I ZOUT voor den Landbouw, WOORDENBOEK, EKÖEE BELOE PERFÉfIONNÉE CAFÉ CONCERT. AU CASINO, m i s I s X ■2-1 G5 oo pej H O a f-4 m «2 a S -© '.cè' s g J© »s *5 h •- x - S o5" S H Emile VAIÖE¥¥¥ER, Koopman op de KoaL te IJ peren. Nederlandsch-Fpansch Fransch-Nederlandsch ESTAMMET Rüe des Bouchers, pres ia Station. bÉ fa V O O ra ra ra ra ra ra e 3* GO s w bJ5 fi b.5 3 0D O 25 M GO S0 s 3. -a Jg s s s 3 g *r< x TE BEKOMEN BIJ Hij is de eenigste voor het arrondissement IJperen, die het Zont van het huis R1SC0BI en Cie, van Cadix, verkoopt. Prijs comptant: 4a7 fr.volgens kwaliteit het 100 kilos (in geene zakken). Het Zout van 7 fr. kan ook gebruikt worden in de keuken, en het zouten van 't vleesch, enz. Inschrijving ten Bureele van dit Blad. Voorwaarden van inteekening. Prijs per aflevering (gefrankeerd per post) 75 cn. iïlfiifi Médaille de Bronze a FExposition Internationale d'Amsterdam 18G9. Admise a FExposition de Londres 1871. E. PLANCHE, Fils, (seul fabricant), rue de Prusse, 25, et rue de la Têle deMouton,5ö, Bruxelles. A TPRISa s.S S (^0 E-> CD PD CD CD CD CD Er*' £25 -et! a 5 r" 3 wjw CS a? ©i O "S X b? cs S3 S5 flK* fMJ 4-» M M* ptKS^ £2 v© >4» X rg CS «Q -Ö x v© v© 32 fa .25 X X S .m fa W>* s s s S3 «JD X x ni s k x rs G£> 3 i> A3 *3 £3 T™( X a, .p=5 rT tJ fa CS 5C fi £3 r™1 £3 £2 v© "S cstf fV3 (am VQ FW ."S 4* A* g =o S S f A»» *55 55 g ad v> CO x 3 j© x CS £3 ON 0 K3< P*M S3 5^"S p* 3 3 H «3. 3 PSE&«< EE)d 1^> m S3 1*5 «ey PW CO CItOOÏE PKE^SVEKSaSNESEKBIVC. DOOR 0r S. F. J. HEUEFSAMS, Professor aan de Hoogeschool le Gent. PROSPECTUS. Wij openen thans ecane ssSesuwe BaascSii5'a|,y£!5g op het uitmuntend Woordenboek van professor Heremans, dat reeds van bij zijne verschijning een ongemeen groot debiet vond. Op een nog groóter welslagen rekenen wij nu, daar de prijs, die tot heden 3© frank beliep, verminderd wordt op Ï7 frasik 50 cenlaesssen. Het Woordenboek van professor Heremans, naar de beste bronnen bewerkt, bevat, wat ïsct i'raiische gedeelte betreft, de vertaling der verschillende beteekenissen niet alleen van al de woorden die in den EïicSSötoasasre de Fteadémic voorkomen, maar bovendien van eéne menigte anderen, welke le vergeefs in dit werk worden gezocht. V«®r Eict Medeadastdscke Gedeelte werd eene bij zondere zorg toegewijd aasa «le spelling, voor welke de heer Heremans de regels heeft in acht genomen, voorgesteld door de koninklijke commissie, waarvan hij thans verslagge ver was, en bij koninklijk besluit van 21 November 1864 AAMfiEWOBBEM voor het onderwijs der Vïaams®Sa© taal in «Be scMen en Aibcntsa van den Staat, voor de BESTUaiKOJSiE IHRiEEWISSEEISIG, de veE'tallssg der wettess eia beslniten, en in het alge meen voor al de opcn5»are actcsa, die van eene wettig aangestelde overheid uitgaan. Mei 1871. Het Nedcrlandsch-EraaiscSi en I'ratiscls-A'eder- landscli Woordenboek door J. F. J. Heremans zal twee boekdeelen uitmaken en in afleveringen van 80 bladzij den, gr. in-8° op twee kolommen, verschijnen. Het getal afleveringen is op 25 bepaald, die elkander om de veertien dagen zullen opvolgen. In geen geval zullen do inschrijvers meer dan 25 afleverin- te betalen hebben. Men kan naar verkiezen het werk in eens compleet beko men, als volgt: de 2 deelen gebrocheerd, a fr. 17-50 kloek gebonden in half marokkijn, fr. 22-50 c". i'mss Eie&em eef fauna me*» «Se Tabelle (Met- r et-Ss-eSud-en ran (Sect BJtivr-eat- Wen beko-tttee» Sen bit fee te vaust om® &Sesci dett jn-ijn van 5 centiemen d'un trés beau noir en 'écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métaliiques. L'Encre Beige doit soa isamteaose sraceès a sa supé- rioi'ité sur toutes celles employees j'.isqu'a ce jour. Ses qualités Pont fait adopter par la l!Eaï«®B» «Isa Boi, les BHlïafstêres, rïï&teJ-iSc-VslSc. Ie Palais de Jtnistice, la Paste «Ie Srsaxelles, ridraiatstpa- tion des CSscsnia» <5® fep «Se I'ESat et généralement par toutes les gpaaides AdssalaiSsSpatJaois du Pays. L'Encre Beige est la seuie encre qui, fabriquée dans notre pays','-a été admise a'l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 1865, oh elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant piusieur* jours après l'écrituré. Encres de toutes couleurs. En venle au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59, et chez lous les Libraires et Papeliers du Pays. «MSi. XEÏV 6b O CD CO p* m -ss X. p S O m n CS

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 4