VAN IJPEREN. 4 MANKEN 'S JAARS V 513. Elfde Jaar. Politiek. Stads.- kunst- en Letternieuws. Versclüllige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten SC HAK EEG EDICIi TEN VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG21 JANUARI 1872. Blreei. Dixmudestraal, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Parijs, 16 Januari. Een Pruis is teLunéville vermoord. De fransche politie zoekt vlijtig de schuldigen op. De vaderlandslievende inschrijvingen voor de vrijmaking van het grondgebied schijnt ecne groote ontwikkeling te nemen. In de Nationale Vergadering wordt de discussie op de belasting der grondstoffen voortgezet; er is nog geene beslissing genomen. Londen, 15 Januari. De Times behelst eene depeche uit Parijs, meldende dat de minister van fiö'antiën Vrijdag 84 miljoen frank naar Berlijn heeft gezonden, in wisselbrieven op korten verval tijd op Londen en Duitschland. Londen, 16 Januari. Wanorders hebben in den avond !e Londen plaats gehad; de republiekei- ncn hebben eene koningsgezinde meeting, te Knightsbridge, overweldigd en voorzitter uit de zaal verjaagd. Zij zongen de Marseillaisede po litie die builen stond heeft zich niet verroerd. De Koningin zal persoonlijk hel Parlement ope nen. Morgen komt het Parlement weder bijeen. Prinses Margariel is hersteld. Rome, 14 Januari. De internationale telegra fische conferentie heeft hare werken volbracht. Een consistorium zal waarschijnlijk Vrijdag mor- ger.d gehouden worden. Rome, 16 Januari. Pater Hyacinthe bevindt zicii te Rome. Men verzekert dat hij zijne mede werking zal verleenen van een nieuw dagblad, de belangen der oud-katholijken verdedigende. Rome, 17 Januari. De Kamer heeft al de ka pittels goedgekeurd van den bilan der ontvangsten van 1872. Weenen, 17 Januari. De Vorstacltzeitung zegt dat de nieuwe minister van finanlien, bij het bezit nemen van zijn departement de groote som van 97 miljoen gulden in de schatkist gevonden heeft. Stockholm, 17 Januari 1872. De koning heeft den Reichsrat geopend. De redevoering zegt dat de finantieele toestand uitmuntend is. Hij kon digt de aanbieding van wetsontwerp af, betrekke lijk de vermindering van verscheidene belastingen. De koning verklaart dat er aan den Reichstdag geen ontwerp zal worden aangeboden nopens de herinrichting van het leger, maar enkel een ont werp betrekkelijk het vergunnen van toelagen om de versterkingswerken voort te zetten. Dinsdag heeft de Kamer van Volksvertegenwoor digers hare werkzaamheden hernomen. Aan het dagorde staan 1° Bijzonder krediet van 12 miljoen 80,000 fr. aan de departement van openbare wer ken 2° budjet van binnenlandsche zaken; 5° bud- jet van juslicie. Onder al de dwingelandijen, deze der Jesuiten is zonder tegenzeg de drukkendste, zij weegt op de gemoederen en strekt hare tusschenkomst uit tot in het geheim der huisgezinnen zij belet de best geschikte huwelijken wanneer zij voorziet van tus- sehon den man en de vrouw niet te kunnen lieer- schen, zij dooft de genegenheid uit die de kinderen voor hunne ouders gevoelen, en verbrijzelen het hart dcrzelve met tegen hunnen wil te ontnemen hetgene zij liefst op de wereld hebben om in een klooster, anders gezegd, levend in een graf te dom pelen. Zij tracht door testamenten haar te verrijken, en om tot daar te geraken zij spaart noch listen noch bedrog; zij ondermijnd de tronen, wekt omwente lingen op, en verwijt aan hare vijanden hel kwaad, doorhaarzelvebewerkt en opgestoken. Hel is zij die bij ons de oorzaak is der omwenteling van 1787 en van 1850 en die, hij onze geburen, Lodewijk-Pliï- lippe van zijnen troon heeft doen werpen; zij veinsdt de vrijheid te beminnen en spaart noch moeite noch middels, om dezelve voor alle anderen dan voor haar uit le dooven; hare macht bestaat bijzonderlijk in dc blindelinge gehoorzaamheid van hare verkleefden, die de hevelen ontvangen van den Generaal en van de kopstukken van het orde die te Rome zitten en door hunnen invloed de onfeil baarheid van den Paus in 1870 hebben doen ver klaren, het geen wal door haar sedert eeuwen tc vergeefs had betracht geweest, en die haren invloed vermeerdert, daar zij tot op den IJ. Vader toe hare heerschappij uitoefent, want het is bekend dat de Generaal van het orde (die men te Rome den zwarten Paus noemt) machtiger is dan den andere. Men vraagt zich af welk de uilkomst daarvan zal zijn en het is moeilijk omhel te voorzien. Hetgeen buiten twijfel schijnt, het is dat dc Jesuiterij zich 4. 5. :J DE TOEKOMST Stil, zoo als de slimme slange, dringt door droge en drasse weiden, 't zilvre water van den Dender, en ik staar het droomend aan. Bruisend brengt de bron beur bijstand, vloeiend over vruchtbre veiden. tusschen geel en geurig koolzaad, fusschen golvend, groeiend graan. Bijzig klimt de slanke hoprank, boven bot de bolle belle uit, Zachtjes zwirlend, zoetjes geusend, tot de pluktijd kornet aan. Jonkheid jokt en joelt in 't weigroen, parkens praten, plukken bloemen, pachters juichen om die veldpracht, zeggend God heeft dat gedaan Koolzaad, hoppe, denderweiden, bloeitijd, maaitijd, oogsttijd, pluktijd, schatten schenkt gij dorp- en sleèüèn, mij... brengt gij de droomen aan Liefde, bier, tabak en liedren, weelde van het jong gemoed die des zwaren strjjds hier, iedren dag dien God verleent, verzoet; minnen, zingen, wellustbloemen rooken, drinken, jonglingschat zou men :t leven leven noemen, zoo men u op aard' niet had Ieder hij zijn lief gezeten, 's avonds na de zware taak willen wij het leed vergeten, spotten wij met smart en vaak pijpen dampen, oogjes lonken, 't vroolijk lied schalt overluid 't ledig glas wordt vol geschonken, weer geleègd, weer vol, weer uit Liefde doet het harte springen, droomen dóet de geurtabak, 'i krachtig hier doet 't knaapje zingen, hij, die schuchter schier niet sprak pijpen dampen, monden razen, 't vroolijk lied schalt overluid vol geschonken weer de glazen, weer gleêgd, weer vol, weer uit Bekerklanken, liefdekussen, wie kent guller lustakkoord met de wolkskens rook, waartusschen 't eerlijk lied van 't liefken hoort oogjes pinken, pijpen dampen, vrijheid, blijheid overluid •I weg 't verleden met zijn rampen, naar de toekomst blij vooruit Makkers, "t liefje kan mij vlieden, liefde kan vergaan in haat 't pijpje mag heer arts verbieden, als mij krankheid nedórslaat

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1