VAN IJPEREN. 4 FRANKEN ?S JAARS Kr 508. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Rimst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Po 1 itieke feerieliten VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 een timen. F ZONDAG, 17» DECEMBER 1871. Bureel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De personen die een abonnement op de TOEKOMST nemen voor 1872, zullen dit blad van heden lot Nieuwjaar gratis ontvangen. In Frankrijk is het nog altijd het zelfde zotjes- spel als vroeger. De uiterste rechterzijde wil malgré bongré een koning hebbenze weet nog niet wel wat voor eene Hendrik V, den graaf van Parijs of een der zonen van Louis-Philippe, maar enfin zij wil een koning kost wat kost. De uiterste linkerzijde wil de republiek niet zoo als zij thans bestaat maar de republiek van Gambella. De centrums der vergadering weten niet al te wel wat zij willen en het gouvernement schijnt, van zijpen-kant, fel in nesten te zitten. Frankrijk zit in zeer slechte lakens, dat is de waarheid De Duilschers zijn woedend om dat hunne soldaten ongestraft vermoord worden. De Engelschen, niet veel minder, omdat het han- delstractaat staal gebroken te worden. Langs wat kant het zich keere of wende, Frankrijk is nog nooit zoo verlaten geweest van God en van de men- schen als thans. Droevig gevolg van de regeering van een enkelen man, ondersteund door de Jesuiten en de soldaten! Les en leere voor de Belgen, die lafherlig genoeg zijn hun hoofdeken neerteleggen in de Jesuieten hun zacht en mollig schootje! De prins van Wallis ligt op sterven. Zijne krach ten nemen zichtbaar af en men schijnt hoegenaamd geene hoop op de redding meer te hebben. De prins van Wallis is de oudste zoon der brit- sche koningin, en als dusdanig de vermoedelijke erfgenaam der kroon. De Bisschoppen hebben gezegenpraaid, zij heb ben onder hun gezegd gij Koning, gij hebt ge- luisterd naar den roep van het volk, en omdat al wat eerlijk was de lucht deed weergalmen van (weg met de dieven!) gij hebt van de ministers hunne portëfeuillien terug geëiseht, onder voor- wendsel dat zij wat millioenen, zooniet gestolen, ten minste de hand daaraan hadden toegestoken, U. M. heeft vergeten van rekening te houden van al het geld dat zij der goede zielen hebben afge- perst, en dat moest dienen om de kapitalen te verkristelijkènde kiericale kiezingen te bewer- ken en de goede drukpers te ondersteunen Gij hebt mannen willen kiezen die, afschoon kleri- caal, min of meer uw vertrouwen hadden; wel nu, het is wij die dezen keus zullen doen, en, om onzen invloed nog te vermeerderen, wij zullen U. M. eene lijst voorschrijven waaruit Gij niet zult kunnen gaan. Gij zult schoon u te wenden hebben bij de mannen van onze partij, hoe geern zij ook op hunne beurt Minister zouden worden, al hadden zij met U. M. reeds overeenkomsten ge- maakt wegens het te volgen programma, wij zijn meester van hunne kiezing en wij zullen hun over boord werpen indien zij hunne eigene ver- langens en die van den vorst inwilligen. Ziedaar den oorsprong van het nieuw ministerie dat thans samengesteld is uit de kopstukken der je- suiferij, uit mannen die geen ander inzicht hebben dan van dit gevaarlijk orde te ondersteunen, door het oprechten van nieuwe kloosters en de dooderhand bedektelijk te herstellen; niet dat zij den top der oor zoo gauw zullen laten ontwaren, neen, er zullen noch wetten voorgedregen, noch de kreten aan de goedkeuring van den vorst onderworpen worden vóór de kiezing van Juni aanstaande maar indien zij hunne meerderheid kunnen behouden men zal alsdan beklagelijke overdrevendheden zien ten uit voer brengen. Het Nieuwsblad, in zijn nummer van den 2n de zer, zegt dat het liberalismus niet anders is dan den opstand legen de leeringen en 't gezag der kalholijke kerk, en dat al wie liberaal is vrijdenker moet ge noemd worden. Deze beschuldiging verwondert ons niet, van we gens hij die voor zending heeft alles te vervalsehen om zijne vijanden hatelijk te maken. De tegenstand der liberalen noemt hij aldus omdat zij de heden- daagsche vorderingen der jesuitieke geestelijkheid beteugelen die al de landen van de oudeen de nieuwe wereld beurtelings in verwarringen heeft gebracht. De ware liberalen, degene die door hen doctrinai- ren genoemd worden, zijn hevige vijanden van alle overdrevendheden; zij eerbiedigen de voorschriften van God meer dan die der zoogezegde II. 