TAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 502. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Poïitieke beric h ten VOOR IJPEREN. Fa. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 5" NOVEMBER -1871. Bureel: Dixmndestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Versailles, 51 October. Men verzekert dat het gouvernement aan de nationale vergadering, bij het begin van den zittijd, een ontwerp van herinrichting van hel leger zal aanbieden. Madrid; 51 October. De Argus meldt de ont dekking eener samenzwering van de Internationale te Barceionö. Brandstichtende bommen zijn aange- met zijn geweien overeenkomsten heeft gemaakt, men bekommert zich weinig nog de achting der menigte te bezitten; hetgeen men uitsluitelijk voor oogwit heeft, is van al de daden die zouden kunnen verwijlselen opwekken onder den domper te ver smachten; het isaldus datdeLangrand's mannenM. Celarier, Rechter van Instructie bij den Rechtbank van Brussel, hebben vervangen. M. Celarier is een man die van de algemeene achting geniet en een schrander rechtsgeleerde, on partijdig en onafhankelijk van karakter. Hij was belast geweest met de tegen Langrand en zijne medeplichtigen gedane aanklagingen te on derzoeken, en na een aanhoudend en meer dan een jaar gedaan onderzoek was hij gereed om eerlang het rapport op deze zaak in te dienen, toen hij plot seling door een ander vervangen werd. Wat kon hot doel van zoo een willekeurigen Rome, 29 October. De invoer in Italië gedu rende de 9 eerste maanden van 1871, bieden eene vermeerdering van 55 miljoen aan, de uitvoeren eene verhooging van 220 miljoen. Rome, 2 November. De tweede consistorie zal den 5 November plaats hebben; er zullen nog •andere bisschoppen worden benoemd. Ongeveer 80 afgeveerdigden hebben gisteren het zeer onvolledig congres geopend der italiaansche Werkmans-maalscha ppijen Berlin, 2 November. De Reichstag heeft he den in derde zitting het ontwerp van het maken van den spoorweg van Sl Golhard aangenomen. Te Leipzig hebben de troepen hunne plech tige intrede gedaan. Alhcnen,51 October.Heden heeft de ope ning der Kamer van gedeputeerden plaats gehad. De Koning heeft eene redevoering uitgesproken, waarin hij vastgest: 11 heeft dat de vrienschappe- lijke betrekkingen, welke Griekenland aan al de vreemde mogendheden verbindt, steeds voortduren. Hij heeft de hoop uitgedrukt dat de kwestie van Laurian de openbare veiligheid niet zou stooren. De financien, zegde hij, zijn in een goeden toe stand. Hij heeft verscheidene wetsontwerpen aan gekondigd oj) de kies- en krijgskwestiën, alsook op de descentralisatie van hel bestuur. New-York, 1 November. Gedurende de laat ste maand is de openbare schuld der Vereenigde- Slaten met 9 miljoen dollars verminderd. Eenmaal men den rechten weg verlaten heeft en maatregel zijn? is het niet klaarblijkelijk o:n de ge volgen te voorkomen die hadden kunnen ingespan nen worden tegen de mannen die de hand geleend hadden aan den schurk Langrand, om onder het voorwendsel van dc kapitalen te verkristelijken de spaarpenningen van zooveel duizende en duizende werkmenschen en andere ongelukkigen in te pal men. ten einde zich daarmede te kunnen verrijken. Het gevolg van deze vervanging is dat den Langrand's bende in volging te nieuwgenaamden het onderzoek der zaak zal moe ten hernemen; dat hij ook een jaar zal moeten wer ken om de noodige inlichtingen te bekomen dat er hem veel inlichtingen zullen ontbreken en dat in middels de vertrouwden van rust en met hoop van aan verdere ve ontsnappen, in de hooge posten die zij bekleedcn, zonder nadenken of vrees zullen kunnen blijven ze telen. OPENING BEK. KAJIEK. Den 15 November 1871 zal een schoone dag zijn voor