VAN MPEIIEN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 498. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verseliilligc Tijdingen. Markten. Bekendmakingen, Politieke berichten. VI. GOEDEN NACHT. VIL AAN BE ZEE. VOOR IJ PER EN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenliincn den regel. Rcklamen: 25 ccnlimen. ZONDAG8» OCTOBER 4871 Büreel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Kopenhagen, 2 October. De Reichstag is he den zonder troonrede geopend. De twee Kamers hebben de oude Voorzitters herkozen. Maandag morgen werd te Munchen door talrijke leden der vooruitgangpartij uit alle landgerechten van Opper-Beieren een liberale Vereeniging ge sticht. Het doel dezer vereeniging is de ontwikkeling der duilschc en bciersche betrekkingen, de regeling aller noodwendig gemeenschappelijke aangelegen heden te bevorderen door de scheiding van Staat en Kerk, zoodoende dat de rechten van den staat ongekrenkt blijven en dat aan ieder godsdienst en gewetensvrijheid gewaarborgd zij. liet duitsch gouvernement houdt zich, zoo als wij reeds gemeld hebben, vlijtig bezig met de munt- kweslie. Men zou als munt-ccnheid het mark nemen, gelijk aan I fr. 25 c., aan I cngelschen shilling, aan 10 pruisische silbergroschen, aan een halven oostenrijkschen gulden. De ondcrverdeclingen zou den decimaal wezen. De gouden munt zou verbeeld zijn door stukken van 30, 20 en 15 mark, weerd 10, 6 2/5 en 5 tha- lcrs of fr. 57,50,25 en 18,75. Londen, 4 Oct. De Daily Telegraph meldt dat hel fransch gouvernement stellig het handels- traktaat met Engeland in februari zal opzeggen. i. 11^ III. oorlog doet met veel Het fransch ministerie van zorg de statistiek opmaken van al de verliezen, aan Frankrijk door den oorlog toegebracht. Men kent reeds het ontzaggelijk cijfer der dooden, op het slagveld gebleven er is nu ook vastgesteld, dat er 24 duizend krijgsgevangenen in Duitschland over leden zijn. Berlin, 5 October. De National Zeitüng kondigt een telegram uit Parijs af, meldende dat, ten gevolge van wcderzijdsche toegevingen, men het eens geworden is op het art. 3 van de douaan- eonvenlie. Het is enkel nopens de fïnantieele dat men het niet geheel eens is. waarborgen De nieuwe godsdienstige geloofspunten die men door het opgeven en het toedoen der jesuiten heeft voorgeschreven en bijzonderlijk de verklaring van de pauselijke onfeilbaarheid, beginnen hunne be- weenensweerdige vruchten te dragen dewijl men in Frankrijk en ook wel in ons land zich weinig bekommert met deszclfs gevolgen, is het geheel anders in Duitschland, daar is het geloof min ont worteld dan in de zuidersehe landen, omdat de geestelijkheid aldaar van haren godsdienstigen in vloed nimmer geen gebruik heeft kunnen maken om hare politieke belangens te bevorderen. Ook de verklaring der onfeilbaarheid van den Paus heeft aldaar eenc beweging in de gemoederen opgewektzij kunnen niet aannemen dat men van IV. i het hoofd der H. Kerk God zelf kan maken, want in hunne gevoelens moet God alleen onfeilbaar zijn, destemeer dat wanneer zij een overzicht doen van het voorgaande, zij onder de Pauzen mannen tellen, gelijk de Borgia's, enz., besmet door alle slechte driften, en die zich plichtig hebben gemaakt van alle slach van gruweldaden. Het aannemen van dit grondstelsel, door de je suiten betracht van sedert hun bestaan en door de vorige kerkvergaderingen al lijd verworpen, heeft over den Rhijn de gemoederen in beweging ge bracht, en dus ten gevolge veel doktoren in gods- geleerdheid en veel der schranderste kalholijkcn hebben een katholijk Congres te Munich opgeroe pen, alwaar meer dan 0000 geloovigen tegenwoor dig waren, onder ander Pater Hyacinthe, de uit muntende predikant (die zich bij ons nog heeft doen kennen), alwaar met eenparige stemmen is besloten geweest zich tegen de beslissingen van de laatste kerkvergadering te verzetten als niet geroe pen of daargcsleld geweest zijnde volgens de voor schriften en de aloude gebruiken der kerk. Wij weerhouden ons van in beweegredenen op het stelsel der onfeilbaarheid te treden wij besta- tigen slechts dat het onvermijdelijk eene scheuring in de kerk zal te wege brengen, zoo niet eene nieu we hervorming. Volgens de duitsche nieuwsbladen zijn er reeds pogingen gedaan om eene overeen komst, het zij met de Jansenisten of zelfs met de hervormden, aan te gaan, en wij gelooven niet dat II. III. •tDtft'in ft ft SP DE TOEKOMST 3° vervolg (zie de Toekomst van 4" Juni 1871). Goeden nacht Weer een dag is doorgebracht,' blij voor vromen, noö voor bangen 't donker gaat het licht vervangen tot de roode morgen lacht, liefje, goeden nacht Ga ter rust, 't hart tevreden onbewust dat der boozen peluw hard is, dat hun nacht vol zielesmart is «een maar leg, vol levenslust, liefjen, u ter rust Sluimer zoet, tot de dag u weder groet droom van liefde, hoop en streven, droom van werken, samenleven, zalig droomen is zoo goed, liefje, sluimer zoet Goeden nacht brenge slaap u levenskracht sluimer tot de nieuwe morgen daget met zijn heil en zorgen, nooit gevreesd, maar steeds betracht liefje, goeden nacht SOLO. Kom naar de zee, ze is schoon,als met zijn stralen, de zonnengloed den rug der baren kust als zacht de wind haar stijgen doet en dalen, of wen ze kalm als de effen spiegel rust. SAMENZANG. Hoe heet op het land, hoe zwoel in de stad, hoe loom wordt de geest onder 't werken indien niet de zee met heur schuimende nat, 't verfrisschende bad, vei'fcw ikkinge tegen vermoeidheid bezat, en krachten om leden en geest weer te sterken. Kom meê, kom meê, naar de baden der zee. SOLO. Het luistrend hart begrijpt dat golfgeklater een eeuwig woord, dat tot de ziele spreekt o wees gegroet, lief dobberende water waarop de zon heur schuinsehe stralen breekt. SAMENZANG, Een stond nu vergeten en velden en stad; kom mede naar't strand bij de ,m,emlende scharen; hoe lauw is het water, dat schuimende spat, daar wacht ons een bad, dat lieflachend stemt de gemoederen prat, al spelende drijvend door't schuim van de baren. Kom meê, kom meê, naar de wicglende zee SOLO. Den kranken kust zij '1 koortswee uit de leden, den ouderling vernieuwt zij 't dauwend bloed, vergeten doet zij 't ijl gejoel der steden, den moedelooze geeft zij kracht en moed.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1