TAN IJPEREN, 4 FRAKKEN \S JA ARM Nr 501. Tiende Jaar. Politiek. Stadsj-Kunst-en Letternieuws. Verschiilige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Pol i tieke beri eb ten Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Pu. 4-50 VOOR RUITEN STAO. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 2a cenlimen. ZONDAG, 29" OCTOBER 1871. Bureel Dixmudestraat, 59.Aile inzendingen vrachtvrij. Parijs, 23 October. De Siècle zegt dat de ge kozene comtnissiën in den departementalen raad der Seine in meerderheid vóordeelig zijn aan den uit— gedrukten werisch voor de openbaarheid der zittin gen, de opheffing van den staat van beleg, eene kwijtschelding en voor het wereldlijk onderwijs. De Moniteur bericht, dat Duitschland recht streeks uit Parijs heeft ontvangen eene som van 109 millioen aan goud, en uit Londen, waarheen hel de Fransche wissels, ten bedrage van 722 mil lioen 350,000 fr., beeft gezonden, bij de 500 mil lioen aan goud. Alzoo heeft Duitschland meer dan 600 millioen aan goud in zijn bezit. Berlijn, 25 October, liet duitsch gouverne ment maakt een wetsontwerp gereed betrekkelijk de kwestie die met de Internationale in verband slaat. Versailles, 26 October. De ontruiming dei- zes deparlementcn zal op liet einde der maand ge ëindigd zijn. Het getal gevangenen dat in vrijheid is gesteld, overtreft de 10 duizend. De geldkrisis vermindert. Wccnen, 26 October. De laatste poging lot verzoening is mislukt. De kopstukken der Tchèques hebben geweigerd dc grondwet te erkennen. De Keizer, van zijnen kant, heeft zijne goedkeu ring geweigerd aan het réscrit, dat hel eerste ant woord bevattende van het kabinet Ilohenwart op hel tchèques manifest. Geheel het Cisleithansch ministerie heeft zijn ontslag gegeven, dat aanveerd is geworden. Men denkt dat het nieuw kabinet uit liberale ambtenaren zal bestaan. Konslantinopel26 October. Het turksch gouvernement heeft voor zes miljoen spaarzaamhe den ingevoerd. Rio-Janeiro, 5 October. Het ontwerp van vrijmaking der zwarten heeft dc koninklijke goed keuring ontvangen en wordt wet. De wetgevende zittijd is gesloten. New-York, 24 October. Men stelt in den Utah de wetten der Vereenigde Staten in werking tegen de veelwijverij. Vele aanhoudingen zijn ge- das Het schijnt dat onze nieuwe Arrondissement- Commissaris op eene schandelijke wijze misbruik maakt van de bevoegdheid hem door de wel toege kend, door in beroep te gaan tegen de uitschrabbing op de kiezerslijsten van personen verdacht van li- beralismus. hoe zonneklaar hunne rechten zijn hij vereischt hunne afschrijving in hoop dal zij de moeite en de onkosten zullen ontzien om hun recht te doen geldenen wat nog meer de verachting van alle eerlijke lieden opwekt het is de ongelooflijke slechte trouw waarmede hij geestelijke personen, die in geener wijze de voorwaarden bezitten om op de kiezerslijsten gebracht te worden, op dezelve doet inschrijven het is niet genoeg, bij voorbeeld, aan den abbe Samper, die Professor in het bis schoppelijk kollegie te IJperen is, de belastingen valschelijk toe te eigenen die door zijne moeder betaald zijn, er is eene daad die nog vraakroepen- der is, deze is van aan den Pastor van Sl Jan be lastingen toe te eigenen die hij nooit heeft moeten betalen en nooit betaald heeft; inderdaad de heer Vandenpoel wierd slechts in September 1870 als Pastor benaamd, dus hij heeft vóór het jaar 1870 geene belasting moeten noch kunnen betalen. Wie is het dus die de vermetelheid gehad heeft hem op de rol van dat jaar in te schrijven, daar wij niet kunnen vermoeden dat M. Ruzelle in de dagvaar ding bij welke hij de inschrijving van den Pastor vereischt het beloop van eene betaalde belasting zou durven beroepen indien zij op de rol van dat jaar niet ware ingeschreven in alle gevalle er bestaat eene vervalsching, het is te zien wie de zelve be gaan beeft. De klericale nieuwsbladeren zijn ontsteld omdat de liberalen het mandement van Mgr. van Luik be knibbelen, niet omdat de Prelaat de gevaren dei- In