BERICHT. Briefwisseling der Toekomst. Verschillige tijdingen. BURGERSTAND- Huwelijken Sterfgevallen. dn ra en. Ongetwijfeld zal het lokaal van den Gouden Arend op de Groote Markt, als naar gewoonte te klein zijn om de leden met hunne familjen te bevatten, want de aantrekkelijk heid dezer feesten lokt telkenmale veel deelnemers uit. VSftaitascSse Sites'. Heden Zondag, 10 Dec., heeft cene groote vlaainsche vertooning plaats gegeven door de hh. liefhebbers der Vlaamsche Ster, in stads Schouwburgzaal. (Zie onze aankondigingen). Deze maatschappij, waarin het weldenkendste gedeelte van het ijpersch publiek veel belang stelt, en met recht, huldigt haar wintersaizoen in door het geven van drij schoone Too- neelstukken. AA ij twijfelen niel of een schoon en talrijk pu bliek zal depogingen van die onvermoeibare liefhebbers gaan aanmoedigen. Wij weten uit goede bron dat th: zaal met bui tengewone zorg zal verwarmd zijn dus, dat men voor het koude weder zijne goesting niel zal moeten verzetten. Weldadigheid. Zondag aanstaande, 17 Decern., zuilen de hh. onderofficieren van het 1 ret.' met eenige hh. onderofficieren der Rijschool, geholpen door net Muzijk van hel 1 reg.' een Weldadigheids Feest geven, nogeens in Stads Tooneelzaal. De medewerking eener juffer liefhebster in het uitvoeren der blijspelen zal het feest nieuwigheid en aantrek kelijkheid doen winnen. Over het weigelukken van 't feest mag men verzekerd zijn, Vlaaixisch TTooaaeel. - Dinsdag laatst gaf de Ir Van Doeseiaer de I" vertooning van zijn abonnement. De zaal kon meer publiek behelzen doch het buitengewoon koud Weder had waarschijnlijk veel liefhebbers te huis gehouden. De vertooning is derhalve goed afgeloope.n en het publiek heeft zich goed verlustigd. vaart. - Een koninklijk besluit van 50. November bepaalt dat, overeenkomstig de vraag van de naamlooze maat schappij der verbindingsvaart van de Leie naai- de vaart van IJperen, de lijd op weiken de vaart zal moeten opgemaakt en bevaarbaar worden op de geheele uitgestrektheid, is ver lengd tot den 51 December 1872. iLoimbaard. - Een koninklijk besluit van 1 dezer keurt goed de beraadslaging van den. gemeente-raad van IJpeien inhoudende afschaffing van den berg van bermhertig- heid dezer stad, aangezien de werkzaamheden van dit gesticht niet meer vergenoegen om de kosten te dekken en dat deszelfs behoud van wege de Besturen van Weldadigheid, opofferin gen zoude vereischen die niet vergoed kunnen worden door de diensten die het aan de behoeftige klas bewijst. Er zal re kening gedaan worden aan den Staat van den uilslag der ver effeningvan denzelfden Leenbank. Brand. - Donderdag, omtrent hel middaguur, is .-er brand ontstaan in een huis der Vieeschhönwerstraat in de poort recht over het Militaire Hospitaal. Spoedige aangerichte hulp door onze Pompiers heeft belet verdere ongelukken te veroorzaken dan eene betrekkelijk kleine stoffelijke schade. W* 't Vi'itilrs*!. Onze straten zijn met eene dikke laag sneeuw overdekt. Ongetwijfeld zijn er veel menschen die dooi den vroegtijdigen winter reeds gebrek eu koude moeten ver duren, en wij wakkeren de goede zielen aan om toch een weinig van den overvloed te deelen waarin zij leven. Een erg feit wordt thans in onze stad bestatigd bij veel koopmans in stovekolen is het onmogelijk er zich nog aan te schaffen,, en moet die staat van zaken nog lang zoo blijven, dan zullen welhaast al de koopmannen aan kolen ontbreken! De ontoereikendheid der vervoermiddels op den spoorweg zijn er de oorzaak van. Reeds beginnen geburen en kennissen hunne kolen onder zich te deelen. Maar de arme menschen, die noch vrienden, noch kennis sen, noch gebuurten hebben waar er te deelen valt, waar in Gods naam zullen zij brandstof vinden?... Welaan dan, goede en menschlievende zielen! neemt spoedig doorslaande maat regels, het geldt de redding onzer broeders V Sinte-Barbarafeest. Ons Pompierskorps viert Zondag zijn patroonfeest, dopr het bijwonen der 11 1/2 mis, waaronder het muzijk twee stukken speelt: Willem Beukels, ouverture, (Grégoir; Le Puits d'Amour, fantaisie, (Van Calk). Zooals in alle groote omstandigheden, zal het schoon vaandel in den stoet prijken. 