Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. Ycrschillige lijdingen. branden opdat hij niet meer zou kunnen lasteren. En om lot daar le geraken, de ultramonlaascli Moniteur bevecht al de andere vrijheden die ons duurbaar zijn. De vrijheid van liet onderwijs is eene schandelijke en verderilijke vrijheid, zegt hij, en, beschouwd in den zin dat zij thans wordt ge pleegd, het is te zeggen, buiten de toezicht van het beheer, is zij wezentlijk verderflijk daar zij te dik wijls dient om Romeinen in plaats van Belgen le vormen. De vrijheid van bijeenkomst waarvan de jcsuitc- rij weet gebruik te maken om het land met congre gatiën en kloosters te bedekken is eene pest, zegt bij, die de volkeren moet ten onderen brengen toen zij aan andere dan aan de katholijke wordt toege past. De vrijheid der drukpers, waarvan de klerikale zoo een schandelijk misbruik maken, is eene gevaar lijke pest die de volkeren vergiftigt en de zielen doodigt. En de scheiding der Kerk van den Staat is even schadelijk aan hun beide en moet de vernietiging der volkeren en de eeuwige verdommenis van velen te wege brengen. Daar is vrijmoedig uiteen gedaan waar de ultra monlaascli partij ons wilt geleidenbel is bekennen dal zij al de instellingen die de vrijheden onder de bescherming der wetten plaatst als verderilijke uit vindingen aanseliauwt en dus dat al hare pogingen moeten strekken om dezelve te vernietigen, ten einde aan het regiem der middeleeuwen te kunnen terugkeeren en aldus de overhand op alles aan de geestelijkheid toe te slaan. Hel eenvoedigsle mid del daartoe is van bet onderwijs in bare uilsluile- lijke afhangelijkheid le kunnen plaatsen ten einde de bevolkingen te kunnen genoegzaam verbeesten. Men kan bier op antwoorden: is het onderwijs in de bisschoppelijke kollegien niet zoo goed als in de gestichten van den Staat? Ja, maar het is daar wat hun tegengaat, zij moeten wel, ten einde met bet officieel onderwijs te kunnen mededingen, bet hunne in evenredigheid uitbreiden: maar laatzc eenmaal het officieel onderwijs gedoodigd hebben en de goede lijden wanneer, de Edelen zich beroem den niet te kunnen schrijven en de andere in het algemeen onwetende waren, zullen welhaast her leven. Het Nieuwsblad van den li" dezer houdt een walgelijk artikel in tegen het lijdelijk onderwijs. Hel wijt al de misdaden laatst in Frankrijk ge pleegd aan hetzelve toe; maar helgene het weet le zwijgen is dal het de broeders zijn die van sedert 1825 in hunne 152 scholen van lager onderwijs liet grauw van Parijs hebben gevormd. Dus dit alleen, indien er geen honderd processen voor vuil- potlerij voor de assisen tegen broeders hadden in gespannen geweest, zou de ouders moeten de oogen 9. INTERMEZZO. openen om aan dergelijke onderwijzers hunne kin deren niet toe le vertrouwen. LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN. Broeder Plutarehus, onderwijzer in de school van Gohissart (Henegauwen), is veroordeeld lot 10 jaren opsluiting (de zwaarste straf) en berooving van alle burgerlijke rechten, voor wraakroepende misdaden gepleegd op kinderkens onder de tien jaar, die hem toevertrouwd waren om hen oplelei- den in de vreezc Gods en de burgerlijke deugden. Ouders, ongelukkige, verdwaalde ouders, wan neer zuil gij eindelijk uwe oogen oopenen? Wan neer zult gij eindigen met intezien wat verschrikke lijke verantwoordelijkheid gij op u laadt met uwe onnoozelescliaapkens aan zulke godvergelene mon sters toefevertrouwen BURGERSTAND Huwelijken Sterfgevallen. Ik ga vooruit en zonder doel, T Een voetje trekt liet ander; Het leven schijnt mij slechts gejoel En zangen door elkander. Ik ga vooruit en voel liet hert Van blijde fierheid springen, 'k Itoor rondom mij en in de verl' He schepping juichend zingen. En éen voor éen die schepping legt Geheimen vóór mij open; En ieder plantje en (lierken zegt Ik leef en ik wil hopen 1 In ieder bloempje langs de baan Ik zie een oogsken blinken, Uil iedren kelk met dauw belaan De bijkens honig drinken. Ik ga vooruit, maar weet niet welk Mijn lol is langs die wegen Of zoets of zuurs bevat de kelk, Dien ik zal moeten