Briefwisseling der Toekomst. Verschillige tijdingen. Kunst Letternieuws. BURGERSTAND Huwelijken Sterfgevallen. Vlaamschc Ster. - De heeren liefhebbers der Tooneelmaatschappij de Vlaamsche Ster maken zich gereed om de opening van hun tooneelsaizoen 1871-1872 te doen op Zondag 10 dezer. De avond zal samengesteld zijn uit: TWEE VLIEGEN O ÉÉIÏ SLAG, Tooneelspel met zang in een bedrijf. SI SKA YAM ROOSEHAAL, Blijsplel metzang in twee bedrijven. EEN MAM DIE RE KAS MOERT, Blijspel in een bedrijf. Men ziet aan de samenstelling van dezen tooneelarond dat de sterrelingen het ter herle nemen en welberaden hunne stap pen voortzetten en bezorg zijn om hunne goede faam in stand te houden. Stads Verlichting. - Reeds zijn er eenige kande labers in gegoten ijzer op onze groote Markt geplaats, ge schikt voorde lanteerns die tot stadsverlichting moeten dienen. Deze plaatsing is niet alleen eene echte verbetering aan onze stad gebracht, het is ook eene versiering die onze reeds zoo schoone markt nog zal opluisteren. Deze verbetering ge voegd bij het bijna algemeen voltooien der voorlanden kan maar tot eere strekketi aan de bestuurders der stad die zich met hert en ziel toeleggen om den ijperlingen alle mogelijk gemak te verschaffen. Men is thans bezig, voor de algemeene gezondheid, met de twee soorten van waterloopen in orde te brengen. Ons klein stadje mag onder veel oogpunten ten voorbeelde aan andere steden gesteld worden. ^Veepest.-De veepest is te Elverdinghe uitgeborsten. vns, 'i J Nïovciiahca* tot den 1 Ceeemher. GEBOORTEN j Mannelijk geslacht 3) (e 7. vrouwelijk 4) Deconinck Emilius, klakkenmaker, en Morlion, Hortentia, zonder beroi'p. Potlel, serjant van politie, en Hof, Emilia, koopvrouw in kanten. Wa even burg, geëmploijeerde der douanen, en Salomez, Anastasia, naaister. 'Wcis, Ludovicus, 93 j., zondt r beroep, llondstraat.—Van Engeland, Joannes, 66 j., werkman, echtgenoot van Maria Deleu, Meenenstraat. Planque Maria, 4jkantwerkster, Boilingstraat. Lison, Antoine, 23 j., soldaat bij het le re- gement linie, Vleeschhouwerstraat. Vantruyen, Karolus, 26 j., serjant bij het administratie-bataillon, ongeijuvvd, Vleeschhouwerstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 1. Vrouwelijk idem, 1te zamen 2. Poperinghe, 24 November 1873. Nooit heeft Poperinghe den naam van doode stad meer verloochend,nooit heeft al wie een beetje mensch is meer zijn 'hert opgehaald en meer teeken van leven gegeven dan gedu rende deze dagen. Gewoon van te sluimeren in de ongevoe ligheid en de stilheid van het plantenleven, onze bevolking- werd Zondag en Woensdag laatst onder den invloed gesteld van een bezielend straal der kunst, en aanstonds zag men in onze stad meer beweging en meer levendigheid. De jongelin gen van beide geslachten, die gewoonlijk malkander maar mogen zien in de kerk, vereenigden zich in een openbaar ge zelschap van treffelijke lieden, waar zij, in plaats van een wantoonigen orgel en onverstaanbare gezangen, de aange naamste harmonie, de liefelijkste zangstukken en de wonder baarste schoonheden van hunne moedertaal gehoord hebben. Wij willen spreken van het Concert dat Zondag laatst en van deTooneelvertooning die denWoensdag daarna hierzijn gege ven geweest.Zelden hebben wij zulke uitgelezene kunstfeesten in Poperinghe te melden gehad, en wij mogen zeggen dat, indien deze vermakelijke bijeenkomsten zich meermalen her haalden, onze stad welhaast den naam van Poperinchine zou verliezen. Niets inderdaad heeft ten allen tijde meer bescha ving en verlichting op de wereld gebracht dan het vrije volks- verkeer en de gemeenschap der menschen onder malkander. Om eerst te spreken van het Concert, wij moeten bekennen dat nooit een voortreffelijker gezelschap zich in de zaal ver- eenigd gevonden heeft, en dat bijzonderlijk de damen ge wedijverd hebben om deze feest door hunne tegenwoordigheid op te helderen. Deze ijverige en talrijke samenkomst van onze kunstminnende medeburgers is meest te wijten aan het aan lokkend programma dal de medehulp der best befaamde ar tiesten en klucbtzangers aankondigde. Het ware onmogelijk hier eene afzonderlijke lofspraak te maken van al de uitstekende kunstenaars die zich hebben la ten hooren. Dat het ons vergenoege, ingezien hunne onbe twistbare beroemdheid die allen nieuwen