ternationale ontwikkelt en de zelve tegenwerkt, maar omdat hij, met eene slechte trouw die onver- gevelijk is en die uit de pen van ecnen Prins der H. Kerk nooit zou moeten vloeien, zou willen doen gelooven dat de liberalen in gemeenschap zijn met de omwentelaars die de maatschappij met alle slach van wanorders bedreigen en volstrekt haren onder gang bewerken, terwijl het hem, zoowel als aan iemand, bekend is dat de matige liberalen de ware voorstanders zijn van orde en vrijheid. Het zijn zij niet die omwentelaars zijn; rnen kan hun niet verwijten de boomen van vrijheid te hebben geze gend en dan aan de demagogen de hand te hebben geleend om hunne doel door omwentelingen te be reiken. Dc aanhalingen van den Jesuitieken Bisschop zijn des te plichliger omdat het juist zijne partiege- nolen, of beter, de werktuigen van de Bisschoppen zijn, die de Internationale bevoordeeligd met den kiezerseents te verleêgen, en aldus de macht in handen te stellen van vele onbezonnen werklieden die zich onder den invloed der demagogen van de Internationale bevinden Al de ongelukken en verwoestingen die Parijs verdelgd hebben zijn een gevolg van het algemeen kiezersrecht, en nogtans deze gruwelijke voorbeel den hebben de klcricalcn niet doen acbleruildcinzeii om eene wet le doen stemmen die, zooniet het alge meen stemrecht daarstelt, er toch niet veel van ver wijderd is, niet omdat betelen openbaren geest ver langde, maar uitsluitelijk in hoop om hierdoor den invloed der geestelijkheid op de stemgereeliligen te vermeerderen. En hét is in tegenwoordigheid van dergelijke onbezonnenheden dat een onwaarden Je suit zich toelaat het achlbaarste gedeelte der natie te beschuldigen van het kwaad dat hij en zijne par tijgenoten de maatschappij hebben toegebracht. Het JSieuwblad geeft een artikel uit het Franc van Brugge, waarin men leest dat er in eene school, die nietklerieaal is, daden zijn gebeurd die den on derwijzer voor de Assisen zouden gebracht hebben indien hij de vlucht over de zee niet bad genomen. Het vuilbladje kan zijne vreugd niet verbergen om dat het in eene stadsschool gepleegde vuilpolterijcn kan aanhalen waarvan bij honderden broeders zich gedurig plichtig maken, en het verwijt ons dat wij geen woord daarvan hebben geript. Onze stilzwijgendheid is eenvoedig. De zaak, indien zij beslaat, is nimmer ter onzer kennis geko men, en wij twijfelen er aan omdat hel klerikaal nieuwsblad, noch den naam van den plichtige, noch zelfs die der stad of gemeente alwaar de daad heeft plaats gehad, mededeeltindien wij deze in lichtingen hadden bekomen wij zouden den plech tige ook niet gespaard hebben, en verre van zijne vlucht te vergemakkelijken, wij zouden de eerste zijn geweest om de strengheid der Justicie op hem te trekken. Dal het Nieuwsblad ons de noodige in lichtingen geve en bet zou zich kunnen overtuigen dat, onverschillig het kleed van zulkdanige vuilpol- ten, wij den misdadige zullen schandvlekken en op nieuw de ouders zullen aanwakkeren om hunne binders slechts toe te vertrouwen aan onderwijzers waarvan de zedelijkheid hun wel bekend is. #iT/-0- I A AAiM ll i aoBagg>"®"(wu»K*)~< BStanRBBBBBBBCSMMMBMi a li. IJperen, 28 Oclober 1871. Poliric. - In het gehoor van het Hof van Assisen onzer provincie, van Donderdag li., zetelende in zake ten laste van Aloïs Merlevede, plichtig verklaard van verschillige diefstal len en eene pooging van brand gepleegd te Póperinghe en in deszelfs omstreken, heeft de heer Voorzitter van gezegd Hof aan den heer d'Haeyer, hoofd-policieagent in onze stad, zijne volle voldoening uitgedrukt, als zijne plicht in deze omstan digheid goed volbracht hebbende. Men weet dat de heer d'Haeyer niet alleenlijk de beschul digde te IJperen aangehouden heeft, maar daarenboven, na schrander onderzoek, nog onderscheidene inlichtingen in deze zaak heeft kunnen geven. BiooriMaatschappïJ. - Donderdag avond was het wederom feest bij de Koormaatschappij in den Arend. Een

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1