Briefwisseling dei' Toekomst. Comedie te Poperinghe Verschillige tijdingen. BURGERSTAND GEBOORTEN Ij te zaraen' 7 Huwelijken Sterfgevallen. De briefwisseling van Wervick le laai aangekomen zijnde wij zijn verplicht dezelve lol Zaterdag te verschuiven. Wij ontvangen, zegt de Progrès onzer stad, de onrust- barendste tijdingen over de verwoestingen der runderpest ia het noorden van Frankrijk. Inderdaad de ziekte heerscht hevig in de gemeenten Rosult, S' Saulve en Artres (arr. Valencienne) te S' Pithon, Haussij en Sl Auber (arr. Kamerrijk); ie Nomain (arr. Douaai); te Ostrecourl, Croix, Hem, Anap- pes, lilies, La Bassée (arr. Rijsel). schitterend bal had de dansende jongheid onzer stad uitge- noodigd en het vermaak blonk op ieders gelaat. Een puik or kest liet zijne tonen in de zaal zweven en lokte dansers en danseressen uit om zich ten danseover te leveren.Wat schoon uitzicht had de zaal, toen eene quadrille of een walsch de dansersin beweging stelde: het was als een in beweging zijnde bouket samengesteld uit leliën, roozen en alle andere welriekende en schoonkleurige bloemen de frissche toiletten der damen gemengd met de uniformen der officieren en de zwarte burgerkleedij was waarlijk oogstreelend. En waarom al die feesten, al die levendigheid Alles dit ter eere van de hh. Bestuurder en Voorzitter aan wien het feest door de werkende leden werd opgedragen ter gelegenheid der overhandiging van twee geschenken: den Beslierder de heer Baratto, twaalf zilveren koflij lepels in een kostbaar kistjeden Voorzitter, de heer August Vanden Bo- gaerde, een prachtig album voorzien van al de portretten der heeren werkende leden. Wij hebben het album gezien en durven verzekeren dat het een meesterstuk van boekbinderij is. Buiten dit zijn de por tretten, door den heer Mitkiwitz vervaardigd, buitenmate goed gelukt, en wat nog meer de aandacht van alle kenners weerdig is zijn de teekeningen der tijtel en andere platen met de pen gemaakt door een liefhebber onzer stad die daarin be wijzen gegeven heeft van een uitstekend talent. Wij zijn bevoegd in de zaak en wij mogen verzekeren datM' J.V.d. M. zich er mede mag bemoeien. Zich aan het hoofd bevinden van eene dergelijke maat schappij is eene ware voldoening en strekt tot eere. Wij maken ons hartelijk kompliment a .n al de heeren wer kende leden. Vlaamsche Ster. - Het doet ons goed nogeens te mogen terugkeeren (op de schitterende onderscheidingen behaald door de belangvolle maatschappij de^Vlaamsche Ster, waarover sedert eenige weken alhier gesproken werd. Een wijd uitgebreid verslag over het vlaamsche feest van Zondag verleden acht dagen te Dixmude gegeven en opge steld door een lid van het jury M. Lodevvijk De Vriese ligt hier voor ons. De afgeteekende ruimte in ons bladje Iaat ons niet toe het verslag in zijn geheel over te nemen. Wij moeten ons beper ken met twee paragrafen aan te halen die waarlijk eere doen aan onze ijpersche liefhebbers en voornamelijk aan de Vlaam sche Ster. Als lid van de jury heb ik kunnen vaststellen, dat de uil- spraak over het algemeen veel, heel veel te wenschen laat. Aan dit gebrek zijn meestal de opgekomene mededingers plichtig geweesthier en daar was er enkel eene afzonder lijke uitzondering, alleen de kampers uit lJperen hebben zich, de eene als de'anderè, door hunne gansche zuivere uit spraak onderscheidenzij doen waarlijk de bloeiende Vlaamsclie Ster eer aan Zulke beoordeelingen door eene bevoegde pen neêrgeschre- ven brengen niet alleen eere aan de Vlaamsche Ster en hare liefhebbers maar aan de stad waar zij hun verblijf houden. Dan volgt de