WITTE CANADAS BOOMEN, BOOBfKEN ZOUT voor den Landbouw, WOORDENBOEK, ENCRE BELGE PERFECTIOMÉE 5 PEINTURE ET DE PHOTOGRAPHIE H. GRANB1AISÖN, Z m ui H H co ■l H pej fl ra ra ra ra Zeer sclioone en groote venditie 115 KOOPEN TE WIJfSCHAETE, Op Donderdag 7 Becemfo. 1871 69K OOPEN POPELIEREN Woensdag 8» November 1871, Gemeente Langemarek. Eiiile VANBEVYVEÏl, Koopman op de kaai. te IJ peren. Nedeplandscli-Franscli ct Franscli-Nederlaiulscli Ouverture des ateliers de Hue de VÉtoile9. ra ra ra ra ra ra ra Op d'hofstede de Ilollandsche Schuur. ten I ure juist namiddag, in dc dreef der gemelde hofstede dc Ilollandsche Schuur, gebruikt door Henri Wildemeersch opvolger van sieur Doom, oost van den gravier leidende naar dc Vierstratc, zal den Notaris BUTAYE, verblijvende te Mees- sen, overgaan tot de openbare verkooping de vol gende Boomen Langs den zuidkant der Dreef, 72 Canadas. In't bosselken hier nevens, 5 Canadas. Langs den noordkant der Dreef, 74 Canadas. Al deze Boomen (verdeeld in 115 koopen) zijn allervoordeeligst gelegen voor den transport en zijn bijzonderlijk dienstig voor kloefmakers. Dezen koopdag zal gebeuren met tijd van beta ling mits stellende goede en solvabele borg, ter aanveerding van genaamden Notaris BUTAYE, met den ontvangst derzelve belast. SCIIOONE EN ZWARE TE LANGEMxlRCK. om 12 ure 's middags, zal de Notaris TITECA, te Yperen, openhaerlyk te koop aenbieden de vol gende in de schors geteckende boomen, staende op weinig afstand der kalsyde naer Boesinghe, dus zeer gemakkelyk voor het vervoeren A. Op eene party LAND, gebruikt door de Administratie van het Oudemannenhuis, liggende langs het Peperstraetjen en by dTIofstede en blee- kery geëxploiteerd door Pieter Decraemer, 40 Popelieren en 10 Iepen, verdeeld in 38 koo pen. B. Op eene partie LAND achter d hofstede gebruikt door sieur Nollet-Vansteenkisle, 4 Popelieren, verdeeld in 3 koopen. C. Op d'IIofplaets der voormelde hofstede en bleekery, 19 Popelieren, verdeeld in 17 koopen. D. In de Bekeweide daerby, löPopeliercn en 1 Esch, verdeeld in 11 koopen. Yerschcide dezer boomen hebben eencn omtrek van 2 m. tol 2 m. 50 c. De vergadering op de partie Zaeiland letter A. Tyd van betaling mits door de koopers goede en welbekende borgen te stellen ten aenveerden van den Notaris TITECA, te Yperen, Nieuwe Hout markt, n° 8. TE BEKOMEN BIJ Hij is de eenigste voor het arrondissement IJperen, die het Zout van het huis RISCOBI en Cie, van Cadix., verkoopt. Prijs comptant: 4a7 fr., volgens kwaliteit het 100 kilos (in geene zakken). Het Zout van 7 fr. kan ook gebruikt worden in de keuken, en hel zouten van 't vleesch, enz. Inschrijving ten Bureele van dit Blad. «ROOTE ÏTU-ISVi KWIXBKRIXC. Voorwaarden van inleekening. Prijs per aflevering (gefrankeerd per post) 75 cn. tiett prijs van 5 centiemen. Médaille de Bronze a l'Exposition Internationale d'Amsterdam 1809. Admise a l'Exposition de Londres 1871. E. PLANGHE, Fir.s, (seul fahricant), rue de Prusse, 25, et rue de la Têle de Mouton,30, Bruxelles. O KH es Ij "7 o E— CD ra> ra 1 s a s s VAN ALLERZUIVERSTE VAN EN ANDERE DOOR J. F. 3. HEREMANS, Professor aan dc Hoogeschool te Gent. PROSPECTUS. Wij openen thans eene tsleiiwe Inschrijving; op het uitmuntend Woordenboek van professor Heremans, dat reeds van bij zijne verschijning een ongemeen groot debiet vond. Op een nog grootèr welslagen rekenen wij nu, daar de prijs, die tot heden 30 fik-BiaSa beliep, verminderd wordt op 17 frank 50 centiemen. Het Woordenboek vari professor Heremans, naar de beste bronnen bewerkt, bevat, wat het Fransehe gedeelte betreft, de vertaling der verschillende beteekenissen niet alleen van al de woorden die in den Itletionnaire de F Académie voorkomen, maar bovendien van eene menigte anderen, welke te vergeefs in dit werk worden gezocht. Voor het Medes-landsche Gedeelte werd eene bij zondere zorg toegewijd aasi dc spelling, voor welke de heer Heremans de regels heeft in acht genomen, voorgesteld door de koninklijke commissie, waarvan hij thans verslagge ver was, en bij koninklijk besluit van 21 November 1864 AAWGENÖMEN voor het onderwijs der Vlaamschc taal in dc.scholen es» Athcnaca van den Staat, voor de RESTUURLliRKE MIIIFIFWISSELING, de vertaling der wetten en besluiten, en in het alge meen voor al «8e openbare actcn, die van eene wettig aangestelde overheid uitgaan. Mei 1871. Het Nederlandsch-Fransch en Fransch-IVcder- landsch Woordenboek door J. F. J. Heremans zal twee boekdeelen uitmaken en in afleveringen van 80 bladzij den, gr. in-8° op twee kolommen, verschijnen. Het getal afleveringen is op 25 bepaald, die elkander om de veertien dagen zullen opvolgen. In geen geval zullen de inschrijvers meer dan 25 afleverin- te betalen hebben. Men kan naar verkiezen het werk in eens compleet beko men, als volgt: de 2 deelen gebrocheerd, a fr. 17-50 kloek- gebonden in half tnarokkijn, fr. 22-50 cn. in» heden nf hnn tuten tie l'nbelle tiet' vertrekuren ent» tlett IJzeren— ff'et/ belionten let» bureele entt mm hSutl nun d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit son Immense snccès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités Tont fait adopter par la ïlafeam dn Roi, les Ministères, ril&tel-dc-villc. Ie Palais «Ie Justice, Ia Poste de Bruïdlcs, rAdmleii&tra- tion des Ciiemins «Ie Fer «ie FKtat et généralement par toutes les grandes Administrations du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 1865, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusïeurs jours après l'écriturè. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 50, et chez lous les Eibraires et Papetiers du Pays. DE M. Grand'Maison s'est adjoint un des principaux opérateurs de Paris. O O O in in CS O f. Z O O O J4 O sQ 0J s O V fel)

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4