YILLE D'YPRES. Popelieren, Abeelen en Fruit BOOMEN, MEUBELS, TAILLIE EN PLANTSOENBOSSCHEN, BOOMEN, Adjudication au Rabais FOURNITURES DIVERSES. CAFÉ CONCERT. AU CASINO, SPERREN en HOPPEPERSEN, Z O U T voorden Landbouw, de GO UB AU Fils et Cip, Landbouwers Gereedschappen, enz., Rue des Bouchers, prés la Slation, Chez H. L. TOGRACIITCOCRTOIS, Burgerlijke Godshuizen der Stad IJperen. DE DIENSTBODEN of de lisl van taeclils en meiden, DE GEHEIMVOLLE BRIEF, Openbare Verkoopin TE L ANGEM A'RCK op Woensdag 3 Januari 1872, HUISRAAD, lo Zaterdag 6 Januari 1872, 2° Zaterdag 13 Januari 1872, INSTITUTION ROYALE MESSINES. EXERCICE DE 1872. Le Mardi 26 Décembre 1.871, E8TAMINET Merkweerdigen koopdag van te Wytschaete Emile y AN DEYYVER Koopman op de kaai, te IJperen. V MESSINES. Entrepreneur, L'Administration locale prévient les habitants que le róle supplétif de l'exercice 1871, pour le recouvremcnt de Ia Taxe Provinciale et Com munale sur les chiens, est provisoirement arrêté et déposé au Secretariat a Linspection des con- tribuables. Ceux qui se croiraienl lésés sont admis a faire valoir leurs reclamations devant le Conseil Com munal. Les Bourgmestre et Echevins, P. BERK. VAN 70 KOOPEN Op de hofstede gebruikt door Franciscus Soenen, staande langs den steenweg leidende van deze ge meente naar Boesinghe, om een ure namiddag. Bij uitscheiding van bedrijf. VERKOOPING in de zittingzaal van het Belle Godshuis in de Rijselstraat te IJperen. ten een ure namiddag, {van 7 koopen gesneden BERKENHOUT, 4000 VLAKEPERSEN, 1900 HOPPEPERSEN, 3700 BOONPERSEN, 19 koo pen DUNNING VAN SPARREN, 10 koopen IIAK- HOUK met 410 PLANTSOENEN. ook ten een ure namiddag, van 118 koopen EIKEN, ABEELEN, POPELIEREN en BEUKEN BOO MEN. Voor verdere inlichtingen de plakbrieven na le zien. De Notaris VANDERMEERSCH, te IJperen, is met deze verkoopingen belast. a onze heures du matin, dans line des sallcs de l'Instilution Royale a Messines, ADJUDICATION PUBLIOUEde: Gy ou lev ure Viandc Sel Vinaigre Bière de ménage Savon noir Iluile de colza Chandelles 530 litres. 4300 kilog5. 330 idem. 6 hectoliles. 200 idem. 1000 kilos. 430 kilos. 100 kilos. Pour plusamples renseignements s'adresser auSe- crétariat de lTnstitution Royale a Messines ou chez Mtr" VICTOOR, Notaire a Warnêlon, chargé de eette adjudication. TE BEKOMEN BIJ 11ij is de eenigste voor het arrondissement IJperen, die het Zout van het lmis RISCOBI en C'e, van Cadix, verkoopt. Prijs comptant: 4a 7 fr., volgens kwaliteit hel 100 kilos (in geene zakken). Het Zout van 7 fr. kan ook gebruikt worden in de keuken, en het zoulen van 't vleesch, enz. Pannes et Faitières rouges el plombées, Tuyaux de drainage et Tuyaux a collet pour Cheminées, Ponts, Égoüts et Acqueducs; Briques moulées et pour voütes; Briques ereuses: Carreaux et Bri- quettes pour fours; etc., etc. Prés la Porte de Menin. Texlc: Causerie. - De Paris en Norwège en balion. - ün tableau d'un million. - Le conlrat dérobé, suite et fin. - Le mot adieu. - La resurrection de la fauconnerie. - Statistique du temps passé. La population du Brabant il y a quatre siè- cles. - L'enfant du carrefour maudit, suite. - Miscellanées Voyage a vapeur sur les routes publiques. - Légende du roi- telet. - Les torpilles. - Pétrole. - Encore un coujp porté a la galanterie. Schouwburg van IJperen. Vertooning op Dinsdag 2(1 December 1871, ten 5 1/2 ure. Blijspel met zang in drie bedrijven. Voorafgegaan door Blijspel is één bedrijf. Men schrijft in ten bureele van dit blad. Fait a l'Hótel-de—Ville, Ie IC Décembre 1871 ParOrdonnance Le Secrétaire, we cour. O' O Deze BOOMEN zijn bijzonderlijk dienstig voor timmerlieden, kloefkappers en meubelmakers. De steenweg voornoemd, zal het vervoer derzeive zeer ver gemakkelijken. De vergadering aan koop een. Op gewone conditiën en tijd van betaling mits borg te stel len ten aanveerden van den Notaris DE&RYSE, te Zonne- beke, met den ontvangst belast. VAN te Wcstrooscbeke (in liet dorp). Op DINSDAG 26 DECEMBER 1871 (zijnde 2" Kersdag), ten 1 ure namiddag zal den Deurwaarder D. OPSOMEB, te Passchendaele, openbaarlijk verkoopen ten behoeve en ter woning van J. Trybou, al de Meubels, Huiskatheilen, Land bouwers Gereedschappen, enz. Op gewone konditien en tijd van betaling mits borg. VERKOOPINGEN VAN EN DE DE A TPRBS. KOKINGLYK GESTICHT VAN MEES SEN. BOOMEN, in het Buifelbosch, toebehoorende aen gemelde Gesticht. Op WOENSDAG 17 JANUARY 1871, ten 1 ure namiddag, in gemelde bosch te Wytschaete, zal den Notaris BUTAYE, te Meessen, overgaen tot de openbare verkooping van 228 groote Sperren, Mélêzes. - 408 Boeke Boomen.— 4b Canadas en 723 schooneSperren, dienstig voor hoppe- en Ta bakpersen. Verdeeld in koopen t'elks gerief. Op ordinaire voorwaerden en tvd van betaling mits borg. Den Notaris BUTAYE, is met deze venditie en deszelfs ont vangst belast. DÉPÓI A APR ES, IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 46 Dec. 23 Dcc. verkochttc kwantiteit. middenpr. p. lOükilo. verkoch |.te kwantiteit. middenpr. p. 100 kiiu. Tarwe 64.000 34-30 27,800 34-25 Rogge 7,600 23-57 4,600 25-00 Haver S,400 48-50 3,000 48-OJ Erweten 2,600 22-75 2,100 22-50 Boontjes 3,500 22-75 5,400 22-21 Aardappelen 3,600 9-25 4,800 0-23 Boter 300-00 317-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van data 24" tot 54" Dec. is gesteld aan 52 c. per kilo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 3