VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS ]\r 509. Tiende Jaar. Politiek. Stads.- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: cenlimen den regel. Reklamen: 25 een timen. ZONDAG, 24" DECEMBER 1871. Bureel: Dixmudcstraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. De personen die een abonnement op de TOEKOMST nemen voor 1872, zullen dit blad van heden tot Nieuwjaar gratis ontvangen. In de nieuwe kieswet in Frankrijk zal men den ouderdom van 25 jaren en een jaar domicilium ei- sehen de millitaire stemming is uitgesloten de stemming zelve is verplichtend. De kwestie van terugkeer der Nationale Vergade ring naar Parijs, zal slechts na Nieuwjaar op het tapijt komen. De finaneieele berekeningen van M. Thiers zijn, over het algemeen, goed ontvangen de besparingen op het budjet van 1872 zijn overigens een belan grijk feit, vooral na de droevige lijden welke Fran krijk heeft doorleefd. De commissie belast met liet ontwerp van wet betreffende de legerorganisatie heeft met 14 stem men tegen 1 (die van generaal Ducrot) het beginsel van algemeene dienstplichtigheid aangenomen. De ziekte van den prins van Wallis neemt eene goede wending; het parlement zal nu slechts op het gewone tijdstip, de tweede week van Februari, bijeengeroepen worden. In zijne laatste zitting heeft de zwitsersche Natio nale raad, artikel 64 der nieuwe grondwet aan- veerd. Yolgens dit artikel mogen de jesuiten en de maatschappijen, die van dit orde afhangen, in geen onkel gedeelte van Zwitserland nog verblijven en alle bediening in de kerk of in de school is aan hunne leden verboden. Het is ook verboden kloos ters te stichten of degenen te herstellen, die zijn afgeschaft. De verdrijving der jesuiten is gestemd met 82 stemmen tegen 9, het verbod der kloosters met 75' stemmen tegen 19. Hel ministerie van Spanje is definitief samen gesteld als volgt: M. Sangasta, voorzitter en minister van binnen- landsche zaken; M. Malcampo, zeewezen; M. Bias, buitenlandsche zaken; M. Caudon, openbare werken; M. Topete, koloniën; AI. Angelo, finan- liën; M. Groizard, justitie; M. Garninde, oorlog. De Corlez zullen den 8 januari bijeenkomen. Men verzekord datM. Sagasla een decreet van ont binding zal bekomen indien hij eene dijnastieke meerderheid vereenigt. De Bisschop van Doornik komt nog een paslo- reelen brief uit te geven om de lezing van alle andere dan de kalolijkc nieuwsbladen te verbieden. Alléén spreken is een middel om gelijk te hebben, zegt hef spreekwoord doch niet altijd. Men heeft schoon allen tegenzeg te beletten, de waarheid is als de olie: zij eindigt altijd met hoven te zwemmen, en éénmaal de menigte gevoelen zal dat men haar gedurende jaren, door valsche aanhalingen, inslaap heeft gewiegd, de ontwaking zal, in evenredigheid der onderdrukking, ernstiger en gevaarlijker zijn. Het is aldus dat de onbezonnen politieke geestelijk heid de toekomst bedreigt; nogtans de geschiedenis der zestiende eeuw zou haar moeten geleerd heb ben dat men niet ongestraft misbruik van de heilig ste zaken maken mag. Wat verschil bestaat er tusschen de handelwijze der klericalen en deze der liberalen Wanneer een der hunnen wijnpenningen ont vangt die hem niet toekomen, of guiterijen begaan, gelijk genaamde Despreu,de liberalen leveren hem over aan het gerecht, terwijl de klericalen er Mi nisters of Gouverneurs van maken, of nog beter, hun overladen met eere-teekensEn zij beroemen zich nadat op de zedelijkheid hunner partij Het Nieuwsblad laat zich uitdrukkingen toe die ten uiterste aan de mannen die het verdedigt toe passelijk zijn; het zou willen doen gelooven dat de openbare rust te Brussel is gestoord geweest omdat de heer Bara de canaillie had besoldigd om muite rijen te begaan. Voor eerster zijn noch muiterijen noch wanorders geweesthet wüs noch het grauw noch zelfs de arbeidende klas die aan de betooging heeft deelgenomen, maar wel de treffelijke burge rij van Brussel die, gekwetst in hare gevoelens van eerlijkheid, de misachting, die het ministerie aan alle eerlijke lieden inboezemde, aan den Vorst hebben willen kenbaar maken, die zeer wijzelijk gehandeld heeft met de portefeuillien