BHefwisseling der Toekomst. Verschilde tijdingen. BURGERSTAND Huwelijken Sterfgevallen. KeorsnnnlscSiitppijDonderdag aanstaande, 2G October, ten 7 J/2 lire, in de zaal van den Gouden Arend, lo kaal der maatschappij, zal er een Groot Muziekaal Feest plaats hebben gevolgd door eene Redoute, ter gelegenheid der naamfeesten van de heeren A. Vanden Bogaerde, Voorzitter, en L. Baratto, Beslierder der maatschappij, aan hun opge dragen door de werkende leden en waarop al de eereiederi met hunne familje zijn uitgenoodigd. vans <lcn 13 dees 20 October. GEBOORTEN Mannelijk geslacht G) Vrouwelijk o) Verniest, Augustus, zager, en Beun, Eugenia, kantwerk ster. Delhoor, Emilius, schilder, en Decroix, Philoniena, kantwerkster. Gillot, Karolus, olieslager, en üecrock, Melania, dienstmeid. Derolez, Ivo, GO jaren, werkman, echtgenoot van Isabella Plet, Meenenstraat. Bossaerl, Joanna, G8 jaren, zonder beroep., Meenènenstraat. Easier, Karolus, 57 jaren, slach ter, echtgenoot van 'Nathalia Peekei,lioeimarkt. Cherchiez, Maria, 47 jaren, kantwerkster, echtgenote van Josephus Ma- theeuw.ex, Beluikstraat. Van Craevlynghe, Theresia, 74 jaren, weduwe van Augustus Leterme, Bejlevvaartstraat. Men schrijft uit Wcrvick Sedert men te Wervick vast beraden is zich van de over- hee rscliing van den ctericaleu boel los te rukken, kent de werking der Oompersmannen gecne palen meer met het oog gericht op de aanstaande kiezingen, zien zij in alles politieke tegenstreving! en stellen alles in werk om hunne vijanden te verpletteren. De kopstukken der partij komen een man in het harnas te steken die voorzeker zich inbeeldt van met bokkensprongen alhier te Wervick wonderen te verrichten Om een klein staalkcn te geven van de sperteiingen onzer katholijken zal ik u een feil aanhalen Eeltige dagen geleden was er een gekruinde persoonaadje, die, van den eerbied tot zijn kleed, gebruik makende, zich overal in ons omliggende bij de eenvoudige landbouwers aanbood om, buiten de wete der eigenaars, maar in hunnen naam, de contributie-biljetten af te halen. De eenvoudige buitenlieden, bedrogen door de eerbiedweerdigheid van het uiterlijke dezer persoonaadje, gaven zonder achterdocht de gezegde biljetten, waarmede den man, ten toppe van vreugde, vertrok zonder dezelve terug te geven Die man, lezers, is dezelfde die zich onlangs veroorloofde het ha-ndteeken eens braven werkmans af te hal§n'; dezelfde die, makelaar in huwelijken, niet beschaamd is zich tot dit doel in de voornaamste huizen onzer stad aan te bieden; dezelfde die in bet Nieuwsblad van 8 Oct. dit stichtend (stinkend artikel schreef dat door verbeestte dronkaards nooit kon uitge dacht worden, artikel waarin de zwijns, de katten, de ezels, de vossen den polka dansen, in gezelschap van eenen bok die wroeteltHet is lijd dat Mgr. de Bisschop van Brugge zijn oogen opent en zulke nieuwe zedenpredikers van hier weg doel voeren opdat den eerbied tof de kruin cn de soutane in Wervick niet heel verdwijne. C. L. Poperinghe, 19 October 1871. KATIIOLIJKE SCHANDDAAD iedereen weet dat een der bijzonderste grieven welke de katholijken aanhaalden om het liberaal Ministerie te bevech ten, de zoogezegde partijdigheid was van het Gouvernement in zijne benamingen tot de openbare bedieningen. Men schreeuwde en men tierde om dat het Ministerie, wanneer cr tot het bekomen eener plaats verschelde kandidaten van gelijke verdiensten zich aanbooden, den voorkeur gaf aan die welke hunne geleerdheid geput hadden in een-officieel onderwijs gesticht cn die het Gouvernement genegen waren, cn om ilat bel de plaats weigerde aan zijne openbare of bedekte vijanden. Door lastering cn bedrog men heeft er in gelukt het'liberaal Ministerie te doen vallen, cn aanstonds prijkten op het pro gramma van het nieuw Ministerie, benevens de