VAN MPEREN. 4 FBANKEM 'S JAABS Kr 497. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerseliitligc Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD, Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 1° OCTOBER 187). Büreel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het fransch-duitseh traetaat is zeker geteekend op het oogenblik dat wij schrijven. Alzoo een zwart punt minder aan den gezicht-einder. Al wat tot de algemeene rust medewerkt kan ons niet on verschillig laten daarom melden wij dit nieuws met een onverdeeld genoegen. Holland. De budjet van 1872 is Zaterdag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De uitgaven beloopen tot 97 miljoen, waarvan 8 miljoen voor ijzeren wegen. Het gouvernement stelt eene belasting op de in komsten voor, om het te kort le dekken. Daarente gen zullen de belastingen op het patent en het vleeseh afgeschaft worden. Munchen, 25 Sept. De eerste vereeniging der oude katholieken, die in het kristallen paleis plaats had, was zeer talrijk. 6,600 ingangkaarten zijn er gegeven geworden. Tusschen de redenaars bevonden zich de paters Hyacinlhe en Van Tilt, van Ubrecht. Het voorstel-Zirngubel, ten doel hebbende ver- eenigingen in te richten tot voortzetting der hervor mingsbeweging, alsook het voorstel Schulte, betref fende het vormen van gemeenten, werden schier met eenparigheid aangenomen. Lissabon, 24 Sept. De Cortes zijn tot 2 Janu ari 1872 uiteengegaan. Men verwacht zich aan de ontbinding der Cortes. Konstantinopelen, 27 September. Mgr. Fran- ehi, heeft van Turkije eene nota ontvangen ver klarende dat het gouvernement de tractaten zal doen nakomen, de vrijheid der kloosters waarbor gende. Volgens de clericale nieuwsbladen de maat schappij is in gevaar van door regeeringloosheid uit een te vallen en de toekomst doet haar op eene triestige wijze oper is niets meer die de werkende klassen in toorn houdt, en bij gebrek aan godsdiens tige gevoelens wij zijn bedreigd om in alle slach van overdrevenheden te vallen. Wij kunnen het niet betwisten, er bestaat veel waarheid in dit gezegdemaar aan wien is het toe te wijten dat de zaken zoo ver staan De clericale geestelijkheid zal u trachten te doen gelooven dat het de doctrinairen zijn (anders gezegd, de matige liberalen) die er de schuld van zijn, terwijl het be wezen is dat het geheel anders staat. Ja, bet is de geestelijkheid die al de matige beheeren omgewor pen heeft die sedert de eerste fransche omwente- teling, zoowel in Frankrijk als bij ons. hebben bestaan: zij zijn door baar ondermijnd geweest tot dat zij beurtelings gevallen zijn. Van zoo haast een Vorst of een Ministerie het jok der jesuiten weigerde te dragen, spaarde men geen lasteringen, geen verwijtselen, om dezen die in uit vrijheids geest de onverdraagzaamheden en overdrevenheden der jesuiterij niet wilden bevorderen, te bevechten; het is onder dien invloed, dat Lodewijk-Philippe, in Frankrijk, en Willem, in Belgie, van hunne troonen werden geworpen, en dat ook hel Minis terie Frère, die gedurende meer dan twintig jaren het land tot den hoogsten trap van bloei en voor spoed bad gebracht, eindelinge heeft moeten plaats maken Oin tot daar te komen is het niet alleen lijk tegen de kopstukken dat hunne kwaadtrou- wige aanvallen wierden gericht; maar zij spaarden niets om al degenen, die in den geest der vrijheid en welzijn, deze besturen ondersteunden, te tergen en te vernederen, zoodanig dal er op het einde noch personennoch beambtengeëerbiedigd worden en dat de geestelijkheid zelf het gezag ver loren heeft waarvan zij voormaals genoot. Die ongelukkige gevoelen niet dat, na den in vloed van al wat eerlijk en achtingswaardig is, te hebben vernietigd, zij de eersten van al onder de puinen der maatschappij zullen verpletterd wor den hunne hoop is dat, met de bevolkingen te verdweepen, zij geen verderen tegenstand zullen ontmoeten en dat zij aldus hun onbepaald meester schap voor altijd zullen kunnen vestigen, iets waarin zij zich deerlijk misgrijpen, want den geest der eeuw is hun tegenstrijdig en hun onderwijs, die slechts strekt