van zulke te rug te vragen. Wij verstaan dat de les gevoelig is geweest, maar zij was verdiend, des te meer, dat men bezig was met ons schoon België te onteeren met de leden van Langrand's-hende tot de verhe- venste plaatsen te benoemen of hun met eeretee- keus te overladen. DE TOEKOMST Volgens een brief die wij aantreffen in den Opinion van Zondag laatst, zouden de clericalen, die, (niet tegenstaande zij aan het bewind zijn) toch nooit slapen, in vooruitzicht dei- aanstaande kieziogen een nieuwe middel uitgevonden hebben om de kiezers, die nu meest uit de nijverende klas bestaat, naar hunnen kant te lokken. Het was noodig, want altijd schooien bij menschen die moe ten werken en zwoegen om aan hun bestaan te geraken is in eenigsten rustdag die hun wekelijks gegeven wordt uitnoodi- gen om hunne missen, loven en andere Goddelijke diensten bij te wonen, alwaar de tentoonspreiding van alle pracht zoo zon derling strijdt met de strenge grondbeginselen van J. C.cm er hunne sermoenen 'e gaan hooren waarin de politiek het doel punt is en waar rr meer van den Paus dan van God gesproken wordt. Deze middels zullen voortaan de eenigste niet meer zijn om hnnne politieke influencie te vestigen. Het nieuw middel, men zou het niet raden op duizend, en wil men het weten men leze het hieronderstaande programma 2° Maatschappelijk jaar. Sint-Jooriszaal, Alexianenstraat N° i 0. Geestige Tooneelavond, gegeven ten 7 den Zondag 10 Dec. 1871, ure precies door den kring: LA FIDÉLITÉ. onder het voorzitterschap van 31. Friz, pastor van O-L-V. ter Kapelle. Programma Be Speler v-ff «1e Twee Gebroeders, tooneelspel in 3 bedrijven. Daarna voor 2e deel, Romancen, Lofzangen, Tooneelliederen en eiodeling voor slot: Be Consnllatiën van .locrisMC, blijspel met zang in 1 bedrijf. Men ziet het, het theater wordt al met eens tot onderwijs, tot tijdverdrijf en tot politiek door de clericale aangenomen. Eu de tooneelkunst en de tooneelist, eertijds gebanvloekt, zijn nu van alles ontheven daar de pastors zelve bestierders van too- neeltroepen worden 1 liet schijnt dat het tooneel voor het hierbovenstaande pro gramma uitermate goed is ingerichten buffet ontbreekt er ook niet en de dienst der zaal is verricht door de broedeikens. Waar gaan wij naartoe zegt de Opinion, de clericale we ten het welmaar vvetenhet de verdeelde liberalen? vraagt het.. Wij weten het ook: Kervijn heeft begonnen het Too neel te ondermijnen, en met deze slimme werking nu zullen al zulke vergaderingen de subsidiëu opslorpen en de ware vlaamsche liefhebbers-maatschappijen zullen zich onraedóo- gend allen onderstand van wege 's landsbestuur zien weigeren. Wat zal het Nieuwsbladje nu zeggen waar blijft het dan met zijne lediggangers en zijne valsche chignons? Op hunne beurt lachen de vlaamsche liefhebbers met al het clericaal gezéever en hel publiek ook, daar er bij elke tooneei- vertooning bestatigd is dat het getal toeschouwers aangroeit. Öa--: het geheel niet behendig, daar uiterste palen gebracht si. Dan de clericale schooierij tot de dezelve menschen od den IJperen, 23 December f87! WELDADIGUEIDSFEEST Zondag laatst, kon onze Tooneelzaal, gewoonlijk zoo moei lijk om vollen, het publiek niet slikken ook de heeren onder officieren van ons garnizoen gaven een feest ten voordeele der armen onzer stad. Ai de inwoners, zonder onderscheid van fortuin of gezindheid, hadden willen deelnemen in het onder steunen der pogingen van hun die heit feest ingericht hadden. Het programma van den avond bestond in drij deelenhet Concert, een Tooneelspel en een Blijspel. Het eerste deel, het Concert, was zeer aantrekkelijk door zijne afwisselende stuk ken en de wijze waarop alies werd uitgevoerd. Het tweede en derde deelen, de tooneeivertooningen kunnen wij beter beóor- deelen beide stukken werden onverbeterlijk opgevoerd en ai de akleurs halen eere van hunnen ijver waarmede zij zoo ge voelvol hunne taak volbracht hebben. Geene bijzondere namen zullen wij aanhalen, want een goedkeurend houra! weidt met voldoening uit onzen boezen voor al de heeren spelers ca zangers van den geheelen avond.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1