VAN IJPEREN. 4 FILAAKëA ?S «IA A IIS A» 514. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Slatls Nieuws. VOOR IJPEREN Fk. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centime» den regel. Reklamen: 23 centimen. ZONDAG, 28 JANUARI 1872. Bukeel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Versailles, 22 Januari. De Nationale Verga dering heeft heden twee additionele deciernen op <le suikers en eene belasting van vier centiemen op elk doosje van 100 fosfoorslekskens gestemd. Parijs, 24 Januari. DeJournal Ofjïcielmeldt dat prins Napoleon, den 22 dezer, departementaal raadslid te Ajaccio is gekozen. Maandag heeft een fransehe soldaat, te Epernay, gepoogd een Pruis te dooden deze laatste is ge kwetst en de schuldige is aangehouden. Parijs, 24 Januari. Een brief uit Rome van 21 dezer zegt, dat het grootste gedeelte van de om geving van den paus op zijn vertrek aandringt. De toenadering lusschen den Czar en den paus wordt verspreid. Men verzekert dat zes russisehe bisschoppen in de aanslaande kerkvergadering zullen worden be noemd. Madrid, 22 Januari. Hel Ministerie heeft in hel Congres zijn programma aangeboden. Hel programma is verworpen met 122 stemmen tegen 170. De voorzitter van den raad heefter den Koning kennis van gegeven. Madrid, 25 Januari. De Cortes hebben lezing ontvangen van de ontbinding van den Senaat en van het Congres; de nieuwe Cortes zullen bijeen komen op 24 April aanstaande. De kiezing zal den 2 April beginnen. De rust is volkomen. Alhcnen, 22 Januari. De koningin van Grie kenland is van eenen prins bevallen. De cholera is te Konslantinopel geheel verdwe nen. M. Malou heeft eene redevoering uitgesproken in de clerieale vereeniging van S' Nicolaas, ter ge legenheid van zijne herkiezing als Scnatcur van dit distriekt. De vermaarde redenaar heeft met zijne gewone welsprekendheid eene uur geredeneerd zonder iels nienws uit te drukkenhij beeft veel gesproken van middeling en eendracht, maar onze stadsgenoot kent de spreuk van den beer Taille- rand die heeft gezegd dat de mcnscli met de spraak is begunstigd om zijne gevoelens te bewimpelen zoo is het. ook gegaan met den Minister van Finan- tien, hij heeft de toestand onder de aanlokkendsle kleuren afgeschilderd hel nieuw Ministerie had voor zending, zegde hij, de kenspreuk van 's lands wapen in werking te stellen, en iedereen herinnert zich de uitvallen en lasteringen die de clerieale drukpers zich dagelijks toelaatM. Malou heeft de verdraagzame inzichten van hclMinisterie beroemd en eenieder weet dat de liberale ambtenaren die bel niet plotselings afstelt door alle slacli van moei lijkheden worden gedwongen om bun ontslag te. ge ven; hij roemt zijne voorzaten omdat zij gedurende den oorlog van 1870 het land hebben gered! en eenieder weet dat, indien eene fransehe divisie eenen inval bad moeten wagen, ons leger, op eene te groote uitgestrektheid verdeeld, en van alles ontbrekende, nioeijelijk dezelve had kunnen belet ten. De Minister, hel ongeduld bemerkende van som mige dweepers, die al de wetten door de liberale meerderheid gestemd zouden willen zien afschaffen, beeft bun doen verstaan dat, indien eene partij.'die aan bet bewind is geraakt, de bestaande wetten moest wijzigen, wanorders zou te wege brengen M. Malou heeft gevoeld dat de plotselinge afschaf fing van de bedoelde wetten tot veel opspraak zou aanleiding geven en dus, getrouw aan de grondstel- seis Loyala, van wien hij een der veurigste disci pels is, zal hij wel de gelegenheid vinden om, door zijdelingsche middels, het verlangde doel te kunnen bereiken. De clerieale nieuwsbladen beknibbelen ernstig- lijk hel door den heer Bara gedane voorstel van de parlementaire annalen kosteloos aan al de