VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS fVr 493. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Stads Nieuws. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12eentimen den regel. Reklamen: 25 een timen. ZONDAG, 5" SEPTEMBER 1871. Büreei. Dixmudestraat, 59.— Alle inzendingen vrachtvrij. Parijs 27 Oogst. Gisteren avond is er in eene vereeniging van de republiekeinsche linkerzijde be slist, dat de vraag tot ontbinding van de nationale vergadering voorbarig is. De mnnieipale raad van Parijs heeft beslist eene leening met premiën, aan 5 p. h., te doen. De beraadslagingen in de Nationale Vergadering van Versailles over de verlenging der machten van M. Thiers zijn geëindigd en, zij zijn bij lange zoo hevig niet geweest al men het gevreesd had. In de zitting van Vrijdag, waarvan ons natuur lijk tot hiertoe de bijzonderheden ontbreken, is het ontwerp Rivet aanvaard geworden met 480 tegen 93 stemmen. AIzoo zal M. Thiers, opperhoofd der uitvoeren de macht, voortaan den titel voeren van Voorzit ter der fransche Republiek. Rome, 26 Oogst. De gezanten van Guatemala, van Beieren en van Portugaal en de officieuse ge zant van Spanje, hebben heden hunne gelukwen- sehen den paus aangeboden. De stad is rustig. Madrid, 26 Oogst. De Imparcial zegt dal de budget van uitgaven met 600 miljoen peselas ver minderd is. Er is mogelijkheid het tekort bedekken. Madrid, 30 Oost. Eene algemeene kwijtschel ding voor al de politieke misdaden en overtredingen is te Madrid verleend. De afkondiging van eenen dergelijke maatregel, op het oogenblik zelf dat men van ontwerpen van opstand spreekt van de karlisten in Navaren, is zeer bemerkensweerdig. Dit getuigt dat 'tspaansch kabinet met vrijzinnige gevoelens bezield is en ver trouwen in het land stelt. Londen, 28 Oogst. De Telegraph meldt dat een nieuw offensief en defensief traktaat bestaat tussehen Italië en Pruisen. W eenen, 29 Oogst. De Neue Presse meldt dat er te Gastein eene -soort van vredesbond is gevormd tegen eiken stoorder van den europeescheti vréde. Deze bond zou voor het oogenblik bevatten niet alleen Oostenrijk en Duitscbland, maar ook Italië en misschien Rusland. Weenen, 30 Oogst. liet wordt bevestigd dat Italië de vreedzame inzichten van Pruisen cn Oos tenrijk bijtreedt. Men zegt dat de roumaansche Kamers op 15 September zullen worden bijeen geroepen voor het regelen der spoorwegkwestie. De Koster. Gij hebt mij laatstmaal willen doen gelooven dat de vrijheid van weldadigheid door het liberaal beheer niet is tegenwerkt geweest, en dat in het algemeen, de liefdadigheids gestich ten, door de geestelijkheid ingericht, veel te wen- schen laten. De Meester. Het is onwederleggelijk dat de vrijheid van weldadigheid nooit is bekrompen ge weest het heeft altijd aan eenieder vrij gestaan zijn hebbenschap aan de behoefligen uit te deelen, of op de wijze die hij hel geradig vondt ten voor- deele derzelve te bezigen, of zelfs daarvan bij testa- mente te beschikken, onder voorwaarde dat de giften of legaten aan de bevoegde besturen werden gegeven, en geenszins aan vreemden, die niet re- kenplichtig zijnde, dikmaals de kapitalen, wanneer zij dezelve niet opalen, eene andere beslemming gaven. De Koster. Waarom niet toelaten dat de ge vers volgens hunnen wil over hunne nalatenschap pen mogen beschikken en dezelve door vertrouwden laten beheeren is dit niet de vrijheid bekrempen en de behoeftige benadeeligen De Meester. Er moeten palen aan alle vrijhe den zijn, of zij geleiden tot misbruikenen voor wat het beschadigen der behoefligen betreft, ik herhaal het, van sedert men hij testamente geen dooderhand meer mag daarslellcn en