lijst der bekroonden waarin de lezers kunnen vaststellen dat in ieder uctk van zang- of tooneelkunst ten minste een naam van IJperen blinkt M. De Vriese zegt verder De uitspraak der jury droeg de algemeene goedkeuring weg van hel publiek, dat in meestal de gevallen, de best be voegde rechter is. Vooral de jeugdige heer Maillard van lJperen, een wezentlijk talent, was het voorwerp van luid ruchtige en herhaalde geiukwenschingen ter gelegenheid zij ner driedubbele zegepraal. Maatschappijen en liefhebbers die zulke vleiende onder scheidingen door bevoegde mannen ontvangen, kunnen met betrouwen voor het publiek verschijnen en het ii daarom dat de heeren der Vlaamsche Ster besloten hebben g evolg te geven aan hun plan van twee vertooningen vóór en twee na het Nieuwjaar te geven. Ten dien einde zullen er dezer week bulletins van inschrijving per post rondgestuurd zijn om het getal inschrijvers op de serie 1871-72 vast te stellen. lt tl list- en ï.etterkring. - De leden van den Kunst- en Letterkring van IJperen hebben besloten, in hunne vergadering van Woensdag laatst, hunne wekelijksche confe- rencien voort te zetten, niet tegenstaande de tegenwerking door de politieke omstandigheden veroorzaakt. Dus zijn stoffelijke en zedelijke maatregelen in het werk gesteld om den duur dezer maatschappij te verzekeren, lot dat betere tijden het werk van beschaving en vooruitgang zullen komen ondersteunen. Tentoonstelling te Gent. - Op het oogenblik onder de pers te leggen vernemen wij dal M. Th. Ceriez, kunstschilder alhier, alles verkocht heeft wal zich in de Ten toonstelling te Gent bevondt, het is te zeggen de Bolspelers (Bodewijk XV), de Oudheidsliefhebbers (id.), en de Duo (Lodevvijk XIII), deze laatste aan den prijs van 2000 fr. De eerste tableau is aan de Commissie en de twee laatste zijn aan liefhebbers verkocht. Selaoone Kiiaasteu. - M. August Biiltm, kunst schilder alhier, is officieel benoemd als Bestuurder der Aka- demie van SchooneKunsten en der Professionneleschool onzer stad. Cencos'de. - AlleWoensdagen, ten 7 u. 's avonds, 2a! er muziek gespeeld w orden in de Zalen der Concorde. Van 1" Februari aanstaande zullen de uitvoeringen ten 7 1/2 geschieden. ©ngeliik. Eene koeibeest toebehoorende aan sieur Grottsé, molenaar te Hollebeke, langs den ijzeren-weg gra zende, is den 27 October ten 4 ure namiddag door het con- vooi komende van Kortrijk gansch verpletterd gew eest. Gelukkiglijk zijn er geen ander ongelukken te betreuren. van den 2© tot den 27 October. Baratto, Augustus, wever, en Hubert, Victorina, kant werkster. Cober, Petrus, 7o Jaren, zonder beroep, weduwaar van Jo- sephiria Ramoen, Dixmudeslraat. Thjhaut, Jacobus, 60 j., kleermaker, echtgenoot Van Maria De Cock, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, I. Vrouwelijk idem, 0. te zamen 1. Popertnghe, 2G October 1871. Terwijl onze geestelijke stadsbestuurders onophoudelijk werken om van Poperinghé een doodstille kerkhof te maken door het uitroeien van alle volksvermaken en levensvreugden; terwijl zij, na sedert lang den dans onzer voorvaderen ge- doodigd te hebben,gedurig den oorlog voeren tegen alle mu ziekfeesten, looneelspelen en allerhande vergaderingen van verschillige geslachten; terwijl zij, uit christelijke liefde, de reputatie en het bestaan zoeken te ondermijnen van al wie hier nog met eenig gevoel van menschelijke waardigheid en volksachting bezield is; terwijl zij de geloovigen het hoofd doen draaien door hunne benauvvdelijke sermoenen tegen de liberalen en de francmagons en door hunne politieke manifes- tatien ten voordeele van het