's Namiddags zal het korps zich vereenigen op een voor treffelijk banket, voorgezeten door den heer. {Commandant Rainoen. Men verzekert ons dat de heeren Burgemeester en Schepenen deze plechtigheid in al hare deelen zullen bijwonen. Eie 5ïs«tadcï'}»e$t iii Beigie. - Onze vrees is on gelukkiglijk maar al te zeer bewaarheid geworden: De schrik kelijke geesel is op twee punten in ons land uitgeborsten. Vooreerst heeft de ziekte zich verklaard en dit onder zeer verontrustende omstandigheden, te Elverdinghe, in de stallen van M. Beek. Drij dieren zijn er aan bezweken; het overige der kudde, bestaande uit 1(5 beesten, die allen in den boogsten graad ziek werden bevonden, zijn afgemaakt en gedolven ge worden. Alles is geschied onder het beleid van M. Criem, Veearts te IJperen, die in deze netelachtige omstandigheid veel schranderheid en kennis van zaken aan den dag heeft ge legd. Twee groote hofsteden, waarvan de eene eeneschaaphof- stede is, liggende nabij de stallen van M. Beek, en vtrkeeren in groot gevaar. Het tweede punt waar de ziekte is verschenen, is te Oycke bij Audenaarde. De strengste maatregels, even als te Elver dinghe, zijn aldaar ook genomrn geworden. Wij nemen deze gelegenheid le baal om alle kweekers en eigenaars van see ten strengste aan le bevelen aan eiken vreem deling den toegang in hunne stallen te ontzeggen, en hunne dienstboden, die mot de zorg der stallen belast zijn, te beletten zonder noodzakelijkheid vreemde plaatsen te bezoeken. Bij ministerieel besluit van 2 December zijn tot nadere be schikking de jaarmarkten eu markten in de provincie W est- en Oostvlaanderen verboden, voor zooveel zij de tekoopstelling of den verkoop van hoornvee van alie soort betreffen. De markten van Korlrijk, Brugge en Gent zijn van deze be schikking uitgezonderd, onder the voorwaarden dat zij uitslui tend dienen tot den terkoop'van vette beesten, voor het ver bruik bestemd, en waarvan de aanvoerders voorzien zijn van een bewijs van afkomst en gezondheidstoestand, welke hun door den burgemeester dier plaats onverhandigd ts. Een ministerieel besluit van 3 December behelst dal de ge meenten B.oesinghè, Rixschotr,Noord$chote,Reninghe,S'-Jan, l.Jper, Langhemarck eri Passchendaele, onderworpen zijn aan de schikkingen der artikels 2, 5, 4, li, 6, 7 en 8 van het ko ninklijk besluit van 14 Maart 1887. u-iwanv»o CK» fi vaas desa f tot den 8 Dercuiber. rrinnarra Mannelijk geslacht 7) a GEBOORTEN 7 te zamen, 12. rouwclijk o) Ingels, Carolus, werkman, en Hof, Virginia, kantwerkster. Matlueuwese, Joscphus, Schoenmaker, en Casy, Hórtentia, kantwerkster. Giller, Alphoosus, koopman, en Hullaert, Emeienlia, dienstmeid.Beporte, Ivo, werkman, en Kasber, Neeltje, Naaister. Marsen., Petrus, 70 j., kleermaker, echtgenoot van Maria Rogier, Meenenstraat. -Vanbecelaere, Henricus, 79 jdag- looner, weduwenaar van Barbara Vanacker, Meenenstraat.- Mote, Rosalia, 82 j., kantwerkster, echtgenoote van Leonar- dus Poot, Brieieu-nevens-Ypre. Gillis, Virginia, 65 j., dienstmeid, ongehuwd, Bolliiigstraat. Duflou, Sophia, '17 jaren, kantwerkster, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, i. Vrouwelijk idem, i. te zamen 2. De hoofd-commissie tot oprichting van een staedbeeld aan de volkshelden Breyaehen De Coninck verzoekt de Maatschap pijen en'bijzondere pdrsónèn, die zich gelast hebben met het inzamelen van inschrijvingen ten voordeele van dit vader- landschüevend ontwerp, het bedragen de lijsten, zoo gauw mogelijk te zenden aan den schatbewaarder der commissie, den heereJuiius üöjardin, Bankier. Eeckhoutslraat, Brugge. 