgens welk de Broeders der christelijke leering a's onderwijzers uit zi jne gemeente zi jn verbannen. Wanneer zal men zulk besluit overal uitvoeren?

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2