VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 517. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verse hi 11 i«e Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. SCIIAKELGEDICIITEN. VOOIl IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 ecntimen den regel. Keklaraen: 25 cenlimen. ZONDAG, 18 FEBRUARI 1872. Büreet. Dixmndeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De Alabama-kweslie drijft andermaal boven; wel is waar bericht ons de telegraaf uit Amerika, dat de indruk daar teweeg gebracht, door de rede voering der koningin van Engeland, gunstig is; maar tevens ook dat het ministerie te Washington mordicus aan zijne eischen houdt. Verders verneemt men dat het engelsch-ameri- kaansch geschil schijnt op weg om op eene vreed zame wijze opgelost te worden. In Pruisen, Engeland en Frankrijk is de kwestie van onderwijs aan het dagorde. De pruisisehe Landtag heeft met 197 stemmen tegen 171 het wetonlwerp op het schooltoezicht ge stemd, na. eene tweede redevoering van M. von Bismarck, die de kalholijke partij het verwijt heeft gedaan, de belangen van den Slaat voor degenen der Kerk op te offeren. Men meldt uit Berne dat de Groote raad van het kanton Neuchatel, met 47 stemmen tegen 54 de le den, om het even lot welk godsdienstig orde zij behooren, uit de scholen gesloten heeft. Men ziet dat de Zwitsers begrijpen dat het on derwijs der kinderen aan gcenc broederkens kan worden toevertrouwd. De toestand van den koning van Spanje is zeer bedreigd. Hel italiaansch officieus dagblad de Liber ia voorziet een onheil en raadt den koning Amedeus aan zich te verwijderen. Londen, 14 februari. De koningin zal den 29 dezer hof houden en het diplomatiek korps ontvan gen. Lord Mayo, algemeenen gouverneur van Indien, is den 8 Februari, in bet fort Burmah door eenen inahometaanschen gevangenen vermoord geweest. Versailles, 12 februari. Uitslag der kiezingen van gisteren. Zijn gekozen In Korsika, M. Rou- her; in het departement der Eure, M. Lepouse, republikein; in de Cótes du Nord,generaal Lasalle. Een spreekwoord zegt: beter tien verstandige vijanden dan één onvoorzichtigen vriend, betgeen, in de bestaande omstandigheden toe te passen is aan den Bien bublic, dagblad die de jesuilieke ultramontaasche partij, verbeeldt. Wanneer de li berale dagbladen beweeren dat hunne politieke vijanden al de vrijheden, waarvan wij genieten, willen doodigen en ons lot de middeleeuwen doen achteruit gaan, beschuldigen zij hun van laster die goede apostelen zeggen zich liberaler dan wij zelfs, zij zijn de ware voorstanders van grondwet en vrijheid, en daar is nu een der hunnen die, door haastigheid misleid, het programma hunner partij, door ons op verscheide reizen ontwikkeld, doel kennen. Ja, zegt het, wij gelooven dat de vrijheid van gewetens, in den zin der liberalen, een alge meen ongeluk en eene maatschappelijke kwetsuur ishet geene wil zeggen dat, om de maatschappij te redden, men moet terug kecren tot die tijden wanneer men de menschen levend brandde, omdat zij de onvoorzichtigheid hadden gehad eenigen twijfel op de geloofspunten der kerk te uitten; het was onder Philippus de tweede, tristiger memorie, dat zulks in ons land, gelijk in Spanje, plaats greep. Hetgene bewijst dat de ultramonlanen tot daar zou den willen terug keeren. is dat zij in hunne scholen dit wanschepsel aanwijzen als een goede en groote vorst, die den godsdienst redde! Ilij die aan het magistraat van IJperen eigenhandig schreef dat men den veroordeelde voor wicn men genade gevraagd had, met een gloeiend ijzer de longe moest door- 7. I)E WAARHEID. 8. KOOR. O DE TOEKOMST Wat schéélt bot u, lief meisje, of men u haat of liefheeft, Wat scheelt de wereld u, begaafde dichterziel; Nooit zai haar zwadderspog uw rein gemoed bezoedlen, Of u den moed'doen zinken, die nimmer u ontviel. Gij zijt de waarheid meisje, eene eedle bruid des geestes, En bitter is het leven, dat u de wereld maakt Omdat uw krachtig woord het onrecht wil bestrijden, Omdat gij ruw geweld en waan en domheid laakt. En weenend dwaalt gij rond in dezen poel van modder, Waarin het kranke menschdom worstelt, kruipt en wroet Waar de ikzucht, nooit verzaad, zichzelve als koninginne Gekroond heeft, zuigt en drinkt des lijders zweet en bloed. Gij weent en treurt omdat vooroordeel en ellende Gedachte en krachte drukt, verdroogt het levenssap, Omdat de dweepzucht nog, die sterker dan de stoom is, Den dompei' houdt op 'I licht der eedle wetenschap. Omdat, hij die het bloed op'l slagveld doet vergieten, Door 't menschdom wordt geëerd en zetelt op een troon Omdat meer wordt geacht hij die met goud bedekt is, Dan hij die kennis heeft en leeft voor 'l ware en 't schoon. Gij weent en vraagt wanneer de duisternis zal vlieden En oopnen zal de haan in klaar beschavingslichf, De hefboom, die het volk vrij uit het slijk zai tillen Der domheid waar het diep thans in verzonken ligt? Gij weent en vraagt wanneer in ieder inenschenharte Het rein gevoel zal blaken verbannend nijd en haat. Wanneer elk hart dat weel de waarheid mild zal strooien, De zwakken op zal beuren door 't zielevvekkend zaad? Dan zou uit Rede en Plicht de broederliefde sproeien, En Recht en Plicht zou elk begrijpen in zijn lot Dan zou elk kind der aarde in ieder kind der aarde Een denkend wezen zien, heizelfde kind van God! O waarheid, wondermaagd, dring door het nare duister Gij zijt hel beeld van God, die li in 't wezen riep; O blijf niet als de bloeme, die onder 't gras verborgen Haar geuren niemand jont, maar sterft zoo God haar schiep! (Opgedragen aan liet Tooneel en Letterkundig Gezelschap te Aalst.) W aar Schelde en Dender vloeien Over 'l zand Waar vlas en koolzaad bloeien, Ligt ons land Waar hou en Iron bewaard De deugd aan vreugd zich paart, Werk aan kunst wijdvermaard Is Ylaandreuland! Wij zijn de fiere telgen Van dit land, Waar kerels oude Relgen, Hielden stand Die uit de dwinglandij Het vochten los en vrij En hun kroost dat zijn wij In broederband Fier zijn wij op der eeuwen Voorgeslacht, Fier op der koene leeuwen Moed en kracht, Fier op hun reuzenstrijd Die, 't vlaamsche recht gewijd Vrijheid bracht wijd en zijd, En roem en macht! Wij houden 't zwaard in handen, Heilige tolk; l)ie breken moet de banden Van het volk Dat zwaard is onze taal En kunst meer sterk dan staal Het volstrijdt zege en praal Van 'l vlaamsche volk! Weer daget op in luister Vlaandrens zon, Wier licht den vreemden kluister Overwon Weer klinkt hier ongestoord Ons zuiver vlaamsche woord, En elk groet in dit oord Die vrijheidsbron (1) Muziek van karei Panne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 1