ZOUT voor den Landbouw, WOORDENBOEK «•lo ENCRE EELGE PERFECTIONS, PEiNTUKS E! DE PH0T0GRAPH1E I. GRANDIAISON, m tó H H m s H rt mm s *8 i g J s co S ra ra ra ra Emile VANDEVYVER, Koopman op de Kaai, te IJpcrcn. Nederlandseh-Fransch (fc Fpanscïi-Ncderlandseh ri.= Na 2 s SS Ouverture des ateliers de Hue de VÉtoilèf). ra m ra ra ra TE BEKOMEN BIJ Ilij is dc ccnigstc voor het arrondissement IJperen, die het Zout van het huis HISCQBI en CiB, van Cadix, verkoopt. Prijs comptant: 4a 7 Jr., volgens kwaliteit het 100 kilos (in gcenc zakken). Het Zout van 7 fr. kan ook gebruikt worden in de keuken, en het zouten van 't vleesch, enz. Inschrijving ten Bureele van dit Blad. GRSOVE PRIJSVERMINDERING. Voorwaarden van inteekening. Prijs per aflevering (gefrankeerd per post) 75 cn. 'p5 c c =3 2 sr cc ©I S 8h bJD cc 2 3 ZS gj B °jp a cc *2 1© 2 2 12 ■f® v© -H 'P *-w 3 ö-< r ss -© - '-8 pm w cu 2 22 O SR - 3.5 - ss 2 cc °j3 e g 5 O 8 - g B 3 s s: s S 2 -® O W Öal O O Médaille dc Bronze a l'Exposition Internationale d'Amsterdam 1869. Admisc a l'Exposition dc Londrcs 1871. E. BLANCHE, Fils, (seul fahricant), rue dc Prusse, 25, et rue de la Têle dcMoulon,50, Bruxelles. Q O (j: C O O O E—1 I5£3 O e-jo. CD E— -©3 s c s 3 DOOR ET j. F. 3. HE1ÊMAI1 Professor aan de Hoogeschool te Gent. PROSPECTUS. r Wij openen thans eene sisesswe Inschrijving op het uitmuntend Woordenboek van professor Heremans, dat reeds van bij zijne verschijning een ongemeen groot debiet vond. Op een nog grooter welslagen rekenen wij nu, daar de prijs, die lot heden 30 frank beliep, verminderd wordt op 17 frank 50 ceeatscaffiCES. Het Woordenboek van professor Heremans, naar de beste bronnen bewerkt, bevat, wat het I'raiischc gedeelte betreft, de vertaling der verschillende beteekenissen niet alleen van al de woorden die in den Dictionnaire de F Académie voorkomen, maar bovendien van eene menigte anderen, welke te vergeefs in dit werk worden gezocht. Vo©s* Iset Nederlandsche Gedeelte werd eene bij zondere zorg toegewijd aas» «Se spelling, voor welke de heer Heremans de regels heeft in acht genomen, voorgesteld door de koninklijke commissie, waarvan hij thans verslagge ver was, en bij koninklijk besluit van 21 November 1804 AANGENOMEN voor het onderwijs «les» VInauischc taal Sn cïe scisoleta en Atheraasa van dess Staat, voor de BESTUURLIJKE HRIEEWISSEEING, de vertaling der wetten en beslsilteaa, en in het alge meen voor al de openbare actcn, die van eene wettig aangestelde overheid uitgaan. Mei 1871. Het Neilerlandsch-FraiiscSi en Eransch-Ncder- lassdsch Woordenboek door J. F. J. Heremans zal twee boekdeelen uitmaken en in afleveringen van 80 bladzij den, gr. in-8° op twee kolommen, verschijnen. Het getal afleveringen is op 2b bepaald, die elkander om de veertien dagen zullen opvolgen. In geen geval zullen de inschrijvers meer dan 2b afleverin- te betalen hebben. Men kan naar verkiezen het werk in eens compleet beko men, als volgt: de 2 deelen gebrocheerd, a fr. 17-50 kloek gebonden in half marokkijn, fr. 22-50 c". i'an Iseden af /san men de Taheito dei' retd vcituren tram den Wtemi - BI 'eg beltomen /en bweeele ran èns Mad aan den js ran 5 CCÏltieilWïi ft, O 35 f» 4-» CS v© CC s 9 CC Cf} -© O +J CS cs s- «N CC 3 3 CS o cc cc cc «2 *4> O £S P) CS A CS cc (C CS 3 4-i ft CC CJ Cf} «3 C_ cc tÜTP Cf} QÖ f»! psrc ■M raea Cv W! S PM CC 5 S© J - mn „TL ©S J© 4" rft cy 2 - - A-X CC f* pn* F* «4 v»w CTn cc 3©-^ cc cc 2 e*w* d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit soh imntcasc sssccès a sa supé- riorité sur toutes celles employees juscju'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la Maisoas dn Ras, les IWintstöres, !'Hidcl-(!e-VllIe. Se Palais «le Justice, la Puste «le Brnxelles, rAdsïilnists»a- tion «le» Cbesnins «le Eer de I'Etat et généralement par toutes les grandcN Administrations du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a éte admise a l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 186b, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écrilure. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59, et chez tons les Libraires et Papetiers du Pays. DE M. Graild'Maison s'est adjoint un des principaux opérateurs <le Paris. h HHSR o s wamW traanl O M pro O /mi o 9 A 9 9 es P« V m

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4