Biiefwisseling dep Toekomst. Verschilligc lijdingen. BURGERSTAND Sterfgevallen. Sommaire du numéro du 25 Décembre de 1'Illustration Européenne. Doch één naam mogen wij niet verzwijgen; de naam der uitmuntende kunstenares die zoo welwillend hare medehulp verleend heeft aan het liefdadigheidswerk, en waardoor het succes van den avond tot den hoogstentrap gestegen is. Wij noemen Mejuffer Zelia Simar. Reeds van in den duo van de Fille du Régiment werd het publiek door begeestering als ontvoerd, want in lang zag men te IJperen geene betere fransche tooneellief hebster en een donder van toejuichingen begroeteden de lieve marketentster; bij elk koepiet dat zij voor 't slot in de Brabanconne uitvoer de vermeerderde het handgeklap. Maar waar wij best over het talent als tooneelspeelster van Mej. Zelia Simar kunnen oordeelen hebben is in het tooneel- spel la Tasse de thé. Wij liebben, door artiesten van be roep, veel komediën zien geven, maar wij moeten bekennen, met de hand op het hert, dat ons nog nooit een stukje beter bevallen heeft dan het bovengenoemde, en niet onder één oog punt, maar onder alle oogpunten. De costumen der akteurs, de dekoors, het kundig en volmaakt tooneelspel der heeren ondersteunden zoo wel de talentvolle kunstenares, dat wij nog nooit edeleren schooner een stuk zagen opvoeren. De armen en ongelukkigen die thans het voordeel genieten van het liefdadigheidswerk, sturen reeds hunne dankbeden tot den Allerhoogste om zijn zegen over hunne weldoeners te roepen en voornamelijk over hunnen beschermengel mejuffer ZELIA SIMAR In naam der kunst, wij voegen onze welgemeende hulde bij deze van allen die Zondag laatst het geluk hadden het Wel dadigheidsfeest te mogen toejuichen. Verleden week spraken wij niet over het feest bij de Pom piers en bij de Koormaatschappij uit de eenvoudige reden dat bij het opmaken der pargiën van onze gazet de twee artikels in duigen gevallen zijn. Wij vullen dus de opening aan: KoonutiaMappij- Donderdag 14 December, had er in het lokaal van den Gouden Arend eene luisterlijk zang-avond plaats alwaar er naar gewoonte overvloed aan le den met hunne familjen tegenwoordig waren. Wij vinden het onnoodig geheel het programme te herhalen, wij zullen ons vergenoegen te zeggen dat al de stukken de goedkeuring der Ramen en heeren weggedragen hebben. Al de stukken zijn ge bisseerd geweest, en alhoewel er veel liefhebbers-zangers door verkoudheid gedwongen waren de aangekondigde stuk ken niet te kunnen uitvoeren; toch zijn de stukken in vervan ging en zonder voorafgaande repetitien goed onthaald en opperbest uitgevoerd geweest. Ten slotte maken wij ons hcr- teiijke complimenten aan de heereu Th. en D. C. die ons de kluchtige duo der deux bossus zoo puik gegeven hebben. k®ï*)»s Pompiers. - Zondag, 10 December, vierde ons korps Pompiers haar jaarlijksch patroonfeest van S' Bar bara. Alle jaren onderscheide zich dit eere-korps op ztilkda- nig feest; doch dit jaar overtrof het de voorgaande door zijn luisterlijk en prachtig bankelalwaar buiten de heeren officieren nog de heerenSladsbestuurders zich nederzetteden neve as onze jjpersche Pompiers, die, zijn zij vrolijke gasten aan tafel, zij ook onverschrokken en rijk in zelfopoffering zijn wanneer het er op aankomt om den eigendom en het leven te beschermen van hunne medeburgers. NcdcrlasidscBs ITooncel. - Dinsdag aanstaande komt M.Yan Doeselaer zijne 2" vertooning geven van zijn abon nement. M. Van Doeselaer heeft welgedaan van zijne verlooning uit te stellen lot den 2j0" Kersdag, want veel liefhebbers die in de week niet uit kunnen zullen nu gelegenheid finden om een geestigen en aangenamer: avond te kunnen doorbrengen. Onder de schoone stukken die er zullen