kiezers toe te zenden. Deze maatregel, die voor gevolg zou gehad hebben de waarheid op veel zaken te ver spreiden en de slechte trouw waarmede men de lichtgeloovige kiezers steeds bedriegt te verijdelen, heeft de onrust onder de clerieale kopstukken op gewekt, zij hebben gezegd, wij moeten door alle middels die in onze macht bestaan de kiezers wiens vermogens wij onder den domper hebben kunnen plaatsen, op de belangen van liet land, die ook de hunne zijn. niet laten verlichten, wij zouden dus onzen invloed kunnen verliezen, en met de oogen te laten openen aan de kiezers, zou het kun nen voor gevolg hebben dat zij in de kiezingen zoo gewillig niet meer voor de kandidaten der Bisschop pen zouden stemmen. Maar deze beweegreden niet kunnende aangehaald worden moeten wij eene an dere uitvinden laat ons zeggen dat den dienst der facteurs zou moeten verdubben en dat, boven de drukonkosten, het land uit dien hoofde zware op offeringen zou moeten doen. De goede lieden hebben vergelen Ie zeggen dal de kostelooze uitreiking der menigte clerieale schendschriflen thans reeds den dienst der postbo den op eene onzeggelijke wijze beeft bezwaard maar het doel er niets aan, bet is voor het Geloof, anders gezegd ter vermeerdering van den Jesuitic- ken invloed, en met dat inzicht er moest noch geld noch moeite gespaard worden. WAT AARDIGE RELIGIE. De Biex Prm.ic is zoodanig kwaad tegen het verplichtend onderwijs dal hij er zijn verstand hij verliest. Inderdaad hij zegt dal, ftls al de mensehen zul len kunnen lezen e» schrijven, het met de katho lieke religie gedaan zal zijn. Dat dit waar moest zijn, wat is dat dan voor eene religie, die maar en kan bestaan als al de menschen dom en onwetend blijven En zeggen dat de Bikn Public misschien wel ge lijk heeft. (Stad Gent). Het arrondissement la hel algemeen komt een gevoelig verlies te doen in den persoon van den achtbaren h' Edouard Van Biesbrouek, die in den bloei des levens onttrokken is aan zijne famillie, van wie hij den steun was en aan zijne talrijke vrienden. M. Van Biesbrouek, zoon van een achtbaren onderwijzer, had door zijne eigene vermogens en aanhoudende studiën eene zeldzame verstandont wikkeling bekomen, die hem tot schoolopziener deed benoemen. Hij was ook sckretaris der Land- bouw-Maatschappij en heeft onder die betrekking veel goed aan dezp nijverheid toegebracht; hij was voorzitter van den Kunst- en Lcllerkring en lid van veel andere Letterkundige Maatschappijen, in welke hij, door zijne uitgebreide kennissen en zijne welsprekendheid een eersten rang bekleedde; hij heeft verscheide boekdeeltjes achtergelaten die be wijzen dat de schrijver met zoo veel oordeel als verstand begaafd was; hij had een dienstwillig en minzaam karakter en was bemind en geëerd van allen die hem kenden; ook de toeloop in zijne be graving heeft doen zien wat groot getal vrienden de overledene in al de klassen der maatschappij telde. Verscheide redevoeringen zijn op het graf van M. Van Biesbrouek uitgesproken geweest, in welke zijne vrienden eene billijke hulde aan zijn vrij moedig en verheven karakter hebben toegewezen. DE TOEKOMST !W! lJperen, 27 Januari 1872. Ij'trc Otivrsère. - Heden Zondag 28 Januari, geeft de I.yreOuvrière. haar weldadigheids-concert, in Sfads- Tooneelzaal ten <i ure 's avonds, liet reeds uitgegeven pro gramma belooft ons een zeer aantrekkelijk feest. Het Muziek van ons Pompiers-Korps, onder het bestuur van BI. Ch. Olto, zal het mei zijne kundige medewerking opluis teren De inteekeningen op de rondgezondene lijsten zijn buiten mate goed onthaald geweest. "NVij hebben bij éénen naam fr. tUO-üO zien staan 't ea is niair om te zeggen dat alle

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1