lof overtollig maakt, de namen te melden van M. Simar, hoboïst solo van het ie regiment te IJperen; van M. Desmei, begeleider voor piano in de muziekschool (conservatoire) van Gent; van de heeren Geyaert vaderen zoon, LeoMaertens en Charles Calle- haut, leden der zang maatschappij de Vrede van Gent, wier zeld ami talenten metden grootsten geestdrift zijn toegejuicht geweest. Ook mogen wij niet nalaten den zonderlingen bijval te mel den weiken de leden onzer muziekmaatschappij, onder de be hendige directie van M. A. Maerten, bekomen hebben. De voortreffelijke stukken waarmede zij ons vergast hebben be tuigden door hunne zuivere uitvoering en volmaakten samen hang, alsook door de algemeene toejuichingen die er op volg den, dat de maatschappij niets van hare oude faam verloren heeft. Wat aangaat de vertooning welke het Nederlandsch Too- neel, onder de directie van MM.Fauconnier en Van Doeseiaer, Woensdag alhier gegeven heeft, zij heeft zoo een groeten toeloop van volk aangetrokken dat meer dan 50 persoenen in de opgepropte zaal niet konden aanveerd worden. De aange name avonden welke M. Van Doeseiaer vroegertijds aan de poperinghnaars verschaft heeft, waren nog in hun geheugen gebleven, en niemand wilde deze gelegenheid laten voorbij gaan zonder dien uitmuntenden tooneelspeler op nieuw te gaan bewonderen en toe te juichen. De twee blijspelen De Slaapmuts en Hij. is niel jatnersch! neen 't is't Katjeheb ben veel vermaak gedaan' eo hebben menige aanschouwers de kramp in hunne lachspieren doen krijgen. Maar het stuk dat meest belangstelling onder het publiek opgewekt heeft,'t was het tooneelspel Neef'Siegón. De heimelijksle streken waarvan dit stuk vervuld was, de welgeschikte samenhang der toonee- len, en de natuurlijke en volmaakte speelwijze van M. Van Doeseiaer en zijne medespelers deden onder hel publiek eene geestverrukking ontstaan waarvan het geheugen hier dikwijls dusdanige tooneeivermaken zai doen wederwcuschen. X. Poperinghe, 29 'November 1871. Onder de liberalen van Poperinghe is het feest op feest, de eene leut verw chï de andere niet, en, indien hel zoo voort gaat, onze stad zal welhaast aan het voorgeborcht van den Hemel gelijken. Zonder de feesten der verledene week n de bijzondere dinétjes en soupétjes hier op te halen, willen wij heden enkelijk het groot banket melden waardoor onze Mu ziekmaatschappij Zondag laatst den feestdag van S'°Cecilia gevierd heeft. Gelijk naar gewoonte, deze viering was allerluisteïlijkst. Meer dan honderd leden hebben aan het gastmaal deel geno men, en, even als het gaat in eene bijeenkomst van treffelijke lieden, die allen met dezelfde gevoelens bezield zijn, hel sma kelijk voorwerp der dagorde is door alle monden gedisku- teerd geweest in de grootste broederlijkheid en met de gul- hartlgste lieftalligheid. Niemand Werd gestoord noch door hetgedruisch der fourchetten en glazen,noch door de onder brekingen van liertjeRenoot. en zijne makkers die beurtelings aan de tafelgesprekken, door hunne aangename gezangen, stilzvvijgenheid wilden opleggen. Welhaast werden die kluchtliederen en romancen vervan gen door-de gewoonlijke tosten. Een oprecht vaderJaudsche heildronk werd voorgedragen door M. Van Morris, voorzitter der vergadering, aan den Koning en de Koninklijke Familie hierop volgde eene tweede gezondheid, voorgesteld door M. A. Maerten, muziekmeester, aan M.Van Merris, in zijne hoe danigheid van Officier der muziek, welke heer nog eens het woord nam om M. Maerten te bedanken en tevens eenige vlei ende woorden van erkentenis en aanmoediging toe te sturen aan al de leden van het genootschap. Eindelijk eene laatste drinkrede werd nog, uit naam der eerleden, in het vlaainsch uilgesproken door M. Lecluvse op de gezondheid der wer kende leden en op den vooruitgang der maatschappij. Onnoo- dig te zeggen dat al deze tosten met den grootsten geestdrift zijn toegejuicht geweest. Des anderendags hernam men de feestviering met een lief lijk kluchtspel, 't welk gevold werd van eene voortreffelijke prijsbollingvoor de damen en een luisterlijk bal waaraan meer dan tachtig confratressen deelgenomen hebben. Een kandeeldag sloot weerdiglijk de feest door een concert- bouffe dat, uitgevoerd door de beste kluch(zangers der maat schappij met de medehulp van twee ervarene