België. Voor den tweeden keer zal dc katholieke Kamer hare werkingen beginnen. Zonder troonrede. Wat zou de Koning al meer kunnen zeggen dan betgene hem verleden jaar in den mond werd ge legd. Er ging immers een tijdstip aanbreken van mo- deratie, rechtveerdigheid, reparatie cn vreed zaamheid. Moderatie Dat heeft men gezien als Kervvn de professors der middelbare school van Rocheforl door cenen brigadier der gendarmen deed afspieden als hij het vlaamsch tooneel op den platten lande verwurg de; als hij op het punt stond en reeds begonnen heeft met de Staatsscholen de keel aflesnijden als hij geene professors in de Atheneums benoemt, reeds sedert eene maand geopend als hij liegt zon der vaar en zonder vreeze, eiken keer als men hem met de handen in de zakken betrapt. Dat ging alles nog al gemodereerd, inderdaad. Maar is 't wel eerlijk? En wat zou eene nieuwe troonrede daar kunnen aan veranderen. Rechtvaardigheid f Als M. d'Anelhan met zijn link oog naar den Paus lacht en met zijn recht oog naar Victor-Em- manuëlals hij voortgaat met in het eetiige Italië twee afgezanten op's Lands kosten te onderhouden; als hij zijnen zoon cn zijne neven helaas geen arm plaatsekeu en geeft en in alles bewezen heeft dat hij nog altijd de minister is van Retsin cn O, is dat rechtvaardigheid? En zal de Koning, in de meest onclueuse zeep, den ouden Moor wil was- schcn en al probeerde het de Paus zelf d'Anelhan te zalven, is er zalf aan zulken fanatieke te strijken? Reparatie Dat is waar, zie. Ons ministerie heeft veel gere pareerd. En om van de andere reparaties niet te spreken, wijzen wij alleen op de reparatie van iemand, waar men van docht dat er geene reparatie meer mogelijk en was. Pier Dc Decker, salueer, vriend Ge zijt gere pareerd, gelijk een oude broek, die nevens de nieuwe stukken nog meer scheurt en er lamenta- bclder uitziet dan ooit te voren. Kan nude Koning, al ging hij ook den besten kleermaker te rade, zulk een reparatie rechtvaardigen? Al heeft Z. M> dan ook die reparatie helpen voltrekken, met et- Hoogst Derzelver goedkeuring aan te geven Zulk een spektakel ware belangrijk inderdaad. Maar bij ieder spektakel mag er gefloten worden. C'est un droit gu d la porie on acfiète en entrant. Daarom zal ons het spektakel niet gegeven wor den. Is het ook rechtvaardig dat de minister van rechtvaardigheid of justitie zich verbonden heeft met de vijanden der katholieken om nu deslafelijke knecht der katholieken te worden en dat hij, mi- nisteriëele neus, slag levert tegen eenen policie- dwerg, den garde champetter Balthazar? Is het rechtvaardig dat, terwijl een rechter van instructie al expres benoemd wordt om het onder zoek voort te zetten over de zaken Langrand er ministers gezag voeren die juist in de zaken Lan grand werkzam waren? En hoe zou de Koning,die nooit iets van die zaken wist, door wiens vader Langrand wel ten eten genoodigd werd in zijne volle glorie, maar zonder eenig erg, och enne hoe zou de Koning over die zaken zijn oordeel vel len? 't En zijn immers maar geldkwesties, zegt de liien Pubic. En vreedzaamheid Zoolaat er ons niet veel van zeggen, bij het on- geloofelijk tergen, dat bestaat in den opslag der ijzerenweg-larieven cn den opslag op de lasten, in de begunstiging van hel platte land en de beroo- ving, de verplettering der steden. Valsch en leugenachtig was alzoo hel programma van verleden jaar. Waarom zouden wij wenschen dat er ons eene tweede editie zou van toebediend worden. We kunnen ze missen. Maar bij gehrek aan troonrede, zal de linker zijde vragen dat menkaarten op tafel zoude spelen. Hel konklefoesen duurt lang genoeg. Het volle licht daarop. Komaan DE TOEKOMST Sv

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1