leègen? Luk, januari 1872. Victorien Vantic Weglie. "~rï«7inum i "«WS-1»»iffrrrsF"»" IJperen, 17 Februari 1872. SCnOOSÏË Ei HULSTEN. - liet Journal des Beaux- Arts en l'Eclio de Bruxelles brengen eene ware hulde aan het talent van een onzer ijpers'ehe kunstenaars, deze hulde komt te wel overeen met onze eigene waardeering om dezelve niet met voldoening over te nemen. Onder de belangrijke kunst-uitgevingen van den oogen- ;i blik, mag men rangschikken hét album dat het Journul des Beuux-Arts met zooveel hoflijkheid zijnen lezeren op- draagt. Het is eene verzameling van 10 sterkwatergravuren uilen onuitgegeven. Wij deelen de opgetogenheid zeer begrijpelijk van den uitgever niet, die ze allen even be- ii wonderensweerdig vindt. Maar op de tien, zijner wel een a half dozijn die zeer goed zijn, hetgeen reeds zeer wel ts. a Het landschap van M. Böhm is een der beste van den ii kunstenaar, indien ik de gravuur van M. Numans mag gc- ii looven, hetgeen ons een groep hoornen voorstelt van een ii schoon schaduw-effekt zich in het cristaul eener lieve rivier spiegelende. M. Aug. Böhm is, in onze school, een der zeldzaam gewordene vertegenwoordigers van het ernstig ii landschap van Poussin cn Claudius. Hij is getrouw gebleven >1 aan dien trant die ons zeer gezochte landschappen ver- ii schaften. Dit hier telt mede. ÏJen heeft hel op de Tcntoon- n stelling van Gent ontmoet. M. Numans heeft het naarge- ii maakt met eenen punt (wij gingen zeggen graveerstaal 1 li vóóral zorgende om het klassieke effekl van liet kunstwerk ii weêr le geven, hetgeen waarin hij volkomen geslagen is. l)e si groep der drij hoornen, de wederspiegeling in het water, de I. linkere gronden de lucht zijn de bestgelukle bijzonderhe- ii den van deze plaats die (iju en warm gewrocht is. Vasten-Avond. - Wat armoedje, wat armoedje Mei) mag zeggen dal I.Jperen uitsterft. Buiten een tiental ge- maskerden die den Dinsdag avond zich in de estaminets ver toond hebben was alles dood en stil. Straat«ehcnderij- Sedert eenigen tijd kunnen de wandelaars die in de stralen onzer stad langs den kant van het Zaalhof en de Bijselpoort hunne schreden wenden éen bendetje straatjongens gadeslaan die zoo stout geworden zijn kleine en reeds grooterr meisjes aan te randen en door onze dige gesprekken, gebaren en zelfs betastingen, te beledigen. Wij zijn zeker dal geen een dier straatbengels naar de Stadsschool gaat. Advies aan wie het behoort. Bc nachtwacht. - Wanneer men 's avonds ten tien, elf of twaalf ure naar huis gaat, iedereen heeft belet dat de nachtwakers liet zeer wel nieenen met hun geschuifel; het zijn gedurig als vragen en antwoorden die de stralen door kruisen Dezer dagen zijn drij of vier ruiten in een huis in de Dix- mudeslraat ingesmeten geweest, zoo men zegt, en iedereen vraagt zich f waar de nachtwakers op dit oogenblik te vinden waren E5a5. - De Cercle de F Union heeft Zondag laatst eene schoone dansfeest gegeven. Van ure was de Slads-Toonecl- zaal opgepropt van dansers en danseressen. Een buitengewoon talrijk en kundig orkest, onder liet bestier van M. G. Wenes, speelde de nieuwste en aangenaamste dansenna liet eerste deel opende men het Tombola voor de damen, en rijke en menigvuldige prijzen vielen len deele aan menige schoone danseres. Deze fiest, alwaar al de jonkheid van IJperen zich rendez vous gegeven had is maar 's anderendaags 's morgens geëin digd. Buiten Iwee koppels was er niemand anders meer gedegui- seerd. TOscates'. - Zondag en Dinsdag aanstaande, vertoo- ningen in onze Tooneelzaal. Den Zondag door het Vlaamsch Gezelschap van de heeicn Fauconnier cn Van Doeselaer van Gent; en den Dinsdag,door de artiesten van Roubaix, fransch spektakel. (Zie onze aankondigingen). valt «lm ft <ot den EO Eehrnari 1872. GEBOORTEN ™annellj^-gedacht 9) lg_ Vrouwelijk 9) Auspie, Julianus, letterzetter, en Staessen, Sidonia, kanten- werkster. Verschoore, Petrus, rondleurder, en Ronse, Maria, kantewerkster.Castelcvn, Sèraphinus, ijzerdraaijer, en Sisnoen, Lucia, kantenwerkster. Dujoncquoy, Steven, reiziger voor den koophandel, cn Brunfaut, Christina zonder