VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS N>* 515. Elfde Jaar. Politiek. Stads.- Kunst- en Letternieuws. Verscliiili^e Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR 1JPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Ileklarnen: 25 cenlimen. - ZONDAG4 FEBRUARI 1872. Bcreei. Dixmudcstraat,. 50.Alle inzendingen vrachtvrij. Reeds op het einde van verleden jaar werd er gewezen op de Oostzee-provinciën, die waarschijn lijk aanleiding zullen geven tot moeilijkheden lus- schen Duitschland en Rusland. Duitschland is daarvan zoo vast overtuigd,dat het zijne grensvestingen aan de zijde van Rusland ver sterken wil, en dit nieuws heeft een indruk van misnoegen in Rusland teweeg gebracht, hetwelk aan de westzijde twee provinciën heeft, waarvan het zoo min zeker is als Pruisen van den Elzas en Lotharingen. Versailles, 50 Januari. De Nationale Verga dering heeft niet 422 stemmen tegen 259 het wets ontwerp op de koopvaardij aangenomen. De 6" krijgsraad van Versailles heeft den 20dezer uitspraak gedaan in de zaak van de moorderij der gijzelaars in La Roquetle; moord op den aartsbis schop van Parijs, Mgr. Darboy, en consoorten. Werden veroordeeld Genton ter doodFrancois tot levenslangen dwangarbeid: Latour tot 20 jaren en Fortin tot 20 jaren dwangarbeid: Picon en Girout lot 5 jaren gevang; Hure en Pechain tot een jaar gevang; Girardot, Grandgeaud, Levin, Poide- vin, Heraut, Larinerau, Lesénéchal, Marault, De- nain, lot de deportatie. Vijf beschuldigden werden vrijgesproken. Uil het oiïicieel dagblad van Parijs blijkt, dat er niet minder dan 17,158 personen in vrijheid zijn gesteld, als zijnde er geene beschuldiging tegen hen, voor wat de Commune betreft in te brengen. Er werden 5568 vonnissen uitgesproken. Nog werden er 12 a 15,000 personen in hechte nis gehouden; 7000 daarvan zullen, als wegende er weinig schuld op hen, worden losgelaten. Men hoopt binnen twee en een halve maand over de rest te hebben gestatueerd. Londen, 1 Februari. Het is stellig dat de Ko ningin het Parlement in persoon niet zal openen. Toen, ten gevolge der fransche nederlaag in 1815, men Belgie mei Holland vereenigde, beide landen werden begunstigd met eene vrijburgerlijke grondwet die al de vakken van beheer aan de kie zing des volks overliet, wierp een gedeelte der gees telijkheid, door eenen Bisschop, die met ongenoe gen onze afscheiding van Frankrijk aanschouwde, moeielijkheden op, in hoop van zelfs aan het staats- roer te geraken; zij vondt een middel uit waardoor zij verhoopte hel beheer onmogelijk te maken, met in den ban der H. Kerk te slaan al de ambtenaren die den eed, door de grondwet voorgeschreven. zouden afgelegd hebben, onder voorwendsel dat dien eed de vrijheid van geweien krenkte. Maarzij had zich bedrogen op de gevoelens der menigte. Na eene onderdrukking gelijk die der fransche om wenteling en van het eerste keizerrijk, niemand hield geene rekening meer van zoo een verbod, en daaruit volgde dat al de ambten, in het begin, door liberalen bekleed werden aldus ziende dat zij zich op de gevolgen van haar onvoorzichtighn maatregel bedrogen had, en alhoewel er van 1815 tot in 1824 zoo veel zielen waren verloren gegaan, hel werd eindeling toegelaten den eed te doen! Deze toela ting bracht veel nadeel aan hel Geloof en heeft voor gevolg gehad, dat veel van die ambtenaren het gouvernement verraden hebben toen het beheer door het daarstcllen van het maalreclu en het ver plichtend gebruik der vlaamsche taal eene alge- meene ontevredendheid opwekte. Van die gelegenheid gebruik makende, stookte zij de omwenteling van 1850 aan, onder de ken spreuk van vrijheid in alles en voor eenieder het was een aanlokkend grondslelsel dal de libera len misleidde, daar zij door geestdrift verblind, niet gevoelden,dal degeeslelijkheid slechts eene on bepaalde vrijheid vorderde om die later hij hare te- genkanters ten haren behoeve te kunnen doodigen. Na 16 jaren ondervinding gevoelden de liberalen eindeiinge dat men hun had bedrogen, en de sleden in het algemeen wierpen het jok af waaronder zij gebukt gingen; een liberaal beheer verving hetge- ne, dat door zijne koppigheid en onkunde