YAN UPEREN, 4 FRANKEN \S JAARS Nr 499. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 YOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Rcklamen: 25'centimen. amaima ZONDAG, 15» OCTOBER 1871. Bureel Dixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. Per telegraaf is reeds gemeld, dat in de alge- rnccne Vergadering van duitsche protestanten te Darmstadt, twee besluiten zijn genomen. liet eer ste strekt om te verklaren, dat de duitsche natie verplicht is zich te verzetten tegen de onfeilbaar- heidsleer,als zijnde deze gevaarlijk voor den Staat, voor den vrede lusschcn de kerkgenootschappen, voor de vrijheid des geestes en voorde vrijheid des gewetens. De kantonale raad van Aargau (Zwitserland) heeft besloten lot opheffing van het concordaat lus schcn dat kanton en het bisdom van Bazel. Voorts werd met 100 tegen 42 stemmen besloten, bij de Bondsvergadering een voorstel in te dienen tot ge- heclc scheiding lusschcn Staat en Kerk. Parijs, 10 October. Volgens een brief uit Versailles, is de gekende uitslag der kiezingen tot heden als volgt: viervijfden voor de conservatieve liberalen of voor de republikeins het gouvernement ondersteunende. Parijs, 12 October. De Journal officiel kon digt de benoeming af van M. Casimir Perier, als minister van binnenlandsehe zaken. Na cenc algemeene rangschikking voor de laat ste kiezingen gedaan, komt men tot de overtuiging dal de zeer grootc meerderheid der gekozene leden den tegenwoordigen regeringsvorm genegen is. De klerikale lcgitimisché partij heeft cenc davcring ge kregen, waarover zij zorg zal dragen, heel stille- keus te zwijgen. Geen een der onderteekenaafsvan hel laatste manifest aan Piusis gekozen geworden, nog zelf hun hoofdman niet, den markies van Bel- castel. En zij hebben nogthans verre weg het mees te geld De Patrio zegt in haar nummer van den 28" jl, dat het catholicismus de grootste school van eer bied is die op de wereld bestaat, en inderdaad het zou aldus wezen indien zijne dienaren de voor schriften van het Evangelie eerbiedigden en aan de woorden van Christus getrouw bleven; maar de bevestiging van het bisschoppelijk nieuwsblad dient voor sluitreden aan een langen artikel die niet anders is dan eene aaneenschakeling van kwaadtrouwigë aanhalingen en lage lasteringen ten aanzien der achtbaarste personen die het land heb ben gered, toen het eerste clericaal beheer door zijne misgrepen de nijverheid der Vlaanderen ten onderen had gebracht en de bevolkingen in een kwijnenden staat van honger had doen sterven. En het zijn dc mannen der Patrio, die van eerbied spre ken! Zij die noch personen noch wetten eerbiedigen en dagelijks al degenen die zij benijden,omdatzij het jesuitick jok niet willen dragen, zonder genade door den modder slepen indien er bij hun zelfs nog eenige eerzaamheid overbleeve zij zouden moe- in hunnen mond een ten gevoelen dat dit woord anacronism is. Allo, vaders van familie, allo Laat toch uwe kinderen hij hen gaan. 't En is nog maar pas een week geleden dat wij verscheiden aanhoudingen van paters hebben ge meld, welke in Frankrijk plaats hadden gehad, al tijd voor dezelfde redenaanslag op de eerbaarheid van de kinderkens, aan hunne zorgen toever trouwd. Men herinnert het zich nog wel de laat ste heette Servïis Dei. diena ar Go asWij zeggen er de Dienaren Gods tegen. Hij werd aangehouden op de klachten der huisvaders en met gendarmen naar het gevang geleid. Hij zal in 't kort voor de Assisen verschijnen. Die waarvan er nu kwestie is behoort wat eere voor ons! aan ons luilekker vaderland Het parket van Charleroi, vergezeld van den wachtmeester der gendarmen en van vier gendar men, is den 6 dezer afgestapt in de school van de Broeders der Christelijke Leering in het gehucht Gohyssart te Jumet. Na een streng en nauwkeurig onderzoek is de gevangneming van den genaamden Cyprian