opgevoerd worden, bemerken wij het blijspel in 3 bedrijven getijdeld: BE DIENSTBODEN. Wij mogen onze lezers verzekeren dat het stuk de Diensboden het schoonste van het repulorium van 't Nederlandsch Tooneel is, en datM. Van Doeselaer zal moe ten opofferingen doen in personeel enz. om hetzelve te kunnen opvoeren. Om een gedacht te geven bemerken wij dat er li of 6 actricen in medespelen. Wij hebben veel goeds in alle gazetten over dit stuk gezien om te twijfelen over het succes dat het te IJperen wacht. (Zie onze aankondigingen). flo83«l®a«4!e. Programma der stukken die zullen uitgevoerd worden in de zalen der Concorde, op Woensdag, 27 December, ten 7 ure des avonds, door het muziekkorps der Sapeurs-Pompiers Eerste deel. 1Willem Beukels, ouverture, (Grégoir, Jeune). —.2. Fantaisie sur les Airs Suisses, (Weber). 3. Polka-Mazurka, (Heinisch). Tweede deel. 4. Mélange sur le Barbier de Seville, (Rossini). 3. Les Signaux des Champs, fantaisie, (Proeck). 0. Fantaisie sur les Motifs d'Offenbach, (Conrardi). 'wg»wir.i va«a «ïesj IS tat «Sess 22 ®eeesMï»eï*. rroAntTrx Mannelijk geslacht 7} GLROORTLN Vrouwelijk 3{ *>men, '0. Huwelijken Amandus Wyon, lattensplijter, en Parein dementia, kant werkster. Wallaert, Calharina, 79 jaren, kantwerkster, wefluwe van Carolus Declercq, Bollingstraat.Candeel, Silvia, 34 jaren, kantwerkster, echtgenoote van Auguslinus Fagei, Meenen- straal. Bodein, Joanna, 03 j., z. b., weduwe van Philippus Debruyne, Meenensiraat. Vandevyver, Augustus, najaren, brouwer, echtgenoot van Aiix Van Acker, Boterstraat. Be- kaert,Victoria. 67 j., z. b., ongehuwd, Uijsselstraat.Otton, Iienricus, 15 j., timmerman, ongehuwd, Moscoustraat. Van Exem, Victoria, 73 j., kantwerkster, ongehuwd, Kauwe- kindstraat. Logie, Josrphus, 63 j., landbouwer, echtge noot, van Maria, Novelle, ,S' Jacobs-nevens-Ypre. Syx, Sophia, 7! j., echtgenote, van Ludovicus Duhameeuw, S' Jacobs-nevens-Ypre. Meraïtii Henricus, 48 j., herbergier, echtgenoot van Lucia Mortier, Vischmarkt. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 5. Vrouwelijk idem, 0. te zamen 3. Poperinghe, 13 December 1871. Zondag laatst hoorde men, hier uogeens. den trommel die op nieuw de eene of de andere plechtigheid aankondigde. In derdaad,'t was de' beurt der Roeijsclie Rarbaristen van hunne jaarlijksche. patroonfeest te vieren. Niets was verrukke lijker dan die talrijke kunstminnaars met vrolijke en bloozende kaken onder de lommer vail hun vaandel te zien opkomen, zich begevende naar hun "lokaal waar zij gedurende twee da gen door allerhande vermakelijkheden de banden der harte lijkste broederlijkheid vernieuwd hebben. Onder deze vermaken moeten wij bijzonderlijk melden eene kluchtige tooneelvertooning, eene schoone prijsholling, een bal waar 38 koppels van 10 ure 's avonds tot 4 ure 's morgens vreed- zamigiijk gedanst hebben, en een smulpartijtje dat al de an dere declen der feest smakelijk bekroond heeft. Eer aan de Barharislen die de brooderliefde door kunst en vermaak zoo loffelijk wéten uit te oefenen. -¥■ Poperinghe, 20 December 1871. B>e g»tMe5«>»s2iei«S «Jet* lllieralcn. Verleden Zondag heeft men hier in al de missen nogeens gepredikt tegen de slechte gazetten en legen de goddeloosheid der liberalen. En het was niet om te lachen, want sommige predikanten buischten dat het daverde op den boord van hun nen politieken leugensloei. Men wilde de aanhoorders met geweld instampen datzij geen andere dan katholijke gazelten mogen lezen, om dat de liberale dagbladen strijden tegen de zeden en het Geloof en geschreven zijn door mannen die gedurig den Godsdienst en het gezag der kerkelijke overhe den aanranden. Zoo men ziet, men liegt ïjat het kraakt om het volk te Ver