OUT voor den Landbouw, WOORDENBOEK, s s s H 5-s© t c ENCEE BELDE PERFECTIONS PEINTURE ET DE PHOTOGRAPHIE H. ERANDÏAISON, O w S H Eh w O 2- Is® e c Ph m ra Emile VAMDEVYVER, Koopman op de Kaai, te IJ peren. Ncdeiiandscli-Franscii Fransch-Ncdcrlandsch o 1 - 'P - A ü- e 8 -E Ouverture des ateliers de Slue de VÉtoile9. DU ra ra TE BEKOMEN BIJ Ili.j is dc cenigstc voor het arrondissement IJperen, die het Zout van het huis RISCOBI en Cie, van Cadix, verkoopt. Prijs comptant: 4a 7 fr., volgens kwaliteit het 100 kilos (in geenc zakken). liet Zout van 7 fr. kan ook gebruikt worden in dc keuken, en het zouten van 't vleesch, enz. Inschrijving ten Bureele van dit Blad. csoote Voorwaarden van inteekening. Prijs per aflevering (gefrankeerd per post) 75 cn. c s s cj p -M T 02 *3 "3 P ■3 3 - 3 CC 'P g 3 2 M 3 O 3^ -3= o - iï'jSo - 15 .*3 JH 2 3 J £5 2 3 P's 2 s 3 .2 O S 3 is wa=w© Médaille dc Bronze a UExposilion Internationale d'Amsterdam 1869. Admise a l'Exposition dc Londres 487-1 E. PLANCHE, Fir.s, (seul fabricant), rue de Prusse, 25, et ruc dc la Têle deMoulon,50, Bruxelles. 'II i—i c bJD 3 15 pad CD PQ ra CD CD OQ {ESS s PU CD CD E-, 12=; -cïj a "3 DOOR Dr J. F. J. HEREMANS, Professor aan de Hoogeschool te Gent. PROSPECTUS. Wij openen thans cene nieuwe Inschrijving op het uitmuntend Woordenboek van professor Heremans, dat reeds van bij zijne verschijning een ongemeen groot debiet vond. Op een nog grooter welslagen rekenen wij nu, daar de prijs, die tot heden 30 ir.'liik beliep, verminderd wordt op 17 l'rniik 50 centiemen. Het Woordenboek van professor Heremans, naar de beste bronnen bewerkt, bevat, wat Eaet Frauschc gedeelte betreft, de vertaling der verschillende beteekenissen niet alleen van al de woorden die in den Uicfioiiuairc de 1'Académie voorkomen, maar bovendien van eene menigte anderen, welke te vergeefs in dit werk worden gezocht. Voor liet Ncdcrlandsche Gedeelte werd eene bij zondere zorg toegewijd aasa dc spelling, voor welke de heer Heremans de regels heeft in acht genomen, voorgesteld door de koninklijke commissie, waarvan hij thans verslagge ver was, en bij koninklijk besluit van 21 November '1804 AANGENOMEN voor het onderwijs der Vlnamsche Saai isa de scholen en Athensea van den Staat, voor de BESTUURLIJKE BRIESWISSELING, de vertaling des» wetten en heslniten, en in hel alge meen voor al de opeisbare actcu, die van eene wettig aangestelde overheid uitgaan. Mei 1871. Het Nederlaiidsch-Fraissch en Franscli-Ncder- landseh Woordenboek door J. F. J. Heremans zal twee boekdeelen uitmaken en in afleveringen van 80 bladzij den, gr. in-8° op twee kolommen, verschijnen. Het getal afleveringen is op 25 bepaald, die elkander om de veertien dagen zullen opvolgen. In geen geval zullen de inschrijvers meer dan 25 afleverin- te betalen hebben. Men kan naar verkiezen het werk in eens compleet beko men, als volgt: de 2 deelen gebrocheerd, a fr. 17-50 kloek gebonden in half marokkijn, fr. 22-50 cn. I'an leeilen af luns -men tie Vabelle ties' vertreknren erin «lest zerest—W 'eg bekomen ten bureele van ons blad aan tien prijs van <5 CL'tl ttCITldH c** -3 cS i. c/j w O cc 50 3 «F-?—H nH r Pi 02 cc cn cj "H 3 fc' O O 4-> -© CS CS 3 cS CS 3- 02 CJ CS cS i*-ï CS 02 3 3 Ft 3 ®J5 V? -3 *CS 3U x »3 - - O 03 r* -m 0: J 3 „taai .3 x *3 02 1. 3 3 - - ^5 33 5 02 v© b.Ö g»* r- 3 ^1». o ra* -© o "3 ,3-.3 3 3 W cc O CS W imii W KCW-a 3 3 W 3 o cc 3 _3 5C 3 (Kt d'nn trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit sou immense «iiecè» a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la Maisoii «las Rol, les !Hin(<itói'e», ITIètcl-cie-t lllc. ïc P:iliii« de Justice, K'ostte «le Rrnxeiics, FAdmisiisti»»- tsoss «les ChemiiBS «ie Fci» «le l'Etat et généralenient par toutes les grander tdiiiiiiistrittloini du Pays. L'Encre Beige est la seule encrc qui, fabriquée dans noti e pays, a é'té admise a l'Exposition Universelle de Paris -1807 et de Dublin 18(i5, oü elle a récompensée. Encre Beige communicative se copiant phisieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59, et chez tons les Libraires et Papeliers du Pays. DE M. Grand Maison s'est adjoint un des principaux opérateurs de Paris. «Fsa( ft 3 C g GC o 3« W «aai wa CN a mimi Cö w O _3 es -3 B O .-3 s V bi sr a O pa

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4