us Mas- son, in religie broeder Plutarchus, fransch onder daan, oud 51 jaar. Broeder Plutarchus wordt met verschillige wraakroepende schelmstukken be ticht. De talrijke hoeveelheid wraakroepende wandrij- ven welke sedert eenige jaren ten laste der broeders van de Christelijke leering wordt opgesomd, ver dient eindelijk de aandacht der burgèrlijke en gees telijke overheid zeer ernstig op zich te trekken. Wij moeten, gedreven door eene volhartige liefde voorde reine en engelachtige kinderen, wij moeten op die monsters wijzen, die niet alleen de religie waarvan zij 't kleedsel dragen, maar ook de maat schappij onteeren, die hun hare kinderen toever trouwt. De feiten zijn daar. Onze lezers kennen die. De gerechtshoven en rasphuizen nog beter. Onze te genstrevers trachten te vergeefs die schandaden onder den gewilligen sluier van een jesuitiek zwij- gen te verduiken. Loochenen is onmogelijk. De vonnissen spreken te luid. Maar hoe komt het, inderdaad, dat juist in de paterscholen altijd die misdaden gepleegd worden? Het gedwongen of vrijwillig celibaat of jong- mansleven is de voornaamste oorzaak der schelme rijen tegen welke het openbaar geweten zoo krachtig en met zooveel recht en reden protesteert. Om dat zij die het op zich durven nemen de kin deren te onderwijzen en aldus een deel der toekomst van het land in handen hebben, professors worden cn scholen openen, als zij dit willen, zonder onder zoek en zonder toezicht. Wij bczweeren de ouders hunne kinderen niet aan de handen dier bandieten toe te vertrouwen Luisteren zij niet naar dien raad, dan laden zij op zich eene verantwoordelijkheid, die verplette rend is. T Op het grondgebied van Schaarbeek verheft zich een groot gebouw't is het weezenhuis St-Jozef, bestuurd door een priester, Luytgarens, oud-on derpastoor van St-Rochus. Drij Broêrkens, die men zegt tot de christelijke leering te behooren (zij droe gen er het kleed van), deden den dienst van het huis en gaven... het onderwijs aan de ongelukkige kinderen. Een dezer kinderen, onlangs uit het wee zenhuis vertrokken, had op de zeden van twee der broeders inlichtingen gegeven die de toehoorders derwijze verontweerdigden' dat het gerucht ervan ter oore van liet gerecht kwam. Dc aanhouding der twee broêrkens werd bevolen. Een hunner was er in gelukt schampavie te spelen; de andere werd Maandag nacht aangehouden, dank aan den iever van den policie-commissaris van Schaarbeek. Dijnsdag morgend begaf zich een onderzoeksrech ter ter plaatse en ondervroeg verscheidene weezen. Wat daarin te berde kwam zullen wij niet zeggen. De penne weigert zulke schandelijkheden te be schrijven. (Etoile). aE«a=58£S2EKCT3E$ B03s®E£® ?3WPW3 Muii\f\aa DE T0EI0 NOG AL EEU Eiï NOG A T W E E IJperen, 14 October '1871. Processie. - Zondag laatst, ten 2 ure namiddag', bevooi'deeligd door een betrekkelijk schoon weder, is de Pro cessie van den Roozenkrans uitgegaan. Veel buitenlieden hebben ter dezer gelegenheid onze stad bezocht. Het voornaamste dezer feest was eene soort van Hemelwagen waarop men wilde verbeelden de H. üominicus den Roozen krans uit de handen der Heilige Maagd ontvangende. Wij hebben veel verschillige gedachten gehoord over het mangel aan goede inrichting en orde; doch wij zullen ons bepalen met te zeggen dat het voornaamste der geheele Pro cessie de groep der Zingende Maagden was die tusschen de muziekstukken der Pompiers en der Weeskinders, kooren aanhieven welke veel effekt maakten. Bssï'ges'waclrt. - De Cijbelschuüers-Maatschappij onzer Burgerwacht heeft Dinsdag laatst de 41° Verjaardag van 's lands onafhankelijkheid gevierd met eene groote Cijbel- schieting, waarop er i4 prijzen te winnen waren. Deze schie ting was gevolgd door een prachtig Banket gegeven in het Oud Zilveren hoofd, lokaal der Maatschappij.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1