leugenachtige vermindering der contribution en der militaire onkosten,deze schoone woorden eene billijker verdeeling der openbare ambten. Indien dit zeemachtig programma veel onnoozelaars deed lekkebaarden, hel zijn bijzonderlijk de kathoüjke kopstukken van Poperinghe die in hetzelve al hunne eer en glorie schep ten, en die zich over de beloofde hervormingen beroemden alsof zij de promoteurs er van zouden geweest zijn. Nu is het gedaan, zegden zij, met den liberalen boelnu zullen onze zoonen, die geen priester willen zijn, eene plaats bekomen van het Gouvernement; nu zullen zij, met de geleerdheid die zij in ons"bisschoppelijk kollegie ontvangen hebben, kunnen notaris, ontvanger, commissaris of schoolmeester w orden. Nu zullen de poperingsehe postulanten, wanneer eene plaats zal open vallen in stad, niet meer moeten wijken voor vreemde kandidaten om dat deze laatste hunne opvoeding ontvangen hebben in een gesticht dat 'aangenaam is aan het Gouverne ment. Nu zal rechtvfeerdigheid, nu zal onpartijdigheid heer- schen. Wil men welen hoe onze kathoüjke beheerders hunne hooggeroepene princiepen van rechtveerdigheid en onpartij digheid bewerkstelligen Zie hier een voorbeeld Een jongeling vanPoperinghe die bijna al de eerste prijzen behaald had in het gesticht waar hij zijn middelbaar onder wijs ontvangen heeft, en die, na vier jaren normaleschool, het diploma van onderwijzer met onderscheiding bekomen had,vraagde de plaats van hulp-onderwijzer in de communale school dezer stad. Reeds had hij de gelegenheid laten varen van elders benoemd te worden, om dat hij in de benaming van Poperinghe een voordoe! zag voor het huishouden zijner brave ouders bij wie hij woonde en wier lastige opofferingen voor het onderwijs hunner hinderen deze vergelding weerdig waren. Deze jongeling was tevens van een voorbeeldig ge drag, van onberispelijke zeden en van een bescheiden karak ter, en hij vereenigde al de hoedanigheden om een góede schoolmeester te worden. Alle weldenkende burgers aanzagen zijne benoeming ais verzekerd, zooveel te meer dat hij gecne andere .mededingers had dan een onbekenden vreemdeling, aanbevolen door den vermaarden heer Capelle van Walou. Maar, o afgrijselijkheid der afgrijselijkheden De welden kende burgers hebben gerekend zonder het veto der geeste lijkheid, en Capelie's kandidaat is bènaamd geweest. Drij liberale raadsheeren, MM.Van Mer'ris, Roelens en Leb be, hebben gestemd in de zitting van Maandag laatst voor hunnen medeburger,en zes instrumenten der pastors hebben hunne stem gegeven aan den watounaar. ledeeren vraagt zich met verwondering waarom-de kandi daat vanPoperinghe is verworpen geweest?Zie hiei-4 redens: 1° De vader van dezen kandidaat bewoont een huis dat toe behoort aan M. Van Morris. 2° Deze jongeling heeft het kol legie van Poperinghe verlaten om zijn middelbaar onderwijs te voltrekken in het communaal kollegie van IJperen. 5° Hij heeft zijn diploma ontvangen in de normale school van het Gouvernement, te Brugge. 4" Zijn concurrent heeft zijne stu diën gedaan in de normale school van het bisdom, te Thou- rout. Zulke schanddaad vereisebt geene verdere uitleggingen voor al wie de gesteltenis'kent waarin de onwetende kiezers ons constitutioneel land gebracht hebben. 