kunstbroeders uit Brussel, hare talrijke leden op nieuw in hun lokaal verga derde en aan het gezelschap den aangenaamsien avond ver schafte. X. Men schrijft uit Reningheist den 24 November 187! Dinsdag laatst vierde de Bijzondere Fanfaren-Maatschap pij «haar Cecilia feest; meer dan 200 konfraters en konfrate- ressen waren tegenwoordig op een Banket waar overvloed en broederlijkheid de eerste plaats bekleedden. De heer Vanden Boogaerde van Poperinghe bracht een gezondheidsdronk aan de heeren Huyghe vader en zoon, hunne talrijke diensten aan Reningheist herinnerende. M. Louis Huyghe, Voorzitter der Maatschappij, antwoordde dal zijn eenigs.te wensch bestond in het geluk en de welovereebkomst zijner medeburgers te be werken door middels die den klaren dag mogen zien daveren de toejuichingen begroelteden deze twee aanspraken. Ten 6 ure luisterlijk Concert, waarop zich twee kluchtzan gers van IJperen met veel bijval lieten hooren, waarna een voortreffelijk Bal. 's Anderdaags sluiting van het feest door eene schoone prijsbolling voorde damen.Zulke feeslen zijn be ter dan haat en jaloerzij die, onder den mandel der politiek, de menschen verdeden en verstompenzulke feesten van weiovereenkomst veredelen den mensch. Op ZONDAG DERDEN DECEMBER 1871, zal op Van Ar- tevelde plaatste Westroosebeke, eene Verbroedering d r Vlamingen van de omstreken plaats hebben. liet Feest zal door het bijtreden van verscheidene Muziek korpsen en Koorgencotschappen opgeluisterd worden, en om 4 ure oamidddag zal eene algemeene vergadering van KERELS ter herberg Philips Van Artevelde bewoond door den lieer Vangheluwe, plaats hebben. De Vlaamsche Genootschappen, die begeeren in de Verbroe dering deel te nemen, worden vriendelijk verzocht dit, min stens drie dagen te voren, aan den Geheimschrijver of den heer Voorzitter van de Roosebeeksche Kerels kenbaar ie maken. MENGELINGEN Goeda dag, Arnand, ik zie u nergens meer! Hoe gaat'l? Niet zeer goed. Zooveel te slechter. Ik ben getrouwd Zooveel te beter. Ja, maar mijne vrouw is eene coquette! Zooveel t» slechter. Ten doet toen nog, want ik heb aan haar eene fortuin gedaan van 300,090 fr. Zooveel te beter. Halvelinge, want ik heb mijn geld geplaatst en de ban kier is er mede opgestéken. Zoovee! te slechter. Niet zooveel te slechter, want hij heeft mijne vrouw m - degenomen. Mietje! willen wij trouwen?.... Gij weet, ik stel het wel, mijne affairens staan goed en ik leg' nog alle jaren een stuiverken te kante; wij zullen zeer goed kunnen leven en.... - Gij hebt vijf kinderen Ha, ja! dat is niets, er is maar één meer die uit zijnen kwaan niet is, de andere loopen reeds alléén. Neen, Adriaan, ik heb geen goeste.... Ten anderen ik' heb zes groote redens om met u niet te trouwen. Zes redens,., en toen nog groote!. Ja, zes. Maar welke redens, in godsname? De vijf eerste redens zijnuwe vijf kinders. En de zesde... De zesde? Aangezien gij het toch weten wil, de zesde is zijt.... gij! SosMïiMti-e de mMastration Européenne. NOS GRAVURES: Le bijou maternel. Les ruines du cha-, teau de Crèvecoeur, a Bouvignes, dessin original de Puttaert. Quelqiies chiens de la familie des épaaneuls. John Co- ckerill. TEXTE: Causerie. L'incendie de Chicago ranconté par un témoin oculaire. Le conlrat dérobé. Quelques fabulettes humoristiques. L'Enfant du Carrefour mauait. Suite.—Mis- celianées Nouvelles artistiques. L'absinthisme. IJPEREN. AARD HER GRANEN ENZ. 2 Dec. 25 Nov. verkocht te kwantiteit. iniddenpr. p. lOükilo. verkoelilte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 23,000 54-50 38,500 34-73 Rogge 4,900 24-50 8,900 24-00 Haver 2,500 19-00 2,600 19-00 Erweten 1,000 24-50 1,000 25-00 Boontjes 1,500 25-23 1,500 25-25 Aardappelen 4,000 9-25 5.200 9-23 Boter 290-00 325-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van dea 3" tot 10" Dec. is gesteld aan 32 c. per kilo. leuveuPer 100 kilo 27 Nov. Aardapp. fr. 8 50 a a Boter, de kilo 2 64 a 26 25 a Eiers, de 26 3 a Boekweit 21 50 a Koolzaadolie 88 a Haver 17 a Lijnzaadolie 86 a Tourne. Per hectoliter. 22 Nov. 29 Nov. Nieuwetarwe fr. 37 a Oude tarwe Rogge Tarwe (nieuw) tot tot Tarwe van fr. 55 39 36 39-25 Rogge 26 27— 26 27 Sucrioen 22 24-25 19 25-73 Haver 15 17-30 15 17 Boonen 26 30 26 30

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2