wereldlijk rijk van den plaats vervanger van onzen ootmoedigen Zaligmaker; terwijl zij, om de nieuwe generatie te vormen, het menschdom willen verdee- len in mannelijke en vrouwelijke congregatiën, ten einde de jongelingen van beide geslachten, door hunne wederzijdsche beperking in een afzonderlijk lokaal, te bevrijden tegen den duivel, de wereld en het vleesch; terwijl zij met een woord, gewapend met den domper yan het fanatismus, de menschen doen gelooven dat zij maar aardewormen zijn, om hen des te beter met de voeten te kunnen smeisteren, een vrijmoedig volksgezelschap, gesproten uit de werkersklas, heeft te mid den van die heilige verwoestingswoede het hoofd gerecht, en eene nieuwe opheldering gegeven aan eene bijna ter dood ge brachte looneehnaatschappij die hier sedert eeuwen bestaat en welker oude faam altijd een der wonderen van Poperinghe is geweest. Dit jong kunstgenootschap, dat de weerdige voortzetting is der Roeijsche Barharislen, heeft, trots al de martelingen aan beschaving, vooruitgang, vrijheid en menschelijk ver stand toegebracht, op Zondag en Maandag laatst de inwoo- ners van beide geslachten uitgenoodigd tot eene vertooning die een doorslaande kontrast is komen maken met het dwee- pend leven en de zoogezegde godsdienstige zeden van onze verblinde sukkelaars. Het talrijk en treffelijk publiek dat aan dezen oproep beantwoord heeft en waaronder wij de tegen woordigheid van onze twee schepenen MM. Van Merris en Roelens bemerkten, is een klaar bewijs dat onder de pope- ringsche bevolking alle vrijheidsgevoel niet uitgedoofd is, en dat de kunst hier altijd alle barbaarsche hinderpalen zal door breken. Ook was de vertooning weerdig van de uildaging welke voormelde maatschappij aan de vijanden van alle volksvermaak wilden toesturen. Drij behagelijke blijspelen waarin wij op nieuw de bevallige speelwijze en het lieflijk gezang van Mevrouw Versluysse, alsmede de talenten van M. Reniere en andere verdienstelijke spelers hebben kunnen bewonderen en toejuichen, werden met afwisseling van aangename muziek stukken en met begeleiding van piano door den kundigen pianist M. Moerman, zoon, ten tooneele gevoerd, en hebben eene feest uitgemaakt die aan het wakker gedeelte der be volking een alleraangenaamste!! avond verschaft heeft. Lof aan de ijverige jongelingen dre, tot verzet van hun da gelijks werk, hunne ledige uren weten te besteden aan leer zame en geestonlwikkelende oefeningen en wier kunstliefde vele discipels van onze hedendagsche zedemeeslers zouden moeten beschaamd maken. Lof bijzonderlijk aan den voorzit ter der maatschappij, Mr. B. Maesen, die, begaafd met ware tooneelkennisSen, noch moeite noch zelfsopoffering spaart om aan dusdanige volksliefhebberijen eenen schitterenden bijval te verzekeren,en die, hopen wij, door de aanmoediging welke hij van het publiek ontvangen heeft, zal voiherden in zijne loffelijke onderneming. X. 1° Gielen en Grietje, door E. Vandendriesche. 2° Soort InjSoort, door P. Vandenbranden. 3° Drij honden aan een beendoor B. Block. Slechte tijdingen over de runderpest in frankrijk. Verscheidene dezer gemeenten, namelijk Croix, Hem en Anappes liggen slechts vijf of zes kilometers van de belgische grenzen. Naar male de veepest verdw ijnt uit het Noorderdepartement, wordt zij weder ingebracht door hel vee uil het departement Pas-de-Calais, waar de ziekte nog grootere verwoestingen aanricht als in het Noorden. Men geeft ons deze gemeenten op: Lens, Carvin, Violaines, Auchy, La Bassée, Fetubert en Lorgnies, waar nabij al het vee verdwenen is. Zooals men ziet is de veetjjfus nog