beroep. lierten, Augustus, hovenier, en Huyghebaert, Anastasia, hovenierster. Delahaye, Karolus, werkman, en Ponfoort, Maria, kantenwerkster. Bauwens, Edouardus, (iti jaren, zonder beroep, ongehuwd, Lange Thouroutslraat. DehemKarolus, 52 jaren, land bouwer, echtgenoot van Maria Planioiit, S'-Pioters nevens IJperen. Acke, Barbara, 77 jaren, zonder beroep, weduwe van Petrus Leien, Bollingstraat. Van Benynglie, Augus tus, 70 jaren, priester, Boterstraat. Deraedt, Ludovieiis, 72 jaren, koopman, echtgenoot van Barbara Schoonhecrë, Nieuwehoulmarkt.Debierthe, Angelica, 95 jaren, kanten- werkster ongehuwd S'-Jans Hospitaalstraat. Spotbeen, Petrus, 78 jaren, schilder, weduwaar van Adclaïda Desmits, S'-Jacobs Nieuwweg. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk geslacht, 0. tezamen 2. De eerweerde heer Pastor van Kemmel heeft Zondag laatst nogeens uitgevallen tegen de Tooneelvertooningen der Vlaani- sche Ster; de heer die ons dit nieuws overbrieft laat ons terzelfder tijde weten dut de parochianen sterk op hunnen zielenherder verbitterd zijn om de wijze waarmede hij hun over den hekpl gehaald heeft. Het is het eenige middel, zegt hij, om welhaast geheel de gemeente Kemmel naar de Vei too ningen der Vlaamsche Ster le doen gaan. Wij bedanken Mijnheer de Pastor van Kemmel over de moeite die hij zich geeft om de ondernemingen der ijpersclie liefhebbers we! te doen gelukken. Ten anderen hij zal er niets bij verliezen, ter contrarie, want de vlaamsche stukken le IJperen vertoond behelzen meer zedelessen en brengen meer goede vruchten voort dan veel zijner eigene sermoenen, die toch maar dienen om hel eene gedeelte zijner parochianen uit te schelden cn het andere te verstommen X. - --.-t ar Wervik, Asschewoensdag 1872. Mijnbeer. Ik heb Zondag laatst een antwoord in uwe briefwisseling aangetroffen op een artikel uil Comen gericht aan het Journal d'Ypres. Uw M. Zéro (goed geknipt) verdiend l de les van welgema nierdheid die g) hem zoo juist gegeven hebt. Gij slaat insge lijks den hal niet mis wanneer gij zegt zoo gezegd van Comen. a Maar hetgeen gij niet weet, Mijnheer, is de af- stootelijke werking die men gebruikt heeft om hel Concert van de familje Sitnar tegen te werken. Daar niet in kunnende slagen moest er eene laatste pooging aangewend zijn om het feest zoo niet te verijdelen doch ten minste belachelijk te ma ken, door iemand te betalen omeenen stok in hel wiel te ste ken Daardoor vonden zij het middel, (want de kieziugen zijn aanstaande) om le schrijven legen den heer Burgemeester en tegen al wal eerlijk en voor de vuist te Wervicq durft adem halen, tegen vreemdelingen, die verwaren te denken dat men zulke cerlijkevschrijvers leComen zon vinden P. He Senaat is op maandag, 2ti'"' dezer, bijeengeroepen. De llegeeriug van Opper-Beieren heeft een besluit uit gevaardigd, krachtens hetwelk openbare onderwijzers geen kerkdienst meer mogen doen. Gaal hel niet ai te best met het werk le Parijs er wordt daarom niet le min veel getrouwd. Van woensdag tot zaterdag laatst, dal is vierdagen, zijn er .nkg;:.\ homdeud huwelijken per dag gesloten. De karnaval is ongemerkt le Parijs voorbij gegaan. Geen enkel masker is gezien geweest. Te Kasendrccht vierde verledene week Mev. weduwe Wr. Barendrecht, geboren van Gent, haar 85" geboortedag, in het bezit eener nakomelingschap van 198 kinderen, bc- huwd-kinderen, klein-kinderen en achter-klein-kinderen. De opraping der eindekens sigaren tc Parijs verbeeldt een jaarlijksch kapitaal van 250,000 frank. De koopmaiis in die specialiteit zijn te Parijs ten {jctulle van omtrent twee honderd. - De onlangs verschenen cataloog der Annoncen-Expr- dilion i> van Haasenstein en Volger beval de volgende bijzon derheden aangaande de ontwikkeling der dagbladpers, In hit Duilsche rijk verschijnen 1745 dag- en weekbladen, in Oostenrijk en Ilongarië 2(iS, in Zwitserland 252, in Frankrijk 592, in België -1 DG, in Nederland 174, in Groot-Briltaui? 1255, in Denemarken 9(1, in Zweden cn Noorwegen 184, in Rusland 100, ia Italië 555, in Spanje 91, in Portugal 20, in

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 2