al de giften, andere dan degenen men zelfs doet, door de daartoe bevoegde en rekenplichtige besturen moeten gedaan worden, zijn er van sedert veertig jaren meer gif ten en legaten gedaan geweest dan gedurende de laatste eeuwen. Jan. De reden is dat de gevers overtuigd zijn dat hunne giften van hunne bestemming niet zullen worden afgekeerd en tot het grootste niet zullen gebruikt worden der genen, aan wien zij goed wilden doen. De Koster. Gij beweert dus, Meester, dat in dien de giften en legaten aan de geestelijkheid mochten worden toevertrouwd het geen voordeel voor den arme zou zijn Men zou in alle parochiën hospitalen en weeshuizen zien stichten. De Meester. Ja, Koster, onder voorwendsel van weldadigheid, maar bijzonderlijk voor doel hebbende van geestelijke vereenigingen hoe talrij ker hoe beter te stichten en met het geld, gevende om de ongelukkigen te gemoet te komen, nonnen te zien kweeken. De Koster. Gij zijt vijandig aan de gezusters die hun leven toewijden om de ongelukkigen te. helpen en bij te slaan. De Meester. Verre van daar. Ik bewondc re hunne zelfsopoffering en beken dat die religieuzen, die hun leven toewijden om menschlievende werken te verrichten, allen lof verdienen en allernuttigst zijn, wanneer zij zich, onder het gezag der wettige besturen, tot het bezorgen van zieken enz., toeleg gen; maar wanneer dusdanige vereenigingen slechts der geestelijkheid afhangen, het klooster'is gewone- lijk het bijzonderste en de bchoeftigen een voor wendsel; de misbruiken, hoe groot zij zijn, worden zeldzaam uitgeroeit, en men zorgt dikwijls meer voor de ziel dan voor het lichaam. De Koster. Ik weet niet, Meester, waarop uwe gevoelens gegrond zijn De Meester. -Op de ondervinding en de ver gelijking die ik make tussehen de gestichten van IJpre,wanneer zij gedurende eeuwen onder den in vloed der geestelijkheid door bijzondere besturen beheerd wierden, en hetgene zij thans zijn gewor den. De Koster. Welnu, wat is het verschil? De Meester. Zie, hij voorbeeld, het gesticht de Belle, alwaar slechts 4 oude mannen en 8 oude vrouwen waren aangenomen, en met het zelfde in komen men thans aldaar 28 oude vrouwen verpleegt en 48 oude mannen, in een ander gesticht, ver zorgt. En wegens de misbruiken, liet was iets anders. Toen men denkt dat tot in het jaar 1821 veel zieken in het hospitaal niet aangenomen wer den en degenen die men aldaar verpleegde, onver schillig door welke ziekte aangedaan, altijd met tweeën in één zelfde bed moesten slapen. De Koster. Dit was een misbruik dat heden niemand meer zou gedulden. Jan. Neen, omdat de wettelijke weldadigheid het zelve zou tegenwerken maar indien het be stuur dezer gestichten moest in handen der kleri- cale vallen, de oude misbruiken zouden allengskens aan nogmaals herleven. De Koster. Hoe kunt gij zulks veronderstel len? De Meester. Toen de fransche omwenteling opkwam, zij hadden eeuwen lang hunnen invloed op de weldadigheid kunnen uitoefenen, en hoe walgend en hoe schandelijk zulke misbruiken wa ren zij hebben nimmer pogingen aangewendt om ze uit te roeien. DE fOEKOMSf Samenspraak tnsscücn den Schoolmeester, den Koster cn Jau Gocdgebewr. IJperen, 2 September 1871. Ktaeclitjens-WcesEmis, - Maandag voormid dag, ten 10 ure, had.de prijsdeeling plaats aan de kinderen van het Knechijens-Weeshuis. Deze plechtigheid .geschiedde in het gesticht zelve, in de tegenwoordigheid van de heeren bestuurders der Burgerlijke Godshuizen, de heeren professors, de ouders en vrienden der kinderen en eenige ingezetenen onzer stad die belang stelden in de toekomst der aldaar wo nende kinderen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1