VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 500. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politiekc berichten Stads Nieuws. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklainen: 25 centimen. ZONDAG, 3" DECEMBER 1871. Rdreei. Dixmudeslraat, 39.-— Alle inzendingen vrachtvrij. De opening van den welgevenden zittijd, door koning Victor-Emmanuel in de hoofdstad Rome, is een feit dat in de geschiedenis zal geboekt staan. De Koning drukt de verzekering uit dat de Paus Rome niet zal verlaten. Omtrent het debat in den pruisischen Rijksdag bij de tweede lezing der wet betreffende de straf rechterlijke vervolging van geestelijken wegens misbruik van ambt, wordt met eene meerderheid van 70 stemmen aangenomen. Parijs, 28 November. Rossel, Ferré en Bour geois zijn dezen morgend om 7 ure door den kop gescholen. Zij zijn moedig gestorven. Rossel is onmiddelijk gedood. Ferré en Bourgeois hebben den genadeslag moe ten ontvangen na het pelotonsvuur. Parijs. 30 November. Gaston Cremieux is in den morgend te Marseille door den kop gescho ten. Bij het vernemen van zijn doodsbesluit, zegde hij: Ik zal toonen hoe men sterft. Versailles, 50 November. Al de beschuldig den in het proces om het pruisisch leger bevoor raad te hebben,zijn door den jury vrijgesproken. WAT WIJ TE BRUSSEL GAAN VRAGEN. Als M. De Decker onwcerdig is gouverneur te blijven, zijn M. Kervyn, die hem benoemd, geheel het kabinet dat hem verdedigd heeft, en voorname lijk de heeren d'Anelhan, Jacobs en Guillaume, bestuurders, advokalen en geassocieerden van Lan grand, onweerdig ministers te blijven. Aan een treffelijken koning moet men treffelijke ministers geven. Overigens heeft de koning plich ten jegens de natie te vervullen. De eerste plicht is, mannen zonder eere uit zijnen raad te verjagen. Het is nog niet al. Er is in de Kamer een No- thomb, een Brasseur die de Nationale Vergadering onteert. Men moet de arrondissementen die be schaamd zijn ze gekozen te hebben de gelegenheid geven hem van hunnen zetel te verjagen die zij on weerdig bezitten. Eene ontbinding is dus onvermijdelijk; weinig geeft het er aan wat de uitslag der kiezing zij, die zal volgen. Het belang der partijen is op hel spel niet: er is kwestie de zedelijkheid, het ontzag, de weerdigheid der kroon en der natie te redden. Ontslag van het ministerieontbinding der Kamer, ziedaar wat wij willen, ziedaar wat wij naar Brussel gaan vragen. Jde Gand Belgie, zegde M. Guiliery, is de eenigste natie van Europa dat onder een klerikaal gouvernement staat. De ministers schijnen niet te willen verslaan wat hun nogtans zoo klaar gezeid werd. Zij blijven. Zij ankeren zich vast en vaster aan een bewind, waar van zij onweerdig verklaard werden. Zij houden zich vast aan hunne poriefoelie, als een drenkeling aan het laatste plankje dat hem redden moet. Wat ze doen ofte niet, ze zijn veroordeeld. Ze moeten weg. Niet ongestraft mag Kervyn nevens de Langran- disten Jacobs, d'Anelhan, Guillaume zitten. Hij is meê responsabel. Die heele boel moet weg, is het van daag niet, 't is morgen. Hun vonnis is uitgesproken op den dag zelve dat de benoeming van De Decker werd ingetrokken bij koninlijk besluit. Het kot moet gezuiverd worden ze moeten alle maal weg. AFSTELLING VAN HET MINISTERIE De ministers eergisteren morgend bijeen geko men hadden besloten van het gezag niet af te zien. Hel is gisteren ten 2 1/4 ure, vóór de opening dei- Kamer dat zij van den Koning een brief ontvangen hebben waarin gezegd werd dat hun ontslag noodig was. Bij de opening der zitting heeft M. d'Anethan verklaard dat de Koning hen hunne portefoellen ingetrokken had en zij bijgevolg als ontslagen moesten aanzien worden. Na eene korte beraadsla ging is de Kamer lot, nader bevel uiteen gegaan. De Koning heeft baron d'Anelhan, graaf de Theux en Schollaert ontvangen. Bij het vernemen dezer tijding is het Belgisch 4 1/2 op de beurs te Brussel van 75 e. gerezen! 