om goede christenen en niet om tevens eerzame en goede burgers te vormen,is niet toereikend om omwentelingen en andere ongeluk ken te voorkomen wat te Parijs plaats had zou hun tot voorbeeld moeten strekkendaar was van sedert meer dan 25 jaren het lager onderwijs aan de broeders der christelijke leering toevertrouwd, zij bedienden aldaar 154 scholen door 52,000 leer lingen bijgewoond, en eenieder weet wat voor eene bevolking zij hebben gevormd. Doch het zal er niets aan doen er bestaan geen blinder dan degene die niet zien en willen. Het doel dat zij bewerken is van bun onbepaald meesterschap te vestigen, onverschillig of hunne listige bewerkingen den on dergang der natiën, waarop zij heerschen, zullen voor gevolg hebben of niet. Dat men nog zegge dat de clericalen achteruit kruipers zijn. Er bestonden in ons land bjjna geen abdijen meer, en Msr van Brugge komt het klooster van S' Six in eene abdij te hervormen. Deze plech tigheid, bestaande in het wijden van den abt, beeft tot veel opstel aanleiding gegeven,wimpels van alle kleuren en verzen van allen trand deden zich op merken, en het spreekt van zelfs dat onder deze laatsten er eenige waren die beledigend voor de li beralen moesten zijn, het is gewoonlijk op diewijze dat die goede apostelen de woorden van Christus toepassen: bemindt u den eene den andere. Hoe het zij, de inrichting van nog een nieuwe abdij is eenen stap vooruit ter herstelling van den goeden ouden lijd Men schrijft uit Brussel aan het journal de Meuse dat M. Jacobs een ontwerp van wet voor de hervorming der wet op de personele belasting aan het onderzoek der hooge ambtenaren der direc te belastingen heeft toegezondenvolgens de voor stellen van den Minister de belasting op deuren en vensters zouden afgeschaft zijn en vervangen wor den door eene belasting van 4 p. °/0 op de weerde van het meubilair en 8 p. op de huurwaarde. Indien deze wet moest door de Kamers gestemd worden, wij zijn van gevoelen dat de belasting voor den buiten ongeveer de zelfde zou blijven, terwijl die der steden in het algemeen zou verdubbelen, hetgeen de clericale niet zou beletten te houden staan dal hunne patronen de lasten verminderd hebben, en waarom niet? zij hebben wel durven zeggen dat het verdubbelen van den tarief der spoorwegen eene weldaad voor de reizigers is TOEKOMST Be vermindering op de prijzen van den IJzeren Weg van den Staat. MEES TEStS T! Si BS '6 SSIES GE Niettegenstaande den schreeuwenden maatregel genomen door den ontsterfelijke neuze Wasseige, blijven de volks- en Godsbedriegende catholijke nieuwsbladen uitbazuinen dat de prijzen afgeslagen zijn. Dat men zich de moeite geve de cijfers van den ouden tarief met den nieuwen na te gaan en men zal zich overtuigen welke aanzienlijke vermeerdering de reiziger za! moeten betalen Van Brussel naar Gent, vermeerdering van 2 fr., 4-70 en 1-05 voor de simpele reis; vermeerdering van 2-40, 1-78 en 1 fr. voor de reize, die men zegt aaD verminderden prijs te zijn. Van Brussel naar Brugge, vermeerdering van 4-52, 5-57 en 2 fr. voor de simpele reis. Vermeerdering van 5 fr., 4-52 en 5-50 voor wat men noemt eene reis aan verminderden prijs. Van Brussel naar Oostende, vermeerdering van 5 fr. 55, 4-55 en 5-65 voor de simpele reis, vermeerdering van fr. 5-56, 4-54 en 5-22 voor de reize aan verminderden prijs genaamd. Het Weekblad van Dixmude kondigt de volgende beden kingen af die wij bijtreden Het doel der liberalen Was, door de tarieven te verminderen, de mensehen meer te doen reizen en diesvolgens meer'te on derwijzen. Dat is te veel voor de klerikalen zij hebben de reisprijzen zoodanig verhoogd dat de weetlustigen noodwendig in hunne dorpen zullen moeten blijven. Met de lage reisprijzen bloeide de nijverheid en den han del met de dure zal den openbaren welstand lijden. Het goedkoop reizen deed de ontvangsten van den Staat aangroeien, de vermeerderingzal dezelve doen verminderen. De ondervinding bewijst het dagelijk en in alle landen, voor den ijzeren weg, den post en ook in de nijverheid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1