VAN SJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS 3V>- 510. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillioe Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. 1872. MM. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 YOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 centimeri den regel. Reklamen25 centimen. ZONDAG, 51" DECEMBER 187.1. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. burgers De kommissie gelast met het onderzoek van het voorstel van graaf Duchatel, heeft met 20 slem- men tegen 9, de overbrenging van het gouverne ment en der vergadering naar Parijs, verworpen. De Orleansche prinsen, hertog van Aumale en prins Joinville hebben in de Vergadering te Ver sailles plaats genomen. De commissie der Bank van Parijs heeft beslist enkel eene vermeerdering van 300 miljoen der in omloop zijnde biljetten toe te laten. De redevoering van M. Thiers tegen de belas ting op de inkomst is goed onthaald geworden hij heeft een goeden indruk gemaakt. Versailles, 27 december. Nationale Vergade- dering. Na den heer minister van finantien en andere redenaars gehoord te hebben heeft de Vergadering met eene groote meerderheid het wetsontwerp verworpen, door den heer Wolowski aangeboden, welke eene belasting op al de inkoms ten daarstelde. De Bondsraad heeft op 21 december een nieuw artikel opgenomen in de Grondwet. Het luidtDe doodstraf is afgeschaft. Deze straf beslaat in Zwit serland nog maar alleen in het militaire wetboek. Lichamelijke straffen zijn eveneens afgeschaft. In den gemeenteraad van Gralz is een voorstel gedaan, eene wet vragende, welke de godsdienst- bedienaars strengelijk straft, die de grondwet aan vallen. Kardinaal Amat is den 26 december te Rome overleden. De koning heeft zijne gelukwenschea aan de ko ningin van Engeland gezonden over de herstelling van den prins van Wallis. Weenen, 27 december. De twee Kamers van den Reichsrath hebben heden hare eerste zitting gehouden. De Patrie, in hare woede tegen den achtbaren heer Bara, doet hem een verwijtsel omdat hij, mi nister zijnde, de heer Metdepenningen met het Leopoldsorde heeft vereerd, alsof er eene vergelij king te maken ware tusschen dezen achtbaren ad- vokaat, die onder alle betrekkingen een der schran derste en der eerlijkste advokaten van het land is, en de mannen die het vorig ministerie heeft trach ten te verheffen door hun plaatsen en kruisen te geven. Omdat de heer Metdepenningen voormaals van het gevoelen was dat de vereeniging van ons Belgie met Holland lot het geluk van beide landen moest strekken en zich slechts aan de uitkomst der om wenteling van 4850 heeft vereenigd dan wanneer de ondervinding hem den goeden uitval der zelve had bewezen men zou hem willen in vergelijking stellen met eenige mannen die voor geld hun gewe ten hebben verkocht, en die, na de Godheid van Christus te hebben gelochend, het jesuite jok heb ben aangenomen die van de bende Langrand deel gemaakt hebbende, door alle slach van kuiperijen bij duizend ongelukkigen hebben helpen bedriegen en ten onderen brengen. Indien de heer Bara de handelwijze van het ge vallen ministerie heeft geschandvlekt, hij is slechts de overzelter geweest der gevoelens van al wat achtbaar in Belgenland is, en de klericale drukpers, bijzonderlijk deze die rechtstreeks afhangt van de Bisschoppen, heeft groot ongelijk van daarom haar slechten luim tegen den achtbaren representant van Doornik uit te drukken. liet soldaten spel is strijdig met de gevoelens der menigte ook de kopstukken der clericale partij, en bijzonderlijk de Antwerpenaars,hadden ter gelegen heid van de laatste kiezing eene geloofsbevesliging gedaan, bij dewelke, indien zij genaamd werden, zij het militarism zouden bevechten; de begrooting van oorlog op eenige millioencn te doen verminde ren; de dienstplicht verzachten, en zoo niet de noorder citadel van Antwerpen geheel doen plat leggen, ten minste de zijde, die de stad bedreigt, doen afbreken. Zoo is het dat de kiezers op hunne beloften staatmakende ze als volksvertegenwordi- gers hebben gekozen, en wat uitval hebben deze namingen gehad? zoo haast zij in de kamer zeteldea en het staatsroerin handen hadden,zij onbeschaamd genoeg waren om te bekennen dat zij de kiezers bedrogen hadden. In plaats van hunwoord te hou den, zegde M. Guillaurneniet