blinden óp de politieke belangen van hei land, en het is niet te verwonderen dat ónze b'eérSchziichlige'geestelijken in hun ne gazetten, gelijk op den predikstoel, ook alleen het woord willen hebben met, de lezing van alle tegensprekende dagbla deren te verbieden, 't Is inderdaad de beste middel om ..Heen gelijk te hebben en om te gemakkelijker de priesterheer schappij boven den Staat en bet burgerlijk gezag te doen ze gepralen. Maar wat bewijst er dat de libéralen en hunne dagbladeren goddeloos zijn? Waar blijkt hel dat zij de religie en het gezag der kerkelijke overheden aanranden Wij namen goddeloos al wie niet gelooft dat er een God is, al wie zich aan de geboden Gods niet onderwerpt, al wie de punten van het Geloof en de mijsterien van den Godsdienst verloochent, al wie de dienaars Gods in de uitoefening van hun heilig ministerie en hun kerkelijk gezag bestrijden of be- leedigen. He wel, waar zijn de liberalen die aan God niet gelooven Men maakt, wel is waar, groot gerucht van eenige dunge- zaaidevrijdenkers; maar deze zijn maar goddeloos zoolang zij in de kiezingen met de klerikalcti niet mede doen, zooals Dhane-Steenhmze en Brasseur. Indien Bergé, om eene per soonlijke wraak tegen zijne politieke parlijgenooten uit te werken of om eenige miijoentjes te winnen, zich eensklaps afscheidde van Frère en Baya, en het voorbeeld volgde van Dhaneen Brasseur, hij zou welhaast een heilig man worden. Waar zijn de liberalen die de geboden Gods niet onderhou den die, bij voorbeeld, hunne vader en moeder niet eeren die het doodslaan, het stelen, hef' geven van valscbe getuige nissen niet in afschrik hebben Waar zijn zij die op de Hei lige dagen geene mis hooren ten zij hier en daar een die van de kwaadhartigheid onzer misselezers ondervinding ge had heeft. Waar zijn zij dié j min de zeden eerbiedigen dan de kaïholijken Een algemjëé.o onderzoek zou, bijzonderlijk op deze laatste Vraag, eert ótntwooril kunnen geven dieniet ten nadeele der liberalen zoude zijn. Waar zijn dé liberalen die in. hunne gazetten de punten van het Geloof of de mijsterien der religie bestrijden die, bij voorbeeld, deH. Drijvuldigheid, de menschwording, de pas sie en de verrijzenis van Christus, de onbevlekte Ontvangenis van O. L. Vrouw willen in diskussie stellen die de leerstel sels van het H. Evangelie, de Heilige Sacramenten, het II. Sa crificie der Misse en andere godsdienstoefeningen aanranden of beknibbelen Nooit hebben wij dusdanige dingen in hun ne dagbla deren gevonden. De liberalen zijn ongeveer di ij en twintig jaren aan het bestuur van liet land geweest, en de re ligie en de kerken zijn gebleven 't geen zij te vooreu waren. Men luidt en men belt, men doet missen en diensten, men gaat de processie» gelijk te vooren. Integendeel de liberalen hebben de religie opgehelderd met al de vervallene kerken, sakristijen en pastorijhuizen luisterlijk te herstellen, en met de jaarwedden der geestelijken betamelijk te vermeerderen. Waar zijn de liberalen die liet gezag der kerkelijke over lieden miskennen? die den Paus niet aanzien als den opvolger van S* Pieter op wien Christus zijne Kerk gebouwd heeft? die aan de bisschoppen en de priesters het recht betwisten van, gelijk de Apostels wier plaatsvervangers zij zijn,de leering van onzen Zaligmaker te verspreiden, en die hen niet erkennen als de ware en bevoegde bestuurders der geestelijke zaken Niemand eerbiedigt meer de priesters in de uitoefening van hunne heilige zending als de liberalen. Het is maar als de priester de Kerk verlaat en zijn heilig karakter aflegt om zich le bemoeien met de politiek of wereldsche zaken, dat de libe ralen hem voor geen priester meer aanzien en hem behande len als een volksbedrieger