niet verdwenen in Fran krijk. Waarlijk men zou er bij beginnen wanhopen. Opgepast, Iaat de waakzaamheid in Belgie niet ontsnappen, veel liever nog dubbele voorzorgen. In de Progrès van eergisteren lezen wij nog De veepest heeft zich vertoond in eenen stal, te Lachapelled'Armentières, tegen de uiterste grenzen van Belgie. Naar het schijnt heeft een pachter over eeriige dagen, voor half geld, te La Bassée, eene koei gekocht die hij wist voor te komen uit een besmetten stal. Deze onvoorzichtigheid kost hem duur, want in drij dagen tijd, heeft hij elf prachtige beesten verlooren. Laat onze hopen dat de belgische landbouwers oplettender zullen zijn en de douaniers met dubbelen ijver zullen waken dat geen fransch vee bij ons ingebracht wordt. Benoemingen iu het leger. Regentents-geneesheeren van 2e klas De bataljons-geneesheeren van Ie klas: Ch. Ver- haeghe, van het 6° linie, en J. Frangois,der karabiniers. Kapiteins van Ic klas. De kapiteins van 2" klas: II. Puls, van het 7e linie; J. Dehaene, van het Ile linie; F. Duverdyn, van het 1° linie. Luitenant.De onderluitenant A. Jacquet van 't 10° linie. Kapitein-kommandant. De kapitein van 2" rang van 2e klas, J. Frank, van de school,der kavalèrie. In de artillerie.Luitenant-kolonels. De majors: A. Beving, van het 1" reg',.en A. Massart, id. Een der voornaamste wijnhandelaars van Reims schrijft dat de Duitschers binnen een jaar 2,500,000 flesschen Cham pagne uit Reims en omstreken Aï en Espernay hebben ge dronken. Den 25 dezer, den trein die om 9 u. 45 m. uit Brussel vertrekt, is om 0 ure 's namiddags te Verviers aangekomen. Niet meer of min dan 2 u. 51 m. traging. De oorzaak daarvan was, dat er wederom een koopwaren- trein tegen wagons gestoten had en men eerst den weg moest zuiveren. Niemand is gekwetst. Een koopwarentrein is gisteren avond nabij Brussel van de riggels geloopen en de trein die om 7 u. 42 m. naar Bergen moest vertrekken heeft eene traging ondergaan. Het is tijd dat de diligentien terug komen Dat de rnessa- gerie Van Gend weer haren dienst inricht en zij zal te doen hebben. Geheimzinnige geruchten zijn te Brussel in omloop, be trekkelijk de nalatenschap van wijlen M. du Bois de Bianco, die, zooals men zich nog wel zal herinneren, op zijn brandend, bed verkoold is gevonden. Waardijen, actiën en verschillende obligatien, beloopend'e tot eene aanzienlijke som het schijnt tot ongeveer twee honderd duizend franken zijn in den inventaris niet terug gevonden geworden. Over deze zonderlinge verdwijning is een onderzoek geo pend, en men verzekert zelfs dat het parket de ontgraving des lijks van ridder du Bois zon bevolen hebben. Volgens de Independence, zou M. du Bois vergiftigd zijn geworden en het vuur aan het bed gestoken, ten einde de spo ren der misdaad te doen verdwijnen. Wij hebben gemeld dat het Weezengesticht van St-Jo- zef te Brussel gesloten is geworden ten gevolge der onzedelijke tooneelen die daar hebben plaats gehad. Broeder Geudon is de voornaamste beschuldigde; de feiten die te zijnen laste zijn gelegd, zijn zoo walgend, dat onze pen weigert ze te schrijven. Broeder Celsius heeft het betamelijk geoordeeld het bezoek van het gerecht niet af te wachten. Hij heeft de vlucht geno men. Een derde broeder, wiens naam ons onbekend is, is ook van erge feiten beschuldigd. Tot hiertoe is hij evenwel nog niet aangehouden. Talrijke weezen van 8 tot 12 jaren worden als getuigen ge hoord. De bedorvenheid waarvan zij de onschuldige slachtof fers zijn is zoo groot, dat men zich afvraagt hoe het mogelijk

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2