Belgie tot een onfeilbaar verderf had geleid. Eindeling na men de liberalen hel staatsroer in handen en ver zekerden gedurende 25 jaren den bloei der nijver heid en het algemeen welzijn. Maar de jesuilerij, door alle slach van vervolgin gen tegen degenen die zich toelaten liberale nieuwsbladen te lezen, de vrijheid der drukpers ten platte lande gedoodigd hebbende, terwijl zij door de laagste schandsehiflen dagelijks met eene walgelijke kwade trouw al de Ireffdijkste personen, die bet hoofd in hunnen school niet willen leggen, hoonen. beliegen en belasteren, er volgt daar uit dat de landslieden, die gemakkelijker zijn om te bedriegen dan de inwooners der steden, eene kleri- cale meerderheid in de kamers hebben gezonden, die een politieken medestrijd tusschen de stads en landslieden heeft te wege gebracht. Een toestand die zou tot zware gevolgen kunnen aanleiding ge ven. Die medestrijd plaatst de sleden in de afhanke lijkheid van 't platte land,hetgroot getal der buiten- kiezers verijdelt de verlangens der steden, hetgenc voor gevolg heeft dal hel misnoegen aangroeit, en eerst of laatst, hetgene zij door wettige middels niet kunnen bekomen, door omwentelingen zullen •beproeven. Dit is bet vooruitzicht en de hoop van bet gedeelte der Progressisten die zich tegen de ma tige liberalen verklaren om dat deze laatsten, in de overtuiging dat alle omwentelingen, met welk in zicht zij ook mogen gedaan zijn, aan het land scha delijk moeten zijn, hun gewezenc partijgenoten in hunne bewerkingen niet willen volgen. Daaruit volgt dat ten gevolge der jesuitieke on derdrukking hel getal der oproerzuchtige vooruit- gangers aangroeit, en alles doet vreezen dat zij ons met er lijd lot eene omwenteling zullen geleiden, en hoe langer de jesuilerij, door de tusschenkomst der landslieden, de steden zal onderdrukt hebben, hoe heviger en hoe beklagelijker de ontwaking zal zijn. God wil ons van dit kwaad bewaren. WERVIK. 4/ir -i: anr\ i'u ma DE TOEKOMST MJ1U ITIlrl DER VERSCHEIDE PARTIJEN ME S.\ «A'S LAKT» BESTAAM. -¥ Zondag laatst was wervik getuige van een echt muziekaal feest. De maatschappij fanfaren Les Amis Réunis gaf een Concert voor hare leden, eereleden en hunne famillien. Al wat Wervik aan eerlijke en kunstminnende ingezetenen telde was er tegenwoordig. De ruime zaal van den Cercle Musical, in de Nieuwestraat, was letterlijk vol met een schoon en uit gelezen publiek meestal samengestelde uit vrouwen en juf vrouwen der begoede- en burgerklassen De heeren waren verplicht recht te staan, onder hen bemerkten wij er die uit de omliggende gemeenten en steden toegesneld waren bij de vreemdelingen zagen wij leden der vrije pers van Drussel en andere plaatsen die zich kwamen verzekeren of de goede faam den werviksche fanfaren zoo verdiend was dan men wel zegde. Inderdaad bet deed goed aan hart en oor onder de heeren der fanfaren eenzoo groot getal knnstenaren aantelreffen, ook moet men weten dat M. Mayeur aldaar muziekmeester is en men onder zijne leiding eene muziekafdeeling mag plaatsen in zekerheid van welhaast dezelve in volmaaktheid te hooren uitvoeren, liet spijt ons al de namen niet te weten der heeren die zich voornamelijk onderscheid hebben, wij zouden vol- gaarn hier dezelve ter hunner eer neerschrijven. De Mejuffer en de drie heeren gebroeders Simar en Colle- man die met zooveel welwillendheid hunne talenten in het Concert geleend hebben, verdienen alle goedkeuring voor de wijze waarop zij de verschillige stukken uitgevoerd hebben; noch zang, noch instrumentale uitvoering liet te wenschen de bravos en de bloemruikers aan hun allen gegeven bewijzen der hooge voldoening van het kunstminnend publiek. Na het Concert noodigde M. C. V. die de zielen de springveer van al zulke feesten te Wervik is, de artiesten en vreemdelingen op een banket uit. Van het vriendelijk onthaal en de werviksche gastvrijheid zullen de vreemdelingen zich lang herinneren. Toen men over eenige jarenWervick bezocht, men was ge troffen over de dooschheid in zijne straten eri de neerslachtig heid zijner inwonersdie slaat van zaken was te wege ge-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1