'En men noemt dit Communale Scholen! En men noemt dit Vrijheid van Onderwijs k Sommige burgers nogluns zijn over deze benaming niet zeer verwonderd geweest wanneer zij zich herinnerden dat men onlangs in onze sfad van -12,000 zielen eenen klokken maker genaamd hei ft, als Sekrelaris der }\óspicen. Voortijds was deze bediening beschouwd als eenen eeriipost en werd maar toevertrouwd aan de aanzienlijkste en bekwaamste per- sooncn der stad. BI. Herten, vader, heeft dit ambt behouden lot dat hij negentig jaren oud was, en na zijne dood is het overgegaan aan zijnen zoon die, nu burgmeester geworden zijnde, hetzelve door incunifalibiiiteit heeft moeten afstaan. Wij wisten wel dat men dise plaats met hare jaarwedde aan geen liberaal zoude gegeven hebbenmaar wij vragen, indien er onder de kathoüjke persoonagien der stad geene bekwamere en deftiger mannen te vinden waren dan ceneu crétin die, omzijn vernuft te oefenen, nooit anders ge daan heeft dan klakken maken, waarom men ook hiel in deze benaming zijnen toevlucht genomen heeft tot eenen vreemde ling van de eene of de andere omliggende gemeente. X. - Men leest in bel Franc be Bruges <i Er zijn, in een stadje van onze provincie, in eene school die in 't geheel niet klerikacl is, feilen gebeurd van den schan delijks ten aard en die den dader op liet bankje van bet assisen hof zouden brengen, bad hij het niet voorziglig geoordeeld van over de zee te wippen, om aan de gendarmen te ontsnap pen, die achter zijne hielen gezonden waren. De gazelten der liberalerijzoo degene van de plaats als die van elders bewa ren een doods stilzwijgen op die schandige feiten en ook op dien vullen en zedeloozc» persoon: geen veraderlijk woord is aan geen dier pennen ontsnapt welke altijd gereed zijn om de openbare zeden te verdedigen wanneer zij een hoekje van eene soutane kunneu vastgrijpen. Waarom dit verschil Waarom geen een woord gerept over die vuile zaak - Waarom tracht men zelfs niet te redden dengene die voor de familien verantwoordelijk was nopens de handelwijs van den bederver? Waarom ontrekt men hem bet vertrouwen niet dat bij zoo weinig verdiend heeft Tot hier het Franc de Bruges. Waarom noemt liet Franc de Bruges niet zooals wij het doen, zulke personen met namen en toenaam hoe is de naam van die school? Dit zal liet niet zeggen omdat zijn gezegde eene leugen is om den indruk te verminderen veroorzaakt door de fameuze vuile broederkens. Een vreeseüjk ongeval heeft Vrijdag avond te Roubaix plaats gehad. De ketel der houlzagtrij van M. Van Daeler in de Inkermannstraat, is rond half zes in de lucht gesprongen. Drie personen werden gekwetst. Verscheidene gebouwen'zijn vernield, anderen zwaar beschadigd. Op hetoogenbhk dat de ketel sprong, waren de werklieden, die hun avondmaal rond dien tijd gaan nemen, nog niet terug gekeerd, zonder dat zon 't getal der slachtoffers waarschijnlijk veel talrijker geweest zijn. Een meisje dal door de straat ging, op 't oogenblik dat de ramp plaats greep, werd letterlijk vermorzeld. De stoker Philippe Dubois, die terug binnenkwam, kreeg een voorgevoel van het gevaar, wilde dit ontvluchten, maar werd toch zwaar gewond opgenomen, en zijn leven loopt groot gevaar. De meestergast M. Rambeau, ontstak zijne pijp aan den oven van het machien en moet op den slag gedood zijn. Eerst des an derendaags vond menzijn lijk terug, welk afzichtelijk gewond en verkoold was, met de beenen van de romp geslapen en het lichaam opengescheurd. M. Henri Lefehvre, die een huis van Parijs vertegenwoordigde en op de opene plaats met MM. Iierbray en Chuffart aan 't spreken was, is eenige uren later overleden. M. Chuffart. is zwaar gewond, maar M. Herbray beeft slechts lichte kneuzingen bekomen door in eenen kelder te vallen, toen hij het gevaar wilde ontvluchten. Volgens het verslag van "M". den policie-kommissaris, zou het ratnpgeval aan de volgende oorzaak moeten toegeschreven worden: eene borst was in den ketel ontstaan, die den stoker des morgens, rond 9 ure, moet opgemerkt hebben en M. Chuffart, bestuurder der fabriek, waaraan hij zijne opmerkin." meêdeclde, herkende dit ook cn was voornemens het machien te doen sloppen, maar daar hij nog geen bepaalde keus over den hersteller welken hij hiermede belasten wilde, gedaan had bleef het machien werken en veroorzaakte dus de ramp. Men