'Poperinghe, 8 December 1871. Gedurende deze week, zijnde de Octave van O. L. V. On bevlekt, is er hier veel gepredikt geweest,niet van 0. L.Vrouw die bijna niet genoemd w erd, maar van de liberalen, van den gekroonden dief van Italië en van Cies Van Ghendt. Het is bijzonderlijk op Cies en zijne almanakken dat de eerweerdige pater X. ai de bliksems en al de vervloekingen der H. Kerk van zijnen hoogen stoel neergeworpen heeft. Maar Cies was daar niet, en al die bricschende vermaledij- d in gen hebben benr niet geraakt. Nogtans dat geschreeuw had zijn effbkl gedaan op de toehoorders; allen waren, met opgerezene hairen en melde keel vol gal, zoodanig opgehitst tegen de politieke par tijgen oo ten van dien ketter dat, indien zich een liberaal in de kerk bevonden had, hij voor zijn leven had moeten vreezen. Dit.was genoeg, want men had zich te wreken, zoo niet binnen de kerk ten minste buiten het Huis Gods, over eenen inwóoner der stad die de groote onvoor zichtigheid gehad heeft van eenige van Gieseus almanakken, welke hij, vooraleer dezelve gelezen te hebben, als klucht hoekjes aanzag, aart de eèrstkomenden uit te deelen, en men moest hem aan diiujjsachtingeu de wraak.zijuer medeburgers overleveren. Maar wat'heeft men gewonnen met al dat geschreeuw te gen drij of vier almanakjes?door het eerste sermoen iedereen was nieuwsgierig gemaakt om die verbodene spijze te lezen, en de grootste liefhebbers hebben wel honderd maal zoo veel afdruksels in de stad doen komen als dat er te vooren be stonden. De beschuldigde, is aan al die christelijke liefelijkheden zeer onverschillig. Maar hij vraagt waarom onze hedendaag- sche predikanten, die dagelijks al de treffelijkste, de verstan digste en de machtigste mannen van het land, en tot de Koningen toe. hoonen en lasteren, zoo gevoelig zijn wanneer hun eenig ongeluk opgelegd of eene zware waarheid gezegd wordt? AA ij vragen waarom zij niet anders dan lofspraak heb ben voor de katholijke schelmen van Langrand waarvan zij meest al medeplichtigen zijn O Christus o Petrus hoe zijn de tijden veranderd sedert dat gij op de wereld waart I AVoensdag laatst hebben wij nogeens op onzen Stads schouwburg eene vertooning gehad door het Neder land'sche Tooneel van Gent. Doch dezen maal heeft dit kunstvermaak ons zoo gunstig niet toegelachen als dat der voorgaande op voering. Nadeelige omstandigheden en bijzonderlijk de buitengewoone koude van het stuur jaargetijde schecneii te samen te spannen om het volk van den schouwburg ver wijderd te houden. Over veertien dagen was onze tooneelzaal te klein en gedurende deze week was zij te groot. Ook dit kon niet anders, dewijl het hier algemeenlijk gekend is dat de zaal, wanneer geene maatregels genomen zijn om dezelve gedurende den winter te verwarmen, te vergelijken is aan eenen ijskelder, uit oorzaak der menigvuldige windgaten welke ons stadsbestuur laat bestaan rondom de tooneelplaats. Nogthans, hoewel de noordsche lucht langs alle kanten binnengedrongen was, een eerbaar getal warme liefhebbers, gewoon van alle wederwaardigheden te trotseren, hebben de vertooning bijgewoond, en niet rnir. damen dan heeren zijn aan M. A'au Doeseiaer en zijne ervarene medespelers een be wijs vap toegenegenheid kómen geven. Be mannen die hier meest gebrek maakten zijn die welke Jen allen stonde zeggen dat'Poperinghe maar een gatis, en die, wanneer het erop aankomt, om onze stad door eene feest