en een ongéi-echtigdengezagroover. Al wat de liberalen willen 't is dat de pastor meester blijve in de Kerk eri de burgmeester op 't Stadhuis, in uitvoering dei- voorschriften van onzen Zaligmaker die zegt: Mijn rijk is van deze éèr'eld nieten die deze princiepen ariderüiaal be krachtigt door de woordengeeft aan Cesar 't geen aan Cesar toekomt. Zoo men ziet, de liberalen, in plaats van goddeloos te zijn, wenschen integendeel niet anders dan de rechtzinnige uitvoe ring der heilige leerstelsels van God-Mensch, en 't zijn de ka ïholijken zelve die, deze goddelijke lessen verfoeiende, als goddeloos moeten aanzien worden. -¥ liet schijnt dat onze jonge kapellaantjes met hel vrouwvolk geerrie klappen van de kindercommerce. Niet alleen heeft La- cordaire II eenige zedelessen over de kratnerijen willen geven in een huisgezin waar hij blauwe schenen geloopen heeft maar men zegt dat de Krttllebolle ook vruchteloos den poli tieken zielbeslierder heeft willen spelen bij een jong' vrouwtje aan wie hij raadde van baren liberalen accoucheur te vervan gen door den godvruchtigen en ervaren vroedkundige M. Vanderhevde. Foeimannen van zuiverheid, uwe robe stinkt gelijk eene vischmande. X. Door overvloed aan materie kan de brief ons uit Rouselare toegezonden maar binnen 8 dagen overgenomen worden. Te Poperinghe heeft de koeipest zich vertoond in d'herberg Het Schaapstal. De koeibeesten er van aangetast zijn onmid- delijk afgemaakt en gedolven geworden. Donderdag heeft zich een tweede geval van ziekte vertoond op de hofstede gebruikt, dooi- de weduwe Boucquey in eétien sta! van 7 beesten, aanstonds heeft men al de gedierten dood geschoten die op liet bof waren. Men leest in den Journal de Jirvxelles: Men verzekert ons dat II. M. de koningin zich in eenen belangwekkenden toestand bevindt. n liet land zal die tijding met voldoening vernemen, a Den 19 dezer is er in de St-Gudulakerk eene plechtige mis gecelebreerd ter eere der stichting van een nieuw klerikaal blad, de Courrier de Bruxelles. Na dat deze plechtigheid was afgeloopen is de geestelijkheid processtegewijze de werk huizen van het nieuw blad gaan zegenen. Wat zegde daar nu van Men schrijft uit Veurne: Zaterdag heeft de huisvrouw van Pieter Deschodt, timmer- mansgast, het leven geschonken aan een zevenden zoon. Vol gens een oud gebruik, heeft de heer bnrgmeester Behaeghel, het peterschap aanvaard; de echtgenote van M. Olievier, sche- pene, was de meter. De doopplechtigheid had plaats onder het geluid der triomf klok. Uit Straatsburg wordt gemeld, dat bij gelegenheid van eerie revue, die Zondag den 3" December laatstleden gehouden werd, een der Pruisische soldaten een weinig buiten het gelid stond. Een officier trad naar hem toe en gaf hem eene duch tige oorveeg de soldaat nain zijn geweer bij den loop en sloeg met den kolf den officièr de hersenpan in. De soldaat werd terstond gefusilleerd. Acht dagen geleden werd aan de duitsche bladen par te legraaf gemeld, dat de bisschop van R.egensburg tot eene geld boete is veroordeeld, wegens belediging van den burgmeester Rottmayer, te Kossting. Thans wordt in de bladen herinnerd, dat de bisschop de beledigende woorden, waarvoor hij ver oordeeld werd, heeft uitgesproken in de kerk, bij de plech tigheid van het H. Vormsel. Volgens den Journal de Geneve is de Fransche regee ring voornemens het handelslractaat met België op te zeggen. Uil Munchen wordt gemeld, dat prof. Dollinger aan staanden Zaterdag als rector magnificus der Universiteit zal geïnstalleerd worden. Nos gravuresOstende. Bateau de pêche échoué sur la grève. - Souvenir de Gastel Gondolfo. - Les Septembriseurs. - La nuit de Noël.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 2