verzekert dat M. de burggraaf Vdain XI1II besloten heeft liet voorzitterschap van de Kamer niet meer te aanvoer den Een schip dat uit de Indien huiswaarts keerde heeft op de kust van Jamaika schipbreuk geleden, op 25 September, en 200 lijken zijn op de kust gespoeld.. Het onderzoek betrekkelijk de schandaligheden in het vveezengesticlit van St-Jozef, wordt met veel bedrijvigheid voortgezet. Zaterdag is er nog een persoon aangehouden cn voor den onderzoeksrechter gebracht. P. S. Wij vernemen heden dat de aangehoudene persoon, de bestuurder van het weczengesticht is, Edinönd Euytgarens oud 50 jaar, wonende te Schaarbecck. De beschuldigde is, na verhoord te zijn geworden, in verzekerde bewaring gesteld. Die urave1 broederkens Een kot-respondent meldt ons dat broeder Plutarque, teGohyssart aangehouden, niet enkel zijne schandalige daden in de klas pleegde, maar ook in de kerk tijdens de goddelijke diensten. Deze bijzonderheid is van geen belang ontbloot en toont aan wat schijnbcihVe man nen er onder die klooslcrklcedercn verschuilen. liet assisenhof van Turijn heeft den bestnurdcr-uito-ever van de aldaar verschijnende Unita Caltolica veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en 1000 IV. boete, wegens twee artikelen in hel blad, waarin de-ko'nmg gehoond en het volk tot verachting van 's lands wetten aangezet wordt. De minister van openbare werken van Italië heeft de noodige bevelen gezonden, opdat de spoorweg van het Cenis- gebergte den 1(5 October aan het gebruik zou kunnen overge leverd worden. Men verzekert ons, zegt de Etoice, dat de priester Luyt- garens, gewezen onder-pastoor van St-Rochus en bestuurder van 't weczengesticht St-Jozef, te Schaarbeek, Waarvan wij gesproken hebben, eene grootc rol gaat.spelen in een burger lijk proces van erfdeel-rooverijarme ongeleerde werklieden zijn door kloosterzusters van hun wettig erfdeel beroofd'o-e- worden. Onze lezers herinneren zich nog wel, dat bij het afsterven van BI. Sterkx, aartsbisschop van Mechelen, die, ais lusschen- geplaatste persoon, van eene rijke 'juffer Segers al haar goed had gekregen, het gerucht alsdan liep dat de erfgenamen hun wettig erfdeel gingen terugkrijgen. Daar is niets van gekomen. Sedert dien zijn er prachtige kloosters op den eigendom dei- overledene opgetrokken. Men meldt ons dat de erfgenamen besloten hebben te handelen, en dat het proces dat zij hebben ingespannen op de rol der aanstaande zaken is gebracht. Men schrijft uit Gent: Naar men in onze stad verhaalt, zou in het naburige. Lcdc- herg eene afschuwelijke misdaad bedreven zijn. Eene hoor" zwangere vrouw zon door haren man, een arbeider, derwijze mishandeld en geschopt zijn geworden, dal zij aan de gevolge bezweken is; derhalve eene dubbele moord... Men voegt er bij dat de wettelijke lijkschouwing dat ijsIijk feit vastgesteld heelt. Dit ongelukkig slachtoffer is te Ledeberg begraven het lijk werd door de vrouwen der gebuurt gedragen en een aige- meene droefheid heerscht in die gemeente over dat verschrik kelijk schelmstuk. De ellendige dader is door de politie aange houden cn ter beschikking der rechterlijke overheid gesteld. Men herinnert zich, bij deze gelegenheid, dat de eerste vrouw van dien booswicht, toen ter tijd in deze stad woonachtig, bezweken is ten gevolge van eenen val van de trappen. Zondag laatst heeft men uit eenen put, te Laken, het lijk gehaald van de huisvrouw K...., die, gescheiden van ha ren man met den genaamden P.... leefde. Het gerecht heeft een onderzoek ter plaats gedaan. Men schrijft uit Brussel, 17 October Hen 15 November, naamfeest des Konings, zal te Brussel het vuurwerk afgestoken worden, dat tijdens de September feesten moest plaats hebben, maar uitgesteld werd uit hoofde

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2