één man, niet één kanon min zullen gevraagd worden in tegendeel er bestaan reeds wetsontwerpen in de portefeuille van den Minister van ooriog om het leger op een nog grooteren voet in te richten,zelfs om alleBelgen, gelijk in Pruisen, dienstplichtig te maken of in alle geval de plaatsvervanging af te schaffen. <s TOEKOMST Nog een jaar is verdwenen.Zullen de Belgen door de onder vinding, in 1871 geoogst, nu wijzer geworden zijn Wij treden een jaar in dat, onder alle zijden beschouwd, merkweerdiger zal zijn voor de geschiedenis. In 1872 zullen de Belgen geroepen zijn om door eene drijdubbele stemming over het lot van hun vaderland te beslissen. Wat van beiden of de leugen of de waarheid zal de overhand hebben Wie zal het vertrouwen der massas wegdragen of wel het duister clericalism of wel het lichtend liberalism Helaas wij zijn het onzeker Die toestand is ons gemaakt door het Jesuitism, dat bijna uit alle landen der wereld verbannen, zich komt in België' ne derzetten onder de liberale bescherming onzer grondwet Om over een volk meester te worden moet het verdeeld, het verflauwd worden in zijne geldmiddels. Daarom is alles op eene groote schaal ingericht. De gekruinde dienaars van eenen God van vrede, prediken dagelijks nijd, afgunst en wraak onder hit menschdom; zij worden makelaars van eenen Langrand en helpen de men- schen uitstroopen Genootschappen en Congregatie alles is politiekiijk ingericht om geld tn te zamelen; men zendt lijs ten rond voor het Nieuwjaar van den Pausvoor het afkoopen van kleine Chineesjes: voor een diamanten thiare, voor een gouden troon, voor de Voortplanting van 't Geloof, voor Sint Pieters-penning, voor nog duizend dingen, die allen uitko men op geld, altijd geld Alles is zoowel ingericht dat de grootste misstappen, de schandelijkste daden der clericalen op den rug der liberalen gelegd worden. Op den buiten loopt men rond van huis tot huis, van hoeve tot hoeve en men doet de eenvoudige en be- nauwdgemaakte landlieden gelooven dat de ontfutselde kapi talen van Langrand niet wederom gegeven zijn geweest door de schuld der liberalen Men slaat de opntributiën opmen vermeerderd de militaire lasten en alles is de schuld der libe ralen Wanneer de liberalen zouden weggejaagd geweest zijn, alles zou afgeslagen hebben; de kiekens gingen gebraden in den mond van den werkman en neringdoeners vallen; maar jaalles is dobbel duur geworden, door onbezonnen be stuur of lage speculatie, en om zich wit te wasschen, het is nogeens de schuld der liberalen Laatu niet meer bedriegen. Lenige mannen zullen u ver bieden de liberale gazetten te lezen, maar luistert niet, leest de twee gezindheden en weegt volgens uw geweten de twee gedachten onderzoekt, vergelijkt, redeneert en daarna laat praten die praten wil. Doet uwe plicht als christen mensch en als eerlijke burger, zonder het politiek met het geestelijk te mengen het wereldlijk gezag aan den burger, het geeste lijk aan den priester; de priester voor de ziel, de burgmeester voor,het tijdelijk welzijn zijner onderzaten.Dit willen wij. Zij zulleu u wijsmaken dat de liberalen duivels, francma- cons, slechte menschen zijn die het gemunt hebben op Goo en het Geloof Ziet rond u, burgers, gij kent liberalen, gij kent katholij- ken, zegt, met de hand op hel hart, zijn de liberalen, verge leken aan de clericalen.,toch zóó slecht? Bij de liberalen, zal een mensch in nood, onderstand zonder voorwaarden vinden; bij de clericalen niet! Ontvangt eene hulp vaneenen clericaal, terstond moet gij dansen volgens dat hij zal schuifelen Overlegt alles wel, overhaalt uwe vrienden, de anderen slapen ook niet. Dit jaar is een strijd op leven of dood. Zijn wij overwonnen, binnen eenige jaren nog en de Inquisitie zult gij zien oprichten en de naam van België zal uit de kaart van Europa verdwijnen met het het geluk en het welzijn van allen die eenigzins onafhankelijk is. De katholijke meerderheid moeten weg uit alle Gemeentebesturen, uit alle Provinciale raden, uit de Kamers en het Senaat Onze TOEKOMST wordt daarvoor ten beschikke gesteld van eenieder die wilt artikels inzenden over den handel en den wandel onzer politieke tegenstrevers, wij zullen gelukkig zijn deze in onze briefwisseling te mogen overnemen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1871 | | pagina 1