'Kerk, waarvan het bestaande jesuilismus zich een wapen heeft gemaakt om op den ondergang van al onze vrijheden hare onverdraagzame overheersching te kunnen vestigenzij herkennen de weldaad en de nuttigheid van den waren godsdienst, van dien welke op den leer van Christus en op het Evangelie is gestaafd; maar zij verwerpen en bevechten alle strekkingen die niet dienen oni de menigte te ver- zedelijken, maar om dezelve te verdwepen, ten einde haar gemakkelijker te kunnen onderdrukken. Het Nieuwsblad noemt ons goddeloos omdat wij destrekkingen van het jesuilismus tegenwerken. Indien men iemand van goddeloosheid kan beschul digen zijn het wel zij die bovennatuurlijke voorval len uitvinden om de geloovigen te verdweepen; het zijn zij die van een mensch eenen God hebben gemaakt en die, in plaats van het tijdelijk gezag te eerbiedigen, zich boven hetzelve stellen het zijn zij die mirakels maken en de godvruchtigheid op wekken voor het afbeeldsel van eene weggejaagde non, onderden naam van O. L. Y. van Saletten Indien Christus op de wereld terug kwame, hij zou de mannen die de weerdigheid van den Godsdienst door hunne politieke kuiperijen en hunne bedrie gerijen vernederen, uit den tempel jagen. Het is daarom dat zij goddeloos noemen ahvie de geboden van Christus boven de hunne plaatsen. Het Handelsblad en de Patrie spreken van het failliet der kompagnie van hetSpoorwegmalerieel. Waarom heeft geen een lid der rechter zijde die kwestie opgeworpen in de Kamer, tijdens de dis cussie over de benoeming van Pier Dedecker Waarom Ziehier, een dilemma, waaruit de beide jesuie- ten-bladen zich niet zullen trekken. Of wat gij, ter gelegenheid van het Spoorweg- materieel, aan Frarc en de andere liberalen ten laste legt is waar en dan zijn de katholieke re presentanten een hoop lafhcrligaards, omdat ze zwegen. Of wat gij Frère, enz., ten laste legt, is valscii en hoe moet men u dan noemen „ESq, V;i 11uial icin ajmfo fOEEOHST Wij bevinden ons voor een tweede ministerie van bedrog en leugenMen wil ons tot de toekomende kiezingen in slaap wiegen, anders niet. Dat zullen wij niet dulden. Het licht moet daarop schijnen, helder, doordringend, dat niemand meer kan bedrogen worden als die wil bedrogen worden, waar ieder de waarheid moet over hooren, tenzij hij expres doof is, waar ieder klaar moet in zien, tenzij hij een gewilligen blinddoek voor zijne oogen spant. De rekening van het oud ministerie, onder betrek van stoffelijk belang, is gauw opgemaakt. Onze lasten zijn per jaar veertien miljoen verhoogd. Voeg daarbij den opslag der tarieven op den ijzèren weg en daar hebt gij een kort en treffend cijfer. Onder zedelijk belang zullen wij binnen kort toonen waf, onder anderen, de jesuiet Kervyn /le Lelfenbove heeft durven doen in zaken van onderwijs't roept wrake Ons steunende op dit verleden, hebben wij 't reclu van te vragen wat het nieuw kabinet van zin is te doen. M. de Theux zegt dat het niemandal en zal doen, dat het geene irritante vraagstukken zal behandelen. We kennen dat liedje: 't is uitgezongen, 't Klinkt valsch. Wij vragen oprechtheid Wat zult gij doen met de militaire kwestie? Dat moeten wij weten. Generaal Guiliaume zit nevens u op 'de ministerbank. Deelt gij zijne gedachten, neen of ja Ha! daar wringt hen de schoen. Daar zitten zij in nesten. Voor de laatste kieziug beloofde Maiou te St- Niiolaas ver mindering der millitaire lasten. Nu is hij minister. Houdt hij die beloofte staan Wat zal er gebeuren met het Noorderkasteel van Antwer pen? Wat met de nieuwe oorlogsuitgaven Stom als vissehén blijven de ministers bij die vragen. Wij

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1