of vermakelijkheid op te helderen, gewoonlijk de laatste zijn om de opoffering van eenen frank te doen. Ook hebben wij de afwezigheid bemerkt van M. Berten die voordezen een der grootst,e liefhebbers was van het tooneel, en die, sedert dat hij burgemeester gewor den is, nooit in geene vertooningen meer is te zien geweest. .Iedereen vat hiervan de reden, want M. Berten met al zijn geld is de slaaf van twee meesters. Het tooneekspelPeperman is met veel verrukking uitge voerd geweest, en, hoewel de acteurs en de actricen sidderden van de koude, hunne- opgeruimde speelwijze is hierdoor niet het minst verhinderd geweest. M.Van Doeseiaer was altijd in goede luim en M. Dhaenens in ernstig eergevoel. De andere spelers beantwoordden met even veel voldoening aan hunne wederzijdsche rol en de verschillige tooneeien werden ont haald door de levendigste toejuichingen. Het blijspel: I fr. 83 daags verschafte insgelijks veel vermaak. De actricen en M. Van Doeseiaer met zijne grappige kostuum waren onverbe terlijk. Kortom dit lieflijk stuk liet niets te wenschcn over en genoot onder het publiek eenen bijval die dezen aangenomen avond weerdigiijk sloot. X. Jacht. Bij ministerieel besluit van 50 November, zal de jacht met jachthonden, zonder vuurwapens, in de beide Vlaanderen tol 15 Maart toekomende medebegrepen, toegela ten blijven. Bij koninklijk besluit van 50 November worden de vol gende hulpsommert toegestaan Fr. 2,500 aan den fabriekraad van Onze Vrouwkerk, te Po peringhe, voor te doene werken aan die kerk Fr. 1,950-89 aan den fabriekraad van St-Janskerk, te Po peringhe, voor de herstelling van den voorgevel van dit ge bouw Fr. 5,279 aan den fabriekraad der Sl-Bertintiskerk te Pope ringhe, voorde herstelling van den zuidervoorgevel dier kerk. Den 26November is er te Kortrijk, in Sint Jans voorstad, een wreed schelmstuk gepleegd. Een werkman, Adolf Kiekens en zijne vrouw, Idaliue Biitjauw,slechts sedert vijf maanden getrouwd, hadden nog al vrooiijk den avond doorgebraciit ten huize der ouders van de echtgenoote Kiekens eu waren la ter naar hun huis vertrokken. Omtrent 4 uur 's morgends hooide de jongste broeder van Idaline kermen in het huis zij ner zuster en wekte zijne moeder, die zich naar de voordeur van heihuis van Kiekens begafdeze was gesloten op haar geschreeuw, waren er geburen toegeloopen, en toen zij in 't huis geraakt waren, vertoonde er zich een ijselijk schouw spel: vrouw Kiekens lag vermoord op het bed en haar man lag er nevens stervende. Kiekens had zijne vrouw omgebracht met slagen op het hoofd en drükkingen op de keel. Kiekens beweerde dat bij in een gevecht zijne vrouw had vermoord cn dat hij daarna vitriool gedronken had. Inderdaad: naar het hospitaal gebracht, is hij om 11 uur overleden. Hij was gekend voor een braven werkman, en men beweert dat hij het schelm stuk gepleegd heeft uit jaloezij. MEK G-.ELIN GJEÜ' Te IJperen en omstreken hangen de kinderen hunne kous op S'-Maartensdag. Te Buschbeke zijn er 9 a 10 jonge dochters, waarschijnlijk de braafste der parochie, die hare kous mochten gaan han gen bij M. den Pastor. AVat die heilige in hare kous gebracht heeft weten wij niet; maar altoos is het zeker dat zij zee.i te vrede zijn over het geschenk. AVat het aardigste van deze mildheid is van wegens S'-Maarten het is dat de eene jonge doctiter van de andere niet wist en dat elk op haar eigen hare kous is gaan terug halen ATiiJe tongen zullen misschien een heelen hoop aardighe den vertellen maar geloof er niets van. AVat eigenlijk waar is, is dat de jongste pas 16 jaren bêreikt en de oudste de 40 reeds door heeft. Eene preuve dat er bij allen ouderdom braafheid te vinden is

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2