1 FRANK 85 DAAGS, DE TOEKOMST EEDVERBOND DER LIBERALEN. Woensdag laatst heeft de aangekondigde betooging ter eere van M. Bara plaats gehad. Ongeveer 600 personen zijn uit Gent vertrokken naar Brussel, om te zamen met de andere liberale vereenigingen van het land een adres van gelukwen- schingee M. Bara te gaan aanbieden. Toen de trein te Brussel in de Noordstatie aankwam werden de Gentenaren met luidruchtige kreten van leve Gent! leve de Liberalen! ontvangen. De stoet, voorafgegaan door de studenten der Universiteit van Brussel, die een drijkleurig vaandel droegen, begaf zich stilzwijgend langs den boulevard naar de woonst van M. Bara. De stoet was samengesteld uit afgeveerdigden van meest al de liberale vereenigingen des lands, en wel voornamelijk van Brugge, Gent, Charleroi, Doornik, Brussel, Antwerpen, Dendermonde, Verviers, Ronse, Audenaarde, Meenen, Lier, Namen, Hasselt, Sint-Truiden, Lokeren, Geeraardsbergen, Aalst, Dixmude, IJperen, Vetirne, enz. Toen de betooging bij M. Bara geëindigd was, heeft geheel de stoet zich naar het koninklijk paleis begeven waar de kre ten leve de koning! demissie! demissie! zich hebben laten hooren. Men schat dat er ongeveer 10,000 personen op de plaats waren. Daarna is de stoet rustig uiteen gegaan, de verzekering hebbende dat het ministerie wel zal begrijpen wat het te doen heeft; want de stoet was niet samengesteld uit: canaille in paletot, of mislukte studenten, of kerels met gaten in hun leerzen en gebuilde hoedenneen, het was 't puik der bevol king, die vreedzaam kwam protesteeren tegen de schandalige akten van een klerikaal gouvernement, dat ondanks de pro- testatien van geheel het land, zich aan het bewind wil vast klampen IJperen, 2 December 1871 JLiefdadigSieïd. Het ie regement alhier in gar nizoen, komt het initiatief te nemen van een feest ten profijte van den arme onzer stad. Het zal bestaan uit: een Concert en eene Tooneelvertooning gegeven door de heeren muziekanten en onder-officieren van het regement, op Zondag 17 dezer, in stads tooneelzaal. De heeren officieren hebben het op zich genomen bij de voornaamste ingezetenen van IJperen te gaan om de giften in te zamelen van de milde menschenvrienden te verwachten. Wij durven hun een goed onthaal voorspellen, daar onze vlaamsche stad, in wat de weldadigheid betreft, alle politiek te kante stelt, en de inwoners mildelijk de pogingen onder steunen van hen die feesten inrichten om het ongeluk onzer medeburgers te verzachten. yy VlaamiscBi Toomieel. - Het viaamsch gezelschap onder het Bestuur der heeren Van Doeselaer en Fauconnier, komt Dinsdag aanslaande zijn eerste vertooning geven des abonnements. Iedereen herinnert zich nog dt:r aangename uren welke hij over veertien dagen in stadsschouwburg doorge bracht heeft. De aanstaande vertooning zal even.aangenaam zijn, zelfs nog belangrijker, daar het stuk Peperman en waar juweeltje is, dat door het Nederlandse!] Tooneel en M. Van Doeselaer opgevoerd, door het ijpersch publiek naar waarde zal geschat worden. Wij twijfelen niet of de ware liefhebbers van het echt schoene zullen Dinsdag aanslaande in stadsschouwburg krioe len. Dat men de programme naarzie en men zal zich kunnen overtuigen van de zorgen en de opofferingen der Directie om een doorslaande spectakel te geven. Ziehier het programma PEPER3IAN, OF EENE SPEELREIS NAAR SPA. Verviaamscht tooneelspel in 4 bedrijven. Blijspel met zang in I bedrijf. Scheone KausiïeBi. - Onze stadsgenoot M. Folij- dore Comein die thans Brussel bewoont, komt een gewrocht van zijn talent ten onzen bureele te zenden, ten einde het ten toon te stellen en aan de waard ering der kenners te onder werpen. Wij zullen in ons aanstaande nummers de verschiliige opmerkingen mededeelen der bevoegde kunstenaars. Indien er liefhebbers verlangden zich hetzelve aan te schaffen kan men zich, voor den prijs, in ons bureel aanbieden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1