VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS N1' Tiende Jaar, Politiek, Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrscliülige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Pol itickc berichten Stads Nieuws. VOOR IJl'EREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklamcn: 25 cenlimen. WÊÊÊmËMM ZONDAG. 22" OCTOBER 1871. tSm Bureel: Dixmudcslraat, 59. Aile inzendingen vrachtvrij. De Internationale le New-Casllc overwonnen, werpt zich op Londen. De feneanism neemt groote uitbreiding in Ier land. Te Madrid bewegen zich de republikeinen op eene breede schaalzij maken gcmecnc zaak met de Internationalisten. Het ontbreekt dus niet aan zoogezegde zwarte punten aan den hemel van Europa: de Inter nationalede fenians, de romeinsëhe kwestie, de moeilijkheden in Oostenrijk, de geruchten van bondgenootschappen tusschen verschillende lan den Pruisen-Oostenrijk; Frankrijk-Rusland-Tur- kije; Engeland-Italie-Spanjc; dc opkomst der re- publiekcinschc partij in Engeland; de pretendenten naar dc tronen in het zuiden ziedaar ccnigc van die punten, welke Europa nogmaals in vuur en vlam kunnen zetten Amuseert u, groolen der aarde De Koning komt, ter verwondering van allen die nog eerlijke gevoelens heeft, den heer Pieter De- decker, gewezen directeur van de Internationale bank Langrand-Dumonceautot het ambt van Gouverneur der ProvincieLimbourg le benoemen! Wij zijn overtuigd datZ. M. daartoe door dc Ka- marilla, die hem omringt en onderdrukt, is ge dwongen geweest, gelijk hij het ook is moeten zijn om een klubist tot Minister te aanvaarden, die de nagedachtenis van zijnen vader heeft beledigd. De benoeming van zoo eenen persoon, die bij duizende ongelnkkigen hielp ten onderen brengen, tot zoo een verbeven post, is eene uitdaging wegens een groot gedeelte der Belgen die men, onder voor wendsel van hunne kapitalen te verchristelijken op eene wraakroepende wijze heeft bedrogen, zulke handelwijs zou in alle andere landen dan in ons verdweept België den val van hel Ministerie te wege brengen. De kopstukken van het Ministerie zelfs zijn niet onschuldig van dc bedriegerijen waarmede den schurk Langrand de spaarpenningen der sukkelaars heeft welen in te palmen; maarzij moeten trachten hunne plichligheid te doen verge ten door geene benoemingen te doen onder de me deplichtigen van den roomschen Graaf, wiens ver heffing de Pauzclijkc onfeilbaarheid tegengaat M. Dedecker, gewezen Minister en Representant, had gevoeld dat, na zoo eene triestige rol in de kui perijen Langrand gespeeld te hebben, zijne plaats in de Kamer niet meer was en had zich dus niet meer laten hernoemen. Het Ministerie heeft er an ders over gedacht en komt aldus een nieuw bewijs geven, dat het voorgaande zijner vertrouwden hem weinig bekommert en dat de eerlijkheid van 's lands bestuur hem onverschillig is. Men ziet in het Nieuwsblad dat het geschreven is met het inzicht om de sukkelaars, die geen an dere bladen mogen lezen, op eene schandelijke wijze le bedriegen; het durft zeggen in zijn n' van den 8" dezer dat het liberaal Ministerie de bevol king met lasten heeft onderdrukt en op wege was van het land ten gronde te brengen. De schrijvers van dit walgelijk vuilbladje weten zoowel als wij dat het tegenovergestelde de waarheid is zij kun nen niet miskennen dal dc lasten onder het Minis terie Frère merkelijk verminderd werden de inkomrechten op veel voorwerpen werden op dc helft gebracht, de rechten op het zout. de octrooi en de harrier-rechten werden afgeschaft, en toen de voorgangers van de Jacob's en de Kervyn's hun ne portefeuillen hebben neergelegd er bestond 40 milliocn fr. beschikbaar in kas, welke met eene nieuwe leening van 20 millioen, reeds zijn opge- ëten;voegt daarbij de vermeerdering op den tarief der spoorwegen, het ontwerp van wet op de per- soncele belastingen waardoor de burgerijdersteden in het algemeen 50 p. meer zal moeten betalen en gij kunt u overtuigen wat van beide Ministe rie n den ondergang van het land bedreigdewel is waar dat het patentrecht der tabakverkoopers en der herbergiers ten behoeve van den Staat in een kiezingsbelang is afgeschaft, maar dc patenlvcr- schuldigden zullen er niet aan winnen, daar zij in plaats van aan den Slaat, het zelfde recht aan de Provincie zullen moeten betalen, hetgeen eene on billijke partij wet is die niet kan verrechtvaardigd wordenhet is alsof de liberalen dc Pastors, de Ivappelaans, enz., van alle belastingen zouden ont slagen hebben ten einde hun het stemrecht af le nemen. Wij ontvangen eenige inlichtingen nopens het wetsontwerp op de herziening der personele belas ting, welke wij aan onze lezers willen medcdcclen. Vele provinciale ambtenaren cn de hoofden van het midden-bestuur keuren hel ontwerp goed, om dat zij hel niet durven laken, uit vrees van te mis hagen aan den onfeilbaren sinjoor, die zich aan het hoofd van het departement van finantien bevindt. Ziehier den echten toestand die zij niet durven doen kennen De burgerij der steden zal met een groote ver meerdering van lasten worden geslagen. Hier en daar zal een huis, dat een groot -getal deuren en vensters heeft, uilzondering maken. De kloosters, conventen cn kostscholen zullen aanzienlijk hunne belastingen zien verminderen. Het ontwerp bevoordeeligt den huilen op eene onrcchtveci'dige wijze. De rijken die dc stad tijdens den winter bewo nen en een kostelijk mobilier bezitten, zullen eene verhooging van lasten ondergatm. Maarzij zullen in tegendeel bijna niets voor hun buitengoed betalen. Ziedaar wat. de uitslagen zullen zijn van de nieuwe wet. Men ziet dat er geene gelijkheid van belasting zal zijn en niemand zal durven ontkennen dat men met het ontwerp dc verplettering der groote steden, door de belasting, wil bewerken. Dc buitenlieden zeiven hebben er belang bij dat het wetsontwerp niet gestemd worde, indien zij belang stellen in de rast en den voorspoed van het land. De Koning zal zich wel tweemaal bedenken al vorens de aanbieding van een dergelijk ontwerp toe te laten. M. de katholieke representant De Dorlodot, van Charleroi, is door de eorreelionnele rechtbank van Brussel veroordeeld geworden lot 2 maanden ge vang, 1000 franken schade en intresten, en 200 franken boet. om slagen te hebben toegebracht aan eenen redacteur van den Peuple Bekje. 1 KI ruin ar-iaü löi ^lUüiiilii ax 5.' DE ÏOEIi ST "Hl «iilMwuM&Ujctrsr»'"'v.--Tr»7---gc>irfg>» 11 i iu»> jpjB— IJperen, 21 October 1871. Be Vlaainscbe Ster. - Onze belangrijke maat schappij Dc Vlaamsche Ster komt op nieuw een allerschitte rende triomf te behalen op den tooneelkundigen prijskamp van Dixmude. Op de zestien medailjcn die aldaar te verdienen waren zijn cr ZEVEN van naar IJperen gekomen Wederom ziet men de namen der wel gekende akteurs der Ster uitblinken op de lijst der bekroningen. Overal waar de Vlaamsche Ster opdaagt in den kamp ziet men haar schitterende palmen behalen, Zulke zegepralen zul len alhier te IJperen weergalm vinden en onze begoede inge zetenen kunnen nu niet missen hunne ondersteuning aan dit kunstgezelschap te verleenen. Vooral zijn wij verzekerd dat het Stadsbestuur zijne warme ondersteuning op tijd zal weten te geven, ten einde deze belangvolle artiesten in state te stellen de IJperlingen in het reeds aangebroken tooneelsaizoen tc ver gasten met vei-schillige aantrekkelijke en volksonderwijzende vertooningen, zoo vurig verlangd door allen die hel talent der Sterrelingen weet te waardeeren. Zie verder het rubriek Ivunts en Tooneelnieuws. A* £®isc©gi'«Sc. - Woensdag laatst gaf hel muziek van het lu Linie-regement, onder het bestier van den heer Simar, een schoon. Concert in de zalen der Concorde-op de Groote- Markt alhier. De uitvoering der verschillige overheerlijke muziekstukken liet niets te wen.schen over en bewees dat er ware artiesten bij het regements-muziek bestaan, die, onder het belied van eenen muziekmeester als M. Simar, niet missen kunnen de bewonde ring der aanhoorders op te wekken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1